KEGG   ENZYME: 2.1.1.287
Entry
EC 2.1.1.287                Enzyme                                 
Name
25S rRNA (adenine645-N1)-methyltransferase;
25S rRNA m1A645 methyltransferase;
Rrp8
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:25S rRNA (adenine645-N1)-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + adenine645 in 25S rRNA = S-adenosyl-L-homocysteine + N1-methyladenine645 in 25S rRNA [RN:R10497]
Reaction(KEGG)
R10497
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
adenine645 in 25S rRNA
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
N1-methyladenine645 in 25S rRNA
Comment
The enzyme is found in eukaryotes. The adenine position refers to rRNA in the yeast Saccharomyces cerevisiae, in which the enzyme is important for ribosome biogenesis.
History
EC 2.1.1.287 created 2013
Orthology
K14850  ribosomal RNA-processing protein 8
Genes
HSA23378(RRP8)
PTR450997(RRP8)
PPS100970568(RRP8)
GGO101150154(RRP8)
PON100440609(RRP8)
NLE100586308(RRP8)
MCC712011(RRP8)
MCF102127789(RRP8)
CSAB103241315(RRP8)
CATY105575042(RRP8)
PANU101006827(RRP8)
TGE112606153(RRP8)
RRO104678303(RRP8)
RBB108543239(RRP8)
TFN117081026(RRP8)
PTEH111524653(RRP8)
CJC100412043(RRP8)
SBQ101030352(RRP8)
CSYR103257952(RRP8)
MMUR105883448(RRP8)
LCAT123642362(RRP8)
OGA100958212(RRP8)
MMU101867(Rrp8)
MCAL110299375(Rrp8)
MPAH110335771(Rrp8)
RNO308911(Rrp8)
MCOC116102735(Rrp8)
MUN110559581(Rrp8)
CGE100759475(Rrp8)
MAUA101822816(Rrp8) 121139915
PLEU114683842(Rrp8)
MORG121457499(Rrp8)
AAMP119824624(Rrp8)
NGI103737568(Rrp8)
HGL101706824(Rrp8)
CPOC101788966(Rrp8)
CCAN109696307(Rrp8)
DORD106000377(Rrp8)
DSP122117654(Rrp8)
NCAR124958326
OCU100355346(RRP8)
OPI101517169(RRP8)
TUP102474056(RRP8)
CFA476835(RRP8)
CLUD112667558(RRP8)
VVP112910863(RRP8)
VLG121475976(RRP8)
AML100473898(RRP8)
UMR103681404(RRP8)
UAH113245817(RRP8)
UAR123782736(RRP8)
ELK111159381
LLV125078221
MPUF101673779(RRP8)
ORO101362882(RRP8)
EJU114219329(RRP8)
ZCA113915228(RRP8)
MLX118004253(RRP8)
FCA101092542 111556207(RRP8)
PYU121021125(RRP8)
PBG122483501(RRP8)
PTG102967978(RRP8)
PPAD109271075(RRP8)
AJU106981150(RRP8)
HHV120221477(RRP8)
BTA540208(RRP8)
BOM102280911(RRP8)
BIU109569716(RRP8)
BBUB102402500(RRP8)
CHX102177998(RRP8)
OAS101117103(RRP8)
ODA120876545(RRP8)
CCAD122449496(RRP8)
SSC100623550(RRP8)
CFR102511568(RRP8)
CBAI105076689(RRP8)
CDK105097909(RRP8)
VPC102537467(RRP8)
BACU103018992(RRP8)
LVE103082959(RRP8)
OOR101289982(RRP8)
DLE111169175(RRP8)
PCAD102995603(RRP8)
PSIU116758732(RRP8)
ECB100070052(RRP8)
EPZ103553534(RRP8)
EAI106838180(RRP8)
MYB102256585(RRP8)
MYD102764276(RRP8)
MMYO118664765(RRP8)
MLF102418734(RRP8)
MNA107540506(RRP8)
PKL118712966(RRP8)
HAI109376527(RRP8)
DRO112312781(RRP8)
SHON118990811(RRP8)
AJM119041214(RRP8)
PDIC114500410(RRP8)
PHAS123819214(RRP8)
MMF118616775(RRP8)
RFQ117030580(RRP8)
PALE102887263(RRP8)
PGIG120590453(RRP8)
PVP105309084(RRP8)
RAY107504362(RRP8)
MJV108384231(RRP8)
TOD119255541(RRP8)
SARA101542996(RRP8)
LAV100667116(RRP8)
TMU101347473
DNM101432171(RRP8)
MDO103093576(RRP8)
GAS123240476(RRP8)
SHR100917939(RRP8)
PCW110200482(RRP8)
OAA100089206(RRP8)
GGA425225(RRP8)
PCOC116239497(RRP8)
CJO107308573(RRP8)
NMEL110391844(RRP8)
AFUL116502280(RRP8)
TGU100231306(RRP8)
LSR110474972(RRP8)
SCAN115484816(RRP8)
PMOA120499967(RRP8)
PRUF121355128(RRP8)
FAB107604333(RRP8)
PMAJ109022449(RRP8)
ETL114069906(RRP8)
NNI104014880(RRP8)
TALA116962858(RRP8)
AAM106497741(RRP8)
AMJ106739070(RRP8)
CPOO109305565(RRP8)
PSS102454662(RRP8)
CMY102932610(RRP8)
CPIC101953613(RRP8)
CABI116818161(RRP8)
MRV120399183(RRP8)
PVT110078109(RRP8)
SUND121926892(RRP8)
PMUR107288656(RRP8)
TSR106541884(RRP8)
PGUT117670872(RRP8)
GJA107116954(RRP8)
STOW125431776(RRP8)
XLA108708784(rrp8.L) 108710099(rrp8.S)
XTR100498652(rrp8)
NPR108801554(RRP8)
RTEM120928860(RRP8)
BBUF120996654(RRP8)
BGAR122931517(RRP8)
DRE797198(rrp8)
SRX107736631 107752393 107758622(rrp8)
SANH107672407(rrp8)
SGH107577195 107582664 107592790
CCAR109067115 109076615
CAUA113115226(rrp8)
PPRM120478745(rrp8)
MAMB125248949(rrp8)
IPU108278094(rrp8)
PHYP113532492(rrp8)
SMEO124394660(rrp8)
TFD113637850(rrp8)
AMEX103026667(rrp8)
EEE113574027(rrp8)
TRU105417079(rrp8)
TNGGSTEN00030136G001
LCO104919842
NCC104947433(rrp8)
CGOB115017691(rrp8)
ELY117259758(rrp8)
EFO125888374(rrp8)
SLUC116048460(rrp8)
ECRA117941691(rrp8)
ESP116671381(rrp8)
PFLV114553226(rrp8)
GAT120829489(rrp8)
PPUG119221930(rrp8)
MSAM119882722(rrp8)
CUD121521039(rrp8)
ALAT119005613(rrp8)
MZE101487184(rrp8)
ONL100710880(rrp8)
OAU116335684(rrp8)
OLA101157552(rrp8)
OML112149470(rrp8)
XMA102227302(rrp8)
XCO114133185(rrp8)
XHE116707862(rrp8)
PRET103474181(rrp8)
PFOR103148512(rrp8)
PLAI106960553(rrp8)
PMEI106905084(rrp8)
GAF122832364(rrp8)
CVG107099543(rrp8)
CTUL119795423(rrp8)
GMU124883802(rrp8)
NFU107380010(rrp8)
KMR108235921(rrp8)
ALIM106529740(rrp8)
NWH119410706(rrp8)
AOCE111568193(rrp8)
MCEP125013899(rrp8)
CSEM103378042(rrp8)
POV109630135(rrp8)
SSEN122773239(rrp8)
HHIP117772890(rrp8)
HSP118106043(rrp8)
LCF108876076(rrp8)
SDU111232290(rrp8)
SLAL111653645(rrp8)
XGL120792241(rrp8)
HCQ109527219(rrp8)
BPEC110172699(rrp8)
MALB109969749(rrp8)
BSPL114867714(rrp8)
SASA106581208 106612810
OTW112265492 112267072
OMY110503900 110507740(rrp8)
OGO123992762 124006145
ONE115136773(rrp8) 115141806
SALP111949511
SNH120018758
CCLU121557549 121567937
ELS105011231(rrp8)
SFM108938336(rrp8)
PKI111856817(rrp8)
AANG118209592(rrp8)
LOC102684313(rrp8)
PSPA121328067(rrp8)
ARUT117405247(rrp8)
LCM102355634(RRP8)
RTP109927008(rrp8)
BFO118419025
BBEL109470581
SCLV120328199 120330252
SPU105447583
APLC110979797
SKO100376737
DMEDmel_CG7137(CG7137)
DER6547100
DSE6609901
DSIDsimw501_GD11435(Dsim_GD11435)
DYADyak_GE12025
DAN6494442
DSR110177852
DPO4804606
DPE6592455
DMN108159785 117193748
DWI6638208
DGR6568663
DMODmoj_GI18917
DAZ108616614
DNV108653689
DHE111597990
DVI6635350
CCAT101460216
BOD106617504
MDE101887399
SCAC106088185
LCQ111677574
LSQ119609864
HIS119655374
AGAAgaP_AGAP011327
ACOZ120954638
AARA120900169
ASTE118504191
AAG5568201
AALB109420401
CQUCpipJ_CPIJ019233
CPII120421688
CNS116343878
BCOO119070656
AME724435
ACER107993474
ALAB122715465
BIM100747414
BBIF117214824
BVK117233374
BVAN117160115
BTER100645970
BPYO122568592
CCAL108621939
OBB114874711
MGEN117219013
NMEA116428828
CGIG122399526
SOC105198719 105198839
MPHA105839560 105839948
AEC105149656
ACEP105619016
PBAR105432616
VEM105564072 105570892
HST105189817
DQU106747375
CFO105257892
FEX115246122
LHU105668343
PGC109859315
OBO105283475
PCF106787484
PFUC122524584
VPS122631380
CSOL105359231
TPRE106650442
MDL103570177
CGLO123274912
FAS105263874
DAM107041775
AGIF122854176
LHT122505223
CCIN107269413
TCA661874
SOY115887241
ATD109594755
CSET123316150
AGB108911205
LDC111511932
NVL108562322
PPYR116164683
OTU111413721
BMOR101739263
BMAN114249991
MSEX115442001
DPLKGM_204738
BANY112050228
PMAC106708697
PPOT106105815
PXU106113446
PRAP110995216
ZCE119833303
HAW110374212
TNL113506594
SLIU111358446
OFU114354492
PXY105382629
API100164653
DNX107166819
AGS114127307
RMD113552076
BTAB109034838
DCI103512262
CLEC106665375
HHAL106684426
NLU111051021
PHUPhum_PHUM276590
FOC113210430
TPAL117653912
ZNE110834269
CSEC111874883
FCD110863036
DMK116918907
PVM113801971
PCHN125045489
HAME121872444
PCLA123762992
PTRU123520549
HAZT108665860
EAF111695506
LSM121119547
PPOI119096297
ISCIscW_ISCW005829
DSV119449613
RMP119177440
VDE111247880
VJA111268780
TUT107365741
DPTE113788614
DFR124498626
CSCU111618618
PTEP107447557
SDM118184775
CELCELE_T07A9.8(rrp-8)
CBRCBG_13492
TSPTsp_07459
HROHELRODRAFT_83432
LGILOTGIDRAFT_199520
PCAN112560538
BGT106063887
GAE121376514
HRF124146975
HRJ124283082
CRG105335770
MYI110454903
PMAX117329895
MMER123557184
OBI106868838
OSN115214127
LAK106165826
SMMSmp_079750
EGLEGR_02062
NVE5513597
EPA110249514
ATEN116287346
ADF107356233
AMIL114968862
PDAM113678091
SPIS111338460
DGT114521594 114540643
HMG100202612
TADTRIADDRAFT_22483
AQU100634430
ATHAT5G40530
ALY9306767
CRB17879224
CSAT104719715 104724414 104732767
EUSEUTSA_v10027875mg
BRP103864003
BNA106437094 106446168 106446169
BOE106339695
RSZ108851473
THJ104805364 104823955
CPAP110825755
CIT102614600
CICCICLE_v10016139mg
PVY116118348
MINC123223531
TCC18600847
GRA105779753
GHI107897908 107926066
GAB108460686
DZI111300508
EGR104419216
GMX100788446 100808860
GSJ114389429 114399044
PVUPHAVU_004G044500g
VRA106777692 106779305
VAR108345106
VUN114181532
CCAJ109810313
APRC113858392
MTRMTR_2g062880 MTR_7g033530
CAM101504149 101512163
LJALj0g3v0098889.1(Lj0g3v0098889.1) Lj1g3v3658810.1(Lj1g3v3658810.1)
ADU107495862
AIP107605576
AHF112697718 112756009
LANG109328445
FVE101307136
RCN112188779
PPER18783408
PMUM103329790
PAVI110755827
PDUL117623255
MDM103404263
PXB103959718 103960981
ZJU107415242 107415324
MNT21403468
CSV101221148
CMO103498109
BHJ120079513
MCHA111006762
CMAX111487746 111489378
CMOS111431375 111444708
CPEP111808226 111810982
RCU8279090
JCU105633855
HBR110648522
MESC110601043
POP7467643
PEU105109952
PALZ118050423
JRE109004228
QSU111983350 112009541 112027577 112031211
QLO115976573
TWL119999743 120008928
VVI100249145
VRI117931048
SLY101262065
SPEN107012016
SOT102581230
SSTN125849203
CANN107860686
NTA107768433 107795429
NSY104245232
NTO104116981
NAU109241371
INI109158204 109183689
ITR115998508
SIND105176316
EGT105961014
SSPL121778313 121781061
HAN110917705
ECAD122607282
LSV111887349
CCAV112503829
DCR108225100
CSIN114318460
BVG104896766
SOE110805619
CQI110695612 110731446
NNU104591500
MING122080104
TSS122670448
PSOM113342001 113344064 113345545
NCOL116249119
OSA4329847
DOSAOs02t0593900-01(Os02g0593900)
OBR102703950 102719745
BDI100827804
ATS109764628
TDC119316967 119322712
TAES123127580 123144685
TUA125513677
SBI8071651
ZMA100193863
SITA101767894
SVS117842223
PVIR120656284 120707145
PHAI112878351
PDA103703286
EGU105053087
MUS103971188
DCT110114763
PEQ110018069
AOF109824472
ATR18442061
SMOSELMODRAFT_107406 SELMODRAFT_111018 SELMODRAFT_419191
PPP112295025
VCNVOLCADRAFT_76524
MNGMNEG_1934
CSLCOCSUDRAFT_13779
CVRCHLNCDRAFT_33962
APROF751_6300
OLUOSTLU_33018
OTAOT_ostta08g01580
BPGBathy08g02140
MISMICPUN_59688
MPPMICPUCDRAFT_57729
CMECYME_CMF079C
GSLGasu_29080
CCPCHC_T00004969001
SCEYDR083W(RRP8)
SEUBDI49_0280
SPAOSPAR_D03000
AGOAGOS_AGR152W
ERCEcym_5531
KLAKLLA0_C11847g
KMXKLMA_60204(RRP8)
LTHKLTH0G14784g
VPOKpol_1032p45
ZROZYRO0B11352g
CGRCAGL0K10010g
NCSNCAS_0B04110(NCAS0B04110)
NDINDAI_0A03530(NDAI0A03530)
TPFTPHA_0A02020(TPHA0A02020)
TBLTBLA_0B01850(TBLA0B01850)
TDLTDEL_0A01470(TDEL0A01470)
TGBHG536_0H03200
KAFKAFR_0A02530(KAFR0A02530)
KNGKNAG_0H02890(KNAG0H02890)
ZMKHG535_0B02860
PPAPAS_chr1-4_0328
DHADEHA2D03674g
PICPICST_44458
PGUPGUG_01554
SPAASPAPADRAFT_60265
LELLELG_02408
CALCAALFM_C208480WA(RRP8)
CTPCTRG_01842
COTCORT_0C06300
CDUCD36_22610
CTENCANTEDRAFT_97738
YLIYALI0F17622g
CLUCLUG_02416
CLUSA9F13_24g00407
CAURCJI97_005154
SLBAWJ20_4482(RRP8)
PKZC5L36_0E02480
BNNFOA43_002170
BBRXBRETT_003821
OPAHPODL_05315
SLUDSCDLUD_001646
NCRNCU05293
NTENEUTE1DRAFT80362(NEUTE1DRAFT_80362)
SMPSMAC_01697
PANPODANSg6251
TTTTHITE_2115659
MTMMYCTH_2299199
CTHRCTHT_0029620
MGRMGG_07132
PPEIPpBr36_01764
TMNUCRPA7_7956
SSCKSPSK_07197
FGRFGSG_06161
FPUFPSE_02514
FVRFVEG_06121
FOXFOXG_08549
NHENECHADRAFT_34271
TRETRIREDRAFT_55029
TRRM419DRAFT_90628
MAWMAC_00727
MAJMAA_06524
CMTCCM_04340
PLJVFPFJ_00947
VALVDBG_04384
VDAVDAG_08993
CFJCFIO01_12269
CHIGCH63R_04590
ELAUCREL1_3327
PFYPFICI_05185
SSLSS1G_01351
BFUBCIN_07g01620(Bcrrp8)
MBEMBM_01690
PSCOLY89DRAFT_692602
GLZGLAREA_12596
ANIAN5871.2
AFMAFUA_2G11450
ACTACLA_070400
NFINFIA_086690
AORAO090026000503
ANGANI_1_468024(An02g03410)
AFVAFLA_005772
ALUCAKAW2_21329S(RRP8)
ACHEACHE_40659A(RRP8)
APUUAPUU_10884S(RRP8)
PCSPc15g00330
PDPPDIP_10940
TMFPMAA_048720
TRGTRUGW13939_07731
CIMCIMG_08181
CPWCPC735_022010
UREUREG_02435
PBLPAAG_03686
PBNPADG_03191
ABEARB_01310
TVETRV_00016
AJEHCAG_07120
BGHBDBG_00623
PNOSNOG_13529
PTEPTT_19188
BZECOCCADRAFT_103619
BSCCOCSADRAFT_315489
BORCOCMIDRAFT_86728
AALTCC77DRAFT_1016775
ZTRMYCGRDRAFT_93598
PFJMYCFIDRAFT_143267
FFUCLAFUR5_08333
BCOMBAUCODRAFT_36990
NPAUCRNP2_2309
TMLGSTUM_00000560001
SPOSPAC56F8.09(rrp8)
CNECND02300
CNBCNBD4060
CNGCNAG_01104
CGICGB_D4730W
TMSTREMEDRAFT_25619
TASAA1Q1_01860
PPLPOSPLDRAFT_90015
TVSTRAVEDRAFT_63395
DSQDICSQDRAFT_126011
SHSSTEHIDRAFT_130096
HIRHETIRDRAFT_314579
PSQPUNSTDRAFT_51211
ADLAURDEDRAFT_96195
FMEFOMMEDRAFT_89093
GTRGLOTRDRAFT_70699
LBCLACBIDRAFT_246167
CCICC1G_00434
ABPAGABI1DRAFT113380(AGABI1DRAFT_113380)
ABVAGABI2DRAFT191974(AGABI2DRAFT_191974)
MPRMPER_00918
MRRMoror_17579
MOREE1B28_004488
CPUTCONPUDRAFT_53446
SLASERLADRAFT_354767
WSEWALSEDRAFT_14268
WICJ056_002155
UMAUMAG_10715
PFPPFL1_06885
MGLMGL_3031
MRTMRET_3638
MSYMMSY001_1252
PGRPGTG_01101
MLRMELLADRAFT_78249
ECUECU10_0800
EINEint_100750
EHEEHEL_100800
EROEROM_100670
MBRMONBRDRAFT_29115
SREPTSG_05089
DDIDDB_G0292960
DPPDICPUDRAFT_9102
DFADFA_03079
EHIEHI_006010(76.t00012) EHI_065720(83.t00014)
EDIEDI_198800 EDI_199180
EIVEIN_026600
ACANACA1_261640
PFAPF3D7_0925200
PFDPFDG_01699
PFHPFHG_01381
PREIPRSY57_0923200
PGABPGSY75_0925200
PYOPY17X_0829300
PCBPCHAS_082630(PC000856.01.0)
PBEPBANKA_0826000
PVVPVVCY_0802350
PKNPKNH_0723100
PVXPVX_099675
PCYPCYB_073280
TANTA03880
TPVTP03_0309
TOTTOT_030000540
BEQBEWA_014970
BBOBBOV_IV007900(23.m06355)
BMICBmR1_04g07250
CPVcgd4_3800
CHOChro.40433
TGOTGME49_216560
TETTTHERM_000085239 TTHERM_00085250
PTMGSPATT00015888001
SMINv1.2.028329.t1(symbB.v1.2.028329.t1)
PTIPHATRDRAFT_14149
FCYFRACYDRAFT_141427
TPSTHAPSDRAFT_34176
NGDNGA_0388300
AAFAURANDRAFT_59828
PIFPITG_05796
PSOJPHYSODRAFT_378705
SPARSPRG_02300
EHXEMIHUDRAFT_43478 EMIHUDRAFT_43605
GTTGUITHDRAFT_84776
TBRTB927.1.1120
TBGTbgDal_I480
TCR507949.140 511423.60
LMALMJF_20_0420
LIFLINJ_20_0490
LDOLDBPK_200490
LMILMXM_20_0420
LBZLBRM_20_4670
LPANLPMP_204670
NGRNAEGRDRAFT_2780
TVATVAG_292510
GLAGL50803_0014327
 » show all
Reference
1  [PMID:23180764]
  Authors
Peifer C, Sharma S, Watzinger P, Lamberth S, Kotter P, Entian KD
  Title
Yeast Rrp8p, a novel methyltransferase responsible for m1A 645 base modification  of 25S rRNA.
  Journal
Nucleic Acids Res 41:1151-63 (2013)
DOI:10.1093/nar/gks1102
  Sequence
[sce:YDR083W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.287
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.287
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.287
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.287

DBGET integrated database retrieval system