KEGG   Homo sapiens (human) : 1545    1 PDB structure
3PM0
PDB:3PM0
2.70 Å
HEM BHF
Jmol