KEGG   ENZYME: 1.6.3.5
Entry
EC 1.6.3.5                  Enzyme                                 

Name
renalase;
alphaNAD(P)H oxidase/anomerase (incorrect);
NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (H2O2-forming, epimerising) (incorrect)
Class
Oxidoreductases;
Acting on NADH or NADPH;
With oxygen as acceptor
Sysname
dihydro-NAD(P):oxygen oxidoreductase (H2O2-forming)
Reaction(IUBMB)
(1) 1,2-dihydro-beta-NAD(P) + H+ + O2 = beta-NAD(P)+ + H2O2 [RN:R11504];
(2) 1,6-dihydro-beta-NAD(P) + H+ + O2 = beta-NAD(P)+ + H2O2 [RN:R11505]
Reaction(KEGG)
R11504 R11505;
(other) R10635 R10636
Substrate
1,2-dihydro-beta-NAD [CPD:C21423];
H+ [CPD:C00080];
O2 [CPD:C00007];
1,6-dihydro-beta-NAD [CPD:C21424]
Product
beta-NAD+ [CPD:C00003];
beta-NADP+ [CPD:C00006];
H2O2 [CPD:C00027]
Comment
Requires FAD. Renalase, previously thought to be a hormone, is a flavoprotein secreted into the blood by the kidney that oxidizes the 1,2-dihydro- and 1,6-dihydro- isomeric forms of beta-NAD(P)H back to beta-NAD(P)+. These isomeric forms, generated by nonspecific reduction of beta-NAD(P)+ or by tautomerization of beta-NAD(P)H, are potent inhibitors of primary metabolism dehydrogenases and pose a threat to normal respiration.
History
EC 1.6.3.5 created 2014, modified 2015
Orthology
K18208  renalase
Genes
HSA: 55328(RNLS)
PTR: 450581(RNLS)
PPS: 100984167(RNLS)
GGO: 101148106(RNLS)
PON: 100442570(RNLS)
NLE: 100606165(RNLS)
MCC: 708585(RNLS)
MCF: 102135381(RNLS)
CSAB: 103216213(RNLS)
RRO: 104675156(RNLS)
RBB: 108526693(RNLS)
CJC: 100394177(RNLS)
SBQ: 101038706(RNLS)
MMU: 67795(Rnls)
MCAL: 110285634(Rnls)
MPAH: 110317979(Rnls)
RNO: 361751(Rnls)
MUN: 110559537 110565226(Rnls)
CGE: 100759343
NGI: 103738043(Rnls)
HGL: 101715856(Rnls)
OCU: 100358976(RNLS)
TUP: 102471808(RNLS)
CFA: 610448(RNLS)
VVP: 112931972(RNLS)
AML: 100472491(RNLS)
UMR: 103661923(RNLS)
UAH: 113258973(RNLS)
ORO: 101367093(RNLS)
ELK: 111144835
FCA: 101098402(RNLS)
PTG: 102972926(RNLS)
PPAD: 109255391(RNLS)
AJU: 106980975(RNLS)
BTA: 534778(RNLS)
BOM: 102268752(RNLS)
BIU: 109553051(RNLS)
BBUB: 102404519(RNLS)
CHX: 102186177(RNLS)
SSC: 100155046(RNLS)
CFR: 102514830(RNLS)
CDK: 105102825(RNLS)
BACU: 102997980(RNLS)
LVE: 103074574(RNLS)
OOR: 101290075(RNLS)
DLE: 111172526(RNLS)
PCAD: 102986305(RNLS)
ECB: 100062318(RNLS)
EPZ: 103557426(RNLS)
MYB: 102258362(RNLS)
MYD: 102755609(RNLS)
MNA: 107543308(RNLS)
HAI: 109387538(RNLS)
DRO: 112307328(RNLS)
PALE: 102881691(RNLS)
RAY: 107501768(RNLS) 107502207
MJV: 108400711(RNLS) 108401925
LAV: 100660092(RNLS)
TMU: 101355498
MDO: 100012984(RNLS)
SHR: 100921129(RNLS)
PCW: 110199930(RNLS)
OAA: 100074912(RNLS)
GGA: 423674(RNLS)
MGP: 104911888(RNLS)
CJO: 107315644(RNLS)
NMEL: 110390507(RNLS)
APLA: 101797594(RNLS)
ACYG: 106030728(RNLS)
TGU: 100227044(RNLS)
LSR: 110474027(RNLS)
SCAN: 103814073(RNLS)
GFR: 102040917(RNLS)
FAB: 101815597(RNLS)
PHI: 102106894(RNLS)
PMAJ: 107206962(RNLS)
CCAE: 111931621(RNLS)
CCW: 104695102(RNLS)
ETL: 114069648(RNLS)
FPG: 101915468(RNLS)
FCH: 102054531(RNLS)
CLV: 102083736(RNLS)
EGZ: 104125147(RNLS)
NNI: 104013572(RNLS)
ACUN: 113481907(RNLS)
PADL: 103924287(RNLS)
AAM: 106495311(RNLS)
ASN: 102377193(RNLS)
AMJ: 102559861(RNLS)
PSS: 102457953(RNLS)
CMY: 102941145(RNLS)
CPIC: 101934780(RNLS)
ACS: 100555221(rnls)
PVT: 110083116(RNLS)
PBI: 103056270(RNLS)
PMUR: 107285112(RNLS)
TSR: 106541803(RNLS)
PMUA: 114597279(RNLS)
XLA: 447156(rnls.L)
XTR: 100037883(rnls)
NPR: 108788864(RNLS)
DRE: 436880(rnls)
SRX: 107753429 107758426(rnls)
CCAR: 109068041(rnls)
IPU: 108273664(rnls)
PHYP: 113527421(rnls)
AMEX: 103022262(rnls)
EEE: 113579466(rnls)
TRU: 115251786(rnls)
LCO: 104936543(rnls)
MZE: 101479856(rnls)
ONL: 100700836(rnls)
OLA: 101173449(rnls)
XMA: 102217575(rnls)
XCO: 114150603(rnls)
PRET: 103482133(rnls)
CVG: 107102076(rnls)
NFU: 107387493(rnls)
KMR: 108228938(rnls)
ALIM: 106528202(rnls)
AOCE: 111568531(rnls)
CSEM: 103382255(rnls)
POV: 109644900(rnls)
SDU: 111220182(rnls)
SLAL: 111655106(rnls)
HCQ: 109526490(rnls)
BPEC: 110166069(rnls)
SASA: 106578957(rnls)
OTW: 112223443(rnls) 112224276
SALP: 111978449(rnls)
ELS: 105006313(rnls)
SFM: 108939646(rnls)
PKI: 111853762(rnls)
LCM: 102348794(RNLS)
CMK: 103180807(rnls)
RTP: 109913976(rnls)
BFO: 118411414
SPU: 591155
APLC: 110991150
SKO: 100372333
API: 103309536
DNX: 107168502
AGS: 114131054
RMD: 113552432
ZNE: 110838682
FCD: 110846279
PVM: 113826839
PCAN: 112558561
CRG: 105341980
MYI: 110461431
OBI: 106880270
LAK: 106165217
NVE: 5508634
EPA: 110233087
ADF: 107336859
AMIL: 114961253
PDAM: 113669419
SPIS: 111340360
DGT: 114525138
HMG: 100207627
AQU: 100640327
CRB: 17900194
BRP: 103868373
BOE: 106298271
THJ: 104815709
CPAP: 110820567
CIT: 102628137
TCC: 18594626
GAB: 108461334
DZI: 111298905
EGR: 104450024
GMX: 100816696
GSJ: 114422136
VRA: 106762809
VAR: 108332312
VUN: 114162092
CAM: 101505718
LJA: Lj3g3v0966670.1(Lj3g3v0966670.1)
ADU: 107458557
AIP: 107613649
LANG: 109348033
FVE: 101302047
RCN: 112165792
PPER: 18778973
PMUM: 103325871
PAVI: 110772386
MDM: 103428088
PXB: 103951971
ZJU: 107423324
CSV: 101216187
CMO: 103492994
MCHA: 111008213
CMAX: 111480646
CMOS: 111446875
CPEP: 111787465
JCU: 105628867
HBR: 110640189
MESC: 110611861
POP: 18095760
PEU: 105111256
JRE: 108996028
QSU: 112027310
VVI: 100264528
SLY: 101259984
SPEN: 107032089
SOT: 102586397
CANN: 107845685
NSY: 104213051
NTO: 104117795
NAU: 109230856
INI: 109180002
SIND: 105176535
OEU: 111402377
HAN: 110929703
LSV: 111895546
CCAV: 112500361
DCR: 108228031
BVG: 104907595
SOE: 110805441
CQI: 110683518
NNU: 104598324
OSA: 4334332
OBR: 102712156
BDI: 100828433
ATS: 109759141
SBI: 8083928
ZMA: 100283467
SITA: 101765788
PDA: 103717914
EGU: 105033480
MUS: 103990333
AOF: 109850213
ATR: 105420116
PPP: 112282529
SMIN: v1.2.038250.t1(symbB.v1.2.038250.t1)
XCC: XCC1281
XCB: XC_2960
XCP: XCR_1536
XCV: XCV1384
XAX: XACM_1315
XAC: XAC1332
XOM: XOO1760(XOO1760)
XOO: XOO1865
XOP: PXO_01726
XOR: XOC_3174
XPH: XppCFBP6546_04775(XppCFBP6546P_04775)
PAE: PA4657
PAEV: N297_4812
PAEI: N296_4812
PAEP: PA1S_25240
PAEM: U769_25495
PAEL: T223_25760
PAEG: AI22_08805
PAEC: M802_4810
PAEO: M801_4677
PMY: Pmen_1075
PMK: MDS_1140
PPSE: BN5_3348
PPU: PP_0742
PPF: Pput_0770
PPT: PPS_0799
PPI: YSA_06553
PPX: T1E_0973
PPUH: B479_04205
PPUT: L483_03765
PPUN: PP4_45370
PPUD: DW66_0761
PMON: X969_02225
PMOT: X970_02205
PSB: Psyr_0965
PSYR: N018_20825
PFL: PFL_5143
PPRO: PPC_5126
PFS: PFLU_0754
PFB: VO64_3833
PMAN: OU5_4461
PEN: PSEEN0884
PSA: PST_2515
PSTT: CH92_13985
PKC: PKB_0869
PSES: PSCI_0812
PSEM: TO66_26100
PSOS: POS17_5106
PANR: A7J50_0758
PSET: THL1_4824
PSIL: PMA3_03820
PALL: UYA_05145
ACX: Achr_9080
PALI: A3K91_0237
PSYA: AOT82_1573
MAQ: Maqu_1481
MHC: MARHY1790
MAD: HP15_1766
MBS: MRBBS_2070(crtN)
MARJ: MARI_11430
GPS: C427_3342
LWA: SAMEA4504053_2871(crtN)
FTS: F92_09810
FTN: FTN_1621
FTX: AW25_368
FTD: AS84_869
FPH: Fphi_0997
FPT: BZ13_1041
FPI: BF30_1231
FPM: LA56_1188
FPX: KU46_326
FPJ: LA02_642
FNA: OOM_0584
MEC: Q7C_771
THIP: N838_26585
TGR: Tgr7_0886
HAM: HALO4408
HBE: BEI_3393
TOL: TOL_2805
OCE: GU3_00485
SALN: SALB1_1019
PSPI: PS2015_584
AMAH: DLM_1671
RSO: RSc0533
RPI: Rpic_0410
BVE: AK36_5381
BCEW: DM40_5369
BMU: Bmul_5843
BMK: DM80_6290
BLAT: WK25_17515
BPSL: WS57_14420
BUK: MYA_5384
BFN: OI25_5794
PNU: Pnuc_1655
PLG: NCTC10937_04379(crtN)
RFR: Rfer_1906
POL: Bpro_2903
PNA: Pnap_2933
AAV: Aave_3031
AJS: Ajs_1983
AAA: Acav_2252
VEI: Veis_4982
RTA: Rta_15050
LIM: L103DPR2_02243(mnmC_2)
LIH: L63ED372_01579(mnmC_1)
HYB: Q5W_07175
HPSE: HPF_16350
CBAA: SRAA_1548
CBAB: SMCB_0450
BBAG: E1O_09310
METR: BSY238_501
TBD: Tbd_1276
BPRC: D521_1379
AELL: AELL_1608
AAQI: AAQM_1137
ASUI: ASUIS_1467
ACLO: ACLO_1155
AMAR: AMRN_1251
ACAA: ACAN_1294
APAI: APAC_1177
PACO: AACT_1709
ADE: Adeh_0507
BRA: BRADO0443
MOR: MOC_0048
RDE: RD1_2239
MARU: FIU81_05470(crtN)
ROT: FIV09_11980(crtN)
GAK: X907_2274
NAR: Saro_1229
SAL: Sala_0999
SSAN: NX02_06025
SPKC: KC8_05730
SECH: B18_12715
SPHR: BSY17_3515
BLAS: BSY18_2796
SMIC: SmB9_26710
ELI: ELI_08430
ERF: FIU90_12285(vioA)
TMO: TMO_2075
TXI: TH3_10765
HTL: HPTL_0905
BBEV: BBEV_2566
BMQ: BMQ_2044
BMD: BMD_2001
BMEG: BG04_4347
HLI: HLI_13845
BSE: Bsel_0756
ESI: Exig_0154
EAN: Eab7_0148
ASOC: CB4_02274
JEO: JMA_04700
MMAG: MMAD_03220
MARZ: MARA_42030
MAUB: MAUB_46750
MPOF: MPOR_48240
RHB: NY08_598
MTS: MTES_0789
NDK: I601_3253
FAL: FRAAL6721
GOB: Gobs_0825
MMAR: MODMU_0858
KRA: Krad_4120
PDX: Psed_5023
PSEA: WY02_23320
PSEE: FRP1_19375
PSEH: XF36_04735
PAUT: Pdca_17430
SESP: BN6_18190
KAL: KALB_6820
SAQ: Sare_1735
MIL: ML5_2315
ASE: ACPL_3792
ACTN: L083_4037
AFS: AFR_21030
ACTS: ACWT_3664
RXY: Rxyl_1151
SYN: sll1135
SYZ: MYO_19490
SYY: SYNGTS_0942(sll1135)
SYT: SYNGTI_0942(sll1135)
SYS: SYNPCCN_0941(sll1135)
SYQ: SYNPCCP_0941(sll1135)
SYC: syc1373_d
CYA: CYA_0258
CYB: CYB_0674
PMM: PMM0990
PRC: EW14_1104
PRM: EW15_0115
MAR: MAE_24050
MPK: VL20_3990
TER: Tery_4574
GVI: glr2878
GLJ: GKIL_0083
ANA: all3688
NSH: GXM_02574
AVA: Ava_3599
CALH: IJ00_15985
CTHE: Chro_3513
RCA: Rcas_0435
CAU: Caur_2631
CAG: Cagg_0027
DGO: DGo_CA0362(phr)
TRA: Trad_2750
CAA: Caka_1904
AAGG: ETAA8_44230(hemY_2)
PND: Pla175_10610(crtN)
FTJ: FTUN_7277
IPA: Isop_0012
LBF: LBF_1834
SRU: SRU_2863
SRM: SRM_03079
SLI: Slin_4691
FAE: FAES_4125
CPRV: CYPRO_1771
HAL: VNG_0622H
HSL: OE_1936R
HHB: Hhub_1683
HMA: rrnAC0970(aor3)
HHI: HAH_1599
NPH: NP_3824A
NMO: Nmlp_3801
HWA: HQ_3119A
HWC: Hqrw_3654
HVO: HVO_2229
HME: HFX_2282
HLA: Hlac_1925
HTU: Htur_1426
NAT: NJ7G_3767
SALI: L593_09665
 » show all
Reference
1  [PMID:15841207]
  Authors
Xu J, Li G, Wang P, Velazquez H, Yao X, Li Y, Wu Y, Peixoto A, Crowley S, Desir GV
  Title
Renalase is a novel, soluble monoamine oxidase that regulates cardiac function and blood pressure.
  Journal
J Clin Invest 115:1275-80 (2005)
DOI:10.1172/JCI24066
  Sequence
[hsa:55328]
Reference
2  [PMID:25531177]
  Authors
Beaupre BA, Hoag MR, Roman J, Forsterling FH, Moran GR
  Title
Metabolic function for human renalase: oxidation of isomeric forms of beta-NAD(P)H that are inhibitory to primary metabolism.
  Journal
Biochemistry 54:795-806 (2015)
DOI:10.1021/bi5013436
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.6.3.5
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.6.3.5
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.6.3.5
BRENDA, the Enzyme Database: 1.6.3.5

DBGET integrated database retrieval system