KEGG   ENZYME: 1.3.3.11Help
Entry
EC 1.3.3.11                 Enzyme                                 

Name
pyrroloquinoline-quinone synthase;
PqqC;
6-(2-amino-2-carboxyethyl)-7,8-dioxo-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinoline-2,4-dicarboxylate:oxygen oxidoreductase (cyclizing) [incorrect]
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-CH group of donors;
With oxygen as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
6-(2-amino-2-carboxyethyl)-7,8-dioxo-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinoline-2,4-dicarboxylate:oxygen oxidoreductase (cyclizing)
Reaction(IUBMB)
6-(2-amino-2-carboxyethyl)-7,8-dioxo-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinoline-2,4-dicarboxylate + 3 O2 = 4,5-dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylate + 2 H2O2 + 2 H2O [RN:R07353]
Reaction(KEGG)
Substrate
6-(2-amino-2-carboxyethyl)-7,8-dioxo-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinoline-2,4-dicarboxylate [CPD:C15599];
O2 [CPD:C00007]
Product
4,5-dioxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylate [CPD:C00113];
H2O2 [CPD:C00027];
H2O [CPD:C00001]
Comment
So far only a single turnover of the enzyme has been observed, and the pyrroloquinoline quinone remains bound to it. It is not yet known what releases the product in the bacterium.
History
EC 1.3.3.11 created 2005
Orthology
K06137  
pyrroloquinoline-quinone synthase
Genes
ECLE: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EHM: 
EXF: 
ESA: 
CSK: 
ES15_3082(pqqC)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_08720(pqqC)
KPN: 
KPU: 
KP1_2862(pqqC)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_2543(pqqC)
KPO: 
KPR: 
KPR_2418(pqqC)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
BN49_2908(pqqC)
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
PGE: 
KCO: 
SRL: 
SPLY: 
Q5A_012595(pqqC_1)
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_1859(pqqC)
SMAC: 
SERF: 
SERS: 
SRZ: 
SERA: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
SOD: 
Sant_1508(pqqC)
ETA: 
ETA_28880(pqqC)
EPY: 
EpC_05730(pqqC)
EPR: 
EAM: 
EAMY_3081(pqqC)
EAY: 
EAM_0514(pqqC)
EBI: 
EbC_37730(pqqC)
ERJ: 
EGE: 
PAM: 
PANA_1855(pqqC)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_1188(pqqC)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_1284(pqqC)
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
PAGC: 
PALH: 
TCI: 
PSI: 
PSTA: 
XCC: 
XCC2938(pqqC)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_3308(pqqC)
XCV: 
XCV3246(pqqC)
XAC: 
XAC3115(pqqC)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3034(pqqC)
XAO: 
XOO: 
XOO1734(pqqC)
XOM: 
XOO1635(XOO1635)
XOP: 
PXO_01590(pqqC)
XOY: 
XOR: 
XOC_3319(pqqC)
XOZ: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_03180(XppCFBP6546P_03180)
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_3757(pqqC)
LEM: 
LEN_1385(pqqC)
FAU: 
DKO: 
GHO: 
PAE: 
PA1987(pqqC)
PAEV: 
N297_2050(pqqC)
PAEI: 
N296_2050(pqqC)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_2048(pqqC)
PAEO: 
M801_2049(pqqC)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2339(pqqC)
PCQ: 
PPU: 
PP_0378(pqqC)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_2175(pqqC)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_04080(pqqC)
PPUD: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_5675(pqqC)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFLU_5600(pqqC)
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN0396(pqqC)
PSA: 
PST_2074(pqqC)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_2785(pqqC)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
Achr_8800(pqqC)
PBB: 
PALI: 
PSYA: 
ABM: 
ABSDF1981(pqqC)
ABY: 
ABAYE1880(pqqC)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD2505(pqqC)
ACW: 
AHL: 
ASOL: 
SWD: 
CPS: 
CPS_0859(pqqC)
MHC: 
MARHY3256(pqqC)
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
MCA: 
MCA1447(pqqC)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
Q91_0459(pqqC)
CZA: 
CYY: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
TSY: 
GAI: 
CSA: 
HCS: 
HAK: 
HHU: 
HCO: 
HALO: 
HAA: 
KUS: 
KMA: 
ADI: 
B5T_02549(pqqC)
AXE: 
KAK: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
GBI: 
PSPI: 
VFF: 
PSE: 
NH8B_3460(pqqC)
AQL: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_B1051(pqqC1) H16_B1880(pqqC2)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_1422(pqqC) CR3_3394(pqqC)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BVI: 
BVE: 
AK36_5993(pqqC)
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAM2362(pqqC)
BCEN: 
DM39_5481(pqqC)
BCEW: 
DM40_5677(pqqC)
BCEO: 
I35_6258(pqqC)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_6417(pqqC)
BMUL: 
NP80_5661(pqqC)
BCT: 
BCED: 
DM42_5625(pqqC)
BCEP: 
BDL: 
AK34_5443(pqqC)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_3519(pqqC)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_6664(pqqC)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUQ: 
BPLA: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BFN: 
OI25_3474(pqqC)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PTX: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BBRO: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
AKA: 
AMIM: 
AFA: 
PHN: 
PNA: 
VEI: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
CTES: 
HYR: 
HYL: 
MPT: 
LCH: 
THI: 
THI_0493(pqqC)
RGE: 
RGE_40530(pqqC)
MIU: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
METR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
DAR: 
AZO: 
azo1188(pqqC)
AZA: 
AZKH_1536(pqqC)
AZI: 
AOA: 
THU: 
THK: 
SULR: 
ANT: 
ALP: 
CFUS: 
SCU: 
SAMY: 
HOH: 
RFE: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RHE: 
RSV: 
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
RMC: 
WOL: 
WRI: 
WEN: 
WED: 
WPI: 
WCL: 
NSE: 
NSE_0493(pqqC)
NRI: 
NHM: 
MMN: 
RBT: 
EAA: 
MCI: 
MAM: 
MESW: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SM_b20206(pqqC)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
ESJ: 
ARA: 
Arad_8717(pqqC)
RGA: 
RHT: 
NT26_3276(pqqC)
BJA: 
blr6737(pqqC)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO5795(pqqC)
BBT: 
BBta_6302(pqqC)
BRS: 
S23_15760(pqqC)
AOL: 
S58_18240(pqqD)
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA1948(pqqC)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
BOP: 
BAPI: 
XAU: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
Mex_1p1749(pqqCD)
MDI: 
METDI2501(pqqCD)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
MOC_0673(pqqC)
MAQU: 
MPHY: 
MEE: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
BN69_3488(pqqC)
MBRY: 
MTW: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_2202(pqqC)
RBM: 
CBOT: 
SIL: 
SPO1502(pqqC)
RSP: 
RSP_0792(pqqC)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RDE: 
RD1_1152(pqqC)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_0452(pqqC)
KVU: 
EIO_2511(pqqC)
KRO: 
PGD: 
CID: 
CEH: 
RHC: 
YAN: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
SAGU: 
SPHC: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1269(pqqC)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_1015(pqqC)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
NCH: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
NAO: 
PGV: 
PEL: 
BON: 
FAR: 
PSAB: 
PBJ: 
ANX: 
LPIL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MNE: 
MGO: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MMI: 
MMAE: 
MLI: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
RHA: 
ROP: 
ROA: 
RPY: 
RAV: 
RHW: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SCI: 
SRC: 
SLD: 
STRC: 
SRW: 
SRN: 
SCLF: 
SGS: 
SNR: 
SAUO: 
SPUN: 
SMAL: 
SALF: 
NCA: 
FRA: 
FAL: 
GOB: 
SEN: 
SACE_4446(pqqC)
AMD: 
AMED_7864(pqqC)
AMN: 
AMM: 
AMES_7746(pqqC)
AMZ: 
B737_7746(pqqC)
AOI: 
AORI_6696(pqqC)
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
SESP: 
BN6_07650(pqqCD)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
ACTA: 
ALL: 
PMAD: 
SNA: 
RXY: 
RRD: 
LEN: 
AMR: 
TER: 
ONI: 
MPRO: 
NPU: 
NOS: 
NFL: 
CALT: 
RIV: 
FIS: 
CTHE: 
CCZ: 
CTR: 
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTA_0663(pqqC)
CTY: 
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTRN: 
CTJ: 
CTZ: 
CTG: 
CTK: 
CSW: 
CES: 
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
CFS: 
CFW: 
CTFW: 
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
CMUR: 
CMN: 
CMM: 
CMG: 
CMX: 
CMZ: 
CPN: 
CPA: 
CPJ: 
CPj0761(CPj0761)
CPT: 
CLP: 
CHP: 
CHB: 
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
CPSC: 
CPSN: 
CPSB: 
CPSG: 
CPSM: 
CPSI: 
CPSV: 
CPSW: 
CPST: 
CPSD: 
CPSA: 
CCA: 
CAB: 
CABO: 
CFE: 
CF0017(pqqC)
MIN: 
ABA: 
ACA: 
GMA: 
TSA: 
MUC: 
HTH: 
HTH_1212(pqqC1) HTH_1214(pqqC2)
HTE: 
NDE: 
NMV: 
NJA: 
TAC: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
AMAN: 
CMA: 
CLG: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
CSU: 
NBV: 
TAH: 
NDV: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:15113189]
  Authors
Magnusson OT, Toyama H, Saeki M, Schwarzenbacher R, Klinman JP.
  Title
The structure of a biosynthetic intermediate of pyrroloquinoline quinone (PQQ) and elucidation of the final step of PQQ biosynthesis.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 5342-3.
Reference
2  [PMID:15148379]
  Authors
Magnusson OT, Toyama H, Saeki M, Rojas A, Reed JC, Liddington RC, Klinman JP, Schwarzenbacher R.
  Title
Quinone biogenesis: Structure and mechanism of PqqC, the final catalyst in the production of pyrroloquinoline quinone.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 101 (2004) 7913-8.
  Sequence
[kpn:KPN_01811]
Reference
3  [PMID:9043136]
  Authors
Toyama H, Chistoserdova L, Lidstrom ME.
  Title
Sequence analysis of pqq genes required for biosynthesis of pyrroloquinoline quinone in Methylobacterium extorquens AM1 and the purification of a biosynthetic intermediate.
  Journal
Microbiology. 143 ( Pt 2) (1997) 595-602.
  Sequence
Reference
4  [PMID:1243798]
  Authors
Yasunaga K.
  Title
[Concept of thrombocytopathy and problems involved in its diagnosis (author's transl)]
  Journal
Nippon. Ketsueki. Gakkai. Zasshi. 38 (1975) 734-40.
Reference
5  [PMID:15211525]
  Authors
Schwarzenbacher R, Stenner-Liewen F, Liewen H, Reed JC, Liddington RC.
  Title
Crystal structure of PqqC from Klebsiella pneumoniae at 2.1 A resolution.
  Journal
Proteins. 56 (2004) 401-3.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
353484-42-1

DBGET integrated database retrieval system