KEGG   ENZYME: 6.5.1.1Help
Entry
EC 6.5.1.1                  Enzyme                                 

Name
DNA ligase (ATP);
polydeoxyribonucleotide synthase (ATP);
polynucleotide ligase;
sealase;
DNA repair enzyme;
DNA joinase;
DNA ligase;
deoxyribonucleic ligase;
deoxyribonucleate ligase;
DNA-joining enzyme;
deoxyribonucleic-joining enzyme;
deoxyribonucleic acid-joining enzyme;
deoxyribonucleic repair enzyme;
deoxyribonucleic joinase;
deoxyribonucleic acid ligase;
deoxyribonucleic acid joinase;
deoxyribonucleic acid repair enzyme
Class
Ligases;
Forming phosphoric-ester bonds;
Ligases that form phosphoric-ester bonds (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
poly(deoxyribonucleotide):poly(deoxyribonucleotide) ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + (deoxyribonucleotide)n + (deoxyribonucleotide)m = AMP + diphosphate + (deoxyribonucleotide)n+m [RN:R00381]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
(deoxyribonucleotide)n [CPD:C00039];
(deoxyribonucleotide)m [CPD:C00039]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
(deoxyribonucleotide)n+m [CPD:C00039]
Comment
Catalyses the formation of a phosphodiester at the site of a single-strand break in duplex DNA. RNA can also act as substrate, to some extent.
History
EC 6.5.1.1 created 1972, modified 1976
Orthology
K01971  
bifunctional non-homologous end joining protein LigD
K07468  
putative ATP-dependent DNA ligase
K10747  
DNA ligase 1
K10776  
DNA ligase 3
K10777  
DNA ligase 4
Genes
HSA: 
3978(LIG1) 3980(LIG3) 3981(LIG4)
PTR: 
452653(LIG4) 454581(LIG3) 468936(LIG1)
PPS: 
100969963(LIG1) 100973637(LIG4) 100977351(LIG3)
GGO: 
101127133(LIG1) 101131334(LIG3) 101145520(LIG4)
PON: 
100173511(LIG4) 100432978(LIG1) 100455958(LIG3)
NLE: 
100600607(LIG4) 100603734(LIG3)
MCC: 
695475(LIG4) 715181(LIG3) 718528(LIG1)
MCF: 
CJC: 
100398509(LIG4) 100405358(LIG3) 100415094(LIG1)
MMU: 
16881(Lig1) 16882(Lig3) 319583(Lig4)
RNO: 
100911727 290907(Lig4) 303369(Lig3) 81513(Lig1)
CGE: 
100754640(Lig4) 100765011(Lig3) 100767365(Lig1)
NGI: 
103732421(Lig1) 103746065(Lig3) 103751686(Lig4)
HGL: 
101701011(Lig3) 101702301(Lig1) 101722009(Lig4)
OCU: 
100340318(LIG4) 100340979(LIG1) 100344941(LIG3)
TUP: 
102471446(LIG3) 102474595(LIG1) 102493599(LIG4)
CFA: 
100686967(LIG1) 485544(LIG4) 491145(LIG3)
AML: 
100464510(LIG3) 100476294(LIG4) 100482586(LIG1)
UMR: 
103657224(LIG1) 103657546(LIG4) 103667279(LIG3)
FCA: 
101087961(LIG4) 101093313(LIG1) 101097931(LIG3)
PTG: 
102955757(LIG4) 102958578(LIG1) 102965366(LIG3)
BTA: 
100124507(LIG1) 514719(LIG3) 781252(LIG4)
BOM: 
102269001(LIG3) 102274404(LIG4) 102287527(LIG1)
PHD: 
102316117(LIG3) 102318719(LIG4) 102344626(LIG1)
CHX: 
102173499(LIG3) 102174153(LIG1) 102182607(LIG4)
OAS: 
101104173(LIG1) 101113866(LIG3) 101116239(LIG4)
SSC: 
100155891(LIG4) 100520434(LIG1) 100626381(LIG3)
CFR: 
102505704(LIG4) 102519149(LIG1) 102520024(LIG3)
BACU: 
103006526(LIG1) 103011820(LIG4) 103016476(LIG3)
LVE: 
103075195(LIG1) 103075663(LIG4) 103087227(LIG3)
ECB: 
100051479(LIG4) 100053186(LIG1) 100071671(LIG3)
MYB: 
102241403(LIG3) 102245604(LIG4) 102255838(LIG1)
MYD: 
102763533(LIG1) 102767443(LIG3) 102774595(LIG4)
PALE: 
102888401(LIG4) 102888944(LIG1) 102896329(LIG3)
MDO: 
SHR: 
100917603(LIG3) 100926132(LIG4) 100927773(LIG1)
OAA: 
100084171(LIG4) 100086791(LIG3) 100086878(LIG1)
GGA: 
417530(LIG3) 418764(LIG4) 430516(LIG1)
MGP: 
100549287(LIG3) 100551140(LIG4)
APLA: 
TGU: 
100220473(LIG3) 100225693(LIG4)
FAB: 
101808635(LIG3) 101819454(LIG4)
PHI: 
102106381(LIG3) 102110873(LIG4)
CCW: 
104686001(LIG4) 104691093(LIG3)
FPG: 
101921177(LIG3) 101923185(LIG4)
FCH: 
102050236(LIG4) 102056103(LIG3)
CLV: 
102083602(LIG3) 102093808(LIG4)
ASN: 
AMJ: 
PSS: 
CMY: 
ACS: 
100561936(lig4) 100565521(lig1)
PBI: 
XLA: 
394389(lig4) 397978(lig1) 398275(lig3)
XTR: 
100271763(lig1) 549105(lig3) 549735(lig4)
DRE: 
556995(lig1) 563276(lig3) 569525(lig4)
TRU: 
MZE: 
OLA: 
XMA: 
LCM: 
CMK: 
103178626(lig4) 103180521(lig3)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
581252(LIG3) 582203(lig4) 752989
DME: 
Dmel_CG12176(Lig4) Dmel_CG17227(lig3) Dmel_CG5602(DNA-ligI)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
CQU: 
AME: 
408752(GB20092) 413086(lig3) 726551(Lig4)
NVI: 
TCA: 
BMOR: 
API: 
PHU: 
ISC: 
CEL: 
CBR: 
CBG09168(Cbr-lig-4) CBG09716(Cbr-lig-1)
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
SMM: 
NVE: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
MTR: 
CAM: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
CSV: 
CMO: 
RCU: 
POP: 
POPTR_0004s09310g(POPTRDRAFT_714074) POPTR_0009s01130g POPTR_0009s01140g(POPTRDRAFT_1088868) POPTR_0018s13870g(POPTRDRAFT_911613)
VVI: 
SLY: 
SOT: 
BVG: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0685500-01(Os01g0685500) Os10t0489200-01(Os10g0489200)
OBR: 
BDI: 
SBI: 
SORBI_01g018700(SORBIDRAFT_01g018700) SORBI_03g031440(SORBIDRAFT_03g031440) SORBI_03g031450(SORBIDRAFT_03g031450) SORBI_03g031460(SORBIDRAFT_03g031460) SORBI_06g027820(SORBIDRAFT_06g027820)
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
MUS: 
ATR: 
s00025p00149970(AMTR_s00025p00149970) s00064p00189190(AMTR_s00064p00189190) s00064p00190010(AMTR_s00064p00190010) s00102p00018040(AMTR_s00102p00018040)
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YDL164C(CDC9) YOR005C(DNL4)
AGO: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0A14110(NCAS0A14110) NCAS_0D02650(NCAS0D02650)
NDI: 
NDAI_0A01940(NDAI0A01940) NDAI_0I02260(NDAI0I02260)
TPF: 
TPHA_0D04570(TPHA0D04570) TPHA_0M00260(TPHA0M00260)
TBL: 
TBLA_0E02050(TBLA0E02050) TBLA_0G01040(TBLA0G01040)
TDL: 
TDEL_0C02040(TDEL0C02040) TDEL_0G04510(TDEL0G04510)
KAF: 
KAFR_0A05050(KAFR0A05050) KAFR_0B00830(KAFR0B00830)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT119845(NEUTE1DRAFT_119845) NEUTE1DRAFT41251(NEUTE1DRAFT_41251) NEUTE1DRAFT81451(NEUTE1DRAFT_81451) NEUTE1DRAFT85482(NEUTE1DRAFT_85482)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_1174154(AO090003000668) AOR_1_1334054(AO090011000796) AOR_1_612134(AO090102000355)
ANG: 
ANI_1_2644024(An02g06890) ANI_1_2960024(An02g10370) ANI_1_594104(An12g04690)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
PADG_05364 PADG_05602 PADG_11178(PADG_00973) PADG_11980(PADG_05785)
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT119018(AGABI1DRAFT_119018) AGABI1DRAFT127415(AGABI1DRAFT_127415) AGABI1DRAFT51454(AGABI1DRAFT_51454) AGABI1DRAFT70360(AGABI1DRAFT_70360) AGABI1DRAFT71206(AGABI1DRAFT_71206)
ABV: 
AGABI2DRAFT122838(AGABI2DRAFT_122838) AGABI2DRAFT206080(AGABI2DRAFT_206080) AGABI2DRAFT214235(AGABI2DRAFT_214235) AGABI2DRAFT223338(AGABI2DRAFT_223338) AGABI2DRAFT69760(AGABI2DRAFT_69760)
CPUT: 
SLA: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
WSE: 
WIC: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_01086(lig3) DFA_03136(lig4) DFA_07246(lig1)
EHI: 
EHI_111060(1.t00017)
EDI: 
ACAN: 
PFA: 
MAL13P1.22(PfLigI)
PFD: 
PFH: 
PYO: 
PCB: 
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BBO: 
BBOV_IV001520(21.m02964)
BEQ: 
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
PTI: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
NGD: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
Tb927.6.4780(Tb06.26G9.80) Tb927.7.600(Tb07.29K4.770) Tb927.7.610(Tb07.29K4.760)
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
GLA: 
ESM: 
STY: 
YPK: 
YPN: 
YPM: 
YPP: 
YPH: 
KPM: 
HIT: 
NTHI1352(ligA)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HPR: 
HSO: 
HS_1324(ligA)
HSM: 
MSU: 
MS0939(cDC9)
MHT: 
MHQ: 
MHX: 
MHH_c10480(ligA1)
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XCC: 
XCC0105 XCC1290(lig2) XCC2307(lig3)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XAC1341(lig2) XAC2414(lig3)
XCI: 
XCT: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO1875(lig2)
XOM: 
XOP: 
XOR: 
XFU: 
XSA: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
PSU: 
PSD: 
RHD: 
DJI: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VC0395_A1148(ligA-2)
VCR: 
VC395_1659(ligA-2)
VCM: 
VCM66_1483(ligA-2)
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PAE: 
PAEV: 
N297_2205(ligD)
PAEI: 
N296_2205(ligD)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_2202(ligD)
PAEO: 
M801_2204(ligD)
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PPZ: 
PMAN: 
PEN: 
PSEEN2767(ligD)
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PSV: 
PSK: 
PCH: 
PCP: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
ABR: 
ABAZ: 
SON: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
ILO: 
ILI: 
CPS: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMH: 
AMK: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
ALT: 
AAL: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
PIN: 
FBL: 
CBU: 
CBS: 
CBG: 
CBC: 
LPC: 
LPA: 
LLO: 
MAH: 
TCX: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
NOC: 
NHL: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
AEH: 
HHA: 
TKM: 
TNI: 
TTI: 
SSAL: 
SPIU: 
ABO: 
ABO_2702(ligA)
ADI: 
APAC: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OCE: 
NMA: 
NME: 
NMB2048(ligA-2)
NMP: 
NMBB_2353(ligA-2)
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NGT: 
NLA: 
NEL: 
RSC: 
RSL: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
REU: 
REH: 
H16_B2352(ligD)
CNC: 
CTI: 
CBW: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BDL_5683(ligD)
BPSM: 
BBQ_3897(ligD)
BPSU: 
BBN_5703(ligD)
BPSD: 
BBX_4850(ligD)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_4987(ligD)
BPSH: 
DR55_5522(ligD)
BPSA: 
BBU_3781(ligD)
BPSO: 
X996_5293(ligD)
BTD: 
BUT: 
X994_1381(a544R) X994_4842(ligD)
BVI: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCEN: 
DM39_7047(ligD)
BCEW: 
DM40_5175(ligD)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_5695(ligD)
BCED: 
DM42_7098(ligD)
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BGP: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BRH: 
BGD: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
BUE: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PAPI: 
BBR: 
BB2845(ligD)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
AXY: 
AXYL_00438(ligD1) AXYL_06730(ligD2)
AXO: 
AXN: 
AXS: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
MPT: 
HAR: 
JAG: 
HSE: 
CFU: 
LCH: 
THI: 
RGE: 
NMU: 
EBA: 
AZO: 
azo0444(lig2) azo1741(ligD) azo3130(dnaL)
AZA: 
AZKH_2968(ligD)
DAR: 
TMZ: 
DSU: 
SHD: 
TBD: 
SDR: 
MEH: 
MEI: 
APP: 
HCP: 
HCB: 
TDN: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJM1_1615(ligA-2)
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFV: 
CFX: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
ABU: 
Abu_0698(ligA)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_2485(ligA2)
GUR: 
GBM: 
Gbem_0128(ligD)
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GSB: 
DAF: 
BBA: 
Bd2252(lig)
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
DAT: 
HRM2_32340(ligA2)
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
CCX: 
SUR: 
SCL: 
SCU: 
HOH: 
DTI: 
DPB: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
PLA: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
EAD: 
ATU: 
ARA: 
AVI: 
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
OAN: 
OAH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
MSC: 
MCG: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
PZU: 
BSB: 
AEX: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1817(dnlI)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
RED: 
CID: 
HNE: 
NAR: 
SAL: 
SPHK: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
ELI: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
GXL: 
RCE: 
RPM: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
TMO: 
PBR: 
PGV: 
BSU: 
BSU13400(ligD) BSU20500(ligB)
BSR: 
I33_1508(ykoU)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_1664(ykoU)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
BSP: 
BLI: 
BL00865(ligB) BL03626(ligD)
BLD: 
BLi01494(ykoU) BLi01538(ligB)
BLH: 
BAO: 
BAMF_0926(ligB) BAMF_1421(ykoU)
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_1296(ykoU) RBAU_2060(ligB)
BAMN: 
BASU_1275(ykoU)
BAMB: 
BAMT: 
BAZ: 
BQL: 
LL3_01440(ykoU) LL3_02285(ligB)
BXH: 
BQY: 
MUS_1417(ligD) MUS_2008(ligB)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAMY: 
BAE: 
BHA: 
BH2209(ligD)
BCL: 
ABC1601(ligD) ABC2809(ligB)
BPU: 
BPUM_1666(ligD)
BPUM: 
BPF: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
BMP: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BACO: 
OIH: 
OB3034(ligD)
LSP: 
LGY: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
SUW: 
SAUZ: 
SER: 
SHU: 
BBE: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_0359(lig) PPM_1132(ykoU) PPM_2737(ligB3) PPM_p0233(ligB)
PPOL: 
PPQ: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
TCO: 
AAC: 
AAD: 
SIV: 
LSJ: 
CCE: 
CLB: 
CSS: 
CSD: 
Clst_1549(ligD1) Clst_1550(ligD2)
FPA: 
CPY: 
CSH: 
STH: 
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
MTA: 
TPZ: 
Tph_c08080(ligD1) Tph_c09930(ligD2)
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
TNR: 
NTH: 
HOR: 
PUF: 
MTU: 
Rv0938(ligD) Rv3062(ligB)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
MTL: 
MTO: 
MTD: 
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
MBT: 
MBM: 
MBK: 
MBZ: 
MAF: 
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MPA: 
MAO: 
MAV: 
MAVR: 
MAVD: 
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MIE: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSA: 
MSN: 
MSH: 
MUL: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MNE: 
MYV: 
ASD: 
AS9A_2748(ligB) AS9A_4180(ligD)
CVA: 
CVAR_1338(ligD)
CGY: 
CUV: 
CHM: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
REY: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
TPR: 
SCO: 
SCO1202(ligB) SCO5308(SC6G9.25) SCO6498(SC1E6.07) SCO7345(SC4G10.24c)
SMA: 
SAV_2946(ligD) SAV_7136(ligB)
SGR: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
KSK: 
CMI: 
CMC: 
CMN_02036(ligD)
MTS: 
ART: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
ARR: 
ARM: 
BCV: 
BFA: 
KSE: 
DNI: 
XCE: 
IVA: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
ICA: 
PBO: 
MPH: 
NCA: 
KFL: 
PSIM: 
NDA: 
NAL: 
B005_3125(ligD)
TCU: 
SRO: 
FRI: 
FAL: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
Krad_4316(ligB)
SEN: 
SVI: 
TBI: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
PDX: 
AMI: 
Amir_0719(ligB)
SESP: 
KAL: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
CWO: 
AYM: 
ELE: 
EYY: 
PCU: 
PUV: 
OTE: 
MIN: 
LIL: 
LA_0984(cdc9)
LIE: 
LIF_A0796(cdc9)
LIC: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
GAU: 
GBA: 
RBA: 
RB1571(dnlI)
PLM: 
PBS: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
SYW: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
CGC: 
ONI: 
CSG: 
PMM: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMG: 
PMH: 
PRC: 
CPI: 
NKO: 
PHE: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SCN: 
CMR: 
BBD: 
CHU: 
DFE: 
MTT: 
GFO: 
FJO: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
CAO: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
DOK: 
LAN: 
ZGA: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
POM: 
CHZ: 
FBA: 
OHO: 
RRS: 
RCA: 
STI: 
OPR: 
AAE: 
HTH: 
HTE: 
TAL: 
TRD: 
PMX: 
FGI: 
FSI: 
DTH: 
DTU: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
TID: 
TOP: 
TTR: 
WWE: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MA0728(lig) MA2571(lig) MA4653
MBA: 
MMA: 
MMAZ: 
MBU: 
MMH: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MEZ: 
Mtc_2230(lig1)
RCI: 
MTH: 
MMG: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
mru_0445(dnll)
MEB: 
Abm4_0234(dnlI)
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
MFV: 
MKA: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
HAL: 
HSL: 
OE2298F(lig)
HMA: 
HHI: 
HAH_1173(lig2)
HHN: 
HWA: 
HQ2327A(ligB) HQ2659A(ligB)
HWC: 
Hqrw_2571(ligB1) Hqrw_2987(ligB2)
NPH: 
NP3474A(ligB)
NMO: 
Nmlp_2867(ligB)
HLA: 
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HTU: 
NMG: 
HVO: 
HVO_1565(ligA)
HME: 
HBO: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
TAC: 
TVO: 
PTO: 
FAC: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
PHO: 
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TSI: 
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
SHC: 
IHO: 
DKA: 
DMU: 
DFD: 
TAG: 
IAG: 
THG: 
HBU: 
PFM: 
SSO: 
SSO0189(lig)
SOL: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1883(lig1)
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NKR: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
CSU: 
NBV: 
NEQ: 
KCR: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4295584]
  Authors
Becker A, Lyn G, Gefter M, Hurwitz J.
  Title
The enzymatic repair of DNA, II. Characterization of phage-induced sealase.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 58 (1967) 1996-2003.
Reference
2  [PMID:4641251]
  Authors
Bertazzoni U, Mathelet M, Campagnari F.
  Title
Purification and properties of a polynucleotide ligase from calf thymus glands.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 287 (1972) 404-14.
Reference
3  [PMID:5340583]
  Authors
Weiss B, Richardson CC.
  Title
Enzymatic breakage and joining of deoxyribonucleic acid, I. Repair of single-strand breaks in DNA by an enzyme system from Escherichia coli infected with T4 bacteriophage.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 57 (1967) 1021-8.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9015-85-4

DBGET integrated database retrieval system