KEGG   ENZYME: 2.1.1.178
Entry
EC 2.1.1.178                Enzyme                                 
Name
16S rRNA (cytosine1407-C5)-methyltransferase;
RNA m5C methyltransferase YebU;
RsmF;
YebU
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:16S rRNA (cytosine1407-C5)-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + cytosine1407 in 16S rRNA = S-adenosyl-L-homocysteine + 5-methylcytosine1407 in 16S rRNA
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
cytosine1407 in 16S rRNA
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
5-methylcytosine1407 in 16S rRNA
Comment
The enzyme specifically methylates cytosine1407 at C5 in 16S rRNA.
History
EC 2.1.1.178 created 2010
Orthology
K11392  16S rRNA (cytosine1407-C5)-methyltransferase
Genes
ECOb1835(rsmF)
ECJJW5301(yebU)
ECDECDH10B_1974(yebU)
EBWBWG_1649(rsmF)
ECOKECMDS42_1510(yebU)
ECOCC3026_10455(yebU)
ECEZ2882(yebU)
ECSECs_2545(rsmF)
ECFECH74115_2568(rsmF)
ETWECSP_2409(yebU)
ELXCDCO157_2380(yebU)
EOIECO111_2343(yebU)
EOJECO26_2605(yebU)
EOHECO103_2026(yebU)
ECOOECRM13514_2342(yebU)
ECOHECRM13516_2245(yebU)
ESLO3K_10770(yebU)
ESOO3O_14855(yebU)
ESMO3M_10740(yebU)
ECKEC55989_2012(yebU)
ECGE2348C_1960(rsmF)
EOKG2583_2285(rsmF)
ELRECO55CA74_10990(yebU)
ELHETEC_1868
ECWEcE24377A_2064
EUNUMNK88_2306
ECPECP_1779
ENAECNA114_1881(yebU)
ECOSEC958_2054(yebU)
ECVAPECO1_889(yebU)
ECOAAPECO78_12980(yebU)
ECXEcHS_A1926
ECMEcSMS35_1352(rsmF)
ECYECSE_2010
ECRECIAI1_1906(yebU)
ECQECED1_2039(yebU)
EUMECUMN_2129(yebU)
ECTECIAI39_1215(yebU)
EOCCE10_2119(rsmF)
EBRECB_01806(yebU)
ECOBC3029_13620(yebU)
EBLECD_01806(rsmF)
EBEB21_01794(rsmF)
EBDECBD_1805
ECIUTI89_C2036(yebU)
EIHECOK1_1952
ECZECS88_1888(yebU)
ECCc2244(yebU)
ELOEC042_2000
ELNNRG857_09185(yebU)
ESEECSF_1692
ECLEcolC_1797
EKOEKO11_1936
EKFKO11_13540(rsmF)
EABECABU_c20940(rsmF)
EDHEcDH1_1807
EDJECDH1ME8569_1781(yebU)
ELUUM146_07990(yebU)
ELWECW_m2006(rsmF)
ELLWFL_09850(rsmF)
ELCi14_2062(yebU)
ELDi02_2062(yebU)
ELPP12B_c1248(yebU)
ELFLF82_2026(rsmF)
ECOLLY180_09550(yebU)
ECOIECOPMV1_01926(rsmF)
ECOJP423_09730(yebU)
EFEEFER_1239(yebU)
EALEAKF1_ch4215c(yebU)
EMAC1192_03125
ESZFEM44_24075(rsmF)
ERUYOSH18_03870(rsmF)
STYSTY1981
STTt1028
SEXSTBHUCCB_11020
SENTTY21A_05235(yebU)
STMSTM1850(yebU)
SEOSTM14_2237(yebU)
SEVSTMMW_18391
SEYSL1344_1779(yebU)
SEMSTMDT12_C18710(rsmF)
SEJSTMUK_1823(yebU)
SEBSTM474_1873(yebU)
SEFUMN798_1947
SETUSTU288_05615(yebU)
SETCCFSAN001921_07840(yebU)
SENRSTMDT2_17701
SENDDT104_18151
SENICY43_09440(yebU)
SEENSE451236_15190(yebU)
SPTSPA1023(yebU)
SEKSSPA0954
SPQSPAB_01359
SEISPC_1879
SECSCH_1846(yebU)
SEHSeHA_C2051
SHBSU5_02451
SENHCFSAN002069_22590(yebU)
SEEHSEEH1578_18510(yebU)
SEESNSL254_A1989
SENNSN31241_29350
SEWSeSA_A1993
SEASeAg_B1281
SENSQ786_05940(yebU)
SEDSeD_A1465
SEGSG1266(yebU)
SELSPUL_1667
SEGASPUCDC_1667
SETSEN1187(yebU)
SENAAU38_06110(yebU)
SENOAU37_06105(yebU)
SENVAU39_06105(yebU)
SENQAU40_06880(yebU)
SENLIY59_06265(yebU)
SENJCFSAN001992_02220(yebU)
SEECCFSAN002050_15725(yebU)
SEEBSEEB0189_010245(yebU)
SENBBN855_19070
SENEIA1_09185(yebU)
SENCSEET0819_15995(yebU)
SESSARI_01091
SBGSBG_1704
SBZA464_1950
SBVN643_08285(yebU)
SALZEOS98_09970(rsmF)
SFLSF1390(yebU)
SFVSFV_1393(yebU)
SFNSFy_1998
SFSSFyv_2050
SFTNCTC1_01489(yebU)
SSNSSON_1326(yebU)
SBOSBO_1250(yebU)
SBCSbBS512_E2103(rsmF)
SDYSDY_1986(yebU)
SDZAsd1617_02675
SHQA0259_13285(yebU)
ENCECL_01466
ENLA3UG_13820(yebU)
ECLGEC036_26750
ECLEECNIH2_13355(yebU)
ECLNECNIH4_09390(yebU)
ECLIECNIH5_12820(yebU)
ECLXLI66_13180(yebU)
ECLYLI62_14870(yebU)
ECLZLI64_12920(yebU)
ECLOENC_06590
EHMAB284_12260(yebU)
EXFBFV63_13180
ECLAECNIH3_12865(yebU)
ECLCECR091_12800(yebU)
EAUDI57_05650(yebU)
EKBBFV64_13615
ENOECENHK_13560(yebU)
EECEcWSU1_02761(rsmF)
ELGBH714_09560
ECANCWI88_09210
ERNBFV67_13215
ECLSLI67_012410(yebU)
ECHGFY206_14600(rsmF)
ESHC1N69_13675
EPTHWQ17_22370(rsmF)
ENTEnt638_2405
EASEntas_2545
ENRH650_04900(yebU)
ENXNI40_013535(yebU)
ENFAKI40_3552
LNICWR52_21605(rsmF)
EBGFAI37_15760(rsmF)
ENDA4308_17870(yebU)
ENZG0034_13485(rsmF)
ENSHWQ15_21700(rsmF)
ENKLOC22_01215(rsmF)
EHUD5067_0009425(rsmF)
EMORL6Y89_12925(rsmF)
ENBELK40_13870(rsmF)
EQUOM418_13265(rsmF)
EPUQVH39_14190(rsmF)
ESAESA_01414
CSKES15_1619(rsmF)
CSZCSSP291_06910(yebU)
CSJCSK29544_02720
CCONAFK62_11470(yebU)
CDMAFK67_11815(yebU)
CSIP262_02351
CMJAFK66_007775(yebU)
CUIAFK65_11860(yebU)
CMWAFK63_06770(yebU)
CTUCTU_25180
KPNKPN_02351(yebU)
KPUKP1_3478(yebU)
KPMKPHS_33670
KPPA79E_1882
KPHKPNIH24_11730(yebU)
KPZKPNIH27_16265(yebU)
KPVKPNIH29_16750(yebU)
KPWKPNIH30_17065(yebU)
KPYKPNIH31_16165(yebU)
KPGKPNIH32_16960(yebU)
KPCKPNIH10_16520(yebU)
KPQKPR0928_16495(yebU)
KPTVK055_0098(rsmF)
KPOKPN2242_14730(yebU)
KPRKPR_3262(rsmF)
KPJN559_1912
KPID364_11950(yebU)
KPAKPNJ1_02071
KPSKPNJ2_02033
KPXPMK1_04713(rsmF)
KPBFH42_07840(yebU)
KPNEKU54_009555(yebU)
KPNULI86_09510(yebU)
KPNKBN49_3456(rsmF)
KVAKvar_1830
KPEKPK_1939
KPKA593_01370(yebU)
KVDKR75_25080
KVQSP68_05450
KOXKOX_23750(yebU)
KOEA225_3641
KOYJ415_13885(yebU)
KOMHR38_22055(yebU)
KMIVW41_13155(yebU)
KOKKONIH1_18030(yebU)
KOCAB185_18095(yebU)
KQUAVR78_20850
EAEEAE_22700(yebU)
EARCCG29463
KQVB8P98_10580
KLLBJF97_17930
KLWDA718_11120(rsmF)
KARLGL98_09160(rsmF)
KGRJJJ10_11020(rsmF)
KPASLUW96_24365(rsmF)
KLCK7H21_10745(rsmF)
KLMBWI76_18000
REEelectrica_01892(rsmF)
RORRORB6_03015(yebU)
RONTE10_18270(yebU)
RPLNB1209_09460
RAODSD31_09455
RTGNCTC13098_02758(rsmF)
CROROD_18751
CKOCKO_01138
CFDCFNIH1_19995(yebU)
CBRAA6J81_02265
CWECO701_08275
CYOCD187_10020
CPOTFOB25_21615(rsmF)
CFQC2U38_13955
CSEDJY391_13085(rsmF)
CAMAF384_08850(yebU)
CAFAL524_13410
CIFAL515_13930
CFARCI104_15235
CIRC2U53_24250
CIEAN232_16090
CPARCUC49_09680
CTELGBC03_15580(rsmF)
CITZE4Z61_07240(rsmF)
CARSE1B03_15865(rsmF)
CIXM4I31_09995(rsmF)
CIBHF677_013695(rsmF)
CENSP2W74_13900(rsmF)
EBTEBL_c17400
CNTJT31_22015(yebU)
CEMLH23_19205(yebU)
CENLH86_17885(yebU)
CLAPNCTC11466_01795(rsmF)
PGELG71_14585(yebU)
ESCEntcl_1957
KLEAO703_12395(yebU)
KSAC813_01155
KORAWR26_10505(rsmF)
KRDA3780_13635(yebU)
KCOBWI95_18690
KOTEH164_09555(rsmF)
KPSEIP581_13465(rsmF)
KOBHF650_13460(rsmF)
KOOO9K67_10460(rsmF)
KASKATP_17800(yebU)
KLUK7B04_19560(rsmF)
KCYRIN60_09245(rsmF)
LAXAPT61_08705(yebU)
LEIC2U54_18840
LEHC3F35_20915
LEEDVA44_09315
LERGNG29_13365(rsmF)
LEAGNG26_13635(rsmF)
LPNUKQ929_07935(rsmF)
LEYDVA43_03910
LAZA8A57_12510
LEFLJPFL01_2470
LEWDAI21_13830
BUFD8682_04605(rsmF)
BAGEBADSM9389_17750
BFTMNO13_10900(rsmF)
SYMK6K13_11420(rsmF)
AHNNCTC12129_02010(rsmF)
ASUBNLZ15_12885(rsmF)
YREHEC60_07805(rsmF)
SGOEA8O29_009330(rsmF)
KINAB182_15490(yebU)
PDZHHA33_18070(rsmF)
METYMRY16398_34830(rsmF)
IZHFEM41_19765(rsmF)
PSGCG163CM_08320(rsmF)
SCOLKFZ77_11380(rsmF)
PVJLMA04_00240(rsmF)
SUPEP0H77_12790(rsmF)
TOEQMG90_12770(rsmF)
EBFD782_1806
EBCC2U52_26015
EBUCUC76_24780
PSTSE05_15000
SMARSM39_1566(rsmF)
SMACSMDB11_1379(rsmF)
SMWSMWW4_v1c21260(rsmF)
SPESpro_2113
SRRSerAS9_2053
SRLSOD_c19270(rsmF)
SRYM621_10625(yebU)
SPLYQ5A_010665(rsmF)
SRSSerAS12_2053
SRASerAS13_2054
SMAFD781_1933
SLQM495_10250(yebU)
SERFL085_18125(yebU)
SERSSERRSCBI_09955(yebU)
SFWWN53_19735(yebU)
SFGAV650_15105(yebU)
SRZAXX16_3196
SERMCLM71_09575
SQUE4343_05650(rsmF)
SFJSAMEA4384070_2167(rsmF)
SOFNCTC11214_04729(rsmF)
SSURATE40_007115
SURIJ0X03_13385(rsmF)
SRHZFO014_23835(rsmF)
SENPKHA73_10715(rsmF)
SNEMNLX84_10715(rsmF)
SNEVOI978_22640(rsmF)
RAHRahaq_2855
RACEJHW33_08235(rsmF)
RAQRahaq2_2884
RAAQ7S_14395(yebU)
ROXBV494_09055
RVCJ9880_21135(rsmF)
RBONQNM34_14460(rsmF)
GQUAWC35_22740(yebU)
EAMEGXP68_08110(rsmF)
CARUP0E69_11825(rsmF)
ECAECA2464
PATREV46_11865(yebU)
PATOGZ59_20950
PCTPC1_1848
PCCPCC21_019090
PCVBCS7_09550(yebU)
PWAPecwa_2136
PPARA8F97_08195
PECW5S_2081
PWSA7983_18145
PPOABJK05_04275
PBRAB5S52_12440
PPUJE2566_09905(rsmF)
PARII2D83_10090(rsmF)
PAQUDMB82_0011730(rsmF)
PVZOA04_24110(rsmF)
PPAVLOZ86_10410(rsmF)
PQUIG609_009150(rsmF)
PPOOLW347_09690(rsmF)
PCACOI450_10315(rsmF)
PACBM9782_11775(rsmF)
DDDDda3937_03780
DZEDd1591_1840
DDCDd586_1805
DZCW909_11030(yebU)
DSOA4U42_20970(yebU)
CEDLH89_00155(yebU)
DFNCVE23_12635
DDQDDI_2256
DAQDAQ1742_02539(rsmF)
DICDpoa569_001700(rsmF)
DLCO1Q98_03360(rsmF)
DDADd703_2079
BGJAWC36_08565(yebU)
BRBEH207_09640(rsmF)
BNGEH206_12155(rsmF)
BIZHC231_09970(rsmF)
LBQCKQ53_14720
LPOPI6N93_08635(rsmF)
EAMEAMY_2028(yebU)
EAYEAM_1978
ETAETA_15110(yebU)
EPYEpC_15890(rsmF)
EPREPYR_01711(yebU)
EBIEbC_24760(yebU)
ERJEJP617_31090(yebU)
EPECI789_06805
ERWIGN242_11310(rsmF)
ERPLJN55_13225(rsmF)
ETORIN69_13050(rsmF)
EGEEM595_2068(rsmF)
PAMPANA_2162(yebU)
PLFPANA5342_2009(yebU)
PAJPAJ_1479(yebU)
PAQPAGR_g1933
PVAPvag_1609(yebU)
PAGGAL522_15250
PAOPat9b_2253
KLNLH22_11345(yebU)
PANTPSNIH1_14665(yebU)
PANPPSNIH2_07040(yebU)
PAGCBEE12_17960
PSTWDSJ_15105
PALHB1H58_16270
PANSFCN45_10915(rsmF)
PEYEE896_08375(rsmF)
PDISD8B20_09675(rsmF)
PERLAC65_08605(rsmF)
PJIKTJ90_08480(rsmF)
PANOOJ965_10560(rsmF)
KPIEN5580_07485(rsmF)
PALFK6R05_08280(rsmF)
PGZC2E15_11960
PCDC2E16_12035
MINTC7M51_01532(rsmF)
MTHIC7M52_01213(rsmF)
MHANK6958_11755(rsmF)
TCIA7K98_10665
TPTYNCTC11468_02102(rsmF)
VCHVC_1502
VCFIR04_12745(yebU)
VCSMS6_1288
VCEVch1786_I1001(yebU)
VCQEN18_10710(yebU)
VCJVCD_002872
VCIO3Y_07295(yebU)
VCOVC0395_A1110
VCRVC395_1622
VCMVCM66_1445
VCLVCLMA_A1301
VCXVAA049_1294
VCZVAB027_2149
VVUVV1_2649
VVYVV1641
VVMVVMO6_01609
VVLVV93_v1c15160(yebU)
VPAVP1612
VPBVPBB_1472
VPKM636_14000
VPFM634_09400
VPHVPUCM_1689
VHAVIBHAR_02352
VCAM892_01630
VAGN646_0638
VEXVEA_003425
VDBAL552_15790
VHRAL538_00915
VNAPN96_05555(yebU)
VOWA9237_00090
VROBSZ04_15955
VSPVS_1411
VEJVEJY3_07650(yebU)
VFUvfu_A01942
VNIVIBNI_A1798(rsmF)
VANVAA_01878
LAGN175_08625
VAUVANGNB10_cI1250c(rsmF)
VCYIX92_06810(yebU)
VCTJV59_31720(yebU)
VTUIX91_07370(yebU)
VEUIXK98_15805(rsmF)
VSIMTO69_07095(rsmF)
VFLAL536_13720
VMIAL543_16785
VBRA6E01_06680
VSCVSVS12_01659(rsmF)
VGABSQ33_00740
VSHBSZ05_14985
VQICCZ37_06270
VTAA0598(yebU)
VAFD1115_07075(rsmF)
VNLD3H41_08330(rsmF)
VCCFAZ90_07120(rsmF)
VASGT360_07065(rsmF)
VAQFIV01_07085(rsmF)
VSRVspart_01656(rsmF)
VKABTD91_14185(rsmF)
VZIG5S32_06925(rsmF)
VNVIF132_08395(rsmF)
VGIMID13_08465(rsmF)
VSLLTQ54_00095(rsmF)
VPLSA104470976_01237(yebU)
VJPNP165_06710(rsmF)
VPGLZI70_00090(rsmF)
VOSKNV97_11120(rsmF)
VTICEQ48_11510
VCRAIS519_01530(rsmF)
VNPKW548_10745(rsmF)
VLEISX51_15655(rsmF)
VSYK08M4_15760(rsmF)
VRURND59_13885(rsmF)
VMTQYQ96_06650(rsmF)
VFIVF_1274(rsmF)
VFMVFMJ11_1352
VSAVSAL_I1538
AWDAWOD_I_1398(rsmF)
PPRPBPRA1927(YEBU_1)
PGBH744_2c1944
PDSCAY62_06765
PGHFH974_08035(rsmF)
GHOAL542_17060
GKDK6Q96_08760(rsmF)
PMAICF386_06895(yebU)
SALYE8E00_06595(rsmF)
SCOTHBA18_07050(rsmF)
SPRON7E60_07230(rsmF)
PAGRE2H98_06805
SONSO_2609(rsmF)
SDNSden_2046
SFRSfri_2236
SAZSama_2039
SBLSbal_2455
SBMShew185_2448
SBNSbal195_2568
SBPSbal223_1896
SBTSbal678_2571
SBSSbal117_2591
SBBSbal175_1923
SLOShew_1583
SPCSputcn32_2210
SHPSput200_2233
SSESsed_2644
SPLSpea_1927
SHEShewmr4_1665
SHMShewmr7_1740
SHNShewana3_1770
SHWSputw3181_1799
SHLShal_2372
SWDSwoo_1986
SWPswp_2828
SVOSVI_2568
SHFCEQ32_03130
SPSWSps_01383
SBJCF168_11870
SMAVCFF01_11430
SHEWCKQ84_21130
SALGBS332_19375
SLJEGC82_09955(rsmF)
SMAIEXU30_19255(rsmF)
SPOLFH971_11220(rsmF)
SBKSHEWBE_3041(yebU)
SKHSTH12_01734(rsmF)
SAESHBH39_09675(rsmF)
SLITJQC75_10425(rsmF)
SDKKHX94_17385(rsmF)
SCAATUM17387_17900(rsmF)
SPSHFM037_16825(rsmF)
SEURFM038_010035(rsmF)
SYKKDN34_09750(rsmF)
SCYPJYB88_09980(rsmF)
SAVIJYB87_10290(rsmF)
SSEMJYB85_10100(rsmF)
SGLAFJ709_10865(rsmF)
SINVK8B83_13840(rsmF)
SXMMKD32_11520(rsmF)
SHEJMZ182_11080(rsmF)
SSEHN7V09_14415(rsmF)
SCHKGII14_12235(rsmF)
SACHK0H61_07680(rsmF)
SAEGK0H80_08065(rsmF)
SDEOD0436_11555(rsmF)
SMESK0I73_11270(rsmF)
SHAOK0H81_11935(rsmF)
SZHK0H63_11425(rsmF)
SSPAK0I31_08215(rsmF)
SHNSK0J45_08040(rsmF)
SRHSK0I63_08110(rsmF)
SPSJK0I62_11910(rsmF)
SMAYK0H60_09175(rsmF)
SOGRA178_10250(rsmF)
PHAPSHAa1777
PTNPTRA_a2209(rsmF)
PSMPSM_A1288(yebU)
PSEOOM33_11340(yebU)
PIAPI2015_1248
PPHEPP2015_1747
PBWD172_007090(yebU)
PRRAT705_01085(yebU)
PLZS4054249_13965(yebU)
PALNB0W48_18515
PPISB1L02_07305
PEAPESP_a1596(rsmF)
PSPOPSPO_a1790(rsmF)
PARTPARC_a2386(rsmF)
PTUPTUN_a2490(rsmF)
PNGPNIG_a2390(rsmF)
PTDPTET_a1481(rsmF)
PSENPNC201_07670(rsmF)
PDJD0907_09160(rsmF)
PAGAPAGA_a2278(rsmF)
PCARPC2016_1857
PMAACPA52_09520
PXIJ5O05_02210(rsmF)
PVBJ5X90_13450(rsmF)
PSAZPA25_17390(rsmF)
PDVFFU37_05495(rsmF)
PFLICTT31_07925
PMAZR5H13_08340(rsmF)
LALAT746_09455(yebU)
CATEC2869_15960
SALHHMF8227_01406(rsmF)
AGZM0C34_10165(rsmF)
AGQLQZ07_13925(rsmF)
CATTOLW01_08620(rsmF)
PINPing_2224
PSYPCNPT3_05130(yebU)
FBLFbal_1866
FESHER31_06535(rsmF)
MVSMVIS_2137(rsmF)
MYAMORIYA_0953(yebU)
MMAAFR932_06765(rsmF)
MOQHWV03_11605(rsmF)
TMBThimo_2792
MPURMARPU_15905
TSYTHSYN_14355
NAXHC341_08070
PLEIQ9312_10110(rsmF)
AHAAHA_2262
AHYAHML_11630(yebU)
AHDAI20_08320(yebU)
AHRV428_11980(yebU)
AHPV429_11995(yebU)
AHJV469_11425(yebU)
AHHRY45_11555(yebU)
AHIVU14_11290(yebU)
AAJBOQ57_11010
ASAASA_2044
AEOO23A_p1425
AVRB565_1987
AVOAMS64_09735(yebU)
AMEDB224_2304
ASRWL1483_1585(rsmF)
ADHCK627_15070
ACAVVI35_10855
AEMCK911_06650
AEAC2U39_10975
ARVC7N77_14200
AESC2U30_02725
AELNCTC12917_02117(yebU)
ASIMFE240_08210(rsmF)
AALLI6G90_05295(rsmF)
AJDI6H43_00100(rsmF)
ARIVKYK33_10270(rsmF)
ASAAKXJ75_12000(rsmF)
AEJE5E97_16335(rsmF)
ABESIU367_10960(rsmF)
KKOKkor_2155
KGETQ33_0417
KSDKS2013_435
KPDCW740_10100
KAMSR900_04125(rsmF)
CDIZCEDIAZO_01890(rsmF)
GKNPVT67_09180(rsmF)
DDSDdes_2325
DFIAXF13_13230
DPGDESPIGER_1772
DEFCNY67_15185
DFLDFE_2704
DMADMR_06130
DCBC3Y92_17370
DDEDde_0122
DMSE8L03_15225
DSADesal_3249
DHYDESAM_21221
DVMDvMF_2026
DBADbac_3109
DOAAXF15_03900
DRTDret_2455
TMRTmar_1925
THEFE1B22_01080
HAUHaur_1936
ABATCFX1CAM_1008
PSUBPelsub_P2616
ABAOBEQ56_02145
BTHOBtheta7330_01003(rsmF)
BXYBXY_12620
BCACCGC64_18070
BCAEA4V03_13340
BACCBRDCF_p1440(rsmF)
RBARAWN76_007840
TTKTST_1169
DINSelin_2552
DDFDEFDS_0972
DAPDacet_2987
GTLEP073_02340
CNICalni_1279
FSIFlexsi_0233
MSCHN508_001574(rsmF)
CABYCabys_3346
PRFPeribacterA2_0325
APRDHLG78_02875
SRBP148_SR1C001G1053(yebU)
SRGXF24_00581(rsmF)
 » show all
Reference
1  [PMID:16678201]
  Authors
Andersen NM, Douthwaite S
  Title
YebU is a m5C methyltransferase specific for 16 S rRNA nucleotide 1407.
  Journal
J Mol Biol 359:777-86 (2006)
DOI:10.1016/j.jmb.2006.04.007
  Sequence
[eco:b1835]
Reference
2  [PMID:16793063]
  Authors
Hallberg BM, Ericsson UB, Johnson KA, Andersen NM, Douthwaite S, Nordlund P, Beuscher AE 4th, Erlandsen H
  Title
The structure of the RNA m5C methyltransferase YebU from Escherichia coli reveals a C-terminal RNA-recruiting PUA domain.
  Journal
J Mol Biol 360:774-87 (2006)
DOI:10.1016/j.jmb.2006.05.047
  Sequence
[eco:b1835]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.178
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.178
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.178
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.178

DBGET integrated database retrieval system