KEGG   ENZYME: 1.6.5.8Help
Entry
EC 1.6.5.8                  Enzyme                                 

Name
NADH:ubiquinone reductase (Na+-transporting);
Na+-translocating NADH-quinone reductase;
(Na+-NQR)
Class
Oxidoreductases;
Acting on NADH or NADPH;
With a quinone or similar compound as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
NADH:ubiquinone oxidoreductase (Na+-translocating)
Reaction(IUBMB)
NADH + H+ + ubiquinone + n Na+in = NAD+ + ubiquinol + n Na+out [RN:R02163]
Reaction(KEGG)
Substrate
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080];
ubiquinone [CPD:C00399];
Na+ [CPD:C01330]
Product
NAD+ [CPD:C00003];
ubiquinol [CPD:C00390];
Na+ [CPD:C01330]
Comment
An iron-sulfur flavoprotein, containing two covalently bound molecules of FMN, one noncovalently bound FAD, one riboflavin, and one [2Fe-2S] cluster.
History
EC 1.6.5.8 created 2011
Orthology
K00346  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A
K00347  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B
K00348  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit C
K00349  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit D
K00350  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit E
K00351  
Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit F
Genes
ECI: 
EOC: 
EUM: 
ESE: 
ELU: 
ECOJ: 
ECOS: 
SEM: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENX: 
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
VK055_2322(nqrF) VK055_2323(nqrE) VK055_2324(nqrD) VK055_2325(nqrC) VK055_2326(nqrB) VK055_2327(nqrA)
KPE: 
KPK_4488(nqrF) KPK_4489(nqrE) KPK_4490(nqrD) KPK_4491(nqrC) KPK_4492(nqrB) KPK_4493(nqrA)
KPO: 
KPR: 
KPR_1166(nqrA) KPR_1167(nqrB) KPR_1168(nqrC) KPR_1169(nqrD) KPR_1170(nqrE) KPR_1171(nqrF)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
PMK1_02544(nqrA) PMK1_02545(nqrB) PMK1_02546(nqrC) PMK1_02547(nqrD) PMK1_02548(nqrE) PMK1_02549(nqrF)
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CBRA: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
GQU: 
EBT: 
EBL_c31260(nqrF) EBL_c31270(nqrE) EBL_c31280(nqrD) EBL_c31290(nqrC) EBL_c31300(nqrB) EBL_c31310(nqrA)
ROR: 
RON: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KGO: 
LAX: 
EBF: 
YPE: 
YPO1935 YPO3235(nqrF) YPO3236(nqrE) YPO3237(nqrD) YPO3238(nqrC) YPO3239(nqrB) YPO3240(nqrA)
YPK: 
y0951(nqrA) y0952(nqrB) y0953(nqrC) y0954(nqrD) y0955 y0956(nqrF) y2376
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0693(nqrA1) YP_0694(nqrB1) YP_0695(nqrC1) YP_0696(nqrD1) YP_0697(nqrE1) YP_0698(nqrF) YP_1677(nqrE2)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_2841(nqrF) YPZ3_2842(nqrE) YPZ3_2843(nqrD) YPZ3_2844(nqrC) YPZ3_2845(nqrB) YPZ3_2846(nqrA)
YPT: 
YPD: 
YPD4_1702 YPD4_2829(nqrF) YPD4_2830(nqrE) YPD4_2831(nqrD) YPD4_2832(nqrC) YPD4_2833(nqrB) YPD4_2834(nqrA)
YPX: 
YPD8_1846 YPD8_2823(nqrF) YPD8_2824(nqrE) YPD8_2825(nqrD) YPD8_2826(nqrC) YPD8_2827(nqrB) YPD8_2828(nqrA)
YPH: 
YPC_3528(nqrF) YPC_3529(nqrE) YPC_3530(nqrD) YPC_3531(nqrC) YPC_3532(nqrB) YPC_3533(nqrA)
YPW: 
CH59_2835(nqrF) CH59_2836(nqrE) CH59_2837(nqrD) CH59_2838(nqrC) CH59_2839(nqrB) CH59_2840(nqrA) CH59_3731(nqrE)
YPJ: 
CH55_1808(nqrF) CH55_1809(nqrE) CH55_1810(nqrD) CH55_1811(nqrC) CH55_1812(nqrB) CH55_1813(nqrA)
YPV: 
BZ15_1607(nqrE) BZ15_294(nqrA) BZ15_295(nqrB) BZ15_296(nqrC) BZ15_297(nqrD) BZ15_298(nqrE) BZ15_299(nqrF)
YPL: 
CH46_1867(nqrA) CH46_1868(nqrB) CH46_1869(nqrC) CH46_1870(nqrD) CH46_1871(nqrE) CH46_1872(nqrF) CH46_3180(nqrE)
YPS: 
YPTB0887(nqrA) YPTB0888(nqrB) YPTB0889(nqrC) YPTB0890(nqrD) YPTB0891(nqrE) YPTB0892(nqrF) YPTB1933
YPO: 
BZ17_1654(nqrF) BZ17_1655(nqrE) BZ17_1656(nqrD) BZ17_1657(nqrC) BZ17_1658(nqrB) BZ17_1659(nqrA) BZ17_538(nqrE)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_1466(nqrF) DJ40_1467(nqrE) DJ40_1468(nqrD) DJ40_1469(nqrC) DJ40_1470(nqrB) DJ40_1471(nqrA) DJ40_382(nqrE)
YPU: 
BZ21_1204(nqrE) BZ21_132(nqrA) BZ21_133(nqrB) BZ21_134(nqrC) BZ21_135(nqrD) BZ21_136(nqrE) BZ21_137(nqrF)
YPR: 
BZ20_1155(nqrF) BZ20_1156(nqrE) BZ20_1157(nqrD) BZ20_1158(nqrC) BZ20_1159(nqrB) BZ20_1160(nqrA) BZ20_185(nqrE)
YPC: 
BZ23_1487(nqrE) BZ23_409(nqrA) BZ23_410(nqrB) BZ23_411(nqrC) BZ23_412(nqrD) BZ23_413(nqrE) BZ23_414(nqrF)
YPF: 
BZ19_1279(nqrE) BZ19_245(nqrA) BZ19_246(nqrB) BZ19_247(nqrC) BZ19_248(nqrD) BZ19_249(nqrE) BZ19_250(nqrF)
YEN: 
YE3215(nqr6) YE3216(nqr5) YE3217(nqr4) YE3218(nqr3) YE3219(nqr2) YE3220(nqr1)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2584(nqrF) CH47_2585(nqrE) CH47_2586(nqrD) CH47_2587(nqrC) CH47_2588(nqrB) CH47_2589(nqrA)
YET: 
CH48_2617(nqrA) CH48_2618(nqrB) CH48_2619(nqrC) CH48_2620(nqrD) CH48_2621(nqrE) CH48_2622(nqrF)
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
AT01_1526(nqrF) AT01_1527(nqrE) AT01_1528(nqrD) AT01_1529(nqrC) AT01_1530(nqrB) AT01_1531(nqrA)
YFR: 
AW19_2198(nqrF) AW19_2199(nqrE) AW19_2200(nqrD) AW19_2201(nqrC) AW19_2202(nqrB) AW19_2203(nqrA)
YIN: 
CH53_2787(nqrA) CH53_2788(nqrB) CH53_2789(nqrC) CH53_2790(nqrD) CH53_2791(nqrE) CH53_2792(nqrF)
YKR: 
CH54_3583(nqrA) CH54_3584(nqrB) CH54_3585(nqrC) CH54_3586(nqrD) CH54_3587(nqrE) CH54_3588(nqrF)
YRO: 
CH64_3507(nqrA) CH64_3508(nqrB) CH64_3509(nqrC) CH64_3510(nqrD) CH64_3511(nqrE) CH64_3512(nqrF)
YRU: 
BD65_2758(nqrA) BD65_2759(nqrB) BD65_2760(nqrC) BD65_2761(nqrD) BD65_2762(nqrE) BD65_2763(nqrF)
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
Q5A_004295(nqrA) Q5A_004300(nqrB) Q5A_004305(nqrC) Q5A_004310(nqrD) Q5A_004315(nqrE) Q5A_004320(nqrF)
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SFO: 
SOD: 
PLU: 
plu1196(nqrA) plu1197(nqrB) plu1198(nqrC) plu1199(nqrD) plu1200(nqrE) plu1201(nqrF)
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMI0352(nqrA) PMI0353(nqrB) PMI0354(nqrC) PMI0355(nqrD) PMI0356(nqrE) PMI0357(nqrF)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBV: 
XBW1_3671(nqrF) XBW1_3672(nqrE) XBW1_3673(nqrD) XBW1_3674(nqrC) XBW1_3675(nqrB) XBW1_3676(nqrA)
XNE: 
XNM: 
XDO: 
XDD1_1171(nqrA) XDD1_1172(nqrB) XDD1_1173(nqrC) XDD1_1174(nqrD) XDD1_1175(nqrE) XDD1_1176(nqrF) XDD1_2392(nqrE)
XPO: 
XPG1_2513(nqrF) XPG1_2514(nqrE) XPG1_2515(nqrD) XPG1_2516(nqrC) XPG1_2517(nqrB) XPG1_2518(nqrA)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
DR96_2049(nqrA) DR96_2050(nqrB) DR96_2051(nqrC) DR96_2052(nqrD) DR96_2053(nqrE) DR96_2054(nqrF)
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
HAV: 
OPO: 
PSHI: 
HIN: 
HIT: 
NTHI0254(nqrA) NTHI0255(nqrB) NTHI0256(nqrC) NTHI0257(nqrD) NTHI0258(nqrE) NTHI0259(nqrF)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
R2846_0468(nqrF) R2846_0469(nqrE) R2846_0470(nqrD) R2846_0471(nqrC) R2846_0472(nqrB) R2846_0473(nqrA)
HIZ: 
R2866_0418(nqrF) R2866_0419(nqrE) R2866_0420(nqrD) R2866_0421(nqrC) R2866_0422(nqrB) R2866_0423(nqrA)
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HDU: 
HD_0379(nqrA) HD_0380(nqrB) HD_0381(nqrC) HD_0382(nqrD) HD_0383(nqrE) HD_0384(nqrF)
HAP: 
HAPS_1079(nqrA) HAPS_1080(nqrB) HAPS_1081(nqrC) HAPS_1082(nqrD) HAPS_1083(nqrE) HAPS_1084(nqrF)
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HPR: 
HSO: 
HS_1688(nqrF) HS_1689(nqrE) HS_1690(nqrD) HS_1691(nqrC) HS_1692(nqrB) HS_1693(nqrA)
HSM: 
PMU: 
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_19930(nqrA) Pmu_19940(nqrB) Pmu_19950(nqrC) Pmu_19960(nqrD) Pmu_19970(nqrE) Pmu_19980(nqrF)
PMUL: 
DR93_578(nqrA) DR93_579(nqrB) DR93_580(nqrC) DR93_581(nqrD) DR93_582(nqrE) DR93_583(nqrF)
MSU: 
MS0304(nqrF) MS0305(nqrE) MS0306(nqrD) MS0307(nqrC) MS0308(nqrB) MS0309(nqrA)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHH_c00150(nqrF) MHH_c00160(nqrE) MHH_c00170(nqrD) MHH_c00180(nqrC) MHH_c00190(nqrB) MHH_c00200(nqrA)
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APL_0150(nqrA) APL_0151(nqrB) APL_0152(nqrC) APL_0153(nqrD) APL_0154(nqrE) APL_0155(nqrF)
APJ: 
APJL_0151(nqrA) APJL_0152(nqrB) APJL_0153(nqrC) APJL_0154(nqrD) APJL_0155(nqrE) APJL_0156(nqrF)
APA: 
APP7_0152(nqrA) APP7_0153(nqrB) APP7_0154(nqrC) APP7_0155(nqrD) APP7_0156(nqrE) APP7_0157(nqrF)
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XPE: 
SACZ: 
STEK: 
LCP: 
LEM: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VC395_2406(nqrF) VC395_2407(nqrE) VC395_2408(nqrD) VC395_2409(nqrC) VC395_2410(nqrB) VC395_2411(nqrA)
VCM: 
VCM66_2213(nqrF) VCM66_2214(nqrE) VCM66_2215(nqrD) VCM66_2216(nqrC) VCM66_2217(nqrB) VCM66_2218(nqrA)
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VAA049_585(nqrA) VAA049_586(nqrB) VAA049_587(nqrC) VAA049_588(nqrD) VAA049_589(nqrE) VAA049_590(nqrF)
VCZ: 
VVU: 
VV1_1821(nqrA) VV1_1822(nqrB) VV1_1823(nqrC) VV1_1824(nqrD) VV1_1825(nqrE) VV1_1826(nqrF)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_0725(nqrA) VF_0726(nqrB) VF_0727(nqrC) VF_0728(nqrD) VF_0729(nqrE) VF_0731(nqrF)
VFM: 
VSA: 
VSAL_I0949(nqrA) VSAL_I0950(nqrB) VSAL_I0951(nqrC) VSAL_I0952(nqrD) VSAL_I0953(nqrE) VSAL_I0954(nqrF)
AWD: 
PPR: 
PBPRA0823(SO1103) PBPRA0824(HD0380) PBPRA0825(HD0381) PBPRA0826(HD0382) PBPRA0827(PLU1200) PBPRA0828(SO1108)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PA2994(nqrF) PA2995(nqrE) PA2996(nqrD) PA2997(nqrC) PA2998(nqrB) PA2999(nqrA)
PAEV: 
N297_3100(nqrF) N297_3101(nqrE) N297_3102(nqrD) N297_3103(nqrC) N297_3104(nqrB) N297_3105(nqrA)
PAEI: 
N296_3100(nqrF) N296_3101(nqrE) N296_3102(nqrD) N296_3103(nqrC) N296_3104(nqrB) N296_3105(nqrA)
PAU: 
PA14_25280(nqrA) PA14_25305(nqrB) PA14_25320(nqrC) PA14_25330(nqrD) PA14_25340(nqrE) PA14_25350(nqrF)
PAP: 
PSPA7_2160(nqrA) PSPA7_2161(nqrB) PSPA7_2162(nqrC) PSPA7_2163(nqrD) PSPA7_2164(nqrE) PSPA7_2165(nqrF)
PAG: 
PLES_20631(nqrA) PLES_20641(nqrB) PLES_20651(nqrC) PLES_20661(nqrD) PLES_20671(nqrE) PLES_20681(nqrF)
PAF: 
PAM18_1961(nqrA) PAM18_1962(nqrB) PAM18_1963(nqrC) PAM18_1964(nqrD) PAM18_1965(nqrE) PAM18_1966(nqrF)
PNC: 
NCGM2_4109(nqrF) NCGM2_4110(nqrE) NCGM2_4111(nqrD) NCGM2_4112(nqrC) NCGM2_4113(nqrB) NCGM2_4114(nqrA)
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_3097(nqrF) M802_3098(nqrE) M802_3099(nqrD) M802_3100(nqrC) M802_3101(nqrB) M802_3102(nqrA)
PAEO: 
M801_2965(nqrF) M801_2966(nqrE) M801_2967(nqrD) M801_2968(nqrC) M801_2969(nqrB) M801_2970(nqrA)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1394(nqrA) BN5_1395(nqrB) BN5_1396(nqrC) BN5_1397(nqrD) BN5_1398(nqrE) BN5_1399(nqrF)
PALC: 
PFV: 
PSA: 
PST_2650(nqrF) PST_2651(nqrE) PST_2652(nqrD) PST_2653(nqrC) PST_2654(nqrB) PST_2655(nqrA)
PSZ: 
PSTAB_2631(nqrF) PSTAB_2632(nqrE) PSTAB_2633(nqrD) PSTAB_2634(nqrC) PSTAB_2635(nqrB) PSTAB_2636(nqrA)
PSR: 
PSTAA_2771(nqrF) PSTAA_2772(nqrE) PSTAA_2773(nqrD) PSTAA_2774(nqrC) PSTAA_2775(nqrB) PSTAA_2776(nqrA)
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
AVN: 
Avin_14590(nqrA) Avin_14600(nqrB) Avin_14610(nqrC) Avin_14620(nqrD) Avin_14630(nqrE) Avin_14640(nqrF)
AVL: 
AvCA_14590(nqrA) AvCA_14600(nqrB) AvCA_14610(nqrC) AvCA_14620(nqrD) AvCA_14630(nqrE) AvCA_14640(nqrF)
AVD: 
ACX: 
Achr_28200(nqrF) Achr_28210(nqrE) Achr_28220(nqrD) Achr_28230(nqrC) Achr_28240(nqrB) Achr_28250(nqrA)
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
MCT: 
MCR_1458(nqrA) MCR_1459(nqrB) MCR_1460(nqrC) MCR_1461(nqrD) MCR_1462(nqrE) MCR_1463(nqrF)
MCS: 
DR90_464(nqrF) DR90_465(nqrE) DR90_466(nqrD) DR90_467(nqrC) DR90_468(nqrB) DR90_469(nqrA)
MCAT: 
MOI: 
MBL: 
SON: 
SO_0902(nqrA) SO_0903(nqrB) SO_0904(nqrC) SO_0905(nqrD) SO_0906(nqrE) SO_0907(nqrF) SO_1103(nqrA) SO_1104(nqrB) SO_1105(nqrC) SO_1106(nqrD) SO_1107(nqrE) SO_1108(nqrF)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_3335(nqrF) SVI_3336(nqrE) SVI_3337(nqrD) SVI_3338(nqrC) SVI_3339(nqrB) SVI_3340(nqrA)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL1045(nqrF) IL1046(nqrE) IL1047(nqrD) IL1048(nqrC) IL1049(nqrB) IL1050(nqrA)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_1080(nqrA) CPS_1081(nqrB) CPS_1082(nqrC) CPS_1083(nqrD) CPS_1084(nqrE) CPS_1085(nqrF)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2236(nrqF) PSHAa2237(nqrE) PSHAa2238(nqrD) PSHAa2239(nqrC) PSHAa2240(nqrB) PSHAa2241(nqrA)
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PTRA_a2712(nqrF) PTRA_a2713(nqrE) PTRA_a2714(nqrD) PTRA_a2715(nqrC) PTRA_a2716(nqrB) PTRA_a2717(nqrA)
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PESP_a1050(nqrA) PESP_a1051(nqrB) PESP_a1053(nqrC) PESP_a1054(nqrD) PESP_a1055(nqrE) PESP_a1056(nqrF)
PSPO: 
PSPO_a2419(nqrF) PSPO_a2420(nqrE) PSPO_a2421(nqrD) PSPO_a2422(nqrC) PSPO_a2423(nqrB) PSPO_a2424(nqrA)
PART: 
PARC_a2983(nqrF) PARC_a2984(nqrE) PARC_a2985(nqrD) PARC_a2986(nqrC) PARC_a2988(nqrB) PARC_a2989(nqrA)
PTU: 
PTUN_a3284(nqrF) PTUN_a3286(nqrE) PTUN_a3287(nqrD) PTUN_a3289(nqrC) PTUN_a3290(nqrB) PTUN_a3292(nqrA)
MAQ: 
MHC: 
MARHY1374(nqrA) MARHY1375(nqrB) MARHY1376(nqrC) MARHY1377(nqrD) MARHY1378(nqrE) MARHY1379(nrqF)
MAD: 
HP15_2248(nqrF) HP15_2249(nqrE) HP15_2250(nqrD) HP15_2251(nqrC) HP15_2252(nqrB) HP15_2253(nqrA)
MBS: 
MRBBS_1061(nqrA) MRBBS_1062(nqrB) MRBBS_1063(nqrC) MRBBS_1064(nqrD) MRBBS_1065(nqrE) MRBBS_1066(nqrF)
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_0765(nqrA) GNIT_0766(nqrB) GNIT_0767(nqrC) GNIT_0768(nqrD) GNIT_0769(nqrE) GNIT_0770(nqrF)
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_0602(nqrA) MVIS_0603(nqrB) MVIS_0604(nqrC) MVIS_0605(nqrD) MVIS_0606(nqrE) MVIS_0607(nqrF)
CJA: 
CJA_1765(nqrA) CJA_1766(nqrB) CJA_1767(nqrC) CJA_1768(nqrD) CJA_1769(nqrE) CJA_1770(nqrF)
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
TERTU_1949(nqrA) TERTU_1950(nqrB) TERTU_1951(nqrC) TERTU_1952(nqrD) TERTU_1953(nqrE) TERTU_1954(nqrF)
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MEALZ_2228(nqrF) MEALZ_2229(nqrE) MEALZ_2230(nqrD) MEALZ_2231(nqrC) MEALZ_2232(nqrB) MEALZ_2233(nqrA)
MPSY: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
HCH_02685(nqrA) HCH_02686(nqrB) HCH_02687(nqrC) HCH_02688(nqrD) HCH_02689(nqrE) HCH_02691(nqrF)
CSA: 
HEL: 
HELO_2215(nqrA) HELO_2216(nqrB) HELO_2217(nqrC) HELO_2218(nqrD) HELO_2219(nqrE) HELO_2220(nqrF)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_00931(nqrA) LOKO_00932(nqrB) LOKO_00933(nqrC) LOKO_00934(nqrD) LOKO_00935(nqrE) LOKO_00936(nqrF)
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_2162(nqrF1) BEI_2163(nqrE) BEI_2164(nqrD) BEI_2165(nqrC) BEI_2166(nqrB) BEI_2167(nqrA) BEI_2378(nqrF2)
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_1032(nqrA) ABO_1033(nqrB) ABO_1034(nqrC) ABO_1035(nqrD) ABO_1036(nqrE) ABO_1037(nqrF)
ADI: 
B5T_01840(nqrA) B5T_01841(nqrB) B5T_01842(nqrC) B5T_01843(nqrD) B5T_01844(nqrE) B5T_01845(nqrF)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHA_1136(nqrA) AHA_1137(nqrB) AHA_1138(nqrC) AHA_1139(nqrD) AHA_1140(nqrE-1) AHA_1141(nqrF) AHA_3266(nqrE-2)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_1039(nqrE) ASA_3194(nqrF) ASA_3195(nqrE) ASA_3196(nqrD) ASA_3197(nqrC) ASA_3198(nqrB) ASA_3199(nqrA)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
DNO: 
DNO_0806(nqrF) DNO_0807(nqrE) DNO_0808(nqrD) DNO_0809(nqrC) DNO_0810(nqrB) DNO_0811(nqrA)
PSPI: 
GPB: 
NMA: 
NME: 
NMB0564(nqrF) NMB0565(nqrE) NMB0566(nqrD) NMB0567(nqrC) NMB0568(nqrB) NMB0569(nqrA)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC0505(nqrF) NMC0506(nqrE) NMC0507(nqrD) NMC0508(nqrC) NMC0509(nqrB) NMC0510(nqrA)
NMN: 
NMCC_0510(nqrF) NMCC_0511(nqrE) NMCC_0512(nqrD) NMCC_0513(nqrC) NMCC_0514(nqrB) NMCC_0515(nqrA)
NMT: 
NMV_1854(nqrA) NMV_1855(nqrB) NMV_1856(nqrC) NMV_1857(nqrD) NMV_1858(nqrE) NMV_1859(nqrF)
NMI: 
NMO_0447(nqrF) NMO_0448(nqrE) NMO_0449(nqrD) NMO_0450(nqrC) NMO_0451(nqrB) NMO_0452(nqrA)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_0407(nqrF) NMAA_0408(nqrE) NMAA_0409(nqrD) NMAA_0410(nqrC) NMAA_0411(nqrB) NMAA_0412(nqrA)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NLA_16650(nqrA) NLA_16660(nqrB) NLA_16670(nqrC) NLA_16680(nqrD) NLA_16690(nqrE) NLA_16700(nqrF)
NEL: 
NSI: 
OTO: 
MASW: 
NEU: 
NE2392(nqrF) NE2393(nqrE) NE2394(nqrD) NE2395(nqrC) NE2396(nqrB) NE2397(nqrA)
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
APP: 
GLO: 
GSB: 
DSA: 
DPS: 
DAK: 
DSF: 
DOL: 
DAT: 
HRM2_06920(nqrA) HRM2_06930(nqrB) HRM2_06940(nqrC) HRM2_06950(nqrD) HRM2_06960(nqrE) HRM2_06970(nqrF)
DTO: 
BMX: 
BMS_2269(nqrF) BMS_2270(nqrE) BMS_2271(nqrD) BMS_2272(nqrC) BMS_2273(nqrB) BMS_2274(nqrA)
HOE: 
SHZ: 
PHL: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
Mame_02119(nqrF) Mame_02120(nqrE) Mame_02121(nqrD) Mame_02122(nqrC) Mame_02123(nqrB) Mame_02124(nqrA)
SIL: 
SPOA0028(nqrA) SPOA0029(nqrB) SPOA0030(nqrC) SPOA0031(nqrD) SPOA0032(nqrE) SPOA0033(nqrF)
SIT: 
RMB: 
PAMI: 
PSF: 
PSE_5008(nqrF) PSE_5009(nqrE) PSE_5010(nqrD) PSE_5011(nqrC) PSE_5012(nqrB) PSE_5013(nqrA)
LMD: 
MALG: 
PPHR: 
HAT: 
LABR: 
YAN: 
TPRO: 
SAGU: 
TAB: 
CFM: 
AMT: 
GFE: 
AAR: 
FMA: 
ACL: 
ACL_0966(nqrB) ACL_0967(nqrC) ACL_0968(nqrD) ACL_0969(nqrE) ACL_0970(nqrF)
ABRA: 
BN85302200(nqrC) BN85302210(nqrD) BN85302220(nqrE) BN85302230(nqrF)
AOC: 
Aocu_05060(nqrF) Aocu_05070(nqrE) Aocu_05080(nqrD) Aocu_05090(nqrC) Aocu_05100(nqrB)
MBJ: 
KQ51_00978(rnfG_3)
CTR: 
CT_278(nqr2) CT_279(nqr3) CT_280(nqr4) CT_281(nqr5) CT_634 CT_740(dmpP)
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTA_0300(nqrB) CTA_0301(nqrC) CTA_0302(nqrD) CTA_0303(nqrE) CTA_0688 CTA_0806(dmpP)
CTY: 
CTR_2731(nqrB) CTR_2741(nqrC) CTR_2751(nqrD) CTR_2761(nqrE) CTR_6381(nqrA) CTR_7441(dmpP)
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTL0002(nqrA) CTL0109(dmpP) CTL0530(nqrB) CTL0531(nqrC) CTL0532(nqrD) CTL0533(nqrE)
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTLon_0002(nqrA) CTLon_0109(dmpP) CTLon_0526(nqrB) CTLon_0527(nqrC) CTLon_0528(nqrD) CTLon_0529(nqrE)
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTL2C_153(nqrC) CTL2C_224(nqrE) CTL2C_296(nqrB) CTL2C_651(nqrD) CTL2C_699(nqrF) CTL2C_809(nqrA)
CTRN: 
CTJ: 
JALI_2731(nqrB) JALI_2741(nqrC) JALI_2751(nqrD) JALI_2761(nqrE) JALI_6381(nqrA) JALI_7451(dmpP)
CTZ: 
CTB_2731(nqrB) CTB_2741(nqrC) CTB_2751(nqrD) CTB_2761(nqrE) CTB_6381(nqrA) CTB_7451(dmpP)
CTG: 
CTK: 
CSW: 
SW2_2801(nqrB) SW2_2811(nqrC) SW2_2821(nqrD) SW2_2831(nqrE) SW2_6451(nqrA) SW2_7521(dmpP)
CES: 
ESW3_2801(nqrB) ESW3_2811(nqrC) ESW3_2821(nqrD) ESW3_2831(nqrE) ESW3_6451(nqrA) ESW3_7521(dmpP)
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
EC599_2841(nqrB) EC599_2851(nqrC) EC599_2861(nqrD) EC599_2871(nqrE) EC599_6571(nqrA) EC599_7751(dmpP)
CFS: 
FSW4_2801(nqrB) FSW4_2811(nqrC) FSW4_2821(nqrD) FSW4_2831(nqrE) FSW4_6451(nqrA) FSW4_7521(dmpP)
CFW: 
FSW5_2801(nqrB) FSW5_2811(nqrC) FSW5_2821(nqrD) FSW5_2831(nqrE) FSW5_6451(nqrA) FSW5_7521(dmpP)
CTFW: 
SWFP_2971(nqrB) SWFP_2981(nqrC) SWFP_2991(nqrD) SWFP_3001(nqrE) SWFP_6851(nqrA) SWFP_8111(dmpP)
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
BN197_2781(nqrB) BN197_2791(nqrC) BN197_2801(nqrD) BN197_2811(nqrE) BN197_6431(nqrA) BN197_7501(dmpP)
CTRA: 
BN442_2781(nqrB) BN442_2791(nqrC) BN442_2801(nqrD) BN442_2811(nqrE) BN442_6431(nqrA) BN442_7501(dmpP)
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
CMUR: 
CMN: 
CMM: 
CMG: 
CMX: 
CMZ: 
CPN: 
CPn0427(nqr2) CPn0428(nqr3) CPn0429(nqr4) CPn0430(nqr5) CPn0743(nqrA) CPn0883(nqr6)
CPA: 
CPJ: 
nqr2(nqr2) nqr3(nqr3) nqr4(nqr4) nqr5(nqr5) nqr6(nqr6) nqrA(nqrA)
CPT: 
CLP: 
CPM: 
G5S_0152(nqrF) G5S_0299(nqrA) G5S_0700 G5S_0701(nqrD) G5S_0702(nqrC) G5S_0703(nqrB)
CPEC: 
CPE3_0002(nqrA) CPE3_0353(nqrE) CPE3_0354(nqrD) CPE3_0355(nqrC) CPE3_0356(nqrB) CPE3_0841(nqrF)
CPEO: 
CPE1_0002(nqrA) CPE1_0353(nqrE) CPE1_0354(nqrD) CPE1_0355(nqrC) CPE1_0356(nqrB) CPE1_0840(nqrF)
CPER: 
CPE2_0002(nqrA) CPE2_0353(nqrE) CPE2_0354(nqrD) CPE2_0355(nqrC) CPE2_0356(nqrB) CPE2_0841(nqrF)
CHP: 
CPSIT_0002(nqrA) CPSIT_0392(nqrE) CPSIT_0393(nqrD) CPSIT_0394(nqrC) CPSIT_0395(nqrB) CPSIT_0932(nqrF)
CHB: 
G5O_0009(nqrA) G5O_0391 G5O_0392(nqrD) G5O_0393(nqrC) G5O_0394(nqrB) G5O_0924(nqrF)
CHS: 
CPS0A_0002(nqrA) CPS0A_0398(nqrE) CPS0A_0399(nqrD) CPS0A_0400(nqrC) CPS0A_0401(nqrB) CPS0A_0954(nqrF)
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CPS0C_0002(nqrA) CPS0C_0399(nqrE) CPS0C_0400(nqrD) CPS0C_0401(nqrC) CPS0C_0402(nqrB) CPS0C_0950(nqrF)
CHR: 
CPSC: 
B711_0002(nqrA) B711_0419(nqrE) B711_0420(nqrD) B711_0422(nqrC) B711_0423(nqrB) B711_1004(nqrF)
CPSN: 
B712_0002(nqrA) B712_0393(nqrE) B712_0394(nqrD) B712_0395(nqrC) B712_0396(nqrB) B712_0943(nqrF)
CPSB: 
B595_0002(nqrA) B595_0417(nqrE) B595_0418(nqrD) B595_0419(nqrC) B595_0420(nqrB) B595_1009(nqrF)
CPSG: 
B598_0002(nqrA) B598_0396(nqrE) B598_0397(nqrD) B598_0398(nqrC) B598_0399(nqrB) B598_0942(nqrF)
CPSM: 
B602_0002(nqrA) B602_0393(nqrE) B602_0394(nqrD) B602_0395(nqrC) B602_0396(nqrB) B602_0942(nqrF)
CPSI: 
B599_0002(nqrA) B599_0392(nqrE) B599_0393(nqrD) B599_0394(nqrC) B599_0395(nqrB) B599_0940(nqrF)
CPSV: 
B600_0002(nqrA) B600_0421(nqrE) B600_0422(nqrD) B600_0423(nqrC) B600_0424(nqrB) B600_1002(nqrF)
CPSW: 
B603_0002(nqrA) B603_0399(nqrE) B603_0400(nqrD) B603_0401(nqrC) B603_0402(nqrB) B603_0946(nqrF)
CPST: 
B601_0002(nqrA) B601_0395(nqrE) B601_0396(nqrD) B601_0397(nqrC) B601_0398(nqrB) B601_0946(nqrF)
CPSD: 
CPSA: 
CAV: 
M832_01720(nqrE) M832_01730(nqrD) M832_01740(nqrC) M832_01750(nqrB) M832_06530(nqrF) M832_08000(nqrA)
CCA: 
CCA_00002(nqrA) CCA_00362(nqrE) CCA_00363(nqrD) CCA_00364(nqrC) CCA_00365(nqrB) CCA_00885(nqrF)
CAB: 
CAB002 CAB352(nqrE) CAB353(nqrD) CAB354(nqrC) CAB355(nqrB) CAB851(nqrF)
CABO: 
AB7_0011 AB7_3921(nqrE) AB7_3931(nqrD) AB7_3951(nqrC) AB7_3971(nqrB) AB7_9381(nqrF)
CFE: 
CF0130(nqrF) CF0642(nqrB) CF0643(nqrC) CF0644(nqrD) CF0645(nqrE) CF1004(nqrA)
CGZ: 
PCU: 
pc0095(nqrA) pc0298(nqrE) pc0299(nqrD) pc0300(nqrC) pc0301(nqrB) pc1533(nqrF)
PNL: 
PNK_0093(nqrA) PNK_0426(nqrE) PNK_0427(nqrD) PNK_0428(nqrC) PNK_0429(nqrB) PNK_2085(nqrF)
PUV: 
PUV_04510(nqrF) PUV_22560(nqrB) PUV_22570(nqrC) PUV_22580(nqrD) PUV_22590(nqrE) PUV_26960(nqrA)
WCH: 
wcw_0216(nqrF) wcw_0267(nqrE) wcw_0268(nqrD) wcw_0269(nqrC) wcw_0270(nqrB) wcw_1918(nqrA)
SNG: 
SNE_A03970(nqrF) SNE_A04720(nqrE) SNE_A04730(nqrD) SNE_A04740(nqrC) SNE_A04750(nqrB) SNE_A23090(nqrA)
RBA: 
RB1831(NqrA) RB1832(nqrB) RB1833(nqrC) RB1835(nqrD) RB1836(nqrE) RB1837(nqrF)
PBS: 
FMR: 
Fuma_00599(nqrA) Fuma_00600(nqrB) Fuma_00601(nqrC) Fuma_00602(nqrD) Fuma_00603(nqrE) Fuma_00604(nqrF)
PBU: 
PBAS: 
VBL: 
SCD: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SBU: 
SLR: 
IPO: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
BCAE: 
BACC: 
PGI: 
PG_2177(nqrF) PG_2178(nqrE) PG_2179(nqrD) PG_2180(nqrC) PG_2181(nqrB) PG_2182(nqrA)
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PBT: 
PMUC: 
PET: 
PDI: 
PARY: 
PARC: 
TFO: 
BFO_2141(nqrF) BFO_2142(nqrE) BFO_2143(nqrD) BFO_2144(nqrC) BFO_2145(nqrB) BFO_2146(nqrA)
TOH: 
BVS: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PRU_1245(nqrF) PRU_1246(nqrE) PRU_1247(nqrD) PRU_1248(nqrC) PRU_1249(nqrB) PRU_1250(nqrA)
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PIN17_0076(nqrA) PIN17_0077(nqrB) PIN17_0078(nqrC) PIN17_0079(nqrD) PIN17_0080(nqrE) PIN17_0081(nqrF)
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
PEO: 
AFD: 
ASH: 
RBC: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_3045(nqrA) SGRA_3046(nqrB) SGRA_3047(nqrC) SGRA_3048(nqrD) SGRA_3049(nqrE) SGRA_3050(nqrF)
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
FLI: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GFO_0400(nqrA) GFO_0401(nqrB) GFO_0402(nqrC) GFO_0403(nqrD) GFO_0404(nqrE) GFO_0405(nqrF)
GRL: 
GFL: 
COC: 
CCM: 
COL: 
CHG: 
CAPN: 
CGH: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_0201(nqrF) I597_0202(nqrE) I597_0203(nqrD) I597_0204(nqrC) I597_0205(nqrB) I597_0206(nqrA)
LAN: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
ORH: 
ORI: 
PTQ: 
NDO: 
DDD_1867(nqrA) DDD_1868(nqrB) DDD_1869(nqrC) DDD_1870(nqrD) DDD_1871(nqrE) DDD_1872(nqrF)
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FBU: 
OHO: 
ISE: 
CPB: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
TLE: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
PMO: 
MPG: 
DDF: 
DEFDS_1913(nqrF) DEFDS_1914(nqrE) DEFDS_1915(nqrD) DEFDS_1916(nqrC) DEFDS_1917(nqrB) DEFDS_1918(nqrA)
DAP: 
CNI: 
FSI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7805867]
  Authors
Beattie P, Tan K, Bourne RM, Leach D, Rich PR, Ward FB
  Title
Cloning and sequencing of four structural genes for the Na(+)-translocating NADH-ubiquinone oxidoreductase of Vibrio alginolyticus.
  Journal
FEBS. Lett. 356 (1994) 333-8.
Reference
2  [PMID:9490015]
  Authors
Nakayama Y, Hayashi M, Unemoto T
  Title
Identification of six subunits constituting Na+-translocating NADH-quinone reductase from the marine Vibrio alginolyticus.
  Journal
FEBS. Lett. 422 (1998) 240-2.
  Sequence
Reference
3  [PMID:11401580]
  Authors
Bogachev AV, Bertsova YV, Barquera B, Verkhovsky MI
  Title
Sodium-dependent steps in the redox reactions of the Na+-motive NADH:quinone oxidoreductase from Vibrio harveyi.
  Journal
Biochemistry. 40 (2001) 7318-23.
Reference
4  [PMID:11888296]
  Authors
Barquera B, Hellwig P, Zhou W, Morgan JE, Hase CC, Gosink KK, Nilges M, Bruesehoff PJ, Roth A, Lancaster CR, Gennis RB
  Title
Purification and characterization of the recombinant Na(+)-translocating NADH:quinone oxidoreductase from Vibrio cholerae.
  Journal
Biochemistry. 41 (2002) 3781-9.
Reference
5  [PMID:15379571]
  Authors
Barquera B, Nilges MJ, Morgan JE, Ramirez-Silva L, Zhou W, Gennis RB
  Title
Mutagenesis study of the 2Fe-2S center and the FAD binding site of the Na(+)-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase from Vibrio cholerae.
  Journal
Biochemistry. 43 (2004) 12322-30.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system