KEGG   ENZYME: 1.3.1.89
Entry
EC 1.3.1.89                 Enzyme                                 

Name
tRNA-dihydrouridine47 synthase [NAD(P)+];
Dus3p;
tRNA-dihydrouridine synthase 3
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-CH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
tRNA-5,6-dihydrouracil47:NAD(P)+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
5,6-dihydrouracil47 in tRNA + NAD(P)+ = uracil47 in tRNA + NAD(P)H + H+
Substrate
5,6-dihydrouracil47 in tRNA;
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
uracil47 in tRNA;
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
A flavoenzyme. The enzyme specifically modifies uracil47 in tRNA.
History
EC 1.3.1.89 created 2011
Orthology
K05544  tRNA-dihydrouridine synthase 3
Genes
HSA: 56931(DUS3L)
PTR: 739498(DUS3L)
PPS: 100980187(DUS3L)
GGO: 101151804(DUS3L)
PON: 100431229(DUS3L)
NLE: 100585707(DUS3L)
MCC: 719524(DUS3L)
MCF: 102142821(DUS3L)
CSAB: 103233747(DUS3L)
CATY: 105591839(DUS3L)
PANU: 101022796(DUS3L)
RRO: 104665393(DUS3L)
RBB: 108512077(DUS3L)
TFN: 117074495(DUS3L)
PTEH: 111530844(DUS3L)
CJC: 100408736(DUS3L)
SBQ: 101045935(DUS3L)
MMUR: 105869649(DUS3L)
MMU: 224907(Dus3l)
MCAL: 110312617(Dus3l)
MPAH: 110335629(Dus3l)
RNO: 301122(Dus3l)
MCOC: 116075090(Dus3l)
MUN: 110546251(Dus3l)
CGE: 100760481(Dus3l)
PLEU: 114688891(Dus3l)
NGI: 103737197(Dus3l)
HGL: 101709476(Dus3l)
CCAN: 109688203(Dus3l)
OCU: 100348232(DUS3L)
OPI: 101524042(DUS3L)
TUP: 102497152(DUS3L)
CFA: 100856098(DUS3L)
VVP: 112935612(DUS3L)
VLG: 121494822(DUS3L)
AML: 100468946(DUS3L)
UMR: 103681858(DUS3L)
UAH: 113242862(DUS3L)
ORO: 101366158(DUS3L)
ELK: 111161874
MPUF: 101679541(DUS3L)
EJU: 114226338(DUS3L)
MLX: 118005273(DUS3L)
FCA: 101084938(DUS3L)
PYU: 121021336(DUS3L)
PBG: 122486761(DUS3L)
PTG: 102972702(DUS3L)
PPAD: 109255926(DUS3L)
AJU: 106975445(DUS3L)
HHV: 120242108(DUS3L)
BTA: 508812(DUS3L)
BOM: 102271270(DUS3L)
BIU: 109561712(DUS3L)
BBUB: 102414724(DUS3L)
CHX: 102181591(DUS3L)
OAS: 101110760(DUS3L)
ODA: 120864862(DUS3L)
CCAD: 122440276(DUS3L)
SSC: 100513458(DUS3L)
CFR: 102505239(DUS3L)
CBAI: 105078243(DUS3L)
CDK: 105091786(DUS3L)
BACU: 103014038(DUS3L)
LVE: 103077829(DUS3L)
OOR: 101275618(DUS3L)
DLE: 111166097(DUS3L)
PCAD: 102981752(DUS3L)
EAI: 106832724(DUS3L)
MYB: 102247531(DUS3L)
MYD: 102774570(DUS3L)
MMYO: 118658788(DUS3L)
MNA: 107525743(DUS3L)
DRO: 112312666(DUS3L)
SHON: 118984544(DUS3L)
AJM: 119063783(DUS3L)
MMF: 118616265(DUS3L)
PALE: 102882846(DUS3L)
PGIG: 120615424(DUS3L)
RAY: 107510955(DUS3L)
MJV: 108389544(DUS3L)
TOD: 119240614(DUS3L)
LAV: 100677027(DUS3L)
TMU: 101354264
MDO: 100025142(DUS3L)
SHR: 100923227(DUS3L)
PCW: 110197460(DUS3L)
OAA: 100082525(DUS3L)
GGA: 428339(DUS3L)
PCOC: 116236119(DUS3L)
MGP: 100544526(DUS3L)
CJO: 107325602(DUS3L)
NMEL: 110388836(DUS3L)
APLA: 101803268(DUS3L)
ACYG: 106048415(DUS3L)
TGU: 101232919(DUS3L)
LSR: 110478467(DUS3L)
SCAN: 103824705(DUS3L)
PMOA: 120499022(DUS3L)
OTC: 121347406(DUS3L)
PRUF: 121352669(DUS3L)
GFR: 102041664(DUS3L)
FAB: 101812667(DUS3L)
PHI: 102112645(DUS3L)
PMAJ: 107215453(DUS3L)
CCAE: 111940296(DUS3L)
CCW: 104697413(DUS3L)
ETL: 114070322(DUS3L)
FPG: 101923780(DUS3L)
FCH: 102050218(DUS3L)
CLV: 102083711(DUS3L)
EGZ: 104124393(DUS3L)
NNI: 104018811(DUS3L)
ACUN: 113489513(DUS3L)
PADL: 103916459(DUS3L)
AAM: 106500052(DUS3L)
AROW: 112972319(DUS3L)
NPD: 112949119(DUS3L)
DNE: 112989609(DUS3L)
ASN: 102376845(DUS3L)
AMJ: 102560014(DUS3L)
CPOO: 109324947(DUS3L)
GGN: 109294851(DUS3L)
PSS: 102444762(DUS3L)
CMY: 102935238(DUS3L)
CPIC: 101933640(DUS3L)
TST: 117868964(DUS3L)
CABI: 116835885(DUS3L)
ACS: 100553540(dus3l)
PVT: 110072456(DUS3L)
PBI: 103056248(DUS3L)
PMUR: 107297530(DUS3L)
TSR: 106554076(DUS3L)
PGUT: 117656778
PMUA: 114588370(DUS3L)
ZVI: 118087416(DUS3L)
GJA: 107120005(DUS3L)
XLA: 379349(dus3l.L)
XTR: 394959(dus3l)
NPR: 108785684(DUS3L)
DRE: 393647(dus3l)
SRX: 107712289(dus3l)
SANH: 107694385(dus3l)
SGH: 107569919(dus3l)
IPU: 108274798(dus3l)
PHYP: 113523890
AMEX: 103038121(dus3l)
EEE: 113567755(dus3l)
TRU: 101061502(dus3l)
LCO: 104927572(dus3l)
NCC: 104962951(dus3l)
CGOB: 115016189(dus3l)
ELY: 117263201(dus3l)
PLEP: 121958260(dus3l)
SLUC: 116047368(dus3l)
ECRA: 117956963(dus3l)
PFLV: 114568118(dus3l)
GAT: 120826289(dus3l)
PPUG: 119219245(dus3l)
MSAM: 119907081(dus3l)
CUD: 121523256(dus3l)
MZE: 101487919(dus3l)
ONL: 100702831(dus3l)
OAU: 116320037(dus3l)
OLA: 101158743(dus3l)
OML: 112148327(dus3l)
XMA: 102224392(dus3l)
XCO: 114156490(dus3l)
XHE: 116731805(dus3l)
PRET: 103472484(dus3l)
CVG: 107103158(dus3l)
CTUL: 119779646(dus3l)
NFU: 107394615(dus3l)
KMR: 108238118(dus3l)
ALIM: 106518135(dus3l)
AOCE: 111585221(dus3l)
CSEM: 103394280(dus3l)
POV: 109638765(dus3l)
LCF: 108879478(dus3l)
SDU: 111223238(dus3l)
SLAL: 111657650(dus3l)
XGL: 120786445(dus3l)
HCQ: 109512007(dus3l)
BPEC: 110161134(dus3l)
MALB: 109958801(dus3l)
SASA: 100195410(dus3l)
OTW: 112264693(dus3l)
OMY: 110496336(dus3l)
SALP: 111955889(dus3l)
SNH: 120022638(dus3l)
ELS: 105012658(dus3l)
SFM: 108933330(dus3l)
PKI: 111852243(dus3l)
AANG: 118234288(dus3l)
LOC: 102685673(dus3l)
PSPA: 121315011(dus3l)
LCM: 102347817(DUS3L)
CMK: 103190441(dus3l)
RTP: 109910589(dus3l)
BFO: 118419945
BBEL: 109467953
CIN: 100169986(zf(c3h)-5)
SCLV: 120331711
APLC: 110982625
SKO: 100377501
DME: Dmel_CG10463(CG10463)
DER: 6548935
DSE: 6614733
DSI: Dsimw501_GD24232(Dsim_GD24232)
DAN: 6497256
DPE: 6593381
DMN: 108163199
DWI: 6642779
DGR: 6567036
DAZ: 108611224
DNV: 108649605
DHE: 111598908
DVI: 6628322
CCAT: 101461465
BOD: 106617930
MDE: 101900854
SCAC: 106081386
LCQ: 111689705
ACOZ: 120959581
AARA: 120901635
AAG: 5568803
AALB: 109409261
CPII: 120414074
AME: 409969
ACER: 108003195
BIM: 100749204
BBIF: 117214371
BVK: 117242541
BVAN: 117161143
BTER: 100642985
CCAL: 108626007
OBB: 114877852
MGEN: 117217999
NMEA: 116425906
CGIG: 122401228
SOC: 105194988
MPHA: 105837805
AEC: 105155004
ACEP: 105626879
PBAR: 105426348
VEM: 105566823
HST: 105184979
DQU: 106749383
CFO: 105255989
FEX: 115243765
LHU: 105669826
PGC: 109857901
OBO: 105284470
PCF: 106788819
NVI: 100115483
CSOL: 105360289
TPRE: 106655116
MDL: 103580013
FAS: 105268517
DAM: 107035723
CCIN: 107266365
TCA: 659320
DPA: 109537386
ATD: 109601781
AGB: 108915718
LDC: 111513584
NVL: 108557697
APLN: 108745081
PPYR: 116181355
OTU: 111419774
BMOR: 101735770
BMAN: 114245859
MSEX: 115456266
BANY: 112058284
PMAC: 106714278
PPOT: 106099612
PXU: 106127604
PRAP: 110994232
ZCE: 119840032
HAW: 110371037
TNL: 113501001
API: 100162121
DNX: 107162737
AGS: 114132395
RMD: 113556397
BTAB: 109038834
DCI: 103513175
CLEC: 106670774
HHAL: 106691541
NLU: 111049371
FOC: 113211162
ZNE: 110827735
CSEC: 111869793
FCD: 110862545
DMK: 116915771
HAME: 121879955
HAZT: 108672908
EAF: 111717092
DSV: 119441597
RSAN: 119386506
RMP: 119178796
VDE: 111249259
VJA: 111263377
TUT: 107362878
DPTE: 113789433
CSCU: 111620230
PTEP: 107450347
SDM: 118202183
CEL: CELE_Y37E11B.5(Y37E11B.5)
CBR: CBG08326
TSP: Tsp_08111
PCAN: 112563626
BGT: 106050820
GAE: 121381327
CRG: 105326754
MYI: 110452916
PMAX: 117343752
OBI: 106882047
OSN: 115225883
LAK: 106160940
NVE: 5514013
EPA: 110232275
ATEN: 116301789
AMIL: 114971765
PDAM: 113679646
SPIS: 111344051
DGT: 114523003
HMG: 100199545
ATH: AT4G38890
ALY: 9302895
CRB: 17880395
BRP: 103860413
BOE: 106317520
RSZ: 108842141
THJ: 104824786
CPAP: 110808209
CIT: 102621230
PVY: 116143783
TCC: 18607673
GRA: 105766797
GAB: 108463709
EGR: 104453390
GMX: 100783494
GSJ: 114408425
VRA: 106762712
VAR: 108331987
VUN: 114164684
CCAJ: 109802550
APRC: 113864438
CAM: 101506864
LJA: Lj1g3v3354300.1(Lj1g3v3354300.1) Lj1g3v3354300.2(Lj1g3v3354300.2)
ADU: 107460306
AIP: 107609100
LANG: 109326897
FVE: 101297891
PPER: 18766784
PMUM: 103335589
PAVI: 110750338
MDM: 103445154
ZJU: 107426709
MNT: 21395474
CSV: 101215945
CMO: 103490332
BHJ: 120078469
MCHA: 111007837
CMAX: 111468431
CMOS: 111455351
CPEP: 111811451
RCU: 8284388
JCU: 105643823
HBR: 110635460
MESC: 110626785
POP: 7494292
PEU: 105141560
PALZ: 118058985
JRE: 108986972
QLO: 115968347
VVI: 100262408
VRI: 117910889
SLY: 101268622
SPEN: 107007930
SOT: 102598558
CANN: 107840492
NSY: 104219352
NTO: 104104650
NAU: 109213279
INI: 109154087
ITR: 115999787
SIND: 105169744
OEU: 111410107
EGT: 105957734
HAN: 110926282
ECAD: 122585950
LSV: 111903730
CCAV: 112526036
DCR: 108192980
BVG: 104883109
SOE: 110787720
NNU: 104602061
MING: 122084551
NCOL: 116248834
OSA: 4334955
DOSA: Os04t0117600-01(Os04g0117600)
OBR: 102722112
BDI: 100840789
ATS: 109760365
SBI: 8080272
ZMA: 100279244
SITA: 101756688
PHAI: 112900054
PDA: 103701488
EGU: 105044135
MUS: 103983045
DCT: 110115784
PEQ: 110029492
AOF: 109837426
ATR: 18442714
PPP: 112281898
APRO: F751_1206
SCE: YLR401C(DUS3)
ERC: Ecym_3254
KMX: KLMA_40458(DUS3)
NCS: NCAS_0J01580(NCAS0J01580)
NDI: NDAI_0J02350(NDAI0J02350)
TPF: TPHA_0B00720(TPHA0B00720)
TBL: TBLA_0I03030(TBLA0I03030)
TDL: TDEL_0E01060(TDEL0E01060)
KAF: KAFR_0A05860(KAFR0A05860)
PIC: PICST_83606(DUS3)
CAL: CAALFM_C202420CA(CaO19.1565)
SLB: AWJ20_836(DUS3)
NCR: NCU02619
NTE: NEUTE1DRAFT126438(NEUTE1DRAFT_126438)
MGR: MGG_01205
SSCK: SPSK_08590
MAW: MAC_06225
MAJ: MAA_00740
CMT: CCM_05402
BFU: BCIN_05g02250(Bcdus3)
MBE: MBM_03504
ANI: AN0818.2
ANG: ANI_1_1738014(An01g12800)
PBN: PADG_12183(PADG_06792)
ABE: ARB_01907
TVE: TRV_02123
PTE: PTT_06777
SPO: SPAC16.04(dus3)
CNE: CNI00050
CNB: CNBH0060
TASA: A1Q1_02606
ABP: AGABI1DRAFT60503(AGABI1DRAFT_60503)
ABV: AGABI2DRAFT187624(AGABI2DRAFT_187624)
MGL: MGL_0420
MRT: MRET_2242
DDI: DDB_G0292686(dus3l)
DFA: DFA_03618(dus3l)
EHI: EHI_140340(150.t00019)
CPV: cgd5_2440
SMIN: v1.2.017108.t1(symbB.v1.2.017108.t1) v1.2.040733.t1(symbB.v1.2.040733.t1)
SPAR: SPRG_08593
ABAC: LuPra_03129(dus_1)
 » show all
Reference
1  [PMID:14970222]
  Authors
Xing F, Hiley SL, Hughes TR, Phizicky EM
  Title
The specificities of four yeast dihydrouridine synthases for cytoplasmic tRNAs.
  Journal
J Biol Chem 279:17850-60 (2004)
DOI:10.1074/jbc.M401221200
  Sequence
[sce:YLR401C]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.3.1.89
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.3.1.89
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.3.1.89
BRENDA, the Enzyme Database: 1.3.1.89

DBGET integrated database retrieval system