KEGG   ENZYME: 6.3.1.14Help
Entry
EC 6.3.1.14                 Enzyme                                 

Name
diphthine---ammonia ligase;
diphthamide synthase;
diphthamide synthetase;
DPH6 (gene name);
ATPBD4 (gene name);
diphthine:ammonia ligase (AMP-forming)
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Acid-D-ammonia (or amine) ligases (amide synthases)
BRITE hierarchy
Sysname
diphthine-[translation elongation factor 2]:ammonia ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + diphthine-[translation elongation factor 2] + NH3 = AMP + diphosphate + diphthamide-[translation elongation factor 2] [RN:R03613]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
NH3 [CPD:C00014]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
diphthamide-[translation elongation factor 2]
Comment
This amidase catalyses the last step in the conversion of an L-histidine residue in the translation elongation factor EF2 to diphthamide. This factor is found in all archaebacteria and eukaryotes, but not in eubacteria, and is the target of bacterial toxins such as the diphtheria toxin and the Pseudomonas exotoxin A (see EC 2.4.2.36, NAD+---diphthamide ADP-ribosyltransferase). The substrate of the enzyme, diphthine, is produced by EC 2.1.1.98, diphthine synthase.
History
EC 6.3.1.14 created 1990 as EC 6.3.2.22, transferred 2010 to EC 6.3.1.14, modified 2013
Orthology
K06927  
diphthine-ammonia ligase
Genes
HSA: 
89978(DPH6)
PTR: 
735941(DPH6)
PPS: 
100988692(DPH6)
GGO: 
101153919(DPH6)
PON: 
100445767(DPH6)
NLE: 
100606699(DPH6)
MCC: 
701401(DPH6)
MCF: 
102141727(DPH6)
CSAB: 
103245888(DPH6)
RRO: 
104665652(DPH6)
RBB: 
108543693(DPH6)
CJC: 
100394882(DPH6)
SBQ: 
101036126(DPH6)
MMU: 
66632(Dph6)
RNO: 
362191(Dph6)
CGE: 
100765802(Dph6)
HGL: 
101724973(Dph6)
CCAN: 
OCU: 
100339838(DPH6)
TUP: 
102488589(DPH6)
CFA: 
487480(DPH6)
AML: 
100464985(DPH6)
UMR: 
ORO: 
101384735(DPH6)
FCA: 
101094855(DPH6)
PTG: 
102962514(DPH6)
AJU: 
106969797(DPH6)
BTA: 
767944(DPH6)
BOM: 
102266159(DPH6)
BIU: 
109564906(DPH6)
PHD: 
102321841(DPH6)
CHX: 
102168266(DPH6)
OAS: 
101103817(DPH6)
SSC: 
102166599(DPH6)
CFR: 
CDK: 
105089991(DPH6)
BACU: 
LVE: 
103073700(DPH6)
OOR: 
101286626(DPH6)
ECB: 
100071713(DPH6)
EPZ: 
EAI: 
106835154(DPH6)
MYB: 
102242552(DPH6)
MYD: 
102762328(DPH6)
HAI: 
RSS: 
109444273(DPH6)
PALE: 
102879441(DPH6)
LAV: 
100665153(DPH6)
TMU: 
MDO: 
100031655(DPH6)
SHR: 
GGA: 
423294(DPH6)
MGP: 
CJO: 
107314989(DPH6)
APLA: 
101791384(DPH6)
ACYG: 
106031715(DPH6)
TGU: 
100228635(DPH6)
GFR: 
102038484(DPH6)
FAB: 
101807633(DPH6)
PHI: 
102100472(DPH6)
PMAJ: 
107205831(DPH6)
CCW: 
104684337(DPH6)
FPG: 
101914569(DPH6)
FCH: 
102050705(DPH6)
CLV: 
102092941(DPH6)
EGZ: 
104126473(DPH6)
AAM: 
106482814(DPH6)
ASN: 
AMJ: 
102576788(DPH6)
PSS: 
CMY: 
102940116(DPH6)
CPIC: 
101943027(DPH6)
ACS: 
100562724(dph6)
PVT: 
110076865(DPH6)
PBI: 
103051724(DPH6)
GJA: 
107111519(DPH6)
XLA: 
444081(dph6.L)
XTR: 
100497052(dph6)
NPR: 
108799324(DPH6)
DRE: 
503603(dph6)
SRX: 
SANH: 
107665515(dph6)
SGH: 
107554776(dph6)
CCAR: 
IPU: 
108269848(dph6)
AMEX: 
103047424(dph6)
TRU: 
101077017(dph6)
TNG: 
LCO: 
104922411(dph6)
NCC: 
104942349(dph6)
MZE: 
101482267(dph6)
OLA: 
105356906(dph6)
XMA: 
102222678(dph6)
PRET: 
103458761(dph6)
NFU: 
107392174(dph6)
CSEM: 
103379697(dph6)
LCF: 
108875040(dph6)
HCQ: 
109517449(dph6)
BPEC: 
SASA: 
106601537(dph6)
ELS: 
105015517(dph6)
SFM: 
108919340(dph6)
LCM: 
CMK: 
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD15968(Dsim_GD15968)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_E01A2.5(E01A2.5)
CBR: 
NAI: 
BMY: 
LOA: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v3976130.1(Lj1g3v3976130.1) Lj1g3v3977140.1(Lj1g3v3977140.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os02t0810450-01(Os02g0810450)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109758520(LOC109758520)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YLR143W(DPH6)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NDI: 
NDAI_0G02460(NDAI0G02460)
TPF: 
TPHA_0C00650(TPHA0C00650)
TBL: 
TBLA_0A04110(TBLA0A04110)
TDL: 
TDEL_0F04730(TDEL0F04730)
KAF: 
KAFR_0H02150(KAFR0H02150)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CAALFM_C203830WA(CaO19.839)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT73167(NEUTE1DRAFT_73167)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_1794184(An04g03970)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
SPBC577.12(mug71)
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
TVS: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT38553(AGABI1DRAFT_38553)
ABV: 
AGABI2DRAFT67613(AGABI2DRAFT_67613)
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
PGR: 
MLR: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
ACAN: 
PFA: 
PFH: 
PYO: 
PCB: 
PCHAS_143940(PC000462.04.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
CPV: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.008547.t1(symbB.v1.2.008547.t1)
FCY: 
AAF: 
NGD: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TCR: 
NGR: 
WOC: 
DUC: 
DFO: 
SCN: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MEZ: 
RCI: 
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
METE: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
MEB: 
MMIL: 
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
MFI: 
MCUB: 
MSUB: 
METN: 
MFV: 
MKA: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HSL: 
OE_1579R(dph6)
HDL: 
HHB: 
Hhub_1552(dph6)
HJE: 
HALH: 
HHSR: 
HSU: 
HSF: 
HMA: 
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_0382A(dph6)
NMO: 
Nmlp_1424(dph6)
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_1669A(dph6)
HWC: 
Hqrw_1786(dph6)
HVO: 
HVO_1077(dph6)
HME: 
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH1257(PH1257)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TSI: 
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TGG: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TSL: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
SHC: 
IHO: 
IIS: 
DKA: 
DFD: 
DMU: 
THG: 
HBU: 
PFM: 
PDL: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NCV: 
CSU: 
NBV: 
TAH: 
NDV: 
NAA: 
NAC: 
MARH: 
BARC: 
BARB: 
AGW: 
ARG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Moehring, T.J. and Moehring, J.M.
  Title
Mutant cultured cells used to study the synthesis of diphthamide.
  Journal
UCLA Symp. Mol. Cell. Biol. New Ser. 45 (1987) 53-63.
Reference
2  [PMID:3346227]
  Authors
Moehring JM, Moehring TJ.
  Title
The post-translational trimethylation of diphthamide studied in vitro.
  Journal
J. Biol. Chem. 263 (1988) 3840-4.
Reference
3  [PMID:23169644]
  Authors
Su X, Lin Z, Chen W, Jiang H, Zhang S, Lin H
  Title
Chemogenomic approach identified yeast YLR143W as diphthamide synthetase.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109 (2012) 19983-7.
  Sequence
[sce:YLR143W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
114514-33-9

DBGET integrated database retrieval system