KEGG   ENZYME: 2.1.1.67
Entry
EC 2.1.1.67                 Enzyme                                 

Name
thiopurine S-methyltransferase;
mercaptopurine methyltransferase;
thiopurine methyltransferase;
6-thiopurine transmethylase;
TPMT
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:thiopurine S-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + a thiopurine = S-adenosyl-L-homocysteine + a thiopurine S-methylether [RN:R03701]
Reaction(KEGG)
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
thiopurine [CPD:C01756]
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
thiopurine S-methylether [CPD:C16614]
Comment
Also acts, more slowly, on thiopyrimidines and aromatic thiols. Not identical with EC 2.1.1.9 thiol S-methyltransferase.
History
EC 2.1.1.67 created 1984
Pathway
ec00983  Drug metabolism - other enzymes
Orthology
K00569  thiopurine S-methyltransferase
Genes
HSA: 7172(TPMT)
PTR: 471863(TPMT)
PPS: 100994993(TPMT)
GGO: 101127379(TPMT)
PON: 100172405(TPMT) 100458866
NLE: 100592079(TPMT)
MCC: 704564(TPMT)
MCF: 102145415(TPMT)
CSAB: 103222104(TPMT)
RRO: 104653661(TPMT)
RBB: 108531021(TPMT)
CJC: 100393498(TPMT)
SBQ: 101043427(TPMT)
MMU: 22017(Tpmt)
MCAL: 110307964(Tpmt)
MPAH: 110334049(Tpmt)
RNO: 690050(Tpmt)
MUN: 110549714(Tpmt)
CGE: 100767055(Tpmt)
NGI: 103733006 103745166(Tpmt)
HGL: 101703237(Tpmt)
CCAN: 109696860(Tpmt)
OCU: 100009411(TPMT)
TUP: 102492405(TPMT)
CFA: 403536(TPMT)
VVP: 112920517(TPMT)
AML: 100480933(TPMT)
UMR: 103664879(TPMT)
UAH: 113264505(TPMT)
ORO: 101377517(TPMT)
ELK: 111156711
FCA: 493759(TPMT)
PTG: 102956395(TPMT)
PPAD: 109249582(TPMT)
AJU: 106989525(TPMT)
BTA: 511644(TPMT)
BOM: 102267418(TPMT)
BIU: 109576982(TPMT)
BBUB: 102408385(TPMT)
CHX: 100860988(TPMT)
OAS: 101123418(TPMT)
SSC: 100157630(TPMT)
CFR: 102513327(TPMT)
CDK: 105089112(TPMT)
BACU: 103011724(TPMT)
LVE: 103089277(TPMT)
OOR: 101271523(TPMT)
DLE: 111181394(TPMT)
PCAD: 102979248(TPMT)
ECB: 100034066(TPMT)
EPZ: 103549165(TPMT)
EAI: 106841596(TPMT)
MYB: 102259230(TPMT)
MYD: 102770832(TPMT)
MNA: 107531200(TPMT)
HAI: 109375167(TPMT)
DRO: 112309266(TPMT)
PALE: 102889393(TPMT)
RAY: 107512649 107516277(TPMT)
MJV: 108403580(TPMT)
LAV: 100658033(TPMT)
TMU: 101354199
MDO: 100025242(TPMT)
SHR: 100913479(TPMT)
PCW: 110208707(TPMT)
OAA: 100077195(TPMT)
GGA: 420830(TPMT)
MGP: 104910140(TPMT)
CJO: 107309711(TPMT)
NMEL: 110394727(TPMT)
APLA: 101797003(TPMT)
ACYG: 106041713(TPMT)
TGU: 100230777(TPMT)
LSR: 110483442(TPMT)
SCAN: 103819408(TPMT)
GFR: 102033831(TPMT)
FAB: 101821511(TPMT)
PHI: 102100607(TPMT)
PMAJ: 107200979(TPMT)
CCAE: 111923751(TPMT)
CCW: 104691429(TPMT)
ETL: 114059461(TPMT)
FPG: 101918207(TPMT)
FCH: 102050950(TPMT)
CLV: 102088741(TPMT)
EGZ: 104125483(TPMT)
NNI: 104021881(TPMT)
ACUN: 113476986(TPMT)
PADL: 103919050(TPMT)
AAM: 106483409(TPMT)
ASN: 102370323(TPMT)
AMJ: 102568993(TPMT)
PSS: 102444217(TPMT)
CMY: 102931736(TPMT)
CPIC: 101938755(TPMT)
ACS: 100562746(tpmt)
PVT: 110081687(TPMT)
PBI: 103053601(TPMT)
PMUR: 107286342(TPMT)
TSR: 106544362(TPMT)
PMUA: 114600863(TPMT)
GJA: 107107479(TPMT)
XLA: 108704455 447769(tpmt.L)
XTR: 549164(tpmt)
NPR: 108789578(TPMT)
DRE: 436842(tpmt.1) 573111(tpmt.2)
SRX: 107706163(tpmt)
SANH: 107654730(tpmt) 107688424
SGH: 107591974
IPU: 108257434(tpmt)
PHYP: 113535912(tpmt)
AMEX: 103022146(tpmt)
EEE: 113591569(tpmt)
TRU: 101064328(tpmt)
LCO: 104931680(tpmt)
NCC: 104959325(tpmt)
MZE: 101486771(tpmt) 106674475
OLA: 101168968(tpmt)
XMA: 102219778(tpmt)
PRET: 103473038(tpmt)
CVG: 107102011(tpmt)
NFU: 107394967(tpmt)
KMR: 108250170(tpmt)
ALIM: 106536398(tpmt)
AOCE: 111582489(tpmt)
CSEM: 103393993(tpmt)
POV: 109639990(tpmt)
LCF: 108889567(tpmt)
SDU: 111223374(tpmt)
SLAL: 111671816(tpmt)
HCQ: 109518056(tpmt)
MALB: 109958687(tpmt)
SASA: 100196246(tpmt) 106570045
OTW: 112229927(tpmt)
SALP: 111955315(tpmt)
ELS: 105012761(tpmt)
SFM: 108921991(tpmt)
PKI: 111843854(tpmt)
LCM: 102365205(TPMT)
CMK: 103184899(tpmt)
FCD: 110844198
TUT: 107368104
PCAN: 112573593
DGT: 114521460
SMIN: v1.2.029745.t1(symbB.v1.2.029745.t1)
XCC: XCC1394(tpmT)
XCB: XC_2843
XCP: XCR_1663
XCV: XCV1496(tpmT)
XAX: XACM_1427(tpmT)
XAC: XAC1439(tpmT)
XCI: XCAW_02904(smtA)
XOO: XOO1995(tpmT)
SACZ: AOT14_24700(tpmT)
PSUW: WQ53_12875
PSD: DSC_11105
VCH: VC1226
VCS: MS6_1011
VCI: O3Y_05715
VCX: VAA049_2516(tmpT)
VCZ: VAB027_1907(tmpT)
VVU: VV1_2377
VVY: VV1964
VPA: VP1296
VPB: VPBB_1220
VAG: N646_0333
VSP: VS_1718
VAN: VAA_03104
VAU: VANGNB10_cI1545c(tpm)
VSC: VSVS12_01591(tpmT)
VTA: A0742(tpm)
VFI: VF_1512(tpm)
AWD: AWOD_I_1601(tpm)
PPR: PBPRA1684(PA2832)
PAE: PA2832(tpm)
PAEV: N297_2934(tmpT)
PAEI: N296_2934(tmpT)
PAU: PA14_27460(tpm)
PAP: PSPA7_2323(tpm)
PAG: PLES_22331(tpm)
PAF: PAM18_2131(tpm)
PNC: NCGM2_3937(tpm)
PAEB: NCGM1900_3484(tpm)
PAEM: U769_10795
PAEL: T223_11265
PAEU: BN889_03159(tpm)
PAEG: AI22_22615
PAEC: M802_2931(tmpT)
PAEO: M801_2799(tmpT)
PMY: Pmen_2525
PMK: MDS_2238
PRE: PCA10_33430(tpm)
PPSE: BN5_2198(tpm)
PCQ: PcP3B5_20630(tpm)
PPU: PP_1870(tpm)
PPF: Pput_3845
PPT: PPS_1507
PPI: YSA_02015
PPX: T1E_0503
PPUH: B479_07285
PPUT: L483_06865
PPUN: PP4_39140(tpm)
PPUD: DW66_1794
PMON: X969_05490
PMOT: X970_05465
PST: PSPTO_1777(tpm)
PSB: Psyr_3617
PVD: CFBP1590__1652(tpm)
PFL: PFL_4249(tpm)
PPRC: PFLCHA0_c43130(tpm)
PPRO: PPC_4348(tpm)
PFO: Pfl01_3985(tpm)
PFS: PFLU_1728(tpm)
PFC: PflA506_1775(tpm)
PFB: VO64_4841
PMAN: OU5_1537(tpm)
PFW: PF1751_v1c16970(tpm)
PEN: PSEEN1581(tpm)
PSA: PST_1312(tpmA) PST_2541
PSTT: CH92_14045
PKC: PKB_3647(tpm)
PSES: PSCI_0320(tpm)
PSEM: TO66_22265
PSEC: CCOS191_3800(tpm)
PSOS: POS17_4325(tpm)
PANR: A7J50_1878
PSET: THL1_2319
PSIL: PMA3_07055
PALL: UYA_13270
ACX: Achr_27400 Achr_5960(tpmA)
PALI: A3K91_2494
PSYA: AOT82_2113
PSYP: E5677_00955(tmpT)
ACI: ACIAD2922(tpm)
AUG: URS_1913
SON: SO_0582(tpmT)
SDN: Sden_0541
SFR: Sfri_3498
SAZ: Sama_0543
SBL: Sbal_0541
SLO: Shew_3261
SSE: Ssed_4010
SPL: Spea_0588
SHL: Shal_0675
SWP: swp_4515
SVO: SVI_3702(tpm)
SPSW: Sps_02915
IPI: CEW91_11585(tmpT)
IDI: CWC33_04740(tmpT)
IDT: C5610_00575(tmpT)
CPS: CPS_3096
PAT: Patl_1524
PDJ: D0907_18190(tmpT)
MAQ: Maqu_3055
MHC: MARHY2994(tpm)
MAD: HP15_2932(tpm)
MBS: MRBBS_3116(tpm)
MARA: D0851_07995(tmpT)
MARJ: MARI_00940(tpm)
AMAL: I607_06655
AMAE: I876_06945
AMAO: I634_07065
AMAD: I636_07510
AMAI: I635_07415
AMAG: I533_06975
AMAC: MASE_06545
AAUS: EP12_07440
ALR: DS731_03875(tmpT)
APEL: CA267_005765(tmpT)
GNI: GNIT_3613(tpmT)
SALM: D0Y50_02820(tmpT)
SALK: FBQ74_14325(tmpT)
FBL: Fbal_3334
FES: HER31_03150(tmpT)
MVS: MVIS_2157(tpm)
SAGA: M5M_09720
MICC: AUP74_02666(tpm)
MII: BTJ40_07325(tmpT)
MICT: FIU95_14390(tpm)
MHYD: GTQ55_09590(tmpT)
KIM: G3T16_06690(tmpT)
LPN: lpg2835(tpm)
LPH: LPV_3190(tpm)
LPO: LPO_3131(tpm)
LPM: LP6_2864(tpm)
LPF: lpl2747
LPP: lpp2892
LPC: LPC_3119(tpm)
LPA: lpa_04116
LPE: lp12_2825
LFA: LFA_3565(tpm)
LHA: LHA_3084(tpm)
LOK: Loa_01360
LSH: CAB17_12615(tmpT)
LLG: 44548918_02584(tpm)
LJR: NCTC11533_02734(tpm)
MCA: MCA0794
METL: U737_11165
MAH: MEALZ_0176(tpm)
FTU: FTT_1661(tmpT)
FTQ: RO31_1958
FTF: FTF1661(tmpT)
FTW: FTW_1959
FTT: FTV_1581(tmpT)
FTG: FTU_1666(tmpT)
FTL: FTL_0032
FTH: FTH_0031(tpmT)
FTA: FTA_0039
FTS: F92_00190
FTI: FTS_0030(tmpT)
FTC: DA46_705
FTV: CH67_288
FTZ: CH68_25
FTM: FTM_0011(tmpT)
FTN: FTN_0023(tmpT)
FTX: AW25_179
FTD: AS84_674
FTY: CH70_89
FPH: Fphi_0803
FPT: BZ13_1242
FPI: BF30_1016
FPM: LA56_1382
FPX: KU46_539
FPZ: LA55_16
FPJ: LA02_485
TCX: Tcr_1758
HTR: EPV75_09425(tmpT)
HMAR: HVMH_0490(tpm)
CYQ: Q91_0223(tpm)
CZA: CYCME_2449(tmpT)
RHH: E0Z06_04900(tmpT)
GAI: IMCC3135_31820(tpm)
HCH: HCH_01328
HAHE: ENC22_23830(tmpT)
CSA: Csal_2332
HEL: HELO_3387(tpm)
HAM: HALO1824
HCO: LOKO_00889(tpm)
HBE: BEI_0869
HAF: C8233_08045(tmpT)
HOL: HORIV_44590(tpm)
ADI: B5T_04328
APAC: S7S_00765
KKO: Kkor_0779
KGE: TQ33_0627
KPD: CW740_03540(tmpT)
TOL: TOL_0889
BSAN: CHH28_10900(tmpT)
BMAR: HF888_04660(tmpT)
AHA: AHA_1996(tpm)
ASA: ASA_1874(tpm)
AVR: B565_2233
AMED: B224_2594
ASR: WL1483_3062(tpm)
AEL: NCTC12917_01885(tpm)
TAU: Tola_1476
OCE: GU3_11585
SALN: SALB1_2623
TBN: TBH_C0502
EBH: BSEPE_0462(tpmT)
GPB: HDN1F_05740(tpm)
NBA: CUN60_08330(tmpT)
PLG: NCTC10937_03926(tpm)
BPE: BP0873(tpm)
BPC: BPTD_0870(tpm)
BPER: BN118_1454(tpm)
BPET: B1917_2951(tpm)
BPEU: Q425_8080(tpm)
BPAR: BN117_1319(tpm)
BPA: BPP2160(tpm)
BBH: BN112_1899(tpm)
BBR: BB1557(tpm)
BBM: BN115_1511(tpm)
BBX: BBS798_1516(tpm)
BPT: Bpet3841(tpm)
BAV: BAV1018(tpm)
BHZ: ACR54_01734(tpm)
BTRM: SAMEA390648702476(tpm)
AXY: AXYL_04870(tpm)
AXX: ERS451415_04742(tpm)
PUT: PT7_3609
HSE: Hsero_3797(tpm)
HRB: Hrubri_3767(tpm)
CFU: CFU_0019(tmp)
CPRA: CPter91_0017(tmpT)
MASS: CR152_23540(tmpT)
NET: Neut_2272
MMB: Mmol_2155
MEH: M301_0221
MEP: MPQ_1948
SLT: Slit_1144
SNIV: SFSGTM_09190(tpm)
NIM: W01_01380(tpm_1) W01_22400(tpm_2)
DAR: Daro_0514
AZA: AZKH_p0637(tpmT)
PACO: AACT_0099
ARC: ABLL_0111
HOH: Hoch_2473
XAU: Xaut_2726
SNO: Snov_2584
ANC: GBB76_07635(tmpT)
APRA: G3A50_04405(tmpT)
MLG: CWB41_14285(tmpT)
HDN: Hden_3185
HMC: HYPMC_4429(tpm)
FIL: BN1229_v1_0793(tpm)
FIY: BN1229_v1_0797(tpm)
LEJ: ETW24_09145(tmpT)
LAQU: R2C4_08070(tmpT)
RMM: ROSMUCSMR3_02080(tpm)
SECH: B18_27115
GOX: GOX0680
GOY: GLS_c07670(tpm)
GXY: GLX_02300
GXL: H845_1382
KEU: S101446_00516(tpmT)
KSC: CD178_02887(tpm)
KRE: GWK63_05930(tmpT)
ASZ: ASN_3383
APOM: CPF11_12940(tmpT)
ATO: CIW82_14540(tmpT)
ACET: DS739_07490(tmpT)
AOY: EOV40_006665(tmpT)
TMO: TMO_c0547
MGM: Mmc1_0515
BMX: BMS_1763(tpm)
ATX: GCD22_02889(tpm)
HTL: HPTL_2018(tpm)
MVQ: MYVA_2215(tpm)
AMI: Amir_2144
ACTN: L083_4157
HHG: XM38_044710(tpm)
HAU: Haur_3057
LBJ: LBJ_0800
LMAY: DPV73_10090(tmpT)
LWL: FHG68_04840(tmpT)
SLI: Slin_6497
CPRV: CYPRO_0302
NDE: NIDE2804(tpm)
NMV: NITMOv2_1719(tpm)
NJA: NSJP_3684(tpm)
 » show all
Reference
1  [PMID:13981612]
  Authors
REMY CN.
  Title
Metabolism of thiopyrimidines and thiopurines. S-Methylation with S-adenosylmethionine transmethylase and catabolism in mammalian tissues.
  Journal
J Biol Chem 238:1078-84 (1963)
Reference
2  [PMID:6633508]
  Authors
Woodson LC, Ames MM, Selassie CD, Hansch C, Weinshilboum RM.
  Title
Thiopurine methyltransferase. Aromatic thiol substrates and inhibition by benzoic acid derivatives.
  Journal
Mol Pharmacol 24:471-8 (1983)
Reference
3  [PMID:6838629]
  Authors
Woodson LC, Weinshilboum RM.
  Title
Human kidney thiopurine methyltransferase. Purification and biochemical properties.
  Journal
Biochem Pharmacol 32:819-26 (1983)
DOI:10.1016/0006-2952(83)90582-8
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.67
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.67
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.67
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.67
CAS: 67339-09-7

DBGET integrated database retrieval system