KEGG   ENZYME: 2.1.1.114
Entry
EC 2.1.1.114                Enzyme                                 

Name
polyprenyldihydroxybenzoate methyltransferase;
3,4-dihydroxy-5-hexaprenylbenzoate methyltransferase;
dihydroxyhexaprenylbenzoate methyltransferase;
COQ3 (gene name);
Coq3 O-methyltransferase;
DHHB O-methyltransferase
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:3,4-dihydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate 3-O-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + 3,4-dihydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate = S-adenosyl-L-homocysteine + 3-methoxy-4-hydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate [RN:R08771]
Reaction(KEGG)
R08771 > R04711
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
3,4-dihydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate [CPD:C17554]
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
3-methoxy-4-hydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate [CPD:C17559]
Comment
This enzyme is involved in ubiquinone biosynthesis. Ubiquinones from different organisms have a different number of prenyl units (for example, ubiquinone-6 in Saccharomyces, ubiquinone-9 in rat and ubiquinone-10 in human), and thus the natural substrate for the enzymes from different organisms has a different number of prenyl units. However, the enzyme usually shows a low degree of specificity regarding the number of prenyl units. For example, the human COQ3 enzyme can restore biosynthesis of ubiquinone-6 in coq3 deletion mutants of yeast [3]. The enzymes from yeast and rat also catalyse the methylation of 3-demethylubiquinol-6 and 3-demethylubiquinol-9, respectively [2] (this activity is classified as EC 2.1.1.64, 3-demethylubiquinol 3-O-methyltransferase).
History
EC 2.1.1.114 created 1999
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00591  polyprenyldihydroxybenzoate methyltransferase / 3-demethylubiquinol 3-O-methyltransferase
Genes
HSA: 51805(COQ3)
PTR: 472079(COQ3)
PPS: 100989523(COQ3)
GGO: 101130141(COQ3)
PON: 100460505(COQ3)
NLE: 100605053(COQ3)
MCC: 694215(COQ3)
MCF: 102115755(COQ3)
CSAB: 103240691(COQ3)
CATY: 105588941(COQ3)
PANU: 101027017(COQ3)
RRO: 104665775(COQ3)
RBB: 108540682(COQ3)
TFN: 117097118(COQ3)
PTEH: 111538514(COQ3)
CJC: 100393993(COQ3)
SBQ: 101043606(COQ3)
MMUR: 105856863 105874007(COQ3)
MMU: 230027(Coq3)
MCAL: 110292882(Coq3)
MPAH: 110338896(Coq3)
RNO: 29309(Coq3)
MCOC: 116088019(Coq3)
MUN: 110539422(Coq3)
CGE: 100763494(Coq3)
PLEU: 114699089(Coq3)
NGI: 103739284(Coq3)
HGL: 101715057(Coq3)
CCAN: 109695058(Coq3)
OCU: 100358169(COQ3)
TUP: 102497158(COQ3)
CFA: 475004(COQ3)
VVP: 112923176(COQ3)
VLG: 121501565(COQ3)
AML: 100467925(COQ3)
UMR: 103675878(COQ3)
UAH: 113264805(COQ3)
ORO: 101362353(COQ3)
ELK: 111158309
MPUF: 101690789(COQ3)
EJU: 114210011(COQ3)
MLX: 118001336(COQ3)
FCA: 101084711(COQ3)
PYU: 121029819(COQ3)
PTG: 102957897(COQ3)
PPAD: 109263453(COQ3)
AJU: 106979821(COQ3)
HHV: 120245198(COQ3)
BTA: 540298(COQ3)
BOM: 102280603(COQ3)
BIU: 109563521(COQ3)
BBUB: 102394970(COQ3)
CHX: 102187404(COQ3)
OAS: 101103985(COQ3)
ODA: 120862959(COQ3)
CCAD: 122422910(COQ3)
SSC: 100152047(COQ3)
CFR: 102506087(COQ3)
CBAI: 105063766(COQ3)
CDK: 105092245(COQ3)
BACU: 102998851(COQ3)
LVE: 103071140(COQ3)
OOR: 101278528(COQ3)
DLE: 111163938(COQ3)
PCAD: 102980697(COQ3)
ECB: 100071606(COQ3)
EPZ: 103550511(COQ3)
EAI: 106829737(COQ3)
MYB: 102240639(COQ3)
MYD: 102773416(COQ3)
MMYO: 118659789(COQ3)
MNA: 107542777(COQ3)
HAI: 109383324(COQ3)
DRO: 112296972(COQ3)
SHON: 118996363(COQ3)
AJM: 119049487(COQ3)
MMF: 118621132(COQ3)
PALE: 102878048(COQ3)
PGIG: 120594859(COQ3)
RAY: 107514366(COQ3)
MJV: 108393579(COQ3)
TOD: 119252724(COQ3)
LAV: 100672677(COQ3)
TMU: 101346207
MDO: 100027296(COQ3)
SHR: 100930795(COQ3)
PCW: 110216496(COQ3)
OAA: 100075467(COQ3)
GGA: 421797(COQ3)
PCOC: 116240666(COQ3)
MGP: 100550124(COQ3)
CJO: 107311936(COQ3)
NMEL: 110395375(COQ3)
APLA: 101802629(COQ3)
ACYG: 106032545(COQ3)
TGU: 100226304(COQ3)
LSR: 110478399(COQ3)
SCAN: 103822333(COQ3)
PMOA: 120512020(COQ3)
GFR: 102035378(COQ3)
FAB: 101812692(COQ3)
PHI: 102111433(COQ3)
PMAJ: 107201279(COQ3)
CCAE: 111925696(COQ3)
CCW: 104691951(COQ3)
ETL: 114066897(COQ3)
FPG: 101922657(COQ3)
FCH: 102051117(COQ3)
CLV: 102086869(COQ3)
EGZ: 104135397(COQ3)
NNI: 104021932(COQ3)
ACUN: 113478599(COQ3)
PADL: 103913631(COQ3)
AAM: 106489741(COQ3)
NPD: 112946491(COQ3)
ASN: 102382553(COQ3)
AMJ: 102561582(COQ3)
CPOO: 109312133(COQ3)
GGN: 109299716(COQ3)
PSS: 102448168(COQ3)
CMY: 102939536(COQ3)
CPIC: 101933988(COQ3)
TST: 117875082(COQ3)
CABI: 116824666(COQ3)
ACS: 100552641(coq3)
PVT: 110073091(COQ3)
PBI: 103065538(COQ3)
PMUR: 107291197
TSR: 106537640(COQ3)
PGUT: 117660793(COQ3)
PMUA: 114593982(COQ3)
ZVI: 118082236(COQ3)
GJA: 107121898(COQ3)
XLA: 443690(coq3.L)
XTR: 100486084(coq3)
NPR: 108793957
DRE: 436893(coq3)
SANH: 107700757
SGH: 107552820
CCAR: 109106117
IPU: 108280168(coq3)
PHYP: 113543171(coq3)
AMEX: 103032671(coq3)
EEE: 113591150(coq3)
TRU: 101068003(coq3)
LCO: 104937659(coq3)
NCC: 104953824(coq3)
CGOB: 115020743(coq3)
ELY: 117265536(coq3)
PLEP: 121945999(coq3)
SLUC: 116066548(coq3)
ECRA: 117946157(coq3)
PFLV: 114557146(coq3)
GAT: 120810113(coq3)
MSAM: 119898031(coq3)
CUD: 121513140(coq3)
MZE: 101477606(coq3)
ONL: 100694801(coq3)
OAU: 116320611(coq3)
OLA: 101159463(coq3)
OML: 112144102(coq3)
XMA: 102218300(coq3)
XCO: 114144867(coq3)
XHE: 116716784(coq3)
PRET: 103478229(coq3)
CVG: 107104003
CTUL: 119773299(coq3)
NFU: 107378827(coq3)
KMR: 108234166(coq3)
ALIM: 106528267(coq3)
AOCE: 111575801(coq3)
CSEM: 103388578(coq3)
POV: 109632073(coq3)
LCF: 108887396(coq3)
SDU: 111227779(coq3)
SLAL: 111658045(coq3)
XGL: 120784193(coq3)
HCQ: 109507095(coq3)
BPEC: 110171757(coq3)
SASA: 106584027(COQ3) 106605038
OMY: 110490015 110519152(coq3)
SNH: 120031501(coq3) 120048261
ELS: 105028972(coq3)
SFM: 108937244(coq3)
PKI: 111844517(coq3)
AANG: 118231080(coq3)
LOC: 102692257(coq3)
PSPA: 121316246 121317373(coq3)
ARUT: 117411598(coq3)
LCM: 102345501(COQ3)
CMK: 103178294(coq3)
RTP: 109927827(coq3)
BFO: 118423612
BBEL: 109487400
CIN: 113475354
SCLV: 120331881
SPU: 585619
APLC: 110974917
SKO: 100366871
DME: Dmel_CG9249(Coq3)
DER: 6548784
DSE: 6618248
DSI: Dsimw501_GD21650(Dsim_GD21650)
DAN: 6502448
DSR: 110187422
DPE: 6593399
DMN: 108162669
DWI: 6646617
DGR: 6566680
DAZ: 108612023
DNV: 108658473
DHE: 111595821
DVI: 6635634
AAG: 5565506
AALB: 109418670
AME: 412082
ACER: 107992625
BIM: 100743019
BBIF: 117214288
BTER: 100646934
CCAL: 108625765
OBB: 114872203
MGEN: 117227011
NMEA: 116433039
CGIG: 122401072
SOC: 105195087
AEC: 105147357
CFO: 105257596
FEX: 115237717
LHU: 105668996
PGC: 109852748
PCF: 106785710
NVI: 100119297
CSOL: 105361322
MDL: 103570243
CCIN: 107268888
TCA: 100141867
DPA: 109544127
ATD: 109594349
AGB: 108917296
LDC: 111510247
APLN: 108743297
BMOR: 101747145
BMAN: 114245597
MSEX: 115442662
PMAC: 106713833
PPOT: 106111618
PXU: 106121903
PRAP: 110999906
HAW: 110381146
TNL: 113497927
API: 100165711(Coq3)
DNX: 107170362
AGS: 114124467
RMD: 113560636
BTAB: 109033909
HHAL: 106688162
NLU: 111046101
ZNE: 110831402
CSEC: 111875259
FCD: 110853913
PVM: 113804873
HAME: 121862891
HAZT: 108664845
EAF: 111706791
RSAN: 119396868
RMP: 119174958
VDE: 111247877
VJA: 111265194
TUT: 107367378
CSCU: 111614989
SDM: 118198361
CEL: CELE_Y57G11C.11(coq-3)
CBR: CBG21513(Cbr-coq-3)
TSP: Tsp_07034
PCAN: 112566186
BGT: 106052132
GAE: 121372019
CRG: 105345298
MYI: 110451595
PMAX: 117327834
OBI: 106868239
LAK: 106169042
EGL: EGR_00756
EPA: 110251814
ATEN: 116302338
ADF: 107335639
AMIL: 114970399
PDAM: 113666715
SPIS: 111328439
DGT: 114536662
HMG: 100204468
ATH: AT2G30920(COQ3)
ALY: 9315354
CRB: 17889573
BRP: 103865085
BOE: 106337471
RSZ: 108851513
THJ: 104800821
CIT: 102628803
PVY: 116116092
TCC: 18612125
GRA: 105785987
GAB: 108467173
DZI: 111292470
EGR: 104440595
VRA: 106763865
VAR: 108336341
VUN: 114195553
CCAJ: 109819007
APRC: 113848185
CAM: 101514643
LJA: Lj1g3v0130050.1(Lj1g3v0130050.1) Lj2g3v2125840.1(Lj2g3v2125840.1)
ADU: 107496455
AIP: 107608552
LANG: 109359219
FVE: 101308783
PPER: 18784017
PMUM: 103328744
PAVI: 110744478
PDUL: 117620687
MDM: 103405199
PXB: 103931749
ZJU: 107416376
CSV: 101220123
CMO: 103496335
BHJ: 120088766
MCHA: 111018122
CMAX: 111469658
CMOS: 111450999
CPEP: 111794669
RCU: 8275179
JCU: 105638344
HBR: 110649540
POP: 7494128
PEU: 105134599
PALZ: 118041566
JRE: 108984831
QLO: 115953264
TWL: 120016006
VVI: 109121384
VRI: 117918484
SLY: 101257784
SPEN: 107024527
SOT: 102594881
CANN: 107878470
NSY: 104217617
NTO: 104098748
NAU: 109228760
INI: 109175332
ITR: 116001547
SIND: 105165591
EGT: 105964336
LSV: 111902467
CCAV: 112525219
DCR: 108217606
CSIN: 114275345
BVG: 104903580
SOE: 110783724
NNU: 104609002
MING: 122069676
NCOL: 116247904
OSA: 4340157
DOSA: Os06t0152300-01(Os06g0152300)
OBR: 102706202
BDI: 100838272
ATS: 109762703
SBI: 8071329
PDA: 103711036
EGU: 105040573
MUS: 103997549
DCT: 110099596
PEQ: 110017992
AOF: 109844842
ATR: 18437492
PPP: 112293916
SCE: YOL096C(COQ3)
ERC: Ecym_2788
KMX: KLMA_10163(COQ3)
NCS: NCAS_0B04170(NCAS0B04170)
NDI: NDAI_0G04260(NDAI0G04260)
TPF: TPHA_0A00670(TPHA0A00670)
TBL: TBLA_0B02330(TBLA0B02330)
TDL: TDEL_0D05250(TDEL0D05250)
KAF: KAFR_0C01400(KAFR0C01400)
PIC: PICST_31991(COQ3)
CAL: CAALFM_C601840CA(COQ3)
SLB: AWJ20_5240(COQ3)
NCR: NCU05982
NTE: NEUTE1DRAFT69561(NEUTE1DRAFT_69561)
MGR: MGG_01048
SSCK: SPSK_05377
MAW: MAC_03454
MAJ: MAA_02253
CMT: CCM_04502
BFU: BCIN_08g04760(Bccoq3)
MBE: MBM_01094
ANI: AN1999.2
ANG: ANI_1_1978184(An04g06490)
ABE: ARB_03737
TVE: TRV_06586
PTE: PTT_06944
SPO: SPCC162.05(coq3)
CNE: CNK00940
CNB: CNBK2560
TASA: A1Q1_00080
ABP: AGABI1DRAFT118851(AGABI1DRAFT_118851)
ABV: AGABI2DRAFT205921(AGABI2DRAFT_205921)
MGL: MGL_3622
MRT: MRET_0387
DDI: DDB_G0279037(coq3)
DFA: DFA_01836(coq3)
EBLA: JGUZn3_19230(ubiG)
 » show all
Reference
1  [PMID:1885593]
  Authors
Clarke CF, Williams W, Teruya JH.
  Title
Ubiquinone biosynthesis in Saccharomyces cerevisiae. Isolation and sequence of COQ3, the 3,4-dihydroxy-5-hexaprenylbenzoate methyltransferase gene.
  Journal
J Biol Chem 266:16636-44 (1991)
  Sequence
[sce:YOL096C]
Reference
2  [PMID:10419476]
  Authors
Poon WW, Barkovich RJ, Hsu AY, Frankel A, Lee PT, Shepherd JN, Myles DC, Clarke CF
  Title
Yeast and rat Coq3 and Escherichia coli UbiG polypeptides catalyze both O-methyltransferase steps in coenzyme Q biosynthesis.
  Journal
J Biol Chem 274:21665-72 (1999)
DOI:10.1074/jbc.274.31.21665
  Sequence
[sce:YOL096C]
Reference
3  [PMID:10777520]
  Authors
Jonassen T, Clarke CF
  Title
Isolation and functional expression of human COQ3, a gene encoding a methyltransferase required for ubiquinone biosynthesis.
  Journal
J Biol Chem 275:12381-7 (2000)
DOI:10.1074/jbc.275.17.12381
  Sequence
[hsa:51805]
Reference
4  [PMID:21636923]
  Authors
Xing L, Zhu Y, Fang P, Wang J, Zeng F, Li X, Teng M, Li X
  Title
Crystallization and preliminary crystallographic studies of UbiG, an O-methyltransferase from Escherichia coli.
  Journal
Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun 67:727-9 (2011)
DOI:10.1107/S1744309111014278
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.114
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.114
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.114
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.114
CAS: 139569-31-6

DBGET integrated database retrieval system