GenomeNet

>sp:GSTO1_HUMAN [P78417] RecName: Full=Glutathione S-transferase omega-1; Short=GSTO-1; EC=2.5.1.18 {ECO:0000269|PubMed:10783391, ECO:0000269|PubMed:11511179, ECO:0000269|PubMed:17226937, ECO:0000269|PubMed:18028863, ECO:0000269|PubMed:21106529}; AltName: Full=Glutathione S-transferase omega 1-1; Short=GSTO 1-1; AltName: Full=Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase; EC=1.8.5.1 {ECO:0000269|PubMed:10783391, ECO:0000269|PubMed:11511179}; AltName: Full=Monomethylarsonic acid reductase; Short=MMA(V) reductase; EC=1.20.4.2 {ECO:0000269|PubMed:11511179}; AltName: Full=S-(Phenacyl)glutathione reductase; Short=SPG-R;
MSGESARSLGKGSAPPGPVPEGSIRIYSMRFCPFAERTRLVLKAKGIRHEVININLKNKP
EWFFKKNPFGLVPVLENSQGQLIYESAITCEYLDEAYPGKKLLPDDPYEKACQKMILELF
SKVPSLVGSFIRSQNKEDYAGLKEEFRKEFTKLEEVLTNKKTTFFGGNSISMIDYLIWPW
FERLEAMKLNECVDHTPKLKLWMAAMKEDPTVSALLTSEKDWQGFLELYLQNSPEACDYG
L

BLAST