KEGG   ENZYME: 1.1.2.4
Entry
EC 1.1.2.4                  Enzyme                                 

Name
D-lactate dehydrogenase (cytochrome);
lactic acid dehydrogenase;
D-lactate (cytochrome) dehydrogenase;
cytochrome-dependent D-(-)-lactate dehydrogenase;
D-lactate-cytochrome c reductase;
D-(-)-lactic cytochrome c reductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With a cytochrome as acceptor
Sysname
(R)-lactate:cytochrome-c 2-oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
(R)-lactate + 2 ferricytochrome c = pyruvate + 2 ferrocytochrome c + 2 H+ [RN:R00197]
Reaction(KEGG)
R00197
Substrate
(R)-lactate [CPD:C00256];
ferricytochrome c [CPD:C00125]
Product
pyruvate [CPD:C00022];
ferrocytochrome c [CPD:C00126];
H+ [CPD:C00080]
Comment
A flavoprotein (FAD).
History
EC 1.1.2.4 created 1961
Pathway
ec00620  Pyruvate metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00102  D-lactate dehydrogenase (cytochrome)
Genes
HSA: 197257(LDHD)
PTR: 454245(LDHD)
PPS: 100978240(LDHD)
GGO: 101129877(LDHD)
PON: 100432706(LDHD)
NLE: 100598198(LDHD)
MCC: 713589(LDHD)
MCF: 102145409(LDHD)
CSAB: 103233304(LDHD)
CATY: 105573816(LDHD)
RRO: 104677835(LDHD)
RBB: 108527426(LDHD)
TFN: 117088052(LDHD)
PTEH: 111536159(LDHD)
CJC: 100390840(LDHD)
SBQ: 101042852(LDHD)
MMUR: 105875449(LDHD)
MMU: 52815(Ldhd)
MCAL: 110299608(Ldhd)
MPAH: 110337660(Ldhd)
RNO: 307858(Ldhd)
MCOC: 116070203(Ldhd)
MUN: 110546012(Ldhd)
CGE: 100769710(Ldhd)
PLEU: 114709114(Ldhd)
NGI: 103725671(Ldhd)
HGL: 101711260(Ldhd)
CCAN: 109684021(Ldhd)
OCU: 100341422(LDHD)
OPI: 101521703(LDHD)
TUP: 102470164(LDHD)
CFA: 610390(LDHD)
VVP: 112915669(LDHD)
VLG: 121500655(LDHD)
AML: 100477503(LDHD)
UMR: 103662063(LDHD)
UAH: 113252492(LDHD)
ORO: 101362879(LDHD)
ELK: 111153014
MPUF: 101691866(LDHD)
EJU: 114199080(LDHD)
MLX: 118023568(LDHD)
FCA: 101090477(LDHD)
PYU: 121009795(LDHD)
PBG: 122494466(LDHD)
PTG: 102962815(LDHD)
PPAD: 109245700(LDHD)
AJU: 106988723(LDHD)
HHV: 120248196(LDHD)
BTA: 510284(LDHD)
BOM: 102287803(LDHD)
BIU: 109572921(LDHD)
BBUB: 102390018(LDHD)
CHX: 102172747(LDHD)
OAS: 101115643(LDHD)
ODA: 120872866(LDHD)
CCAD: 122421516(LDHD)
SSC: 100523064(LDHD)
CFR: 102520740(LDHD)
CBAI: 105078613(LDHD)
CDK: 105101704(LDHD)
BACU: 103002014(LDHD)
LVE: 103079518(LDHD)
OOR: 101284755(LDHD)
DLE: 111179511(LDHD)
PCAD: 102990953(LDHD)
ECB: 100055206(LDHD)
EPZ: 103553041(LDHD)
EAI: 106836344(LDHD)
MYB: 102247717(LDHD)
MYD: 102753007(LDHD)
MMYO: 118674682(LDHD)
MNA: 107525591(LDHD)
PKL: 118720500(LDHD)
HAI: 109384810(LDHD)
DRO: 112300841(LDHD)
SHON: 118999217(LDHD)
AJM: 119048929(LDHD)
MMF: 118639493(LDHD)
PALE: 102897823(LDHD)
PGIG: 120617370(LDHD)
RAY: 107510380(LDHD)
MJV: 108392841(LDHD)
TOD: 119249078(LDHD)
LAV: 100672261(LDHD)
TMU: 101345923
MDO: 100023661(LDHD)
SHR: 100931977(LDHD)
PCW: 110192492(LDHD)
OAA: 100088596(LDHD)
GGA: 415689(LDHD)
PCOC: 116243600(LDHD)
MGP: 104913031(LDHD)
CJO: 107319075(LDHD)
NMEL: 110404533(LDHD)
APLA: 113844866(LDHD)
LSR: 110476269(LDHD)
SCAN: 103816824(LDHD)
PMOA: 120507999 120508070(LDHD)
OTC: 121333861
PRUF: 121348995(LDHD)
GFR: 102041397(LDHD)
FAB: 101805986 101821994(LDHD)
PHI: 102104473(LDHD)
PMAJ: 107209876(LDHD)
CCAE: 111934541 111934767(LDHD)
CCW: 104687563(LDHD)
ETL: 114063435(LDHD)
CLV: 102083613(LDHD)
EGZ: 104130283(LDHD)
ACUN: 113484550(LDHD)
AROW: 112976870(LDHD)
NPD: 112943198(LDHD)
DNE: 112987446(LDHD)
ASN: 102376602(LDHD)
AMJ: 102566672(LDHD)
CPOO: 109310464(LDHD)
GGN: 109289658(LDHD)
CMY: 102937967(LDHD)
CPIC: 101951904(LDHD)
TST: 117886634(LDHD)
CABI: 116823740(LDHD)
ACS: 103281504(ldhd)
PVT: 110081274(LDHD)
PBI: 103053769(LDHD)
PMUR: 107287375(LDHD)
TSR: 106539031(LDHD)
PGUT: 117670421(LDHD)
PMUA: 114601801(LDHD)
ZVI: 118086504(LDHD)
GJA: 107107894(LDHD)
XLA: 100036924(ldhd.L)
XTR: 100495564(ldhd)
NPR: 108803766(LDHD)
DRE: 334208(ldhd)
SANH: 107654161(ldhd) 107674968
SGH: 107571975(ldhd)
IPU: 108268814(ldhd)
PHYP: 113546545(ldhd)
AMEX: 103042751(ldhd)
EEE: 113589536(ldhd)
TRU: 105418925(ldhd)
LCO: 104936626(ldhd)
NCC: 104961416
CGOB: 115009583(ldhd)
ELY: 117262445(ldhd)
PLEP: 121950186(ldhd)
SLUC: 116040124(ldhd)
ECRA: 117948752(ldhd)
PFLV: 114560059(ldhd)
GAT: 120809575(ldhd)
PPUG: 119195535(ldhd)
CUD: 121515209(ldhd)
MZE: 101481018(ldhd)
ONL: 100709132(ldhd)
OAU: 116310125(ldhd)
OLA: 101171646(ldhd)
OML: 112136874(ldhd)
XMA: 102218517(ldhd)
XCO: 114134630(ldhd)
XHE: 116735291(ldhd)
PRET: 103466277(ldhd)
CVG: 107102188(ldhd)
CTUL: 119776180(ldhd)
NFU: 107389250(ldhd)
KMR: 108243443(ldhd)
ALIM: 106536024(ldhd)
AOCE: 111585281(ldhd)
CSEM: 103379787(ldhd)
POV: 109646285(ldhd)
LCF: 108902325(ldhd)
SDU: 111229791(ldhd)
SLAL: 111647770(ldhd)
XGL: 120792719(ldhd)
HCQ: 109520750(ldhd)
BPEC: 110169391(ldhd)
MALB: 109968426(ldhd)
SASA: 106560922(ldhd)
OTW: 112218451(ldhd)
OMY: 110494022(ldhd)
SALP: 111962284(ldhd)
SNH: 120066189(ldhd)
ELS: 105018532(ldhd)
SFM: 108926629(ldhd)
PKI: 111859202(ldhd)
AANG: 118215258(ldhd)
LOC: 102684963(ldhd)
ARUT: 117424469(ldhd) 117425405
LCM: 102348425(LDHD)
CMK: 103187894(ldhd)
RTP: 109910644(ldhd)
BFO: 118417633
BBEL: 109473557
CIN: 100186045
SCLV: 120327192
SPU: 591812
APLC: 110975692
DMK: 116926110
EAF: 111701413
DSV: 119450883
RSAN: 119384023
VDE: 111246821
VJA: 111271149
DPTE: 113790904
CSCU: 111625240
CEL: CELE_F32D8.12(F32D8.12)
CBR: CBG09729
BMY: BM_BM3766(Bm3766)
PCAN: 112576858
BGT: 106071080
CRG: 105332855
MYI: 110453611
PMAX: 117337120
OBI: 106871388
OSN: 115216446
NVE: 5505146
EPA: 110233776
ATEN: 116286728
ADF: 107335826
AMIL: 114955511
PDAM: 113682590
SPIS: 111322222
DGT: 114516868
AQU: 100641603
ATH: AT5G06580
ALY: 9309336
CRB: 17883754
BRP: 103846999
BOE: 106319525
RSZ: 108817320
THJ: 104799266
CPAP: 110806388
CIT: 102617204
MINC: 123227572
TCC: 18599226
GRA: 105799596
GAB: 108456976
DZI: 111311624
EGR: 104446543
GMX: 100803612
GSJ: 114407296
VRA: 106757761
VAR: 108329129
VUN: 114185869
CCAJ: 109798092
APRC: 113861095
CAM: 101515089
LJA: Lj1g3v4763480.1(Lj1g3v4763480.1)
ADU: 107492709
AIP: 107605526
LANG: 109333919
FVE: 101296979
RCN: 112192717
PXB: 103968083
MNT: 21395633
CSV: 101214302
CMO: 103486719
BHJ: 120090004
MCHA: 111019345
CMAX: 111498789
CMOS: 111448576
CPEP: 111800380
RCU: 8259806
JCU: 105648980
HBR: 110664814
MESC: 110623523
POP: 7488058
PEU: 105138192
PALZ: 118049858
JRE: 109011899
TWL: 120013382
VVI: 100242784
VRI: 117920366
SLY: 101260691
SPEN: 107004875
SOT: 102602008
CANN: 107856235
NSY: 104219467
NTO: 104110753
NAU: 109219547
INI: 109180924
ITR: 116005595
SIND: 105173982
EGT: 105950010
HAN: 110904340
ECAD: 122605830
LSV: 111899802
CCAV: 112517256
DCR: 108218459
BVG: 104893210
SOE: 110798191
NNU: 104601473
OSA: 9270233
DOSA: Os07t0163000-01(Os07g0163000)
OBR: 102713197
BDI: 100834649
SBI: 8081157
ZMA: 100275430
SITA: 101753996
PHAI: 112882798
EGU: 105033532
DCT: 110095456
PEQ: 110033844
ATR: 18421584
SCE: YDL174C(DLD1)
ERC: Ecym_4096
KMX: KLMA_10649(DLD1) KLMA_40583(DLD1) KLMA_50301(DLD1)
NCS: NCAS_0A14210(NCAS0A14210)
NDI: NDAI_0A01830(NDAI0A01830)
TPF: TPHA_0F03090(TPHA0F03090)
TBL: TBLA_0A09080(TBLA0A09080)
TDL: TDEL_0C01840(TDEL0C01840)
PIC: PICST_31583(DLD3) PICST_52647(DLD4) PICST_86747(DLD1)
SPAA: SPAPADRAFT_59081(DLD1)
CAL: CAALFM_C100630WA(CaO19.6043) CAALFM_C202980CA(DLD1) CAALFM_C307360WA(DLD2)
SLB: AWJ20_36(DLD1) AWJ20_4446(DLD1)
NTE: NEUTE1DRAFT124140(NEUTE1DRAFT_124140) NEUTE1DRAFT125674(NEUTE1DRAFT_125674) NEUTE1DRAFT89060(NEUTE1DRAFT_89060)
MBE: MBM_08705
ANG: ANI_1_1196094(An11g09520) ANI_1_1290104(An12g00020) ANI_1_1970104(An12g06290)
PBN: PADG_03314 PADG_11733(PADG_04262)
CNE: CNC06950
CNB: CNBC0240
ABP: AGABI1DRAFT128522(AGABI1DRAFT_128522) AGABI1DRAFT68730(AGABI1DRAFT_68730)
ABV: AGABI2DRAFT186545(AGABI2DRAFT_186545) AGABI2DRAFT199668(AGABI2DRAFT_199668)
DFA: DFA_08843
KPE: KPK_1793
PFL: PFL_3836
PFS: PFLU_3195
PSES: PSCI_2053
PSEP: C4K39_5792
PALI: A3K91_1904
PSYC: DABAL43B_0789(glcD1)
MCT: MCR_0314(dld)
MCS: DR90_1590
NJP: NEJAP_3157(dld)
LHK: LHK_00962
RSO: RSc2664(dld)
RSN: RSPO_c00835(dld)
RSE: F504_2566
RPI: Rpic_2900
REH: H16_A3091(dld)
CNC: CNE_1c30470(dld2)
RME: Rmet_2924(dld)
CTI: RALTA_A2566(dld)
CGD: CR3_2278
BTE: BTH_I1292
BTQ: BTQ_2641
BTJ: BTJ_3054
BTZ: BTL_984
BTV: BTHA_1075
BTHE: BTN_403
BTHM: BTRA_1192
BTHA: DR62_575
BTHL: BG87_1181
BVE: AK36_108
BCN: Bcen_0251
BCJ: BCAL3287
BCEN: DM39_544
BCEW: DM40_1427
BCEO: I35_0587
BAM: Bamb_0625
BMJ: BMULJ_00587(dld)
BMU: Bmul_2651
BMK: DM80_934
BMUL: NP80_767
BCT: GEM_2791
BCED: DM42_1104
BDL: AK34_2415
BCON: NL30_12035
BUB: BW23_1003
BLAT: WK25_03510
BTEI: WS51_13975
BSEM: WJ12_03280
BPSL: WS57_21095
BMEC: WJ16_03280
BSTG: WT74_03580
BGU: KS03_1549
BGO: BM43_2049
BUK: MYA_0642
BXE: Bxe_A3977
BXB: DR64_1653
BPH: Bphy_2513
BFN: OI25_977
PPNO: DA70_20975
PPNM: LV28_09365
PPUL: RO07_03580
PSPU: NA29_24525
PAPI: SG18_03800
CABA: SBC2_04760
BPE: BP2906
BPC: BPTD_2875
BPER: BN118_2908
BPET: B1917_0927
BPEU: Q425_24520
BPAR: BN117_1816
BPA: BPP2490
BBR: BB1937
BPT: Bpet2737
BAV: BAV2152(glcD2)
BHO: D560_2621
BHM: D558_2602
BTRM: SAMEA390648703712(glcD2)
AFQ: AFA_12575
ODI: ODI_R1685
RFR: Rfer_1477
POL: Bpro_0111
PNA: Pnap_0069
AAV: Aave_0095
AJS: Ajs_0040
AAA: Acav_0121
ACRA: BSY15_1557
VEI: Veis_0025
DAC: Daci_0064
CTES: O987_00250
RTA: Rta_00850(dld)
HPSE: HPF_00765
CBAA: SRAA_2179(dld)
CBAB: SMCB_2194
MPT: Mpe_A3774
JAG: GJA_1342
HSE: Hsero_3829(dld1)
HRB: Hrubri_3792(dld1)
CFU: CFU_0737(dldH)
CARE: LT85_0814
LCH: Lcho_0202
TIN: Tint_0626
THI: THI_0812
RGE: RGE_00660
DSU: Dsui_0378
OTR: OTERR_27620(dldH)
EBA: ebA3803(dldH)
ABRE: pbN1_23210
APET: ToN1_19830
DAR: Daro_0268
AZO: azo3432(dld)
AOA: dqs_3575
AZA: AZKH_4018(dldH)
TCL: Tchl_1732
DVU: DVU_0390
DVM: DvMF_1567
DAL: Dalk_4953
DALK: DSCA_26250
SAT: SYN_00316
DBR: Deba_1371
MLO: mll1488
MHUA: MCHK_3125
MES: Meso_1985
PLA: Plav_2439
SME: SMc01455(dld)
SMX: SM11_chr1180(dld)
SMI: BN406_01960(LDHD)
SMEL: SM2011_c01455(dld)
SMER: DU99_12010
SMD: Smed_2031
SFH: SFHH103_01970(dld)
SFD: USDA257_c44560(glcD6)
SIX: BSY16_694
SAME: SAMCFNEI73_Ch2416(glcD)
EAD: OV14_3536
ARA: Arad_2940(glcD)
AVI: Avi_2829
RET: RHE_CH02804(dld)
RLG: Rleg_2807
RHL: LPU83_2690(dld) LPU83_pLPU83d0464(Ldhd)
RHT: NT26_2112(Ldhd)
KAI: K32_30240
BME: BMEI0599
BMEL: DK63_827
BMEE: DK62_29
BMF: BAB1_1429
BABO: DK55_1395
BABR: DO74_495
BABT: DK49_1152
BABB: DK48_725
BABU: DK53_1378
BABS: DK51_81
BABC: DO78_1299
BMS: BR1410
BSZ: DK67_896
BOV: BOV_1366
BCAR: DK60_1441
BCAS: DA85_06755
BMR: BMI_I1422
BPV: DK65_2068
OAN: Oant_1767
OAH: DR92_1251
BJA: bll2678(bll2678) bll6558(bll6558)
BRA: BRADO5609
BBT: BBta_6133
BEL: BE61_36500(dld)
RPA: RPA3503
RPB: RPB_2026
RPC: RPC_3276
RPD: RPD_3364
RPE: RPE_2140
RPT: Rpal_4018
OCA: OCAR_5269
OCG: OCA5_c27030(dld)
OCO: OCA4_c27020(dld)
XAU: Xaut_1422
SNO: Snov_3120
MET: M446_2035
MAQU: Maq22A_1p34430(glcD) Maq22A_c11850(glcD)
MCG: GL4_1594
BLAG: BLTE_00580
HDI: HDIA_2884
MMED: Mame_02499
RBM: TEF_02320
PSF: PSE_4242
SIL: SPO0634
JAN: Jann_1937
RDE: RD1_3435
DSH: Dshi_1361(dld1)
PGD: Gal_00600
OTM: OSB_11170
LAQU: R2C4_13155
CID: P73_3193
RCP: RCAP_rcc00831(dld)
PDE: Pden_2187
RSU: NHU_02913
PAMO: BAR1_05520
HBA: Hbal_1499
NAR: Saro_0816
SPHK: SKP52_11045(ldhD1) SKP52_14110(ldhD2) SKP52_24110(ldhD3)
SPHP: LH20_22155
SMAZ: LH19_13695
SPHU: SPPYR_2932(Ldhd)
SWI: Swit_1149
SPHD: HY78_20830
SPHM: G432_12885
STAX: MC45_17360
SPHI: TS85_15015
SPKC: KC8_05110
SPHB: EP837_03293(ldhD)
GOH: B932_3424
ACR: Acry_1462
GXY: GLX_03090
APK: APA386B_1053(glcD)
ASZ: ASN_3400(dld)
SHUM: STHU_03630
AZL: AZL_009100(dld)
MAG: amb2985
MAGX: XM1_3880
MAGN: WV31_20615
TMO: TMO_c0193
TXI: TH3_15565
HTL: HPTL_1660
BAN: BA_3575
BAR: GBAA_3575
BAT: BAS3315
BAI: BAA_3604
BANT: A16_35830
BANR: A16R_36280
BANS: BAPAT_3423
BANV: DJ46_2296
BCE: BC3504
BCA: BCE_3530
BCZ: BCE33L3230(glcD)
BCQ: BCQ_3311
BCX: BCA_3594
BNC: BCN_3323
BCF: bcf_17345
BCER: BCK_17680
BTL: BALH_3165
BTT: HD73_3749
BTHI: BTK_18480
BTM: MC28_2662
BTG: BTB_c35740(glcD2)
BTI: BTG_02085
BTW: BF38_4675
BWW: bwei_1421(glcD1)
BMYO: BG05_2487
BMYC: DJ92_505
BMET: BMMGA3_10340(dld)
BAG: Bcoa_3063
BCL: ABC1223
GKA: GK3215
GTN: GTNG_3136
AAMY: GFC30_1706
LSP: Bsph_4084
HHD: HBHAL_4523(glcD2)
PSYO: PB01_12900
ASOC: CB4_00833
AAC: Aaci_2526
AAD: TC41_2823(dld)
BTS: Btus_0614
SIV: SSIL_2126
JEO: JMA_02790
AMT: Amet_0764
EAC: EAL2_c08190(glcD)
ELM: ELI_0866
NDK: I601_1195
PCAT: Pcatena_02620(glcD)
RCA: Rcas_3429
CAU: Caur_2134
CAG: Cagg_1529
CAP: CLDAP_06450(glcD)
DRA: DR_1026
DGE: Dgeo_2410
DFC: DFI_08465
TRA: Trad_1295
TTH: TT_C1966
TTJ: TTHA0040(TTHA0040)
TAQ: TO73_0336
MRB: Mrub_2162
EPO: Epro_0207(glcD)
ETI: RSTT_271
RSD: TGRD_297
GBA: J421_5784
CTE: CT0565
CPC: Cpar_0589
CCH: Cag_1163
CLI: Clim_0530
PVI: Cvib_1206
PLT: Plut_0570
PPH: Ppha_0863
PAA: Paes_0708
CTS: Ctha_2425
IAL: IALB_0479
MRO: MROS_1217
MMH: Mmah_1950
NPH: NP_3764A
HTU: Htur_1975
NAT: NJ7G_1216
SALI: L593_01140
MARC: AR505_0762
STO: STK_22960(glcE)
SOL: Ssol_0903
SID: M164_2209
SII: LD85_2479
SIH: SiH_2150
SIR: SiRe_2088
SIC: SiL_2057
PAI: PAE2035
 » show all
Reference
1  [PMID:13950255]
  Authors
GREGOLIN C, SINGER TP.
  Title
The lactic dehydrogenase of yeast. III. D(-)Lactic cytochrome c reductase, a zinc-flavoprotein from aerobic yeast.
  Journal
Biochim Biophys Acta 67:201-18 (1963)
DOI:10.1016/0006-3002(63)91818-3
Reference
2  [PMID:13901630]
  Authors
GREGOLIN C, SINGER TP, KEARNEY EB, BOERI E.
  Title
The formation and enzymatic properties of the various lactic dehydrogenases of yeast.
  Journal
Ann N Y Acad Sci 94:780-97 (1961)
DOI:10.1111/j.1749-6632.1961.tb35573.x
Reference
3  [PMID:13729965]
  Authors
NYGAARD AP.
  Title
D(-)-Lactic cytochrome c reductase, a flavo-protein from yeast.
  Journal
J Biol Chem 236:920-5 (1961)
Reference
4
  Authors
Nygaard, A.P.
  Title
Lactate dehydrogenases of yeast.
  Journal
In: Boyer, P.D., Lardy, H. and Myrback, K. (Eds.), The Enzymes, 2nd ed., vol. 7, Academic Press, New York, 1963, p. 557-565.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.1.2.4
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.1.2.4
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.1.2.4
BRENDA, the Enzyme Database: 1.1.2.4
CAS: 37250-79-6

DBGET integrated database retrieval system