KEGG   Chlamydomonas reinhardtii : CHLREDRAFT_82986    10 PDB structures
2V63
PDB:2V63
1.80 Å
HYP KCX SMC CAP MG MME EDO
Jmol
2V67
PDB:2V67
Jmol
1UW9
PDB:1UW9
Jmol
1UWA
PDB:1UWA
2.30 Å
HYP KCX SMC MG CAP EDO
Jmol
2VDI
PDB:2VDI
2.65 Å
HYP KCX SMC MG CAP MME EDO
Jmol
2VDH
PDB:2VDH
2.3 Å
HYP KCX SMC MG CAP MME EDO
Jmol
2V69
PDB:2V69
2.8 Å
HYP KCX SMC MG CAP MME EDO
Jmol
2V6A
PDB:2V6A
1.5 Å
HYP KCX SMC MG CAP MME EDO
Jmol
2V68
PDB:2V68
Jmol
1GK8
PDB:1GK8
Jmol