KEGG   ENZYME: 3.1.3.27Help
Entry
EC 3.1.3.27                 Enzyme                                 

Name
phosphatidylglycerophosphatase;
phosphatidylglycerol phosphate phosphatase;
phosphatidylglycerol phosphatase;
PGP phosphatase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-monoester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
phosphatidylglycerophosphate phosphohydrolase
Reaction(IUBMB)
phosphatidylglycerophosphate + H2O = phosphatidylglycerol + phosphate [RN:R02029]
Reaction(KEGG)
Substrate
phosphatidylglycerophosphate [CPD:C03892];
H2O [CPD:C00001]
Product
phosphatidylglycerol [CPD:C00344];
phosphate [CPD:C00009]
History
EC 3.1.3.27 created 1972
Pathway
Glycerophospholipid metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K01094  
phosphatidylglycerophosphatase GEP4
K01095  
phosphatidylglycerophosphatase A
K01096  
phosphatidylglycerophosphatase B
K18697  
phosphatidylglycerophosphatase C
Genes
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0251799.1(Lj0g3v0251799.1) Lj0g3v0251799.2(Lj0g3v0251799.2) Lj0g3v0251799.3(Lj0g3v0251799.3)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0002s06140g(POPTRDRAFT_551255)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0796500-01(Os01g0796500)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
SCE: 
YHR100C(GEP4)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0H01920(NCAS0H01920)
NDI: 
NDAI_0C01720(NDAI0C01720)
TPF: 
TPHA_0E01890(TPHA0E01890)
TBL: 
TBLA_0A03550(TBLA0A03550)
TDL: 
TDEL_0E02210(TDEL0E02210)
KAF: 
KAFR_0D04930(KAFR0D04930)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
CAL: 
COT: 
CDU: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT134718(NEUTE1DRAFT_134718)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_1992184(An04g06680)
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT72020(AGABI1DRAFT_72020)
ABV: 
AGABI2DRAFT205009(AGABI2DRAFT_205009)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
ACAN: 
TET: 
PTM: 
PTI: 
FCY: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
ECO: 
b0418(pgpA) b1278(pgpB) b2560(pgpC)
ECJ: 
JW0408(pgpA) JW1270(pgpB) JW5408(yfhB)
ECD: 
EBW: 
BWG_0300(pgpA) BWG_1109(pgpB) BWG_2324(yfhB)
ECOK: 
ECE: 
Z0520(pgpA) Z2529(pgpB) Z3840(yfhB)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_0485(pgpA) ECSP_1798(pgpB) ECSP_3504(yfhB)
ELX: 
EOJ: 
ECO26_0450(pgpA) ECO26_1844(pgpB) ECO26_3607(yfhB)
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
G2583_0529(pgpA) G2583_1619(pgpB) G2583_3091(yfhB)
ELR: 
ECC: 
c0529(pgpA) c1747(pgpB) c3083(yfhB)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
EcHS_A0489(pgpA) EcHS_A1389(pgpB) EcHS_A2713(yhfB)
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECED1_0441(pgpA) ECED1_1488(pgpB) ECED1_2988(yfhB)
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_0385(pgpA) CE10_1520(pgpB) CE10_2993(yfhB)
EUM: 
ECUMN_0456(pgpA) ECUMN_1580(pgpB) ECUMN_2880(yfhB)
ECZ: 
ECS88_0413(pgpA) ECS88_1418(pgpB) ECS88_2732(yfhB)
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_00366(pgpA) ECB_01255(pgpB) ECB_02454(yfhB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ECOK1_0398(pgpA) ECOK1_1493(pgpB) ECOK1_2904(yhfB)
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m0487(pgpA) ECW_m1372(pgpB) ECW_m2788(yfhB)
ELL: 
ELC: 
i14_0510(pgpA) i14_1577(pgpB) i14_2878(yfhB)
ELD: 
i02_0510(pgpA) i02_1577(pgpB) i02_2878(yfhB)
ELP: 
P12B_c0430(pgpA) P12B_c1812(pgpB) P12B_c2661(yhfB)
EBL: 
ECD_00366(pgpA) ECD_01255(pgpB) ECD_02454(pgpC)
EBE: 
B21_00370(pgpA) B21_01266(pgpB) B21_02418(yfhB)
ELF: 
LF82_1633(pgpA) LF82_1634(pgpB) LF82_3101(yfhB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_0515(yfhB) EFER_1676(pgpB) EFER_2607(pgpA)
EAL: 
STY: 
STY0459 STY1341(pgpB) STY2815(yfhB)
STT: 
t0288(yfhB) t1623(pgpB) t2443
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0420(pgpA) STM1710(pgpB) STM2569(yfhB)
SEO: 
STM14_0497(pgpA) STM14_2068(pgpB) STM14_3149(yfhB)
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
STMUK_0426(pgpA) STMUK_1681(pgpB) STMUK_2601(yfhB)
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA1166(pgpB) SPA2303(pgpA)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_0432(pgpA) SPC_1080(yfhB) SPC_2021(pgpB)
SEC: 
SCH_0461(pgpA) SCH_1705(pgpB) SCH_2564(yfhB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SG0431(pgpA) SG1404(pgpB) SG2606(yfhB)
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SEN0402(pgpA) SEN1323(pgpB) SEN2549(yfhB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF0355(pgpA) SF1282(pgpB) SF2607(yfhB)
SFX: 
S0363(pgpA) S1365(pgpB) S2779(yfhB)
SFV: 
SFV_0383(pgpA) SFV_1291(pgpB) SFV_2608(yfhB)
SFE: 
SFxv_0395(pgpA) SFxv_1453(pgpB) SFxv_2863(yfhB)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_0395(pgpA) SSON_1862(pgpB) SSON_2643(yfhB)
SBO: 
SBO_0312(pgpA) SBO_1786(pgpB) SBO_2588(yfhB)
SBC: 
SDY: 
SDY_0316(pgpA) SDY_1354(pgpB) SDY_2750(yfhB)
SDZ: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_23430(pgpB) CTU_31490(yfhB)
KPN: 
KPN_00370(pgpA) KPN_01274(pgpB) KPN_02885(yfhB)
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_1237(yhfB) KPK_3160(pgpB) KPK_4314(pgpA)
KPO: 
KPR: 
KPR_1388(yfhB) KPR_2326(pgpB) KPR_4351(pgpA)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
BN49_1344(pgpA) BN49_2413(pgpB) BN49_4094(yfhB)
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
GQU: 
BFL: 
Bfl237(pgpA)
BPN: 
BPEN_243(pgpA)
BVA: 
BVAF_238(pgpA)
BCHR: 
BEN: 
BED: 
HDE: 
HDEF_0117(pgpB) HDEF_1927(pgpA)
SECT: 
SEHC: 
RIP: 
RIG: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
KGO: 
ICP: 
ICMP_086(pgpB)
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
SBW: 
DEN: 
HED: 
GED: 
EBF: 
PSTS: 
YPE: 
YPO2223(pgpB) YPO2924(yfhB) YPO3179(pgpA)
YPK: 
y1004(pgpA) y1306 y2065(pgpB)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0752(pgpA) YP_2022(pgpB5) YP_2533(serB2)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_1630(pgpB) YPZ3_2409(yfhB) YPZ3_2797(pgpA)
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPC_1853(pgpB) YPC_3122(yfhB) YPC_3465(pgpA)
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPTB0938(pgpA) YPTB2145(pgpB) YPTB2882(yfhB)
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YE1028(yfhB) YE1966(pgpB) YE3157(pgpA)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
BD65_2809(pgpA) BD65_300(pgpB)
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
Q5A_004875(pgpA) Q5A_013865(pgpB) Q5A_019305(pgpC)
SRS: 
SRA: 
SSZ: 
SCc_472(pgpA)
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SERA: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ECA: 
ECA1130(pgpA) ECA1944(pgpB) ECA3261
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SGL: 
SOD: 
PES: 
SENY: 
HBA_0709(pgpC)
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
ETA_10040(yfhB) ETA_16180(pgpB) ETA_25280(pgpA)
EPY: 
EpC_10130(yfhB) EpC_16860(pgpB) EpC_26430(pgpA)
EPR: 
EPYR_01073(yfhB) EPYR_01814(pgpB) EPYR_02868(pgpA)
EAM: 
EAMY_0963(pgpA) EAMY_1903(pgpB3) EAMY_2613(yfhB)
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
EGE: 
EM595_0956(pgpA) EM595_1946(pgpB) EM595_2703(yfhB)
WBR: 
WGL: 
PAM: 
PANA_0973(pgpA) PANA_2051(pgpB) PANA_2886(yfhB)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0299(pgpA) PAJ_1375(pgpB) PAJ_2176(yfhB)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_0357(pgpA) Pvag_1490(pgpB) Pvag_2308(yfhB)
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
HHS: 
PCK: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
plu3895(pgpA)
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMI1316(pgpB)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_1668(pgpA)
XBV: 
XBW1_0971(pgpA)
XNE: 
XNC1_0768(pgpA)
XNM: 
XNC2_0757(pgpA)
XDO: 
XDD1_0842(pgpA)
XPO: 
XPG1_0435(pgpA)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
DR96_3232(pgpB)
PSTA: 
PRG: 
RB151_007220(pgpA) RB151_023200(pgpB_1) RB151_023210(pgpB_2)
PALA: 
MMK: 
ASY: 
EIC: 
ETR: 
ETD: 
ETE: 
ETEE_0076(pgpB) ETEE_2530(yfhB) ETEE_2906(pgpA)
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
HIN: 
HI0211(pgpB) HI1306(pgpA)
HIT: 
NTHI0308(pgpB) NTHI1619(pgpA)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HPR: 
HDU: 
HD_0437(pgpA) HD_1199(pgpB)
HAP: 
HAPS_1260(pgpB) HAPS_2292(pgpA)
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HSO: 
HS_0833(pgpA) HS_1042(pgpB)
HSM: 
PMU: 
PM0676(pdpB) PM0728(pgpA)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_07430(pgpB) Pmu_07990(pgpA)
PMUL: 
MSU: 
MS0973(pgpA) MS1532(pgpB)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APL_0203(pgpA) APL_0417(pgpB)
APJ: 
APJL_0204(pgpA) APJL_0441(pgpB)
APA: 
APP7_0206(pgpA) APP7_0441(pgpB)
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XFA: 
XFT: 
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO4159(SerB)
XOM: 
XOO3934(XOO3934)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_09345(XppCFBP6546P_09345)
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LUM: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0803(ECS0471) PBPRA1902(VVA0266)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PA4050(pgpA)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_3640(pgpA)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_0520(pgpA)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3523(pgpA)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_05560(pgpA)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PCI: 
PFL: 
PFL_5516(pgpA)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_5469(pgpA)
PFO: 
PFE: 
PMAN: 
PCG: 
PEN: 
PSEEN0594(pgpA)
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
Psyc_2072(pgpA)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD3574(pgpA)
ATT: 
AEI: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
MCT: 
MCR_1790(pgpA)
MCS: 
MCAT: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_3463(pgpA) SO_4335(pgpB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL2139(pgpA)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_1534(pgpA)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0718(pgpA)
MAD: 
HP15_497(pgpA)
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_1110(pgpA)
GPS: 
LAL: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_3734(pgpA)
CJA: 
CEB: 
CELL: 
SDE: 
Sde_3452(pgpA)
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
CEY: 
LPN: 
lpg0729(pgpA)
LPH: 
LPV_0853(pgpA)
LPO: 
LPO_0810(pgpA)
LPU: 
LPM: 
LP6_0711(pgpA)
LPF: 
lpl0766(pgpA)
LPP: 
lpp0795(pgpA)
LPC: 
LPC_2563(pgpA)
LPA: 
lpa_01129(pgpA)
LPE: 
LLO: 
LLO_0828(pgpA)
LFA: 
LFA_2106(pgpA)
LHA: 
LOK: 
LCD: 
LES: 
LSH: 
TMC: 
LMI_2436(pgpA)
MCA: 
MCA1652(pgpA)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
Q91_1581(pgpA)
CZA: 
CYY: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_0996(pgpA_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_3586(pgpA)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_2684(pgpA1) BEI_2850(pgpA2)
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_2168(pgpA)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
DNO: 
DNO_0668(pgpA)
GAP: 
FPP: 
SDF: 
GBI: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
PSPI: 
TTC: 
BCI: 
BCI_0605(pgpA)
BCIB: 
BCIG: 
AB162_549(pgpA)
GPB: 
ENM: 
EBS_1620(pgpA)
NMA: 
NME: 
NMB0386(pgpA)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC1781(pgpA)
NMN: 
NMCC_1757(pgpA)
NMT: 
NMV_0422(pgpA)
NMI: 
NMO_1655(pgpA)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_1542(pgpA)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NLA_4400(pgpA)
NEL: 
NWE: 
NSI: 
SALV: 
KKI: 
VFF: 
ECOR: 
CVI: 
CV_2393(pgpA)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_02386(pgpA)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc2769(pgpA)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A3155(pgpA)
CNC: 
RME: 
Rmet_3048(pgpA)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_2340(pgpA)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet3954(pgpA)
BAV: 
BAV0573(pgpA)
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
TEQ: 
TEA: 
KUI_0371(pgpA)
TEG: 
KUK_1180(pgpA)
TAS: 
TAT: 
KUM_0220(pgpA)
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
BPSI: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
HEAR0641(pgpA)
MMS: 
mma_0608(pgpA)
JAB: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_3697(pgpA)
CARE: 
CPRA: 
OFO: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_0113(pgpA)
RGE: 
RGE_45210(pgpA)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
BBAY: 
PBH: 
NEU: 
NE2560(pgpA)
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_2136(pgpA)
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
ebA3402(pgpA) p1B319(pgpA)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
AZA: 
AZKH_4320(pgpA)
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
KCI: 
CKCE_0349(pgpA)
KCT: 
KBL: 
KBT: 
KDE: 
KGA: 
KON: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
jhp_0674(pgpA)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_944(pgpA)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_0611(pgpA)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0589(pgpA)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH_1584(pgpA)
HAC: 
Hac_0682(pgpA)
HMS: 
HMU13490(pgpA)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCN_1571(pgpA)
HCB: 
HHM: 
HTY: 
WSU: 
WS1937(PGPA)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj1610(pgpA)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_1511(pgpA)
CJN: 
CJI: 
CJSA_1522(pgpA)
CJM: 
CJM1_1547(pgpA)
CJS: 
CJS3_1691(pgpA)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_1540(pgpA)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE1782(pgpA)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
Cla_0242(pgpA)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0150(pgpA)
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0238(pgpA)
CVO: 
CVOL_0236(pgpA)
CPEL: 
CPEL_0248(pgpA)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHH_1405(pgpA)
CHV: 
CSPF: 
CSF_0925(pgpA)
CPIN: 
CCUN: 
CCUN_1131(pgpA)
CLX: 
CLAN_1604(pgpA)
ABU: 
Abu_0128(pgpA)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_2407(pgpA)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
NIS_0592(pgpA)
SUN: 
SLH: 
NAM: 
GSU: 
GSU0142(pgpA)
GSK: 
GME: 
Gmet_0195(pgpA)
GUR: 
GBM: 
Gbem_3627(pgpA)
GEO: 
Geob_1112(pgpA)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_2402(pgpA)
PACE: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_13990(pgpA)
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
BN4_10223(pgpA)
DEJ: 
PPRF: 
LIP: 
LI0564(pgpA)
LIR: 
LAW_00582(pgpA)
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
VIN: 
LLU: 
SAT: 
DAO: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
DPB: 
BBA: 
Bd0509(pgpA)
BBAT: 
Bdt_0497(pgpA)
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BMS_0156(pgpA)
BSTO: 
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0735(pgpA)
RTT: 
RTB: 
RCM: 
A1E_04810(glyA)
RCC: 
RBE: 
RBE_1409(pgpA)
RBO: 
RCO: 
RC1161(pgpA)
RFE: 
RF_1197(pgpA)
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RMS: 
RMA_1185(pgpA)
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RJP_0855(pgpA)
RSV: 
Rsl_1332(pgpA)
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
RAB: 
RMC: 
OTS: 
OTBS_0342(pgpA)
OTT: 
OTT_1074(pgpA)
WOL: 
WRI: 
WED: 
WPI: 
WOO: 
WCL: 
AMA: 
AM305(pgpA)
AMF: 
AMF_227(pgpA)
AMW: 
AMP: 
ACN: 
APH: 
APH_0974(pgpA)
APY: 
APD: 
APHA: 
ERU: 
Erum1980(probable_pgpA)
ERW: 
ERG: 
ECN: 
ECH: 
ECH_0905(pgpA)
ECHA: 
ECHJ: 
ECHL: 
ECHS: 
ECHV: 
ECHW: 
ECHP: 
EMR: 
EHH: 
NSE: 
NSE_0292(pgpA)
NRI: 
NRI_0283(pgpA)
NHM: 
MMN: 
RBT: 
PACA: 
EAA: 
PLA: 
AVI: 
AGC: 
RHT: 
NT26_0591(pgpA)
BME: 
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
PZU: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_2834(pgpA)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_2768(pgpA)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KVU_0797(pgpA)
KRO: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_14250(pgpA)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_02134(pgpA)
RHM: 
RHC: 
HAT: 
DAA: 
YAN: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
NRE: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1951(pgpA)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_3640(pgpA)
ASV: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_3312(pgpA)
MAGN: 
TMO: 
TMO_1708(pgpA)
THAL: 
EFK: 
P856_748(pgpA)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PUB: 
PEL: 
APM: 
APB: 
AFE: 
AFR: 
AFE_0929(pgpA)
ACU: 
ACZ: 
AFI: 
MAES: 
MFN: 
BCE: 
BCZ: 
BTK: 
BTL: 
BCL: 
BPU: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPA: 
SPB: 
LSL: 
LSL_0923(pgpB)
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
ACL: 
ACL_0288(pgpA1) ACL_0326(pgpA2)
CVA: 
TES: 
NAL: 
KRA: 
ACTA: 
CWO: 
AYM: 
OTE: 
OBG: 
OBT: 
CAA: 
VBA: 
PSL: 
PBS: 
PLS: 
TPX: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
EMI: 
EPO: 
Epro_0573(pgpA)
ETI: 
RSTT_150(pgpA)
RSD: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
FVA: 
IPO: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
CPOR: 
FSU: 
FSC: 
BTH: 
BTHO: 
BHL: 
BXY: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
PPN: 
PRO: 
CPI: 
NKO: 
ARB: 
FLN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
SLI: 
SRD: 
SPIR: 
FIB: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RTI: 
RUD: 
CTE: 
CT0336(pgpA)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
IALB_1328(pgpA)
MRO: 
CACI: 
CLOAM0005(pgpA)
AAE: 
HYA: 
HHO: 
HYS: 
HTH: 
HTE: 
TAL: 
TRD: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TTK: 
TST_1190(pgpA)
TAM: 
DTE: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
CABY: 
TYE: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
CTHI: 
HBO: 
NAT: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4292860]
  Authors
Chang YY, Kennedy EP.
  Title
Phosphatidyl glycerophosphate phosphatase.
  Journal
J. Lipid. Res. 8 (1967) 456-62.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9033-46-9

DBGET integrated database retrieval system