GenomeNet

>sp:GSTO1_MOUSE [O09131] RecName: Full=Glutathione S-transferase omega-1; Short=GSTO-1; EC=2.5.1.18 {ECO:0000250|UniProtKB:P78417}; AltName: Full=Glutathione S-transferase omega 1-1; Short=GSTO 1-1; AltName: Full=Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase; EC=1.8.5.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P78417}; AltName: Full=Monomethylarsonic acid reductase; Short=MMA(V) reductase; EC=1.20.4.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P78417}; AltName: Full=S-(Phenacyl)glutathione reductase; Short=SPG-R; AltName: Full=p28;
MSGESSRSLGKGSAPPGPVPEGQIRVYSMRFCPFAQRTLMVLKAKGIRHEVININLKNKP
EWFFEKNPLGLVPVLENSQGHLVTESVITCEYLDEAYPEKKLFPDDPYKKARQKMTLESF
SKVPPLIASFVRSKRKEDSPNLREALENEFKKLEEGMDNYKSFLGGDSPSMVDYLTWPWF
QRLEALELKECLAHTPKLKLWMAAMQQDPVASSHKIDAKTYREYLNLYLQDSPEACDYGL

BLAST