KEGG   Vibrio cholerae O395 : VC395_1898    6 PDB structures
6EKU
PDB:6EKU
1.75 Å
ZMR GOL CA NA PEG
Jmol
6EKS
PDB:6EKS
Jmol
1KIT
PDB:1KIT
Jmol
2W68
PDB:2W68
2.50 Å
CA SIA GAL BGC
Jmol
1W0O
PDB:1W0O
1.9 Å
SIA CA DAN
Jmol
1W0P
PDB:1W0P
Jmol