KEGG   Vibrio cholerae M66-2 : VCM66_1722    6 PDB structures
6EKU
PDB:6EKU
Jmol
6EKS
PDB:6EKS
Jmol
1KIT
PDB:1KIT
2.30 Å
CA
Jmol
2W68
PDB:2W68
2.50 Å
CA SIA GAL BGC
Jmol
1W0O
PDB:1W0O
Jmol
1W0P
PDB:1W0P
Jmol