KEGG   ENZYME: 6.5.1.6Help
Entry
EC 6.5.1.6                  Enzyme                                 

Name
DNA ligase (ATP or NAD+)
Class
Ligases;
Forming phosphoric-ester bonds;
Ligases that form phosphoric-ester bonds (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
poly(deoxyribonucleotide)-3'-hydroxyl:5'-phospho-poly(deoxyribonucleotide) ligase (ATP or NAD+)
Reaction(IUBMB)
(1) ATP + (deoxyribonucleotide)n-3'-hydroxyl + 5'-phospho-(deoxyribonucleotide)m = (deoxyribonucleotide)n+m + AMP + diphosphate (overall reaction) [RN:R00381];
(1a) ATP + [DNA ligase]-L-lysine = 5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine + diphosphate;
(1b) 5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine + 5'-phospho-(deoxyribonucleotide)m = 5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m + [DNA ligase]-L-lysine;
(1c) (deoxyribonucleotide)n-3'-hydroxyl + 5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m = (deoxyribonucleotide)n+m + AMP;
(2) NAD + (deoxyribonucleotide)n-3'-hydroxyl + 5'-phospho-(deoxyribonucleotide)m = (deoxyribonucleotide)n+m + AMP + beta-nicotinamide D-nucleotide (overall reaction) [RN:R00382];
(2a) NAD + [DNA ligase]-L-lysine = 5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine + beta-nicotinamide D-nucleotide;
(2b) 5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine + 5'-phospho-(deoxyribonucleotide)m = 5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m + [DNA ligase]-L-lysine;
(2c) (deoxyribonucleotide)n-3'-hydroxyl + 5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m = (deoxyribonucleotide)n+m + AMP
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
(deoxyribonucleotide)n-3'-hydroxyl;
5'-phospho-(deoxyribonucleotide)m;
[DNA ligase]-L-lysine;
5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine;
5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m;
NAD [CPD:C00003]
Product
(deoxyribonucleotide)n+m [CPD:C00039];
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
5'-adenosyl [DNA ligase]-Nepsilon-phosphono-L-lysine;
5'-(5'-diphosphoadenosine)-(deoxyribonucleotide)m;
[DNA ligase]-L-lysine;
beta-nicotinamide D-nucleotide
Comment
The enzymes from the archaea Thermococcus fumicolans and Thermococcus onnurineus show high activity with either ATP or NAD+, and significantly lower activity with TTP, GTP, and CTP. The enzyme catalyses the ligation of DNA strands with 3'-hydroxyl and 5'-phosphate termini, forming a phosphodiester and sealing certain types of single-strand breaks in duplex DNA. Catalysis occurs by a three-step mechanism, starting with the activation of the enzyme by ATP or NAD+, forming a phosphoramide bond between adenylate and a lysine residue. The adenylate group is then transferred to the 5'-phosphate terminus of the substrate, forming the capped structure 5'-(5'-diphosphoadenosine)-[DNA]. Finally, the enzyme catalyses a nucleophilic attack of the 3'-OH terminus on the capped terminus, which results in formation of the phosphodiester bond and release of the adenylate. Different from EC 6.5.1.1, DNA ligase (ATP), EC 6.5.1.2, DNA ligase (NAD+) and EC 6.5.1.7, DNA ligase (ATP, ADP or GTP).
History
EC 6.5.1.6 created 2014, modified 2016
Orthology
K10747  
DNA ligase 1
Genes
HSA: 
3978(LIG1)
PTR: 
468936(LIG1)
PPS: 
100969963(LIG1)
GGO: 
PON: 
100432978(LIG1)
NLE: 
105740366(LIG1)
MCC: 
718528(LIG1)
MCF: 
101864859(LIG1)
CSAB: 
103234960(LIG1)
RRO: 
104673372(LIG1)
RBB: 
108540136(LIG1)
CJC: 
100415094(LIG1)
SBQ: 
101039983(LIG1)
MMU: 
16881(Lig1)
RNO: 
CGE: 
100767365(Lig1)
NGI: 
103732421(Lig1)
HGL: 
101702301(Lig1)
CCAN: 
109697575(Lig1)
OCU: 
100340979(LIG1)
TUP: 
102474595(LIG1)
CFA: 
100686967(LIG1)
AML: 
100482586(LIG1)
UMR: 
103657224(LIG1)
ORO: 
101386487(LIG1)
FCA: 
101093313(LIG1)
PTG: 
102958578(LIG1)
AJU: 
106984824(LIG1)
BTA: 
100124507(LIG1)
BOM: 
BIU: 
109572798(LIG1)
PHD: 
102344626(LIG1)
CHX: 
102174153(LIG1)
OAS: 
101104173(LIG1)
SSC: 
100520434(LIG1)
CFR: 
102519149(LIG1)
CDK: 
105098930(LIG1)
BACU: 
103006526(LIG1)
LVE: 
103075195(LIG1)
OOR: 
101271923(LIG1)
ECB: 
100053186(LIG1)
EPZ: 
103555787(LIG1)
EAI: 
106838232(LIG1)
MYB: 
102255838(LIG1)
MYD: 
102763533(LIG1)
HAI: 
109390993(LIG1)
RSS: 
PALE: 
102888944(LIG1)
LAV: 
100663865(LIG1)
TMU: 
MDO: 
SHR: 
OAA: 
100086878(LIG1)
GGA: 
430516(LIG1)
MGP: 
100550112(LIG1)
CJO: 
107325897(LIG1)
APLA: 
101796914(LIG1)
AAM: 
106482030(LIG1)
ASN: 
102380268(LIG1)
AMJ: 
102566879(LIG1)
PSS: 
102443770(LIG1)
CMY: 
CPIC: 
101937304(LIG1)
ACS: 
100565521(lig1)
PVT: 
110086446(LIG1)
PBI: 
103064233(LIG1)
GJA: 
107109747(LIG1)
XLA: 
397978(lig1.L)
XTR: 
100271763(lig1)
NPR: 
108796895(LIG1)
DRE: 
556995(lig1)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108261058(lig1)
AMEX: 
103035285(lig1)
TRU: 
TNG: 
LCO: 
104926552(lig1)
NCC: 
MZE: 
101479550(lig1)
OLA: 
101167483(lig1)
XMA: 
102234160(lig1)
PRET: 
103479496(lig1)
NFU: 
107383457(lig1)
CSEM: 
103396815(lig1)
LCF: 
108884325(lig1)
HCQ: 
109529490(lig1)
BPEC: 
110175118(lig1)
SASA: 
106569579(lig1)
ELS: 
105024554(lig1)
SFM: 
108937809(lig1)
LCM: 
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
Dmel_CG5602(DNA-ligI)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD11806(Dsim_GD11806)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
TUT: 
CEL: 
CBR: 
CBG09716(Cbr-lig-1)
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v3244630.1(Lj1g3v3244630.1) Lj1g3v3244630.2(Lj1g3v3244630.2) Lj3g3v3033290.1(Lj3g3v3033290.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0004s09310g(POPTRDRAFT_714074) POPTR_0009s01130g POPTR_0009s01140g(POPTRDRAFT_1088868)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0685500-01(Os01g0685500) Os10t0489200-01(Os10g0489200)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109745687(LOC109745687) 109764751(LOC109764751)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YDL164C(CDC9)
AGO: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0A14110(NCAS0A14110)
NDI: 
NDAI_0A01940(NDAI0A01940)
TPF: 
TPHA_0D04570(TPHA0D04570)
TBL: 
TBLA_0E02050(TBLA0E02050)
TDL: 
TDEL_0C02040(TDEL0C02040)
KAF: 
KAFR_0B00830(KAFR0B00830)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CAALFM_C300830CA(CaO19.6155)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT41251(NEUTE1DRAFT_41251) NEUTE1DRAFT85482(NEUTE1DRAFT_85482)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2644024(An02g06890) ANI_1_594104(An12g04690)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
SPAC20G8.01(cdc17) SPBC713.06(adl1)
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT127415(AGABI1DRAFT_127415) AGABI1DRAFT51454(AGABI1DRAFT_51454) AGABI1DRAFT71206(AGABI1DRAFT_71206)
ABV: 
AGABI2DRAFT122838(AGABI2DRAFT_122838) AGABI2DRAFT214235(AGABI2DRAFT_214235) AGABI2DRAFT69760(AGABI2DRAFT_69760)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_07246(lig1)
EHI: 
EHI_111060(1.t00017)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
PFA: 
MAL13P1.22(PfLigI)
PFD: 
PFH: 
PYO: 
PY17X_1404200(PY01533)
PCB: 
PCHAS_140450(PC000747.04.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_IV001520(21.m02964)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.007861.t1(symbB.v1.2.007861.t1) v1.2.007862.t3(symbB.v1.2.007862.t3) v1.2.007862.t5(symbB.v1.2.007862.t5) v1.2.007862.t6(symbB.v1.2.007862.t6) v1.2.012543.t1(symbB.v1.2.012543.t1) v1.2.029029.t1(symbB.v1.2.029029.t1) v1.2.029030.t1(symbB.v1.2.029030.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
NGD: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
Tb927.6.4780(Tb06.26G9.80) Tb927.7.600(Tb07.29K4.770) Tb927.7.610(Tb07.29K4.760)
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
GLA: 
ESM: 
STY: 
ECLX: 
KPM: 
YPK: 
YPN: 
YPM: 
YPP: 
YPH: 
YPJ: 
HIT: 
NTHI1352(ligA)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HPR: 
HSO: 
HS_1324(ligA)
HSM: 
MSU: 
MS0939(cDC9)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XCC: 
XCC1290(lig2)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XAC1341(lig2)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO1875(lig2)
XOM: 
XOO1771(XOO1771)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_04730(XppCFBP6546P_04730)
SML: 
Smlt3530(ligB)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_3111(ligC)
SACZ: 
AOT14_16160(ligA_1)
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSD: 
LCP: 
LEZ: 
LEM: 
LEN_2441(ligB)
LUM: 
SNJ: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VC0395_A1148(ligA-2)
VCR: 
VC395_1659(ligA-2)
VCM: 
VCM66_1483(ligA-2)
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRB1093(NMB2048)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMY: 
PMK: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PAZO: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PSK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEC: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
ABR: 
ABAZ: 
SON: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
PIN: 
FBL: 
CELL: 
SPOI: 
ZAL: 
LHA: 
LCD: 
MAH: 
TCX: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TSY: 
SSAL: 
SPIU: 
WMA: 
GAI: 
ABO: 
ABO_2702(ligA)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
OME: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SEDS: 
THO: 
EBH: 
NMA: 
NME: 
NMB2048(ligA-2)
NMP: 
NMBB_2353(ligA-2)
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
KKI: 
ECOR: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
CNC: 
CTI: 
CGD: 
BPM: 
BUT: 
X994_1381(a544R)
BTD: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
BBRO: 
BFZ: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
ASW: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
MPT: 
HAR: 
JAG: 
JAZ: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HEE: 
CFU: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
PBH: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MEH: 
MEU: 
SDR: 
EBA: 
ebA7094(dnaL)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo0444(lig2) azo3130(dnaL)
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
HCP: 
HCB: 
HTY: 
TDN: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJM1_1615(ligA-2)
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
QZ67_01804(ligA_2)
CJQ: 
UC78_1607(ligA_2)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
VC76_08295(ligA_2)
CCOO: 
ATE51_04284(ligA_2)
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CLX: 
ABU: 
Abu_0698(ligA)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_2485(ligA2)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
GSB: 
DEU: 
DBW_1189(ligA)
DAT: 
HRM2_32340(ligA2)
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
SCL: 
sce6857(ligB)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
DPB: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
ARA: 
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL1294(lig)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
AUA: 
PSIN: 
HDI: 
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
RSP: 
RSP_2413(lig2)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1817(dnlI)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARU: 
DSH: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
RED: 
CID: 
CMAG: 
MALG: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HNE: 
NAR: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
SCLO: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GOH: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
AACE: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
NCH: 
RCE: 
RPM: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
NCB: 
PBR: 
PGV: 
BSU: 
BSU20500(ligB)
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSQ: 
BSX: 
BLI: 
BL00865(ligB)
BLD: 
BLi01538(ligB)
BAQ: 
BYA: 
BAMA: 
RBAU_2060(ligB)
BAMB: 
BAMY: 
BAO: 
BAMF_0926(ligB)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02285(ligB)
BXH: 
BQY: 
MUS_2008(ligB)
BAMF: 
BCL: 
ABC2809(ligB)
BPF: 
BJS: 
BACY: 
BACL: 
BON: 
BGY: 
BKW: 
BACS: 
SUW: 
SAUZ: 
SER: 
SHU: 
BBE: 
PJD: 
GYM: 
PPM: 
PPO: 
PPM_2737(ligB3) PPM_p0233(ligB)
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PSAB: 
PGM: 
PAEN: 
PNP: 
PDH: 
PIB: 
LFB: 
LSJ: 
LMU: 
FPA: 
DRM: 
DAI: 
SAY: 
SAP: 
MTA: 
TNR: 
MTU: 
Rv3062(ligB)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MRA_3094(ligB)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_3230(ligB)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_3062(ligB)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_3087(ligB)
MBT: 
JTY_3082(ligB)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_30690(ligB)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_3117(ligB)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVR: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_1923(ligB)
MLL: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3413(ligB)
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MMI: 
MMAR_1623(ligB)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
W7S_18845(ligB)
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_2748(ligB)
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
ROP: 
ROP_13440(ligB)
ROA: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
SCO: 
SCO1202(ligB)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
WQO_04010(ligB)
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_05488(ligB)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_58930(sle_58930)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KAB: 
MTS: 
MIM: 
MIX: 
MIP: 
MCW: 
MIH: 
MICR: 
AGY: 
CPHY: 
ARQ: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
SATK: 
BCV: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
CET: 
CCEU: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
CEZ: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
DCO: 
MPH: 
TFL: 
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
SRO: 
NOA: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
BLASA_2878(ligB2)
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
AMD: 
AMN: 
RAM_41435(ligB)
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
ALL: 
PMAD: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_1298(ligB)
ACTN: 
L083_1429(ligB)
AFS: 
AFR_07325(ligB)
PLK: 
CAI: 
TBI: 
AYM: 
SYW: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYH: 
SYNW: 
CGC: 
CYI: 
LEN: 
LET: 
HHG: 
PMM: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMG: 
PMH: 
PRC: 
RRS: 
RCA: 
OPR: 
FGI: 
TTR: 
PCU: 
pc0950(lig)
PNL: 
PNK_1809(lig2)
OTE: 
RBA: 
RB1571(dnlI)
PIR: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
FMR: 
GES: 
VT84_00445(ligA_2)
IPA: 
SACI: 
PHM: 
LAJ: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
ABAC: 
LuPra_00403(ykoU_1)
GAU: 
GPH: 
GBA: 
CPI: 
NKO: 
NIA: 
FLA: 
FLN: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
ALM: 
CHU: 
DFE: 
MTT: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FPSZ: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
LAN: 
LVN: 
ZGA: 
MLT: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CPIP: 
WIJ: 
SYI: 
TJE: 
SALT: 
FBA: 
OHO: 
AAE: 
aq_1394(lig)
HTH: 
HTE: 
TAL: 
TRD: 
PMX: 
DTH: 
DTU: 
NMV: 
NJA: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
WWE: 
MIB: 
WBA: 
TMG: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMP0970(lig)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MA_0728(lig) MA_2571(lig)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_1088(dnl1)
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_0798(ligA) MCON_1559(ligB) MCON_3253(ligD)
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MEZ: 
Mtc_2230(lig1)
RCI: 
RRC227(lig)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
mru_0445(dnll)
MEB: 
Abm4_0234(dnlI)
MMIL: 
sm9_0326(dnlI)
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_1588(ligD) BRM9_2137(dnl1)
MFI: 
MCUB: 
MSUB: 
METN: 
MFV: 
MKA: 
MK0999(cdc9)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HSL: 
OE_2298F(ligB)
HDL: 
HHB: 
Hhub_2028(ligB)
HALH: 
HHSR: 
HSR6_1587(ligB)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC0463(ligA)
HHI: 
HAH_1173(lig2)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_3474A(ligB)
NMO: 
Nmlp_2867(ligB)
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_2327A(ligB1) HQ_2659A(ligB2)
HWC: 
Hqrw_2571(ligB1) Hqrw_2987(ligB2)
HVO: 
HVO_1565(ligA)
HME: 
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG1298537(TVG1298537)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
FAD_1498(ligB)
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH1622(PH1622)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TSI: 
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TGG: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TSL: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
SHC: 
IHO: 
IIS: 
DKA: 
DFD: 
DMU: 
TAG: 
IAG: 
THG: 
HBU: 
PFM: 
PDL: 
SSO: 
SSO0189(lig)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1883(lig1)
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
THF: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
CSU: 
NBV: 
TAH: 
NDV: 
NEQ: 
NAA: 
NAC: 
MARH: 
KCR: 
BARC: 
AOA65_0724(lig_1) AOA65_0957(lig_2) AOA65_1759(lig_3)
BARB: 
AOA66_0283(lig_1) AOA66_0941(lig_2) AOA66_1634(lig_3)
LOKI: 
AGW: 
ARG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:15251207]
  Authors
Rolland JL, Gueguen Y, Persillon C, Masson JM, Dietrich J
  Title
Characterization of a thermophilic DNA ligase from the archaeon Thermococcus fumicolans.
  Journal
FEMS. Microbiol. Lett. 236 (2004) 267-73.
  Sequence
Reference
2  [PMID:16614906]
  Authors
Kim YJ, Lee HS, Bae SS, Jeon JH, Yang SH, Lim JK, Kang SG, Kwon ST, Lee JH
  Title
Cloning, expression, and characterization of a DNA ligase from a hyperthermophilic archaeon Thermococcus sp.
  Journal
Biotechnol. Lett. 28 (2006) 401-7.
  Sequence
[ton:TON_1515]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system