KEGG   Homo sapiens (human) : 3172    6 PDB structures
3CBB
PDB:3CBB
2.00 Å
ZN
1PZL
PDB:1PZL
2.10 Å
MYR
3FS1
PDB:3FS1
2.20 Å
MYR
4IQR
PDB:4IQR
2.90 Å
MYR ZN
6CHT
PDB:6CHT
3.17 Å
DAO
4B7W
PDB:4B7W
4.00 Å