KEGG   Homo sapiens (human) : 1543    3 PDB structures
4I8V
PDB:4I8V
2.60 Å
HEM BHF NO3
6DWM
PDB:6DWM
2.85 Å
HEM HJJ CPS GOL
6DWN
PDB:6DWN
3.00 Å
HEM AQ4 CPS