KEGG   ENZYME: 2.3.1.1
Entry
EC 2.3.1.1                  Enzyme                                 
Name
amino-acid N-acetyltransferase;
N-acetylglutamate synthase;
AGAS;
acetylglutamate acetylglutamate synthetase;
acetylglutamic synthetase;
amino acid acetyltransferase;
N-acetyl-L-glutamate synthetase;
N-acetylglutamate synthetase
Class
Transferases;
Acyltransferases;
Transferring groups other than aminoacyl groups
Sysname
acetyl-CoA:L-glutamate N-acetyltransferase
Reaction(IUBMB)
acetyl-CoA + L-glutamate = CoA + N-acetyl-L-glutamate [RN:R00259]
Reaction(KEGG)
R00259
Substrate
acetyl-CoA [CPD:C00024];
L-glutamate [CPD:C00025]
Product
CoA [CPD:C00010];
N-acetyl-L-glutamate [CPD:C00624]
Comment
Also acts with L-aspartate and, more slowly, with some other amino acids.
History
EC 2.3.1.1 created 1961
Pathway
ec00220  Arginine biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00618  amino-acid N-acetyltransferase
K00619  amino-acid N-acetyltransferase
K00620  glutamate N-acetyltransferase / amino-acid N-acetyltransferase
K11067  N-acetylglutamate synthase
K14681  argininosuccinate lyase / amino-acid N-acetyltransferase
K14682  amino-acid N-acetyltransferase
K22476  N-acetylglutamate synthase
K22477  N-acetylglutamate synthase
K22478  bifunctional N-acetylglutamate synthase/kinase
Genes
HSA162417(NAGS)
PTR468274(NAGS)
PPS100993190(NAGS)
GGO101144816(NAGS)
PON100458979(NAGS)
PPYG129017339(NAGS)
NLE100586170(NAGS)
HMH116474925(NAGS)
SSYN129470314(NAGS)
MCC714102(NAGS)
MCF102137808(NAGS)
MTHB126938679
MNI105469347(NAGS)
CSAB103243341(NAGS)
CATY105584956(NAGS)
PANU101002565(NAGS)
TGE112609724(NAGS)
MLEU105543789(NAGS)
RRO104654701(NAGS)
RBB108532173(NAGS)
TFN117066899(NAGS)
PTEH111525804(NAGS)
CANG105510355(NAGS)
CJC100399057(NAGS)
SBQ101049265(NAGS)
CIMI108294313(NAGS)
ANAN105711183(NAGS)
MMUR105883536(NAGS)
LCAT123621014(NAGS)
PCOQ105822135(NAGS)
OGA100942802(NAGS)
MMU217214(Nags)
MCAL110305773(Nags)
MPAH110332410(Nags)
RNO303563(Nags)
MCOC116077403(Nags)
ANU117711497(Nags)
MUN110551874(Nags)
CGE100752620(Nags)
MAUA101837415(Nags)
PROB127217434(Nags)
PLEU114702216(Nags)
MORG121436268(Nags)
MFOT126510121
AAMP119812951(Nags)
NGI103738424(Nags)
HGL101696446(Nags)
CPOC100729618(Nags)
CCAN109697062(Nags)
DORD105997507(Nags)
DSP122103327(Nags)
PLOP125366376(Nags)
NCAR124981384
MMMA107150527(Nags)
OCU100357937
OPI101522260(NAGS)
TUP102482669(NAGS)
GVR103591842(NAGS)
CFA490943(NAGS)
CLUD112655200(NAGS)
VVP112910674(NAGS)
VLG121473791(NAGS)
NPO129516535(NAGS)
AML100467996(NAGS)
UMR103665859(NAGS)
UAH113265368(NAGS)
UAR123803226(NAGS)
ELK111158100
LLV125087762
MPUF101688059(NAGS)
MNP132003277(NAGS)
MLK131816340(NAGS)
NVS122906152(NAGS)
ORO101375297(NAGS)
EJU114200551(NAGS)
ZCA113939464(NAGS)
MLX118024962(NAGS)
NSU110573297(NAGS)
LWW102745468(NAGS)
FCA101097029(NAGS)
PYU121045080(NAGS)
PBG122485665(NAGS)
PVIV125158698(NAGS)
LRUF124522251
PPAD109258214(NAGS)
PUC125926615
AJU113596281
HHV120222897(NAGS)
BTA538004(NAGS)
BOM102271021(NAGS)
BIU109574152(NAGS)
BBUB102414047(NAGS)
BBIS104982997(NAGS)
CHX102185952(NAGS)
OAS101112658(NAGS)
BTAX128065286(NAGS)
ODA120867046(NAGS)
CCAD122440732(NAGS)
MBEZ129544473(NAGS)
SSC100048960(NAGS)
CFR102515366(NAGS)
CBAI105072561(NAGS)
CDK105101048(NAGS)
VPC102539643(NAGS)
BACU103006583(NAGS)
BMUS118887205(NAGS)
LVE103069463(NAGS)
OOR101281958(NAGS)
DLE111170197(NAGS)
PCAD102977441(NAGS)
PSIU116746285(NAGS)
NASI112410481(NAGS)
ECB100051467(NAGS)
EPZ103551222(NAGS)
EAI106836501(NAGS)
MYB102263594(NAGS)
MYD102751953(NAGS)
MMYO118671427(NAGS)
MLF102426917(NAGS)
PKL118726335(NAGS)
EFUS103293045(NAGS)
MNA107528900(NAGS)
DRO112298870(NAGS)
SHON119002237(NAGS)
AJM119041790(NAGS)
PDIC114503953(NAGS)
PHAS123817559(NAGS)
MMF118635041(NAGS)
PPAM129086441(NAGS)
HAI109394985(NAGS)
RFQ117013646(NAGS)
PALE102886734(NAGS)
PGIG120589203(NAGS)
PVP105303501(NAGS)
RAY107508127(NAGS)
MJV108410019(NAGS)
TOD119231326(NAGS)
SARA101541835(NAGS)
SETR126017574(NAGS)
LAV100676437(NAGS)
TMU101353043
ETF101639107(NAGS)
DNM101424703(NAGS)
MDO100022816(NAGS)
GAS123247932(NAGS)
SHR100929411(NAGS)
AFZ127560330
PCW110215720(NAGS)
TVP118845728(NAGS)
OAA100083700(NAGS)
ASN102386490(NAGS)
AMJ109280240(NAGS)
PSS102446110(NAGS)
CMY102933799(NAGS)
CCAY125626818(NAGS)
DCC119849159(NAGS)
CPIC101951616(NAGS)
TST117869238(NAGS)
CABI116831484(NAGS)
MRV120392252(NAGS)
XLA108700842(nags.L) 108702180
XTR100488724(nags)
NPR108801867(NAGS)
RTEM120918237(NAGS)
BBUF121003489(NAGS)
BGAR122941771(NAGS)
MUO115482179(NAGS)
GSH117347677(NAGS)
DRE557716(nags)
SRX107740635
SANH107662425
SGH107585096
CCAR109062590(nags) 109105522
CAUA113046699(nags)
CGIB127953713
PTET122333758(nags)
LROH127160912(nags)
OMC131537056(nags)
PPRM120489173(nags)
RKG130070323(nags)
MAMB125272799(nags)
CIDE127509794
MASI127452229
IPU108261093
IFU128600505(nags)
PHYP113528510(nags)
SMEO124397392(nags)
TFD113638126(nags)
TVC132861428(nags)
AMEX103022484(nags)
CMAO118821550(nags)
EEE113569793(nags)
CHAR105912864(nags)
TRU101068816(nags)
TFS130514697(nags)
TNGGSTEN00021079G001
LCO104936976(nags)
TBEN117499362(nags)
CGOB115012631(nags)
PGEO117443358(nags)
EMAC134877514(nags)
ELY117269062(nags)
EFO125879292(nags)
PLEP121956881(nags)
SLUC116045094(nags)
ECRA117958605(nags)
ESP116703521(nags)
PFLV114570308(nags)
GAT120828329(nags)
PPUG119221011(nags)
AFB129098901(nags)
CLUM117735229(nags)
PSWI130189052(nags)
MSAM119882334(nags)
SCHU122868416(nags)
CUD121529090(nags)
ALAT119014338(nags)
MZE101475627(nags)
ONL100697065(nags)
OAU116319536(nags)
OLA101175301(nags)
OML112141528(nags)
CSAI133421521(nags)
XMA102220302(nags)
XCO114148561(nags)
XHE116736266(nags)
PRET103468287(nags)
PFOR103149229(nags)
PLAI106952109(nags)
PMEI106909723(nags)
GAF122821339(nags)
PPRL129363894(nags)
CVG107103847(nags)
CTUL119777868(nags)
GMU124863735
NFU107382230(nags)
KMR108228334(nags)
ALIM106525248(nags)
NWH119422052(nags)
AOCE111581744(nags)
MCEP124998322(nagS)
CSEM103393622(nags)
POV109641415(nags)
SSEN122785842(nags)
HHIP117765960(nags)
HSP118123685(nags)
PPLT128458554(nags)
SMAU118289027(nags)
LCF108898586 108902146
SDU111223697(nags)
SLAL111662410(nags)
XGL120785648(nags)
HCQ109524774(nags)
BPEC110172122(nags)
BSPL114860633(nags)
SJO128378716(nags)
SASA106607476(nags)
STRU115196809(nags)
OTW112225913(nags)
OMY110486155(nags)
OGO124016513(nags)
ONE115104045(nags)
OKI109898320(nags)
OKE118365184(nags)
SALP111981461(nags)
SNH120034444(nags)
CCLU121550493 121569685
ELS105005741(nags)
SFM108941574(nags)
AANG118216718(nags)
LOC102691759(nags)
PSPA121301827(nags)
ARUT117433525(nags)
PSEX120517930(nags)
LCM102352471(NAGS)
CMK103183775(nags)
RTP109928300(nags)
CPLA122539914(nags)
HOC132830926(nags)
LERI129710324(nags)
BFO118405606
BBEL109479047
SPU591447
LPIC129255242
APLC110985683
ARUN117291722
LGILOTGIDRAFT_238302
PCAN112562615
BGT106064875
GAE121387815
HRF124132136
HRJ124271426
OBI106870038
OSN115219982
LJP135464613
LAK106175182
NVE5504556
EPA110246613
ATEN116298003
ADF107350431
AMIL114967319
PDAM113673904
SPIS111323364
DGT114517641 114517682
XEN124452501
RES135681785
ATHAT2G22910(NAGS1) AT2G37500 AT4G37670(NAGS2)
ALY9305048 9314709 9315748
CRB17880001 17887964 17890138
CSAT104702827 104713736 104720996 104729400 104751930 104782175 104785759 104792536
EUSEUTSA_v10000095mg EUTSA_v10016608mg EUTSA_v10024840mg
BRP103858470 103862568 103865603 103867192
BNA106385260 106396267 106411403 106426860 106432699 106447369 106451035 111215110 125580500
BOE106307016 106313218 106342469 106342767
RSZ108813343 108825999 108855028 108855845 130504842 130506637 130506723 130508330
THJ104804210 104815237
CPAP110820942 110822430
CIT102609577 102626052
CICCICLE_v10011653mg CICLE_v10025194mg
PVY116118003 116131427
MINC123198518 123202011 123217235
TCC18597807 18611300
GRA105777304 105787683 105799872 105804044
GHI107889708 107891029 107914345 107922450 107932571 107959445 121222420
GAB108456827 108460944 108470287
HSYR120132431 120141763
DZI111291748 111293610 111317048
EGR104418436 104426487 120288424
GMX100777694 100800925 100809547 100809669
GSJ114371083 114382278 114394155 114422471
PVUPHAVU_002G010200g PHAVU_003G234400g PHAVU_007G158000g
VRA106769203 106771122 106778036
VAR108321748 108324127 108335978
VUN114173636 114178177 114190635
VUM124819748 124826324 124833031
CCAJ109795095 109811128 109814912
APRC113858578 113869411 113872349
MTR11420568 25484110
TPRA123906309 123914237
CAM101489253 101501894
PSAT127091425 127120490
VVO131640862 131652278
LJALj1g3v4554430.1(Lj1g3v4554430.1) Lj2g3v1979710.1(Lj2g3v1979710.1) Lj4g3v0755920.1(Lj4g3v0755920.1)
ADU107474037 107487646
AIP107625157 107633253
AHF112722484 112727222 112742028 112748268 112800474
LANG109331385 109333517 109346048 109348814
PCIN129288163 129295680 129322173
QSAO6P43_010397 O6P43_024533 O6P43_024541 O6P43_033917
FVE101292459 101311203
RCN112185459 112189390 112193557
PPER18774242 18775099
PMUM103336507 103339838 103343333
PAVI110746285 110749695 110761034 110770078
PDUL117629831 117631207
MDM103404137 103404563 103408370 103450205
MSYL126590235 126592807 126603977 126620206
PXB103941611 103945796 103952659 103963559 103965745
ZJU107424957 107432802
MNT21392713 21397885
CSAV115706623 115713575
CSV101222699 101223180
CMO103484863 103486405
BHJ120072981 120090338
MCHA111005562 111014991
CMAX111477780 111481388 111496888
CMOS111441793 111453235 111463325
CPEP111781442 111790412 111803095
RCU8269377 8283374
MEAN126656359 126665962
JCU105636263 105639860
HBR110642862 110653987 110654623 110666454
MESC110622040 110628425 110630209
POP18103861 7465562 7497293
PEU105110274 105113397 105116198 105116410 105130464
PALZ118031177 118037283 118042506 118050511
JRE108981024 109002454 109002458
CILL122274961 122304366 122304380
CAVE132162128 132186350
QSU111989515 112011886 112031033
QLO115953225 115959936 115989739
TWL119995196 120003358
VVI100253362 100854039
VRI117918326 117921321
SLY100301981 101264475 101265059
SPEN107008846 107014936 107031143
SOT102586102 102590492 102598178
SSTN125846871 125859842 125871195
SDUL129874105 129882211 129893847
CANN107842968 107860178 107868013
LBB132620413 132623924 132630245
NTA107769266 107774310 107783830 107799701 107804156 107822218
NSY104219972 104234187 104246911
NTO104117598 104117609 104120360
NAU109209498 109211194 109229522
INI109165012 109168921 109188957
ITR116011958 116020966 116031451
SIND105158587 105174420 105177830 105177832 105179660
OEU111367258 111377876 111402143 111403143
EGT105952931 105953507 105973562
SSPL121748911 121750903 121760191 121766339 121772763
SMIL130997594 131001839 131021561
SHIS125201052 125207679 125214964
APAN127240233 127251659
HAN110904390 110909329
ECAD122603376 122603812
LSV111900216 111906426 111911725
CCAV112513985 112523069
DCR108196800 108210510
CSIN114270587 114302570 114306132 114309740
RVL131304022 131322819 131336445
AEW130778436 130785235 130795618
BVG104894962 104898159 104901903
SOE110792326 110800819
CQI110682443 110685743 110715087 110730565
ATRI130807709 130816029
MOF131159169 131163097
NNU104594597 104608575
MING122084306 122084363 122087172
TSS122648545 122659741 122662398
PSOM113286228 113288523 113314286 113343043
OSA4332434 4333177 4343745
DOSAOs03t0279400-01(Os03g0279400) Os03t0431200-00(Os03g0431200) Os07t0585600-01(Os07g0585600)
OBR102701994 102711002 102718722
OGL127765125 127766714 127779488
BDI100822892 100828645
ATS109761920 109766082 109778102
TDC119285307 119290790 119330269 119338280 119354009 119363174
TAES123044397 123052261 123085481 123092565 123097867 123150984 123156316 123164033 123188140
TUA125520305 125536482 125552119
LPER127295950 127326149 127332852
LRD124676511 124677562 124697949 124702715
SBI8066237 8078969 8081475
ZMA100381519 100383335 103633364
SITA101772146 101773856 101786322
SVS117839048 117840639 117842490
PVIR120652801 120661812 120690995 120691296 120693079
PHAI112874508 112875262 112880370
PDA103704078 103711322 103720013 120107258
EGU105046297 105056975 105060669
MUS103974020 103990218 104000917
ZOF122003041 122007296 122008356 122016015 122027070 122029482
DCT110098320 110107272 110113671
PEQ110018233 110022904
AOF109829794 109837439 109846567
MSIN131228537 131252981
NCOL116250189 116255835
ATR18436002 18446981
SMOSELMODRAFT_107948 SELMODRAFT_125041 SELMODRAFT_175390 SELMODRAFT_235633 SELMODRAFT_449362 SELMODRAFT_86372 SELMODRAFT_89918
PPP112279201 112287008 112287370
CRECHLRE_02g144800v5 CHLRE_16g694850v5
VCNVOLCADRAFT_57336 VOLCADRAFT_64030
MNGMNEG_0962
CSLCOCSUDRAFT_21827 COCSUDRAFT_37487
CVRCHLNCDRAFT_135738 CHLNCDRAFT_144765 CHLNCDRAFT_7287
APROF751_2361 F751_2969 F751_5125
OLUOSTLU_1828 OSTLU_33128
OTAOT_ostta08g02690 OT_ostta08g03040
BPGBathy01g07010 Bathy01g07200
MISMICPUN_102026 MICPUN_84511
MPPMICPUCDRAFT_45566 MICPUCDRAFT_58397
CMECYME_CMB127C CYME_CMS424C
GSLGasu_05650 Gasu_05770
CCPCHC_T00008260001 CHC_T00008357001
SCEYJL071W(ARG2) YMR062C(ARG7)
SEUBDI49_2945 DI49_4151
SPAOSPAR_J01320 SPAR_M01810
AGOAGOS_ADR120C AGOS_ADR138C
ERCEcym_3421 Ecym_6311
KLAKLLA0_D06523g KLLA0_F26268g
KMXKLMA_20817(ARG2) KLMA_60181
LTHKLTH0B04488g KLTH0H10186g
VPOKpol_1027p10 Kpol_1073p15
ZROZYRO0E01232g ZYRO0G21142g
CGR2887807(GVI51_F06083) 2888569(GVI51_H02651)
NCSNCAS_0A08150(NCAS0A08150) NCAS_0A09300(NCAS0A09300)
NDINDAI_0G04610(NDAI0G04610) NDAI_0G05660(NDAI0G05660)
TPFTPHA_0I01140(TPHA0I01140) TPHA_0L01900(TPHA0L01900)
TBLTBLA_0C00780(TBLA0C00780) TBLA_0C02700(TBLA0C02700)
TGBHG536_0F01820 HG536_0G00580
TDLTDEL_0B07210(TDEL0B07210) TDEL_0D01680(TDEL0D01680)
KAFKAFR_0A00340(KAFR0A00340) KAFR_0A01640(KAFR0A01640)
KNGKNAG_0B05260(KNAG0B05260) KNAG_0M02580(KNAG0M02580)
ZMKHG535_0C00980 HG535_0H01340
PPAPAS_chr1-4_0215 PAS_chr3_0176
DHADEHA2A04708g DEHA2F19382g
PICPICST_51037(ARG2) PICST_60752(ECM40)
PGUPGUG_00193 PGUG_00255
SPAASPAPADRAFT_132397 SPAPADRAFT_63788
LELPVL30_001748(ARG2) PVL30_005048(ECM42)
CALCAALFM_C105020CA(ARG2) CAALFM_C702150CA(ECM42)
CTPCTRG_04530 CTRG_05048
COTCORT_0B09190 CORT_0H01230
CDUCD36_04750 CD36_71970
CTEN18246062(ECM42) 18248948(ARG2)
YLIYALI0B16390g YALI0E13057g
CLUCLUG_00527 CLUG_03318
CLUSA9F13_01g08723 A9F13_15g01111
CAURCJI96_0002407 CJI96_0004469
SLBAWJ20_2566(ARG2) AWJ20_3894(ARG7)
PKZC5L36_0B00180 C5L36_0C10830
BNNFOA43_001045 FOA43_003380
BBRXBRETT_003655 BRETT_004229
OPAHPODL_00487 HPODL_03918
SLUDSCDLUD_003120 SCDLUD_003582
NCRNCU07682(arg-14) NCU10468(arg-4)
NTENEUTE1DRAFT136137(NEUTE1DRAFT_136137) NEUTE1DRAFT76230(NEUTE1DRAFT_76230)
SMPSMAC_00870 SMAC_03990
PANPODANSg7163 PODANSg8068
PBELQC761_202830(ECM42) QC761_603620(ARG2)
PPSDQC762_202830(ECM42) QC762_603620(ARG2)
PPSPQC763_202830(ECM42) QC763_603620(ARG2)
PPSAQC764_202830(ECM42) QC764_603620(ARG2)
TTTTHITE_2106867 THITE_2115397
MTMMYCTH_2298982 MYCTH_2300695
CTHRCTHT_0032970 CTHT_0066530
MGRMGG_01507 MGG_04210
PPEIPpBr36_01026 PpBr36_04699
PGRIPgNI_03996 PgNI_11463
TMNUCRPA7_7847
SSCKSPSK_00710 SPSK_04240
FGRFGSG_01939 FGSG_06094
FPUFPSE_04250 FPSE_09160
FPOAFPOAC1_002054 FPOAC1_009068
FVNFVRRES_02296 FVRRES_09688
FVRFVEG_04728 FVEG_07306
FOXFOXG_04190 FOXG_07804
NHENECHADRAFT_96275 NECHADRAFT_96787
FFCNCS54_01154000 NCS54_01267400
FKRNCS57_01144300 NCS57_01242100
FMUJ7337_006762 J7337_010684
TRETRIREDRAFT_55123 TRIREDRAFT_77242
TRRM419DRAFT_126686 M419DRAFT_97783
TATV25780037(TrAtP1_011767) 25784550(TrAtP1_005863)
MAW19246381(ECM42_1) 19253427(ARG2_1)
MAJMAA_01549 MAA_05287
MBRN26244624(argJ)
PCHMVFPPC_13942
CMTCCM_02941 CCM_03230
AMUSLMH87_002422 LMH87_006999
PLJ28882773(PLICBS_001224) 28890196(PLICBS_009536)
PTKZJDV02_005025(ECM42) JDV02_008002(ARG2)
VALVDBG_00178 VDBG_04348
VDAVDAG_08462 VDAG_09029
CFJCFIO01_06951 CFIO01_10408
CHIGCH63R_04276 CH63R_04529
SAPOSAPIO_CDS6989 SAPIO_CDS9692
ELAUCREL1_8696 UCREL1_9880
PFYPFICI_04513 PFICI_09632
SSLSS1G_00621 SS1G_03359 SS1G_13991
BFUBCIN_03g02740 BCIN_08g02400 BCIN_15g05430(Bcarg2)
MBEMBM_06615 MBM_08205
PSCOLY89DRAFT_585188 LY89DRAFT_674259 LY89DRAFT_711201
GLZGLAREA_02036 GLAREA_04803
ANIANIA_05867 ANIA_07722
AFMAFUA_2G11490 AFUA_5G08120
ACTACLA_012400 ACLA_070450
NFINFIA_079180 NFIA_086740
AORAO090026000498 AO090701000729
ANGAn03g02930 An03g04330
AFVAFLA_005245 AFLA_005780
ALUCAKAW2_40253S(ARG2) AKAW2_50810S
ACHEACHE_21372S ACHE_40666A(ARG2)
APUUAPUU_10878S(ARG2) APUU_80155S
PCSN7525_004791 N7525_009947
PDPPDIP_16520 PDIP_52190
POUPOX_a00390 POX_e07158
TMFEYB26_003609 EYB26_004431
TRGTRUGW13939_07710 TRUGW13939_08250
CIMCIMG_06190 CIMG_08172
CPWCPC735_021930 CPC735_027380
UREUREG_02431 UREG_04192
PBLPAAG_03705 PAAG_07327
PBNPADG_03207 PADG_05827
ABEARB_01129 ARB_06747
TVETRV_02249 TRV_03332
AJEHCAG_02997 HCAG_07135
BGHBDBG_00643 BDBG_08504
PNOSNOG_09375 SNOG_12559
PTEPTT_02978 PTT_16255
PTRR6339309(PtrM4_015580) 6349462(PtrM4_072570)
BZECOCCADRAFT_105114 COCCADRAFT_7065
BSCCOCSADRAFT_172515 COCSADRAFT_197324
BORCOCMIDRAFT_2123 COCMIDRAFT_80628
AALTCC77DRAFT_1016965 CC77DRAFT_860390
ARABEKO05_0002928 EKO05_0011082
ZTRMYCGRDRAFT_100901 MYCGRDRAFT_71564
PFJMYCFIDRAFT_136123 MYCFIDRAFT_165484 MYCFIDRAFT_167512
FFUCLAFUR5_07564 CLAFUR5_08213
CBETCB0940_04280 CB0940_09758
BCOMBAUCODRAFT_106769 BAUCODRAFT_76280
NPAUCRNP2_178 UCRNP2_6809
TMLGSTUM_00002507001 GSTUM_00005230001
SPO2539792(aga1) 2541183(arg6)
SOMSOMG_01318(arg6) SOMG_02444(aga1)
CNECNC04430 CND03570
CNBCNBC2740 CNBD2760
CNGCNAG_01238 CNAG_02826
CGICGB_C6540C CGB_D6270C
CDEUCNBG_0805 CNBG_3479
TMSTREMEDRAFT_42406 TREMEDRAFT_72843
TASAA1Q1_01387 A1Q1_07081
CCACCcaHIS019_0206230(ARG2) CcaHIS019_0502700(ECM42)
PPLPOSPLDRAFT_134690
TVSTRAVEDRAFT_148553 TRAVEDRAFT_32927
DSQDICSQDRAFT_142646 DICSQDRAFT_80922
PCOPHACADRAFT_247530 PHACADRAFT_264754
SHSSTEHIDRAFT_117218 STEHIDRAFT_97238
HIRHETIRDRAFT_377629 HETIRDRAFT_50850
PSQPUNSTDRAFT_110224 PUNSTDRAFT_85863
ADLAURDEDRAFT_123005 AURDEDRAFT_181379
FMEFOMMEDRAFT_100900 FOMMEDRAFT_27655
GTRGLOTRDRAFT_113129 GLOTRDRAFT_138320
RSXRhiXN_04858 RhiXN_06293
LBCLACBIDRAFT_242719 LACBIDRAFT_324786
CCICC1G_01743 CC1G_08401
ABPAGABI1DRAFT112297(AGABI1DRAFT_112297)
ABVAGABI2DRAFT193487(AGABI2DRAFT_193487)
PCUBJR316_0008462
MPRMPER_11843
MRRMoror_2887 Moror_3061 Moror_477
MOREE1B28_000906(ARG2) E1B28_006392
SCMSCHCO_01102722(SCHCODRAFT_01102722) SCHCO_02528761(SCHCODRAFT_02528761)
CPUTCONPUDRAFT_134206 CONPUDRAFT_83278
SLASERLADRAFT_373530 SERLADRAFT_455269
WSEWALSEDRAFT_26787 WALSEDRAFT_44501
WICJ056_001755 J056_004727
UMAUMAG_04705 UMAG_10308
PFPPFL1_03848 PFL1_06879
SGRAEX895_000261 EX895_005323
MGLMGL_0667 MGL_3505
MRTMRET_0933 MRET_2539
MSYMMSY001_1693 MSY001_2989
PGRPGTG_02913 PGTG_18428
PTRCPtA15_14A124 PtA15_9A93
PSTRPst134EA_020955 Pst134EA_025861
MLRMELLADRAFT_37277 MELLADRAFT_63474
DDIDDB_G0291916(argJ)
DPPDICPUDRAFT_47757
DFADFA_08290(argJ)
SMINv1.2.009425.t1(symbB.v1.2.009425.t1)
PTIPHATRDRAFT_10902 PHATRDRAFT_12762
FCYFRACYDRAFT_167142 FRACYDRAFT_185131
TPSTHAPSDRAFT_2779 THAPSDRAFT_30701 THAPSDRAFT_36764
AAFAURANDRAFT_71410(NAT2) AURANDRAFT_78010
PIFPITG_01564 PITG_04698
PSOJPHYSODRAFT_313245 PHYSODRAFT_362512
SPARSPRG_06677 SPRG_07573
EHXEMIHUDRAFT_231986 EMIHUDRAFT_464764(NAGS1) EMIHUDRAFT_470402
ECOb2818(argA)
ECJJW2786(argA)
ECDECDH10B_2988(argA)
EBWBWG_2553(argA)
ECOKECMDS42_2324(argA)
ECOCC3026_15475
ECEZ4135(argA)
ECSECs_3675(argA)
ECFECH74115_4083(argA)
ETWECSP_3770(argA)
ELXCDCO157_3430
EOIECO111_3546(argA)
EOJECO26_3890(argA)
EOHECO103_3377(argA)
ECOOECRM13514_3681(argA)
ECOHECRM13516_3545(argA)
ESLO3K_05420
ESOO3O_20230
ESMO3M_05465
ECKEC55989_3094(argA)
ECGE2348C_3087(argA)
EOKG2583_3472(argA)
ELRECO55CA74_16540
ELHETEC_3005
ECWEcE24377A_3138(argA)
EUNUMNK88_3502(argA)
ECPECP_2830
ENAECNA114_2876
ECOSEC958_5044(argA)
ECVAPECO1_3687(argA)
ECOAAPECO78_17695
ECXEcHS_A2964(argA)
ECMEcSMS35_2965(argA)
ECYECSE_3075
ECRECIAI1_2926(argA)
ECQECED1_3274(argA)
EUMECUMN_3145(argA)
ECTECIAI39_3237(argA)
EOCCE10_3245(argA)
EBRECB_02666(argA)
ECOBC3029_18060
EBLECD_02666(argA)
EBEB21_02627(argA)
EBDECBD_0907
ECIUTI89_C3219(argA)
EIHECOK1_3222(argA)
ECZECS88_3113(argA)
ECCc3412(argA)
ELOEC042_3014(argA)
ELNNRG857_13920
ESEECSF_2633
ECLEcolC_0897
EKOEKO11_0923
EKFKO11_08715(argA)
EABECABU_c31140(argA)
EDHEcDH1_0873
EDJECDH1ME8569_2725(argA)
ELUUM146_02335
ELWECW_m3060(argA)
ELLWFL_14945(argA)
ELCi14_3134(argA)
ELDi02_3134(argA)
ELPP12B_c2912(argA)
ELFLF82_0116(argA)
ECOLLY180_14470
ECOIECOPMV1_03105(argA)
ECOJP423_15590
EFEEFER_0252(argA)
EALEAKF1_ch3198c(argA)
EMAC1192_21485
ESZFEM44_04010
ERUYOSH18_17660(argA)
STYSTY3130(argA)
STTt2900(argA)
SEXSTBHUCCB_30570
SENTTY21A_14660
STMSTM2992(argA)
SEOSTM14_3607(argA)
SEVSTMMW_29531
SEYSL1344_2970(argA)
SEMSTMDT12_C30420
SEJSTMUK_2980(argA)
SEBSTM474_3138(argA)
SEFUMN798_3251(argA)
SETUSTU288_15125
SETCCFSAN001921_02110
SENRSTMDT2_28911(argA)
SENDDT104_29881(argA)
SENICY43_15605
SEENSE451236_21055
SPTSPA2857(argA)
SEKSSPA2660
SPQSPAB_03723
SEISPC_3049(argA)
SECSCH_2930(argA)
SEHSeHA_C3204(argA)
SHBSU5_03480
SENHCFSAN002069_17260
SEEHSEEH1578_01010
SEESNSL254_A3218(argA)
SENNSN31241_41020
SEWSeSA_A3155(argA)
SEASeAg_B3138(argA)
SENSQ786_14465
SEDSeD_A3318(argA)
SEGSG2900(argA)
SELSPUL_3000(argA)
SEGASPUCDC_2986(argA)
SETSEN2834(argA)
SENAAU38_14400
SENOAU37_14410
SENVAU39_14405
SENQAU40_16215
SENLIY59_15005
SENJCFSAN001992_18615
SEECCFSAN002050_21315
SEEBSEEB0189_005165
SEEPI137_14270
SENBBN855_30520(argA)
SENEIA1_14400
SENCSEET0819_21825
SESSARI_04668
SBGSBG_2598(argA)
SBZA464_3008
SBVN643_12720
SALZEOS98_04470
SFLSF2829(argA)
SFXS3026(argA)
SFVSFV_2896(argA)
SFESFxv_3102(argA)
SFNSFy_4033
SFSSFyv_4111
SFTNCTC1_03114(argA)
SSNSSON_2975(argA)
SBOSBO_2708(argA)
SBCSbBS512_E3044(argA)
SDYSDY_3035(argA)
SDZAsd1617_04067
SHQA0259_17695
ENCECL_04141
ENLA3UG_18235
ECLGEC036_35620
ECLEECNIH2_18410
ECLNECNIH4_04725
ECLIECNIH5_17190
ECLXLI66_18095
ECLYLI62_19555
ECLZLI64_17000
ECLOENC_30530
EHMAB284_07695
EXFBFV63_17725
ECLAECNIH3_17275
ECLCECR091_17210
EAUDI57_01245
EKBBFV64_18735
ENOECENHK_17940
EECEcWSU1_03617(argA)
ELGBH714_21680
ECANCWI88_04420
ERNBFV67_17735
ECLSLI67_019260
ECHGFY206_19770
ESHC1N69_18465
EPTHWQ17_17990(argA)
ENTEnt638_3261
EASEntas_3507
ENRH650_10300
ENXNI40_017860
ENFAKI40_0946
LNICWR52_17000
EBGFAI37_11125
ENDA4308_02685
ENZG0034_18405(argA)
ENSHWQ15_03465(argA)
ENKLOC22_06240(argA)
EHUD5067_0004630
EMORL6Y89_17420(argA)
ENBELK40_18525
EQUOM418_17720(argA)
EPUQVH39_18755(argA)
EDYF0320_17440(argA)
ESAESA_00491
CSKES15_0757
CSZCSSP291_02535
CSJCSK29544_01748
CCONAFK62_15885
CDMAFK67_16645
CSIP262_01122
CMJAFK66_003625
CUIAFK65_15655
CMWAFK63_02605
CTUCTU_33670(argA)
KPNKPN_03226(argA)
KPUKP1_4495(argA)
KPMKPHS_42890
KPPA79E_0884
KPHKPNIH24_07345
KPZKPNIH27_20785
KPVKPNIH29_21555
KPWKPNIH30_21575
KPYKPNIH31_20840
KPGKPNIH32_22435
KPCKPNIH10_21370
KPQKPR0928_20860
KPTVK055_4299(argA)
KPOKPN2242_19080
KPRKPR_1807(argA)
KPJN559_1013
KPID364_16375
KPAKPNJ1_01018
KPSKPNJ2_01049
KPXPMK1_00707(argA)
KPBFH42_12090
KPNEKU54_004995
KPNULI86_05005
KPNKBN49_0882(argA)
KVAKvar_0844
KPEKPK_0889(argA)
KPKA593_06260
KVDKR75_03710
KVQSP68_10255
KOXKOX_01560
KOEA225_4777
KOYJ415_08135
KOMHR38_00015
KMIVW41_19300
KOKKONIH1_24000
KOCAB185_12390
KQUAVR78_25880
EAEEAE_02090
EARCCG33573
KQVB8P98_04925
KLLBJF97_23830
KLWDA718_05360
KARLGL98_04505(argA)
KGRJJJ10_05380(argA)
KPASLUW96_01655(argA)
KLCK7H21_05045(argA)
KLMBWI76_23220
REEelectrica_00889(argA)
RORRORB6_23430
RONTE10_22830
RPLNB1209_04780
RAODSD31_04900
RTGNCTC13098_01299(argA)
CROROD_28601(argA)
CKOCKO_04183
CFDCFNIH1_01050
CBRAA6J81_21960
CWECO701_03245
CYOCD187_04765
CPOTFOB25_16095
CFQC2U38_20320
CSEDJY391_04400(argA)
CAMAF384_15275
CAFAL524_07695
CIFAL515_18695
CFARCI104_20305
CIRC2U53_14675
CIEAN232_09310
CPARCUC49_14540
CTELGBC03_09515
CITZE4Z61_21380
CARSE1B03_21410
CIXM4I31_04585(argA)
CIBHF677_004490(argA)
CENSP2W74_04435(argA)
EBTEBL_c08120(argA)
CNTJT31_16405
CEMLH23_01305
CENLH86_01290
CLAPNCTC11466_00692(argA)
PGELG71_09230
ESCEntcl_0912
KLEAO703_17030
KSAC813_20050
KORAWR26_04665(argA)
KRDA3780_19390
KCOBWI95_05625
KOTEH164_04080
KPSEIP581_18565(argA)
KOBHF650_19435(argA)
KOOO9K67_04670(argA)
KOUC0557_20890
KIENCTC12125_04856(argA)
KASKATP_08770(argA)
KLUK7B04_09705(argA)
KCYRIN60_04465(argA)
ICPICMP_133(argA)
LAXAPT61_04475
LEIC2U54_23615
LEHC3F35_16265
LEEDVA44_04590
LERGNG29_18480
LEAGNG26_17885
LPNUKQ929_03795(argA)
LEYDVA43_23055
LAZA8A57_16920
LEFLJPFL01_3324
LEWDAI21_09225
BUFD8682_20115
BAGEBADSM9389_08710
BFTMNO13_04365(argA)
BSELRHD99_04175(argA)
SBWTGUWTKB_1940(argA)
SYMK6K13_19270(argA)
AHNNCTC12129_04006(argA)
ASUBNLZ15_04080(argA)
YREHEC60_13680(argA)
SGOEA8O29_004840(argA)
KINAB182_04360
PDZHHA33_07225(argA)
METYMRY16398_10010(argA)
IZHFEM41_00430
PSHISAMEA2665130_2424(argA)
PSGCG163CM_45290(argA)
SCOLKFZ77_15755(argA)
PVJLMA04_16320(argA)
SUPEP0H77_17380(argA)
TOEQMG90_05315(argA)
EBFD782_0903
EBCC2U52_14165
EBUCUC76_20180
EBBF652_2501
PSTSE05_46490
YPEYPO1022(argA)
YPKy3162(argA)
YPHYPC_1053(argA)
YPAYPA_0494
YPNYPN_2979
YPMYP_2828(argA)
YPPYPDSF_1693
YPGYpAngola_A3229(argA)
YPZYPZ3_0930(argA)
YPTA1122_20910
YPDYPD4_0888(argA)
YPXYPD8_1190(argA)
YPWCH59_841(argA)
YPJCH55_3769(argA)
YPVBZ15_2550(argA)
YPLCH46_4124(argA)
YPSYPTB3023(argA)
YPOBZ17_3594(argA)
YPIYpsIP31758_0993(argA)
YPYYPK_1045
YPBYPTS_3145
YPQDJ40_3454(argA)
YPUBZ21_2341(argA)
YPRBZ20_3138(argA)
YPCBZ23_2620(argA)
YPFBZ19_2404(argA)
YENYE3308(argA)
YEPYE105_C0949
YEYY11_40791
YELLC20_01112
YEWCH47_234(argA)
YETCH48_760(argA)
YEFFORC2_0844
YEEYE5303_05881(argA)
YSIBF17_01615
YALAT01_1625(argA)
YFRAW19_2290(argA)
YINCH53_2696(argA)
YKRCH54_3496(argA)
YROCH64_1697(argA)
YRUBD65_1218(argA)
YRBUGYR_06825
YAKACZ76_04775
YMADA391_04715
YHID5F51_17330
YCAF0T03_17165
YMOHRD69_00530(argA)
YASN0H69_07730(argA)
YKIHRD70_00125(argA)
YEGPL78_08775
SMARSM39_3415(argA)
SMACSMDB11_3205(argA)
SMWSMWW4_v1c39330(argA)
SPESpro_3812
SRRSerAS9_4001
SRLSOD_c37780(argA)
SRYM621_20300
SPLYQ5A_020125(argA_1)
SRSSerAS12_4002
SRASerAS13_4002
SMAFD781_3555
SLQM495_19900
SERFL085_09025
SERSSERRSCBI_19045
SFWWN53_01895
SFGAV650_24665
SRZAXX16_1523
SERMCLM71_18655
SQUE4343_21355
SFJSAMEA4384070_3933(argA)
SOFNCTC11214_02822(argA)
SSURATE40_016370
SURIJ0X03_04315(argA)
SRHZFO014_15560
SENPKHA73_19150(argA)
SNEMNLX84_19815(argA)
SNEVOI978_12315(argA)
SGRISGBXF1_03925(argA)
SFOZ042_06130
RAHRahaq_0841
RACEJHW33_20870(argA)
RAQRahaq2_0898
RAAQ7S_03955
ROXBV494_21145
RVCJ9880_11820(argA)
RBONQNM34_04285(argA)
RIUI2123_06170(argA)
GQUAWC35_16640
EAMEGXP68_03455(argA)
RBADH2866_04025(argA)
CARUP0E69_04150(argA)
NIGC1N62_03195
SERASer39006_019615
SERQCWC46_19615
ECAECA0999(argA)
PATREV46_05100
PATOGZ59_10340(argA)
PCTPC1_0919
PCCPCC21_009420
PCVBCS7_04840
PWAPecwa_3385
PPARA8F97_01725
PECW5S_3387
PWSA7983_13745
PPOABJK05_21630
PBRAB5S52_16945
PPUJE2566_05255
PARII2D83_17380(argA)
PAQUDMB82_0015865(argA)
PVZOA04_10510(argA)
PPAVLOZ86_17045(argA)
PQUIG609_015515(argA)
PPOOLW347_05215(argA)
PCACOI450_03995(argA)
PACBM9782_07160(argA)
DDDDda3937_00857(argA)
DZEDd1591_3189
DDCDd586_0906
DZCW909_04780
DSOA4U42_13840
CEDLH89_07415
DFNCVE23_05245
DDQDDI_0753
DAQDAQ1742_03352(argA)
DICDpoa569_002822
DLCO1Q98_16635(argA)
DDADd703_3005
BGJAWC36_13570
BRBEH207_03620
BNGEH206_17675
BIZHC231_18035(argA)
PRODPCO85_05880(argA)
LBQCKQ53_09065
LPOPI6N93_04275(argA)
SODSant_0864(argA)
PESSOPEG_3431(argA)
SLIGGTU79_04970(argA)
EAMEAMY_0714(argA)
EAYEAM_2726(argA)
ETAETA_27430(argA)
EPYEpC_28620(argA)
EPREPYR_03096(argA)
EBIEbC_35750(argA)
ERJEJP617_18750(argA)
EPECI789_00425
ERWIGN242_04075
ETPLU633_18535(argA)
ERPLJN55_18350(argA)
ETORIN69_18010(argA)
EGEEM595_2848(argA)
BUCBU456(argA)
BAPBUAP5A_449(argA)
BAUBUAPTUC7_450(argA)
BAWCWU_03000
BAJCCWS_02385
BUACWO_02415
BUPCWQ_02455
BAKBAKON_459(argA)
BAPFBUMPF009_CDS00143(arga)
BAPGBUMPG002_CDS00143(arga)
BAPUBUMPUSDA_CDS00143(arga)
BAPWBUMPW106_CDS00143(arga)
BASBUsg_441(argA)
BAPHIX46_02355
PAMPANA_3105(argA)
PLFPANA5342_0927(argA)
PAJPAJ_2380(argA)
PAQPAGR_g0930
PVAPvag_2491(argA)
PAGGAL522_19615
PAOPat9b_3122
KLNLH22_06775
PANTPSNIH1_02220
PANPPSNIH2_02200
HHSHHS_01580(argA)
PCKBMSBPS_0620
PAGCBEE12_03015
PSTWDSJ_04980
PALHB1H58_11355
PANSFCN45_15150
PEYEE896_04060
PDISD8B20_13780
PERLAC65_12765(argA)
PJIKTJ90_03950(argA)
PANOOJ965_06405(argA)
KPIEN5580_14360(argA)
PALFK6R05_03995(argA)
PPHOCTZ24_12865
PDIPKFZ74_04320(argA)
PGZC2E15_16985
PCDC2E16_16870
MINTC7M51_02573(argA)
MTHIC7M52_00283(argA)
MHANK6958_16530(argA)
TCIA7K98_04525
TPTYNCTC11468_00860(argA)
TATUEFZ10_11960
PLUplu0644(argA)
PLUMA4R40_03180
PAYPAU_00593(argA)
PTTVY86_04630
PAKHB0X70_03675
PLUICE143_03610
PMRPMI2307(argA)
PMIBBB2000_2448(argA)
PVLAOB99_13495
PVGCRN77_07450
PHAUPH4a_03800
PROTBTA34_13395
PCOLF1325_14995
PCIBF9282_15440
PPEEI6G31_12795(argA)
PAPPQQS39_15235(argA)
XBOXBJ1_3701(argA)
XBVXBW1_4205(argA)
XNEXNC1_4034(argA)
XNMXNC2_3888(argA)
XDOXDD1_3359(argA)
XPOXPG1_0271(argA)
XHOA9255_18095
XBUHGO23_16860(argA)
XGRQL128_18010(argA)
PSIS70_14910
PSXDR96_316(argA)
PSTABGK56_17350
PTHAOI982_08680(argA)
PRGRB151_035740(argA)
PALACO695_08240
PHEINCTC12003_03083(argA)
PRQCYG50_20635
PRJNCTC6933_03183(argA)
PVCG3341_15720(argA)
PMAGJI723_15885(argA)
PHAGPZ638_16045(argA)
PZJQS795_013830(argA)
MMKMU9_912
ANSArsFIN_05960(argA)
AETLDL57_03780(argA)
AAPCQG404_03650(argA)
MWIMNY66_02620(argA)
EICNT01EI_0810
ETDETAF_0655
ETEETEE_2477(argAB)
ETRETAE_0713(argA)
ETCETAC_03440
EDWQY76_16755
EDLAAZ33_03370(argA)
EHOA9798_12980
HAVAT03_17590
HPARAL518_08825
OPODSM2777_07655
LPVHYN51_13435
PRAGEKN56_03890
PFQQQ39_14195
LRINCTC12151_00680(argA)
GKNPVT67_16760(argH)
HDUHD_1384(argA)
HPITNCTC13334_00012(argJ)
HPAAE5Q53_09175
GLECJD39_03245
PMUPM0828(argA)
PMVPMCN06_0901(argA)
PULNT08PM_0432
PMPPmu_09130(argA)
PMULDR93_1668(argA)
PDAG4362423_01118(argA)
PCAIK7G93_000988(argA)
MSUMS0300(rimI) MS0754(argB)
BSUNA4G13_01585 A4G13_09925
MHTD648_12860
MHQD650_11080
MHATB824_13450
MHXMHH_c20580(argA)
MHAEF382_01260
MHAMJ450_00710
MHAOJ451_02080
MHALN220_06910
MHAQWC39_07165
MHAYVK67_07165
MVRX781_12270
MVIX808_10380
MVGX874_9710
MVEX875_11040
MGRAA4G16_04330
MBOSICJ55_07950(argA)
MPEGHV560_07540(argA)
MANNGM695_07790
APLAPL_0698(argA)
APJAPJL_0696(argA)
APAAPP7_0740(argA)
ASUAsuc_0891
ASIASU2_03570
ASSASU1_03300
AEUACEE_03540
APORDDU33_08520
AIOEXH44_00150
ALIGNCTC10568_00736(argA)
AGPNYR63_03585(argA)
GANUMN179_00539
GSSNYR30_02675(argA)
BTOWQG_6950
BTREF542_15100
BTRHF543_16770
BTRAF544_7280
APAGEIA51_05910
AVTNCTC3438_01383(argA)
FCLA4G17_00995
MSEPCEP49_06060
PAETNCTC13378_01192(argA)
XFAXF_1001
XFTPD_0293(argB)
XFMXfasm12_0317
XFNXfasM23_0287
XFFXFLM_06840
XFLP303_00900
XFSD934_02535
XFHXFHB_10435
XTWAB672_01695
XCCXCC2245(argB)
XCBXC_1873
XCAxcc-b100_1934
XCPXCR_2514(argB)
XCVXCV2547(argB)
XAXXACM_2357(argB)
XACXAC2348(argB)
XCIXCAW_02013(argB)
XCTJ151_02521
XCJJ158_02511
XCUJ159_02509
XCNJ169_02518
XCWJ162_02510
XCRJ163_02505
XCMJ164_02507
XCFJ172_02512
XFUXFF4834R_chr23530(argB)
XAOXAC29_11900
XOMXOO2518(XOO2518)
XOOXOO2672(argB)
XOPPXO_00349
XOYAZ54_10780
XORXOC_2747(argB)
XOZBE73_13300
XALXALC_1892(argB)
XSASB85_02760 SB85_18570
XTNFD63_07495
XFRBER92_11875
XVEBJD12_02800
XPEBJD13_04660
XHRXJ27_05345
XGABI317_11415
XPHXppCFBP6546_01275(XppCFBP6546P_01275)
XVAC7V42_10405
XANAC801_12080
XARXB05_06820
XHYFZ025_17125
XCZEBN15_10565
XTHG4Q83_12315
XEUXSP_002364
XHDLMG31886_19260(argB)
XPRMUG10_19805
XAGHEP73_02669(argB)
XDYNYR95_12740
XASHEP74_02503(argB)
XHAPG878_12920
XRYQN244_12845
SMLSmlt3299
SMTSmal_2726
BUJBurJV3_2742
SMZSMD_2871
SACZAOT14_16010
STEKAXG53_02255
SRHBAY15_2469 BAY15_3379
SLMBIZ42_03275
STENCCR98_14155
STEMCLM74_14455
STESMG068_14115
SINCDAIF1_21570 DAIF1_28300(argB)
SPAQSTNY_R29140
STEQICJ04_06500
SGENRKE57_14260
SOUPDM29_00060
SARCPDM28_12600
PSUPsesu_1229
PSUWWQ53_01245
PSDDSC_08085
PMEXH4W19_02445 H4W19_14330
PJPLAG73_09580
PDDMNQ95_00255
PWIMWN52_11095
LABLA76x_3273(argB) LA76x_4743
LAQGLA29479_3827 GLA29479_4810(argB)
LCPLC55x_3306(argB) LC55x_5480
LGULG3211_1890(argB)
LEZGLE_1839(argB) GLE_4011
LEMLEN_3145(argB)
LMBC9I47_1929 C9I47_2215
LYTDWG18_08135
LUEDCD74_05330
LYJFKV23_05305 FKV23_10170
LSOLGOY17_12155
LSXH8B22_13460 H8B22_13985
LAREHIV01_002505 HIV01_005385
LHXLYSHEL_01230(argB)
LCASLYSCAS_01230(argB)
LCICINQ41_05295
LAVIINQ42_05065
LLZLYB30171_01057(argB)
LAUXLA521A_23540
LYARDV84_04490(arsN2) RDV84_22880
LSYH8L67_04100
LUMCNR27_08015
LUSE5843_08610
LUGFPZ22_03725 FPZ22_11940
LFXLU699_15745
LUJBGP89_10885
THESFHQ07_02580
THEHG7079_09300
TCNH9L16_14830
TBVH9L17_14640
THEXICG51_002538
XBCELE36_07730
FAUFraau_2109
FSGLQ771_08910
FEDLQ772_05340
RHDR2APBS1_1208
RGLCS053_06200
RTHLRK53_07555
DJICH75_03555
DJAHY57_09550
DTXATSB10_16330
DYEEO087_06245
DCSISN74_04890
DTLH8F01_16040
DTADYST_01676
DKOI596_2173
LRZBJI69_00680
LPYFIV34_14300
LANHKR767_14460
LFLIM816_11940
LAEGL2Y94_07545
LAEOL2Y97_15450
LAESL2Y96_15265
XBAC7S18_05970
RBDALSL_1200
TAMNN4264_10090
VCHVC_2316 VC_A0470
VCFIR04_01915 IR04_16705
VCSMS6_2056 MS6_A0308 MS6_A0523
VCEVch1786_I1808(argA) Vch1786_II0164
VCQEN18_00785 EN18_14660
VCJVCD_000868 VCD_002027
VCIO3Y_11125 O3Y_15743
VCOVC0395_0802 VC0395_A1901(argA)
VCRVC395_2432(argA) VC395_A0460
VCMVCM66_2239(argA) VCM66_A0432
VCLVCLMA_A2033 VCLMA_B0288
VCXVAA049_2451 VAA049_568(argA)
VCZVAB027_2951(argA)
VVUVV1_1374(argH) VV1_1799(argA)
VVYVV2611 VV2999 VVA1340
VVMVVMO6_00315 VVMO6_00690 VVMO6_04236
VVLVV93_v1c23260 VV93_v1c27270 VV93_v1c42510
VPAVP2371 VP2756
VPBVPBB_2200 VPBB_2613
VPKM636_10075 M636_23685
VPFM634_00260 M634_14240
VPHVPUCM_0868 VPUCM_1403 VPUCM_2858
VHAVIBHAR_00040 VIBHAR_03295
VCAM892_12425 M892_14630
VAGN646_1487 N646_1851
VEXVEA_002315 VEA_002688 VEA_003177
VDBAL552_20485 AL552_22630
VHRAL538_02755 AL538_05760 AL538_07815
VNAPN96_02020 PN96_14810
VOWA9237_09930 A9237_12175
VROBSZ04_09580 BSZ04_11660 BSZ04_17510
VSPVS_0678 VS_1588 VS_2885
VEJVEJY3_12330 VEJY3_14090 VEJY3_20806
VFUvfu_A00624 vfu_A01460 vfu_A02831
VNIVIBNI_A0548(argA) VIBNI_A3591(argHA)
VANVAA_02622 VAA_03633
LAGN175_02780 N175_04435
VAUVANGNB10_cI2098(argA) VANGNB10_cI2394c(argHA)
VCYIX92_02715 IX92_14205 IX92_17125
VCTJV59_00025 JV59_21950 JV59_35975
VTUIX91_03480 IX91_14220
VEUIXK98_12055(argA) IXK98_22935(argH)
VSIMTO69_01000(argH) MTO69_10295(argA)
VFLAL536_11395 AL536_17365(argA) AL536_21785
VMIAL543_06395(argA)
VBRA6E01_01040 A6E01_03050
VSCVSVS12_02457
VGABSQ33_04980
VSHBSZ05_02500 BSZ05_04890 BSZ05_15200
VQICCZ37_10155(argA) CCZ37_11745(argH)
VTAA1501(argA) A2842(argH)
VAFD1115_01610
VNLD3H41_12900 D3H41_14985
VCCFAZ90_01210(argH) FAZ90_11605
VASGT360_01330(argH) GT360_03450 GT360_16340
VAQFIV01_01100(argH) FIV01_03095(argA)
VSRVspart_00294(argH) Vspart_02564(argA)
VKABTD91_07570(argH) BTD91_09895(argA) BTD91_13360
VZIG5S32_01155(argH) G5S32_11530(argA)
VNVIF132_13735(argH) IF132_18995(argA)
VGIMID13_03320(argA) MID13_07600 MID13_14300(argH)
VSLLTQ54_01020 LTQ54_05390(argA) LTQ54_10000(argH)
VPLSA104470976_00501(argA) SA104470976_03186(ypeA_2)
VJPNP165_01030(argH) NP165_09785(argA)
VPGLZI70_03620(argA) LZI70_08215(argH)
VOSKNV97_15290(argA) KNV97_20105(argH)
VTICEQ48_00840 CEQ48_07415(argA)
VCRAIS519_06875(argA) IS519_11735(argH)
VNPKW548_15100(argA)
VLEISX51_02660(argH) ISX51_10425(argA)
VSYK08M4_02370(argH) K08M4_23170(argA)
VRURND59_09965(argA)
VMTQYQ96_02835(argA) QYQ96_14985 QYQ96_15150 QYQ96_15875 QYQ96_15915
VFIVF_0585(argA) VF_2303(argH)
VFMVFMJ11_0599(argA) VFMJ11_2415(argH)
VSAVSAL_I0685(argA) VSAL_I2710(argHA)
AWDAWOD_I_0297(argHA) AWOD_I_0567(argA)
PPRPBPRA0269 PBPRA2996(ARGA)
PGBH744_2c0528 H744_2c0896
PDSCAY62_11260 CAY62_13205
PGHFH974_01030(argH) FH974_02930(argA)
PHOTL4174_001200(argH) L4174_003040(argA)
GHOAL542_06270 AL542_08430
GKDK6Q96_00950(argH) K6Q96_03170(argA)
PMAICF386_08335(argH)
SALYE8E00_10435 E8E00_12460(argH)
SKSFCN78_01190(argH) FCN78_03065
SCOTHBA18_01065(argH) HBA18_03240(argA)
SPRON7E60_01180(argH) N7E60_03250(argA)
PAEPA4402(argJ) PA4534 PA5204(argA)
PAEVN297_4547(argJ) N297_4680 N297_5382(argA)
PAEIN296_4547(argJ) N296_4680 N296_5382(argA)
PAUPA14_57210(argJ) PA14_58830 PA14_68740(argA)
PAPPSPA7_4973(argJ) PSPA7_5170 PSPA7_5949(argA)
PAGPLES_47811(argJ) PLES_49171 PLES_55981(argA)
PAFPAM18_4493(argJ) PAM18_4626 PAM18_5322(argA)
PNCNCGM2_1065 NCGM2_1201(argJ) NCGM2_5964(argA)
PAEBNCGM1900_2231(argJ) NCGM1900_2369 NCGM1900_6000(argA)
PDKPADK2_22940(argJ) PADK2_23620 PADK2_27540
PSGG655_22640(argJ) G655_23305 G655_27395
PRPM062_23195(argJ) M062_23860 M062_27440
PAEPPA1S_23910(argJ) PA1S_24575 PA1S_28165
PAERPA1R_gp2302 PA1R_gp2435 PA1R_gp3137
PAEMU769_23695(argJ) U769_24370 U769_28665
PAELT223_24420(argJ) T223_25095 T223_28620
PAESSCV20265_4976 SCV20265_5162 SCV20265_5924
PAEUBN889_04894(argJ) BN889_05789(argA)
PAEGAI22_05835 AI22_09470 AI22_10145(argJ)
PAECM802_4545(argJ) M802_4678 M802_5380(argA)
PAEOM801_4412(argJ) M801_4545 M801_5247(argA)
SECHB18_09785 B18_13375 B18_14340
PMYPmen_0354 Pmen_0932
PMKMDS_0413 MDS_1020
PREPCA10_09550 PCA10_10870(argJ) PCA10_54230(argA)
PPSEBN5_0274(argA) BN5_3451(argJ)
PFUWKF707C_10140 KF707C_54390 KF707C_8800
PALCA0T30_03360 A0T30_05910(argJ) A0T30_18710
PCQPcP3B5_02860(argA) PcP3B5_10670(ypeA) PcP3B5_12310(argJ)
PMUIG4G71_04665(argA) G4G71_26800(argJ)
PNTG5B91_06155(argJ) G5B91_30710(argA)
PPAAB7D75_22660(argJ) B7D75_23350 B7D75_26985(argA)
PPUPP_1346(argJ) PP_5185(argA)
PPFPput_4378 Pput_5092
PPGPputGB1_4503 PputGB1_5245
PPWPputW619_0278 PputW619_0953
PPTPPS_4347 PPS_5038
PPBPPUBIRD1_4216(argJ) PPUBIRD1_4980(argA)
PPIYSA_02970 YSA_04499
PPXT1E_4365(argJ) T1E_4442(argA)
PPUHB479_21865(argJ) B479_25460
PPUTL483_26925(argJ) L483_31095
PPUNPP4_08570(argJ) PP4_52570(argA)
PPUDDW66_4737 DW66_5431
PFVPsefu_0511 Psefu_1243 Psefu_3555
PMONX969_21400(argJ) X969_24885
PMOTX970_21035(argJ) X970_24520
PPJRK21_00176 RK21_04813
PORAPT59_03765(argJ) APT59_20225
PPSLBJP27_12190 BJP27_18200
PMOLCLJ08_11585(argA) CLJ08_17795
PALDLU682_024655(argJ) LU682_028170(argA)
PIXRIN61_06805(argJ) RIN61_10785(argA)
PMOSO165_022005 O165_028650(argJ)
PSTPSPTO_0324(argA) PSPTO_4399(argJ)
PSBPsyr_0254 Psyr_4093 Psyr_4207
PSYRN018_04120 N018_04755(argJ) N018_24435
PSPPSPPH_0242(argA) PSPPH_4099(argJ) PSPPH_4228
PSAVPSA3335_01695 PSA3335_04470 PSA3335_05435
PAMGBKM19_002785(argA) BKM19_024130(argJ) BKM19_024825
PCIPCH70_02760 PCH70_42050
PAVLBKM03_01865(argA) BKM03_23745(argJ) BKM03_24580
PVDCFBP1590_0321(argA) CFBP1590__1182(argJ)
PCABJGS08_00635(argA) JGS08_21430(argJ)
PCOFPOR16_00930(argA) POR16_04230 POR16_04895(argJ)
PTREI9H09_01690(argA) I9H09_19245(argJ) I9H09_20000
PSYIMME58_00920(argA) MME58_20920(argJ) MME58_21600
PASTN015_21760(argJ) N015_25580(argA)
PLIJKQP88_01315(argA) KQP88_19870(argJ)
PFLPFL_4780(argJ) PFL_5941(argA)
PPRCPFLCHA0_c47600(argJ) PFLCHA0_c58950(argA)
PPROPPC_4788(argJ) PPC_5888
PFEPSF113_4635(argJ) PSF113_5645
PZAHU749_023535(argJ) HU749_028660(argA)
PFNHZ99_10705(argJ) HZ99_16365
PFOPfl01_4427(argJ) Pfl01_5419(argA)
PFSPFLU_3627 PFLU_4932 PFLU_5862(argA)
PFCPflA506_4240(argJ) PflA506_5154(argA)
PPZH045_15540(argJ) H045_19690
PFBVO64_1784 VO64_2745
PMANOU5_3748 OU5_4857(argJ)
PTVAA957_15780 AA957_20195(argJ)
PCGAXG94_09270(argJ) AXG94_13925
PVRPverR02_24990 PverR02_30010
PAZOAYR47_00580(argJ) AYR47_05490 AYR47_24715
POIBOP93_20675 BOP93_24995
PRXHRH33_21540(argJ) HRH33_25835(argA)
PMEDE3Z27_22450(argJ)
PKRAYO71_01455 AYO71_24085(argJ)
PMUDNCTC8068_04103(argJ) NCTC8068_05154(argA)
PTOLI7845_16045 I7845_23150(argJ) I7845_27665(argA)
PFWPF1751_v1c44250(argJ) PF1751_v1c52760(argA)
PFFPFLUOLIPICF709590 PFLUOLIPICF714015(argJ)
PFXA7318_14945 A7318_22600 A7318_25980
PENPSEEN4476(argJ) PSEEN5300(argA)
PLULFOB45_05590 FOB45_10435(argJ) FOB45_23400(argA)
PBAPSEBR_a4458 PSEBR_a5417
PBCCD58_23610(argJ) CD58_28295
PPUUPputUW4_04315(argJ) PputUW4_05219(argA)
PDRH681_04895 H681_05675(argJ) H681_23495
PSVPVLB_04555(argJ) PVLB_24615
PSKU771_13630 U771_25565(argJ) U771_30305
PKCPKB_4511(argJ) PKB_4750 PKB_5546(argA)
PCHEY04_24355(argJ) EY04_30970
PCZPCL1606_02760 PCL1606_14810
PCPJM49_01660 JM49_07340(argJ)
PCHPC4K32_4881 C4K32_6011
PFZAV641_06390(argJ) AV641_21525
PLQAA042_11685 AA042_16955
PALKPSAKL28_09350 PSAKL28_50380
PRHLT40_04145(argJ) LT40_17440
PSWLK03_07000 LK03_10140(argJ)
PPVNJ69_13545(argJ) NJ69_17835
PSESPSCI_1427 PSCI_2880(argJ)
PSEMTO66_24455(argJ) TO66_30000
PSECCCOS191_0225(argA) CCOS191_4384(argJ)
PPSYAOC04_02925(argJ) AOC04_06285 AOC04_18930
PSOSPOS17_4755(argJ) POS17_5883
PFKPFAS1_05050 PFAS1_12550
PANRA7J50_2327 A7J50_4701 A7J50_5594
PSETTHL1_1008 THL1_1138 THL1_5478
PSILPMA3_23330(argJ) PMA3_28940
PYMAK972_0066 AK972_1092 AK972_3285
PKEDLD99_22355(argJ) DLD99_27570(argA)
PALLUYA_01675 UYA_04580
PUMHGP31_25025(argJ) HGP31_29870(argA)
POJPtoMrB4_11220 PtoMrB4_12560(argJ) PtoMrB4_53640(argA)
PGGFX982_00562 FX982_01722 FX982_04618
PPSHG5J76_01615(argA) G5J76_20390(argJ)
PGYAWU82_07755(argA) AWU82_26130(argJ)
PLALFXN65_04405 FXN65_05060(argJ) FXN65_26625(argA)
PSEJHNQ25_19590(argJ) HNQ25_22600(argA)
PVKEPZ47_00025(argJ) EPZ47_23605(argJ) EPZ47_28410(argA)
PEZHWQ56_01600(argA) HWQ56_23945(argJ)
PBZGN234_19655(argA) GN234_24670(argJ)
PKHJLK41_01720(argA) JLK41_04910(argJ)
PTYJWV26_12510(argA) JWV26_15660(argJ)
PMAOPMYSY11_1128(argJ) PMYSY11_4178(argA)
PATAJWU58_02010(argA) JWU58_06845(argJ)
PDWBV82_1640(argA) BV82_4627(argJ)
PZEHU754_023360(argJ) HU754_028865(argA)
PMOEHV782_022610(argJ) HV782_027905(argA)
PCAMHNE05_13850(argJ) HNE05_16385(argA)
PSEPC4K39_3721 C4K39_4846
PPIIQL104_24420(argJ) QL104_30030(argA)
PVWHU752_008190(argJ) HU752_031130(argA)
PTRTHU722_0023530(argJ) HU722_0028285(argA)
PXAKSS93_00945(argA) KSS93_08155(argJ)
PSAMHU731_009880(argJ) HU731_014665(argA)
PTZHU718_023945(argJ) HU718_029120(argA)
PQIKH389_21960(argJ) KH389_25795(argA)
PSHHHU773_021645(argJ) HU773_026820(argA)
PXNHU772_004720(argJ) HU772_023815(argA)
PHVHU739_019155(argA) HU739_022805(argJ)
PPRGHU725_004370(argJ) HU725_021915(argA)
PANHHU763_020025(argJ) HU763_023485(argA)
PASGKSS96_22905(argJ) KSS96_27395(argA)
PFAKKSS94_01000(argA) KSS94_04940(argJ)
PMUYKSS95_02005(argA) KSS95_07765(argJ)
PMAMKSS90_01125(argA) KSS90_21090(argJ)
PAZEKSS91_23090(argJ) KSS91_27630(argA)
PALVKSS97_06965(argJ) KSS97_27850(argA)
PCASLOY40_05915(argJ) LOY40_27830(argA)
PORYEJA05_01135(argA) EJA05_05120(argJ)
PWZJ7655_02065(argA) J7655_04395(argJ)
PTKEXN22_00330(argA) EXN22_22600(argJ)
PTWTUM18999_12180 TUM18999_13510(argJ) TUM18999_58320(argA)
PIEHU724_022090(argJ) HU724_027015(argA)
PWYHU734_001655(argA) HU734_005775(argJ)
PTAENCTC10697_03225(argJ) NCTC10697_04247(argA)
PGFJ0G10_24365(argJ) J0G10_29455(argA)
PCAVD3880_18255(argJ) D3880_21205(argA)
PJUL1P09_20565(argJ) L1P09_24110(argA)
PHFNLY38_01825(argA) NLY38_04720(argJ)
PPHNHU825_01020(argJ) HU825_03790(argA)
PIZLAB08_R22930 LAB08_R48720(argJ) LAB08_R58050(argA)
PPEGKUA23_17270 KUA23_24205(argJ) KUA23_28685(argA)
PSIINF676_21025(argJ) NF676_25960(argA)
PSIHLOY51_01235(argA) LOY51_05015(argJ)
PFITKJY40_23745(argJ) KJY40_29030(argA)
PASILG197_00030(argJ) LG197_03675(argA)
PKMPZ739_23155(argJ) PZ739_26705(argA)
PNBNK667_02135(argJ) NK667_08075 NK667_28930(argA)
PSOAPSm6_17340(argA) PSm6_31550 PSm6_32900(argJ)
PTAIICN73_07490(argA) ICN73_11240(argJ)
PKKQQ992_23290(argJ) QQ992_26925(argA)
PKJQ1W70_11495(argA) Q1W70_16405(argJ)
PHYGJTY93_20475(argJ) JTY93_26060(argA)
PHOMKJF94_20335(argJ) KJF94_25200(argA)
PCHEQYM18_09530(argA) QYM18_12500(argJ)
PCUCPSH97_21590(argJ) PSH97_26820(argA)
PTRLOU419_05805(argJ) OU419_27025(argA)
PPAELDL65_05225(argJ) LDL65_09795(argA)
PPAOK3169_05780(argJ) K3169_17620 K3169_28180(argA)
PRHZCRX69_00770(argA) CRX69_09845
PSJYAA098_01050 AA098_05300(argJ)
PSKUKUIN1_02570(argA) KUIN1_40740(argJ) KUIN1_42060
PSHSJJN09_14075(argJ) JJN09_18570(argA)
PHEFPSH57_05850(argJ)
PSLPBHQ29_17435 BHQ29_20565
PLISNN484_05370(argA) NN484_15135(argJ)
PLAUI0D68_08130(argA)
PSAPST_0275(argA) PST_3165(argJ)
PSZPSTAB_0304(argA) PSTAB_3213(argJ)
PSRPSTAA_0325(argA) PSTAA_3331(argJ)
PSCA458_04840(argJ) A458_20060
PSJPSJM300_14660(argJ) PSJM300_18480
PSHPsest_1130 Psest_4000
PSTTCH92_16350(argJ) CH92_20865
PSTUUIB01_05255(argJ) UIB01_20370
PSEDDM292_02835(argJ) DM292_17405(argA)
PCHLLLJ08_04785(argJ) LLJ08_19210(argA)
PBMCL52_05225(argJ) CL52_19490
PKGLW136_05400(argJ) LW136_20840(argA)
SDEGGOM96_06455(argJ) GOM96_09175(argA)
PZDKQ248_05520(argA) KQ248_10425(argJ)
AVNAvin_04920(argA) Avin_13350(argJ)
AVLAvCA_04920(argA) AvCA_12020 AvCA_13350(argJ)
AVDAvCA6_04920(argA) AvCA6_12020 AvCA6_13350(argJ)
ACXAchr_29310(argJ) Achr_30550 Achr_36190(argA)
PBBAKN87_00390(argJ) AKN87_09370
PAGRE2H98_01930(argH) E2H98_05200
EMODM558_03585(argJ) DM558_12585(argA)
EAZJHT90_10150(argJ) JHT90_15055(argA)
ENTOMTZ49_04010(argA) MTZ49_08995(argJ)
HPEGEAO82_18105(argJ) EAO82_19005
HAESLO767_01665(argA) LO767_02570(argJ)
PDENF1C79_22615(argA) F1C79_30895(argJ)
HARRHV822_04695(argJ) HV822_05650(argA)
PNNKEM63_02540(argA) KEM63_03310(argJ)
PPHABVH74_07600 BVH74_08365
DCEO6P33_02180(argA) O6P33_12855(argJ)
PBAUOS670_13715(argA) OS670_17920(argJ)
MAQMaqu_2442 Maqu_3557
MHCMARHY0803(argJ) MARHY3457(argA)
MADHP15_3314 HP15_576
MBSMRBBS_0783(argJ) MRBBS_3551(argA)
MSXAU14_08305 AU14_08830(argJ)
MPQABA45_04105(argJ) ABA45_16665
MARIACP86_07090 ACP86_14290(argJ)
MLQASQ50_12660 ASQ50_15685(argJ)
MSQBKP64_11460 BKP64_17125
MARAD0851_10575 D0851_16690(argJ)
MARJMARI_21330(argJ) MARI_30950(argA)
MALLPBN92_04175(argJ) PBN92_18010(argA)
MSHEMAALD49_09060(argJ) MAALD49_35390(argA)
MANPEHN06_04955(argJ) EHN06_18245
MSANLPB19_02155(argA) LPB19_07290(argJ)
KAKKalk_13800 Kalk_17470
PSPIPS2015_150 PS2015_2286
PARPsyc_1198(argJ) Psyc_2089(argA)
PCRPcryo_1193 Pcryo_2405
PRWPsycPRwf_0012 PsycPRwf_1257 PsycPRwf_2250
PSOPSYCG_06255(argJ) PSYCG_12990
PURAOC03_00735(argJ) AOC03_06010
PALIA3K91_1164 A3K91_2660
PSPGAK823_06560(argJ) AK823_13190
PSYGAK825_06630(argJ) AK825_13620
PSYCDABAL43B_1631(argJ) DABAL43B_2723(argA)
PSYAAOT82_1906 AOT82_288
PSYYDLE54_00065 DLE54_06150(argJ) DLE54_10830
PSYPE5677_00085 E5677_07595(argJ)
PKYPKHYL_22350(argJ) PKHYL_39810(argA)
PCIAQ6344_06225(argJ) Q6344_14010(argA)
PRAEMN210_08740(argJ) MN210_15455(argA)
ACBA1S_0031 A1S_0712
ABMABSDF0039(argA) ABSDF2808(argJ)
ABYABAYE3105(argJ) ABAYE3839(argA)
ABCACICU_00052 ACICU_00657
ABNAB57_0071 AB57_0761
ABBABBFA_02880(argJ) ABBFA_03450(argA)
ABXABK1_0062 ABK1_0694
ABZABZJ_00054 ABZJ_00691(argJ)
ABRABTJ_03120 ABTJ_03783
ABDABTW07_0060 ABTW07_0689(argJ)
ABHM3Q_262 M3Q_902
ABADABD1_00290(argA) ABD1_06610(argJ)
ABJBJAB07104_00067 BJAB07104_00707
ABABBJAB0715_00069 BJAB0715_00702
ABAJBJAB0868_00068 BJAB0868_00714
ABAZP795_14150 P795_17080
ABKLX00_00345 LX00_03255(argJ)
ABAUIX87_14735 IX87_17795(argJ)
ABAAIX88_02470 IX88_05515(argJ)
ABWBL01_01565 BL01_11070(argJ)
ABALABLAC_31340 ABLAC_37340
ACCBDGL_002948(argA) BDGL_003562(argJ)
ANORR32_14765(argJ) RR32_17890
ALCOTEC02_15480 OTEC02_18625
ACALBUM88_00075 BUM88_03250
ASEII8T81_15540(argJ) I8T81_18600(argA)
ACDAOLE_16190(argJ) AOLE_19250
ACIACIAD0039(argA) ACIAD0650(argJ)
ATTAMQ28_08310 AMQ28_11140(argJ)
AEIAOY20_04255 AOY20_06680(argJ)
AJORZ95_03010(argJ) RZ95_16770
ACWA0J50_13980(argJ) A0J50_17535
ACVAMD27_03210(argJ) AMD27_15845
AHLAHTJS_12775 AHTJS_16550
AJNBVL33_01105 BVL33_05065
ASOLBEN76_13435 BEN76_16160
ALABFG52_00435 BFG52_13475
ASJAsACE_CH00041(argA) AsACE_CH02285(argJ)
AIDCTZ23_00180 CTZ23_03240(argJ)
ADVDJ533_05875(argJ) DJ533_18260
ARJDOM24_00145 DOM24_12150(argJ)
AWUBEN71_04310(argJ) BEN71_18655
ACUMC9E88_000925(argJ) C9E88_004530
AGUAS4_36500(argJ) AS4_42890(argA)
AUGURS_1167 URS_1611
ALWFOB21_06805(argJ) FOB21_10210
ADSFPL17_10825(argJ) FPL17_14070
ABERBSR55_00245 BSR55_17945
ATNFM020_13145(argJ) FM020_15715
ACHICDG60_00960 CDG60_04070(argJ)
ALJG8D99_00285(argA) G8D99_12235(argJ)
AWGGFH30_00205 GFH30_10605(argJ)
ASHAG8E00_03730(argJ) G8E00_15950(argA)
ATGJ4G44_02350(argA) J4G44_04985(argJ)
AVBRYU24_24720(argJ) RYU24_29820(argA)
ABOUACBO_06240(argJ) ACBO_30570(argA)
AGYLFPL18_03330(argJ) FPL18_06715
ACIUA3K93_02175 A3K93_12920
AVZHWI77_13565(argJ) HWI77_16695(argA)
APOTMZO21_00170(argA) MZO21_10055(argJ)
ATZM5E07_13390(argJ) M5E07_15970(argA)
ACOINQU59_03160(argA) NQU59_18385(argJ)
AVIVLF296_03830(argJ) LF296_18195(argA)
ACIEKIP84_15030(argJ) KIP84_18410(argA)
ASUEF2A31_12295(argJ) F2A31_15460
MCTMCR_0115(argA)
MCSDR90_1778(argA)
MCATMC25239_00153(argA)
MOIMOVS_05460(argJ) MOVS_09735
MOSAXE82_00540(argJ) AXE82_06790
MBLAAX09_04845(argJ) AAX09_09195
MBOIDQF64_07980(argJ) DQF64_13615
MCUNNCTC10297_00596(argA) NCTC10297_01507(argJ)
MNNI6G26_02010(argA) I6G26_06925(argJ)
MNSLU293_00870(argJ) LU293_05525(argA)
MNJLU290_05905(argJ) LU290_09695(argA)
MHACLU276_04885(argJ) LU276_09050(argA)
MCAHU0021_00540(argJ) U0021_05515(argA)
MBAHHYN46_02020 HYN46_07180
SONSO_4245(argA)
SDNSden_0329
SFRSfri_3825
SAZSama_0330
SBLSbal_0380
SBMShew185_0379
SBNSbal195_0391
SBPSbal223_0405
SBTSbal678_0399
SBSSbal117_0483
SBBSbal175_3860
SLOShew_3478
SPCSputcn32_0465
SHPSput200_0333
SSESsed_0388
SPLSpea_3834
SHEShewmr4_3594
SHMShewmr7_0362
SHNShewana3_2724 Shewana3_3767
SHWSputw3181_0368
SHLShal_0432
SWDSwoo_4558
SWPswp_2207
SVOSVI_4056(argA)
SHFCEQ32_18545
SJASJ2017_0368
SPSWSps_03298
SBJCF168_01890
SMAVCFF01_17120
SHEWCKQ84_10270
SALGBS332_09345
SLJEGC82_02690
SMAIEXU30_12155
SPOLFH971_00520
SBKSHEWBE_0196(argA)
SKHSTH12_04018(argA)
SAESHBH39_01200(argA)
SLITJQC75_01550(argA)
SCAATUM17387_03380(argA)
SPSHFM037_26290
SEURFM038_001690(argA)
SYKKDN34_01145(argA)
SCYPJYB88_01525(argA)
SAVIJYB87_01575(argA)
SSEMJYB85_01665(argA)
SGLAFJ709_18155
SINVK8B83_03755(argA)
SXMMKD32_02365(argA)
SVMKDH10_003324(argA)
SHEJMZ182_01685(argA)
SSEHN7V09_04315(argA)
SCHKGII14_19540
SACHK0H61_15960(argA)
SAEGK0H80_17795(argA)
SDEOD0436_20235(argA)
SMESK0I73_16940(argA)
SHAOK0H81_18135(argA)
SZHK0H63_01730(argA)
SSPAK0I31_18025(argA)
SHNSK0J45_17850(argA)
SRHSK0I63_17995(argA)
SPSJK0I62_01835(argA)
SMAYK0H60_18910(argA)
SOGRA178_02065(argA)
SPSREGC80_03870
ILOIL0616(argH)
ILIK734_03085
IPICEW91_09615(argH)
IDICWC33_02630
IDTC5610_10575
IABK5X84_02835(argH)
PANMD3795_08040
CPSCPS_0464(argHA) CPS_0465(argA) CPS_1312(argJ)
COMCMT41_01970 CMT41_01975
COZA3Q34_12330 A3Q34_12335
COLWA3Q33_07280 A3Q33_07285
COLADBO93_00945 DBO93_00950
COVEKO29_01225 EKO29_01230
CBERB5D82_09140(argH) B5D82_09145
LSDEMK97_09175 EMK97_09180
THTE2K93_09850(argH)
THAPFNC98_01055(argH)
THABLP316_04415(argH) LP316_04420(argA)
TPSYRGQ13_18545(argH)
TNNRI845_01405(argH)
TFTRI844_12510(argH)
THATH3N35_03140(argH)
TACTSG35_003260(argH)
TVDSG34_026140(argH)
PHAPSHAa2287(argHA)
PTNPTRA_a2772(argHA)
PSMPSM_A0799(argHA)
PSEOOM33_06490
PIAPI2015_0780
PPHEPP2015_3293
PBWD172_013955
PRRAT705_14460
PLZS4054249_02840
PALNB0W48_04115
PPISB1L02_16410(argH)
PEAPESP_a0986(argHA)
PSPOPSPO_a0723(argHA)
PARTPARC_a0940(argHA)
PTUPTUN_a4150(argAB)
PNGPNIG_a2964(argHA)
PTDPTET_a0899(argHA)
PSENPNC201_15705(argH)
PDJD0907_07705
PAGAPAGA_a2925(argHA)
PCARPC2016_2474
PMAACPA52_03765
PXIJ5O05_16265(argA)
PVBJ5X90_08085(argH)
PSAZPA25_28670(argH)
PDVFFU37_02590(argH)
PFLICTT31_15895
PSHOKQ246_05985(argA)
PMAZR5H13_16510(argH)
PSMMPspMM1_08200(argH)
PSYMJ1N51_10895(argA)
AMCMADE_1002640
AMHI633_02375
AMAAamad1_02385
AMALI607_02350
AMAEI876_02535
AMAOI634_02600
AMADI636_02400
AMAII635_02385
AMAGI533_02305
AMBAMBAS45_02055
AMGAMEC673_01855
AMKAMBLS11_02085
ALTambt_16100
AALEP13_02315
AAUSEP12_02420
ASPAOR13_3083
ASQAVL57_03360
AAWAVL56_02085
ALRDS731_18735
ALEAV939_02175
ALZAV940_02175
APELCA267_007015(argA)
ALTEALT761_00440
SALMD0Y50_01770
SALKFBQ74_15530
SMAAIT774_15130(argA)
GAGGlaag_3431
GNIGNIT_0478(argA)
GPSC427_4548
PMESFX988_01750
PATPatl_0977
LALAT746_17975
CATEC2869_08610 C2869_08615 C2869_19750(argJ)
SALHHMF8227_02756(argH)
HMIsoil367_03945 soil367_15850
PAEWKIH87_18715(argH)
AGZM0C34_01405(argA) M0C34_02190(argH)
AGQLQZ07_01280(argA) LQZ07_03685(argH)
AGAROAG1_02450(argA) OAG1_36760(argH)
ALKMNKI27_15990(argJ) NKI27_16915(argA)
ASEMNNL22_12420(argJ) NNL22_13410(argA)
CATTOLW01_05265(argJ) OLW01_12950(argA)
ALIIQR722_02985(argA)
PMAWMACH26_37460(argH)
PINPing_0232 Ping_0872
PSYPCNPT3_01685
FBLFbal_0314
FESHER31_17335(argH)
MVSMVIS_1609(argA) MVIS_4304(argH)
MYAMORIYA_0294(argA) MORIYA_2833(argHA)
MMAAFR932_04485 FR932_18545(argH)
MOQHWV03_00660(argH) HWV03_14145(argA)
CJACJA_0479(argA) CJA_2918(argJ)
CEBB0D95_10545 B0D95_16910
CELLCBR65_08210 CBR65_16115
CEKD0B88_02045 D0B88_07820(argJ)
CEGD0C16_11465(argJ) D0C16_14420
SDESde_0360 Sde_0857
TTUTERTU_0377(argA) TERTU_3040
SAGAM5M_13605 M5M_17855
MARQMARGE09_P0312 MARGE09_P1481 MARGE09_P2020
GILNHM04_07805(argA) NHM04_14420(argJ)
MKEOOT55_08480(argJ) OOT55_11515(argA)
SPOIIMCC21906_00229 IMCC21906_01226
SNANI6N98_01170(argA) I6N98_04280(argJ)
STAWNCG89_05685(argJ) NCG89_08480(argA)
ZALAZF00_14520(argJ) AZF00_17320
OSGBST96_07110 BST96_11710
MTHDA3224_05270(argJ) A3224_13980
MICCAUP74_00462(argA) AUP74_03362(argJ)
MAGAMag101_02525 Mag101_13210
MIIBTJ40_16865(argJ) BTJ40_20065
MICTFIU95_15520(argJ) FIU95_19050(argA)
MHYDGTQ55_03020 GTQ55_13060(argJ)
MCELLPW13_02915(argJ) LPW13_17985(argA)
MICZGL2_17650(argA) GL2_24120(argJ)
MVBMJO52_15875(argJ) MJO52_19195(argA)
MPAFR5R33_04675(argJ) R5R33_12025(argA)
MBRGPVT68_06440(argJ) PVT68_14465(argA)
HJABST95_02515 BST95_17465
HALCEY643_00270 EY643_04655(argJ)
KIMG3T16_09990(argA)
AFUSEYZ66_00230 EYZ66_10660(argJ)
PAQME0F26_02940 E0F26_11975(argJ)
LIBE4T55_01885(argJ)
MCAMCA1679(argJ) MCA2084(argA)
METUGNH96_08035 GNH96_09465(argJ)
MMEOOOT43_02425(argJ) OOT43_20205(argA)
MEEFJWZ97_03865(argA) JWZ97_11770(argJ)
MMTMetme_0466 Metme_3712
MDNJT25_007395(argJ) JT25_017275
MDHAYM39_00745(argJ) AYM39_13105
MKOMKLM6_0189 MKLM6_2686
METLU737_02515(argJ) U737_08115
MPADKEF85_04345(argJ) KEF85_06320(argA)
MELLIVG45_10775(argA) IVG45_19455(argJ)
MRPNM686_004555(argA) NM686_021215(argJ)
MMOTQZJ86_02235(argJ) QZJ86_06885(argA)
MAHMEALZ_0461(argJ) MEALZ_1794(argA)
MBUREQU24_09425 EQU24_19555(argJ)
MPSYCEK71_05385 CEK71_13845
MMAIsS8_2333 sS8_4654
MSZEMSZNOR_4103(argA) MSZNOR_4251(argJ)
MMOBF6R98_04895(argJ) F6R98_09735
MEINmethR_P0481 methR_P1777
MOZMoryE10_10070(argJ) MoryE10_20370(argA)
MISZMishRS11D_09210(argA) MishRS11D_29790(argJ)
MESLKKZ03_21405(argA) KKZ03_21545(argJ)
MECHQ9L42_006695(argJ) Q9L42_015935(argA)
MEIYMIN45_P0451 MIN45_P1373
MCAUMIT9_P0350 MIT9_P2155
FPHFphi_0557
FPTBZ13_1471(argJ)
FPIBF30_756(argJ)
FPMLA56_1618(argJ)
FPXKU46_798(argJ)
FPZLA55_250(argJ)
FPJLA02_169(argJ)
FRTF7308_0263
FNAOOM_0253
FNLM973_01695
FHACDV26_02465
FRXF7310_01420
FRCKX01_1004(argJ)
FADCDH04_08855
FMIF0R74_09750(argJ)
FSRKQR59_01295(argJ)
TCXTcr_0590 Tcr_0598
HTREPV75_03600(argJ) EPV75_03640
HMARHVMH_0727(argJ) HVMH_0736(argA)
TCYThicy_0206 Thicy_0213
TAOTHIAE_01215(argJ) THIAE_01250
THIOAYJ59_10165 AYJ59_10205(argJ)
TMHJX580_01505(argJ) JX580_09190(argA)
MEJQ7A_1027 Q7A_29
MECQ7C_1758 Q7C_858
MPINLGT42_002925(argA) LGT42_013140(argJ)
MMAFGCM100_09160(argJ) GCM100_18090(argA)
MTHAVSX76_05400(argJ) VSX76_15905(argA)
CYQQ91_0278 Q91_0376(argJ)
CZACYCME_2272(argJ) CYCME_2389(argA)
CYYCPC19_11200 CPC19_11730
THIGFE785_08160 FE785_08210(argJ)
TXAHQN79_03660(argJ) HQN79_03785(argA)
TIBTHMIRHAM_16200(argA) THMIRHAM_16300(argJ)
TLHNR989_08305(argA) NR989_08350(argJ)
TSETHMIRHAS_18810(argA) THMIRHAS_18940(argJ)
TZOTHMIRHAT_06840(argJ) THMIRHAT_06920(argA)
TIGTHII_1381 THII_3177
BLEPAL038_00435(argJ) AL038_05745 AL038_14535
THISHZT40_11715(argJ) HZT40_17300(argA)
TUNJ9260_00095(argA) J9260_02515(argJ)
TLOJ9253_01770(argJ) J9253_13270(argA)
TSBHMY34_05065(argJ) HMY34_11880(argA)
TANIJ8380_01010(argJ) J8380_02720(argA)
TWNL2Y54_06295(argA) L2Y54_09135(argJ)
TLCRCF98_06195(argA) RCF98_12970(argJ)
TSJL3K52_05060(argA) L3K52_07710(argJ)
TDUQJT80_01655(argJ) QJT80_14860(argA)
NOCNoc_2013 Noc_2850
NHLNhal_0502 Nhal_3281
NWANwat_0238 Nwat_1088
NWRE3U44_01970(argJ) E3U44_07905
ALVAlvin_0144 Alvin_1553
ATEPAtep_03140(argJ) Atep_20850(argA)
TVIThivi_2308 Thivi_3577
TMBThimo_2192 Thimo_3666
MPURMARPU_10410 MARPU_14185(argJ)
TEETel_03820(argJ) Tel_03930
NTTTAO_0238 TAO_1581
TSYTHSYN_00900 THSYN_03430
RHHE0Z06_00830
RHEIATY27_07535
TTPE6P07_02025(argJ) E6P07_09170
NTGNSCAC_1360(argA) NSCAC_1406(argJ)
THIPN838_20020(argA) N838_27415(argJ)
CJAPGWK36_06765 GWK36_10705(argJ)
THIMKFB96_12710(argA) KFB96_13645(argJ)
TBOGLT988_08475(argA) LT988_09190(argJ)
TLRThiosp_00201(argA) Thiosp_04628(argJ)
TFRIThiofri_04383(argJ) Thiofri_04779(argA)
TWGThiowin_00021(argA) Thiowin_00998(argJ)
AEHMlg_0363 Mlg_2085
HHAHhal_2026 Hhal_2046
HHKHH1059_17300(argJ) HH1059_17790(argA)
HHCM911_15325
EBSECTOBSL9_0397(argJ) ECTOBSL9_0502
TGRTgr7_0572 Tgr7_0780
TKMTK90_2190 TK90_2295
TNITVNIR_0449(argA_[H]) TVNIR_2594(argJ_[H])
TTITHITH_14415(argJ) THITH_15420
TVRTVD_02235(argJ) TVD_12380
SSALSPISAL_06780 SPISAL_08190
SPIUSPICUR_07585 SPICUR_09305
SROSBBH56_06795 BBH56_08410
SPIZGJ672_07640(argJ) GJ672_09245
SHAILMH63_04355(argJ) LMH63_16375(argA)
APRSBI364_04000 BI364_14485
AAEOBJI67_12015 BJI67_13315
AFYBW247_02775 BW247_13465
NAXHC341_14325(argJ) HC341_15520(argA)
HNAHneap_1344 Hneap_1997
HAZA9404_04690 A9404_11085
WMAWM2015_187
WEZIC757_00610
GAIIMCC3135_11610(argA) IMCC3135_29130(argJ)
GHLGM160_03765 GM160_09525(argJ)
TBNTBH_C0569 TBH_C2193
EPSL0Y14_04290(argJ) L0Y14_13580(argA)
SEDSAAY24_09375(argJ) AAY24_12415 AAY24_15235
TTCFOKN1_0819 FOKN1_2656
THICTspCOW1_18530(argA) TspCOW1_31600(argJ)
HCHHCH_01030(argA) HCH_05872(argJ)
HAHEENC22_04275 ENC22_04610(argJ)
HAHHO5O45_21140(argA) O5O45_30825(argJ)
CSACsal_0713 Csal_2180
CCAGSR908_01805(argJ) SR908_10995(argA)
HELHELO_1617(argA) HELO_1972(argJ)
HCSFF32_09910 FF32_17375(argJ)
HAKKO116_02649 KO116_03547
HAMHALO1587 HALO2916 HALO3803
HHUAR456_03405 AR456_07540(argJ)
HCOLOKO_00535(argA) LOKO_01176(argJ_1) LOKO_01287(argJ_2)
HSIBOX17_01670 BOX17_10460
HALOBWR19_02780 BWR19_12100
HHHCLM76_10105 CLM76_16805
HBEBEI_1220(argJ) BEI_3114(argAB)
HAGBB497_00105 BB497_10740
HAFC8233_07395(argJ) C8233_09180 C8233_13320
HMDCTT34_03955 CTT34_11320
HAXIHAALTHF_32630n HAALTHF_52250n
HSVHNO53_02900(argA) HNO53_08150(argJ)
HPROLMS44_03700(argA) LMS44_08855(argJ) LMS44_15395
HQDK1Y77_03705(argA) K1Y77_09990(argJ)
HBHE4T21_07250(argJ) E4T21_16955(argA)
HBPHPTD01_2677 HPTD01_385
HALFQEN58_03595(argA) QEN58_07410(argJ) QEN58_13035
HHAOQWG60_10820(argJ) QWG60_13965(argA)
HASOB2G49_05360 B2G49_12725
HALWB6N23_04290(argJ) B6N23_12685(argA)
HASHHXW73_03790(argA) HXW73_06810(argJ)
HPISP1P91_07145(argJ) P1P91_11565(argA)
HAMSNF683_11125(argA) NF683_19380(argJ)
HCAMI4484_03105(argA) I4484_08105(argJ)
HAAHHALA3H3_180013(argA) HALA3H3_950041(argJ)
HALKCUU95_02215 CUU95_13620(argJ)
HVNEI420_03720 EI420_11905(argJ)
HOLHORIV_11510 HORIV_26780(argJ) HORIV_47190
HSRHSBAA_11250 HSBAA_24940 HSBAA_44950
HPIZGYM47_03830(argA) GYM47_10500(argJ)
HNPSR894_03260(argA) SR894_07565(argJ) SR894_13635
HTTHZS52_00155(argA) HZS52_12580 HZS52_19095(argJ)
HSXHNO51_03025(argA) HNO51_07515(argJ)
HTXEKK97_03605 EKK97_08550(argJ)
ZPLZBT109_0914 ZBT109_1761
HAAA5892_06925 A5892_08800(argJ)
CMAIBFX80_02010 BFX80_13450 BFX80_15220
CAMHLCW13_02040(argA) LCW13_03800(argJ) LCW13_15200
COBECLAM6_03980(argA) CLAM6_07400(argJ) CLAM6_30850
COBBH2O77_01930(argA) H2O77_03685(argJ) H2O77_15600
COBDU0O11_01930(argA) U0O11_03680(argJ) U0O11_15390
KUSB9G99_11085 B9G99_16120
KMAB9H00_03715 B9H00_15520
KUYFY550_04360 FY550_09870(argJ)
PAURFGL86_01695 FGL86_14535(argJ)
SAJSQO259_06315(argJ) QO259_13895(argA) QO259_15025
ABOABO_0608(argJ) ABO_2306(argA)
ALNAS19_06250 AS19_23690
ALCAASALC70_01134(argJ) ASALC70_02797(argA)
ADIB5T_00638(argA) B5T_03478(argJ)
AXEP40_02965 P40_16395(argJ)
APACS7S_02220 S7S_04865(argJ)
MMWMmwyl1_1103 Mmwyl1_2606
MMEMarme_0876 Marme_2514
MPCMar181_1086 Mar181_1464 Mar181_2740
MPRIMP3633_1572 MP3633_2912(argA)
MARDIBG28_04325(argA) IBG28_11875(argJ)
MFOIJSY38_02015 JSY38_05410(argA) JSY38_17230(argJ)
MPRFJ8N69_12045(argA) J8N69_14665(argJ)
MRHIKDW99_04785(argA) KDW99_11890(argJ) KDW99_13490
MPONMACH16_07510(argA) MACH16_18240(argJ)
TOLTOL_0811 TOL_3584
TORR615_13355(argJ) R615_16780
TWANHUF19_04785(argJ) HUF19_17245(argA)
OAIOLEAN_C29980(argJ) OLEAN_C35030(argA)
MARSA8C75_01190 A8C75_05310
MGEOCFI10_06495 CFI10_18215
MSECLN244_05285(argJ) LN244_15745(argA)
MARLHH196_05775(argJ) HH196_09440(argA)
MRZKDW95_10800(argJ) KDW95_15000(argA)
BSANCHH28_00260 CHH28_03145
NCUF0U83_01275 F0U83_04560(argJ)
NJPNEJAP_0251(argAB) NEJAP_0967(argJ)
NIKF5I99_04345(argJ) F5I99_17290
BMARHF888_13030(argJ) HF888_15620(argA)
AJPAMJAP_0196(argAB) AMJAP_0920(argJ)
VCWGJQ55_10395(argJ) GJQ55_12270
BACZKFF03_00370(argA) KFF03_04700(argJ)
GSNYC6258_01550 YC6258_02401
RFOREIFOR_02662 REIFOR_02707(argA)
OMEOLMES_3980 OLMES_4561 OLMES_4687
LLPGH975_00430 GH975_10285(argJ)
ENWMJO57_02145(argA) MJO57_22460(argJ)
EEINX720_03005(argJ) NX720_13545(argA)
ENGO2T12_04690(argA) O2T12_18020(argJ)
EMPEZMO1_3157(argJ) EZMO1_4538(argAB)
PLEIQ9312_14765(argH)
AHAAHA_2569(argA)
AHYAHML_13655
AHDAI20_06595
AHRV428_14140
AHPV429_14160
AHJV469_08950
AHHRY45_13340
AHIVU14_08885
AAJBOQ57_13160
ASAASA_2577(argA)
AEOO23A_p1777
AVRB565_1577
AVOAMS64_11450
AMEDB224_1549
ASRWL1483_480(argA)
ADHCK627_13205
ACAVVI35_08130
AEMCK911_08450
AEAC2U39_08475
ARVC7N77_16425
AESC2U30_05090
AELNCTC12917_01648(argA)
ASIMFE240_06445
AALLI6G90_07220(argA)
AJDI6H43_01905(argA)
ARIVKYK33_11775(argA)
ASAAKXJ75_09470(argA)
ABESIU367_08835(argA)
TAUTola_2150
OCEGU3_11950
OPEPU634_09120(argA)
OCMCBP12_02050 CBP12_11295
OPFCBP31_01695 CBP31_08800
ZDFAN401_11220 AN401_17825
KKOKkor_0546 Kkor_2458
KGETQ33_1834
KSDKS2013_1898
KPDCW740_11520
KAMSR900_11895
CHJNCTC10426_00825(ypeA)
SUTRL0B52_08725(argA)
IGNMMG00_06850(argJ)
WCNPE074_01280(argJ) PE074_02615(argA)
GAPGAPWK_0300
GAQRAM11_02895(argA)
FPPFPB0191_00052 FPB0191_01728
ORBIPMB12_00560(argA)
SOKD0B54_03725 D0B54_14390 D0B54_18945(argJ)
SINIGT972_08235 GT972_08930(argJ)
FCEJN531_002125(argJ) JN531_010575(argA)
GBIPG2T_09875
SLIMSCL_0561 SCL_2097
SVASVA_0705 SVA_2440
ACIIC4901_03455(argJ) C4901_04455
ATYA9R16_012075 A9R16_012855(argJ)
SALNSALB1_2349 SALB1_3617
TSNW908_03945 W908_06155(argJ)
THINCRN91_04210 CRN91_06350
THOSP60_06685(argJ) SP60_08035
REVHUE57_07860(argJ) HUE57_16150(argA)
CDIZCEDIAZO_03497(argH)
RMARmag_0528 Rmag_0704
REOHUE58_02405 HUE58_03490(argJ)
VOKCOSY_0484 COSY_0655(argJ)
EBHBSEPE_0972(argA) BSEPE_1061(argJ)
BTHGMS2017_0640
CBLYIPM89_08195(argA) IPM89_10025(argJ)
GPBHDN1F_06800(argJ) HDN1F_19680(argA)
ENMEBS_0442(argJ) EBS_1706(argA)
IFOCVFO_0819(argJ)
APHFCVPH_0848(argJ)
NMENMB1876(argA) NMB2005(argJ)
NMPNMBB_2140 NMBB_2303(argJ)
NMHNMBH4476_1818(argA) NMBH4476_1942(argJ)
NMDNMBG2136_0344(argA) NMBG2136_1897(argJ)
NMMNMBM01240149_0182(argJ) NMBM01240149_0313(argA)
NMSNMBM01240355_1806(argA) NMBM01240355_1934(argJ)
NMQNMBM04240196_1814(argA) NMBM04240196_1941(argJ)
NMZNMBNZ0533_0318(argJ) NMBNZ0533_0451(argA)
NMANMA0435 NMA0580
NMWNMAA_0148(argJ) NMAA_0274(argA)
NMXNMA510612_0473(argJ) NMA510612_0639(argA)
NMCNMC0343(argA) NMC1982(argJ)
NMNNMCC_0199(argJ) NMCC_0345(argA)
NMTNMV_2066(argA) NMV_2204(argJ)
NMINMO_0161(argJ) NMO_0290(argA)
NGONGO_0027 NGO_1194(argJ)
NGKNGK_0035 NGK_1981
NLANLA_18210(argA) NLA_19460(argJ)
NELNELON_01205(argJ) NELON_09075
NWESAMEA3174300_1555(argJ) SAMEA3174300_2032(argA)
NSIA6J88_02310(argJ) A6J88_04220(argA)
NMJNM96_10555(argJ) NM96_12390(argA)
NEIBG910_05015(argA) BG910_07635
NEKCGZ77_06750 CGZ77_10150(argA)
NFVFAH67_00115(argJ) FAH67_10500(argA)
NSFFAH66_00115(argJ) FAH66_08315(argA)
NZLD0T92_03260(argA) D0T92_10700(argJ)
NAQD0T90_03590(argA) D0T90_04210(argJ)
NBLGJV52_04325(argJ) GJV52_04720(argA)
NZOSAMEA4504057_0644(argA) SAMEA4504057_2216(argJ)
NCINCTC10296_00984(argJ) NCTC10296_02332(argA)
NANINCTC12227_00217(argA) NCTC12227_01784(argJ)
NBCH3L91_01010(argJ) H3L91_10595(argA)
NWDH3L96_00155(argA) H3L96_01925(argJ)
NSGH3L94_04055(argJ) H3L94_10250(argA)
NMUSH7A79_0269
NSCJ7445_09495(argJ) J7445_11185(argA)
NPFLPB400_00480(argA) LPB400_10345(argJ)
NDNH3L92_09035(argJ) H3L92_09915(argA)
NWXCGZ65_00600
NDULVJ88_02945(argJ) LVJ88_10765(argA)
NAWLVJ86_01170(argJ) LVJ86_02430(argA)
NMBMON40_11370(argA) MON40_12670(argJ)
NLSPJU73_07335(argA) PJU73_09160(argJ)
SALVSALWKB2_1619 SALWKB2_1686
SCOMPYG29_03955(argJ) PYG29_09200(argA)
KKIKKKWG1_0010(argJ) KKKWG1_2008(argA)
KPOTLVJ84_09375(argA)
VFFVITFI_CDS0202 VITFI_CDS2271
VITADP71_16800 ADP71_21660
VSTLVJ81_02905(argJ) LVJ81_05265(argA)
VMSLVJ82_00380(argA) LVJ82_04985(argJ)
AFFH3L97_01475(argJ) H3L97_08205(argA)
ACRSLVJ80_01210(argJ) LVJ80_12625(argA)
CSTEH3L98_04365(argJ)
NBACUN60_02805
PTESJQU52_04635(argJ) JQU52_07450(argA)
MCERMON37_00495(argA) MON37_10730(argJ)
USULVJ78_01320(argJ) LVJ78_10825(argA)
UTELVJ83_02360(argA) LVJ83_12520(argJ)
CCAHDWG20_01755 DWG20_06980
CVICV_0478(argJ) CV_3355(argA)
CVCBKX93_07500 BKX93_13005
CHROCXB49_04805 CXB49_22160(argJ)
CHRIDK842_01640 DK842_06925(argJ)
CHRBDK843_07180 DK843_12490(argJ)
CRZD1345_00640(argJ) D1345_16665
CHRMFYK34_11155 FYK34_16240(argJ)
CHAECH06BL_01240(argJ) CH06BL_34300(argA)
PSENH8B_3353 NH8B_3932(argJ)
AMAHDLM_0233 DLM_2026 DLM_4504
AQSDKK66_03650 DKK66_05025(argJ) DKK66_18340
VOGLCH97_08685(argA) LCH97_16650(argJ)
IODEJO50_08925(argJ) EJO50_11030
IFLC1H71_03265(argJ) C1H71_05455
JEUBJP62_08685 BJP62_15015
JESJHS3_01320(argJ) JHS3_21070(argA)
DEEHQN60_04375(argA) HQN60_11615 HQN60_12960(argJ)
DTKK4H28_06850(argJ) K4H28_12790(argA)
CHIZHQ393_09420(argJ) HQ393_11415(argA) HQ393_12520
CFONHZU75_09990(argA) HZU75_10045 HZU75_13145(argJ)
CHICN8I74_06310(argJ) N8I74_17790(argA)
CARIFNU76_06915(argJ) FNU76_12380
CKSH9L41_01240(argA) H9L41_04425(argJ)
LHKLHK_02338(argA-1) LHK_02766(argA-2) LHK_02770(argJ)
AQLBXU06_01935 BXU06_04140
MAERDAI18_03070 DAI18_03110(argJ)
RSORSc1250(argA) RSc2833(argJ) RSp0139
RSEF504_1278 F504_2761 F504_3591
RPUCDC45_06445(argA) CDC45_14425 CDC45_18280
RNCGO999_02785(argJ) GO999_10165(argA) GO999_22800
RSCRCFBP_10627(argJ) RCFBP_20179(argA)
RSLRPSI07_0674(argJ) RPSI07_2115(argA) RPSI07_mp0105
RSNRSPO_c00675(argJ) RSPO_c02113(argA) RSPO_m00132(argA)
RSMCMR15_10582(argJ) CMR15_20456(argA) CMR15_mp10122
RSYRSUY_06440 RSUY_16840(argA)
RSGJK151_10275(argA) JK151_15140(argJ)
RPIRpic_1078 Rpic_1818 Rpic_3078 Rpic_3824
RPFRpic12D_1170 Rpic12D_2713 Rpic12D_3937 Rpic12D_5348
RPJN234_01175 N234_13575 N234_18415(argJ) N234_22885 N234_23645 N234_37645
RMNTK49_06235(argJ) TK49_10390 TK49_18330
RINACS15_2123(argA) ACS15_2972 ACS15_3131(argJ) ACS15_3437 ACS15_5617
RWEKOL96_13455(argA) KOL96_20985(argJ)
REHH16_A0269(h16_A0269) H16_A1683(h16_A1683) H16_A2343(argAB) H16_A3263(argJ) H16_B1899(h16_B1899)
CNCCNE_1c02750 CNE_1c22530(argA2) CNE_1c32010(argJ)
CUHBJN34_0030 BJN34_01395 BJN34_01425 BJN34_01615 BJN34_0210 BJN34_11940 BJN34_14855 BJN34_17490 BJN34_21330 BJN34_21455 BJN34_34595
REUReut_A0244 Reut_A2066 Reut_A2969 Reut_B4620 Reut_C5968 Reut_C6012 Reut_C6122
RMERmet_0196 Rmet_2070(argAB) Rmet_3117(argJ)
CTIRALTA_A0209 RALTA_A1888(argA) RALTA_A2719
CBWRR42_m0305 RR42_m2641 RR42_m3668 RR42_s2840
CGDCR3_1679(argAB) CR3_2398(argJ)
CCUPBKK81_03775 BKK81_13720 BKK81_17525 BKK81_17865
CUPBKK80_03120 BKK80_14655 BKK80_18535
CUUBKK79_09145 BKK79_13515 BKK79_18350
CPAUEHF44_04450 EHF44_07785(argJ) EHF44_12415
COXE0W60_00640 E0W60_10025 E0W60_11915 E0W60_18830 E0W60_21205 E0W60_25375(argJ)
CCAMM5D45_01135 M5D45_09935(argA) M5D45_14650(argJ)
CCAXKZ686_01315(argJ) KZ686_13065(argA)
CUKKB879_01400 KB879_19085 KB879_23620(argA) KB879_28630(argJ) KB879_33170
CNANA2G96_02440 A2G96_15155 A2G96_20130(argJ)
BMABMA1751(argA) BMA2539(argJ)
BMVBMASAVP1_A0461(argJ) BMASAVP1_A2260(argA)
BMLBMA10229_A1319(argJ) BMA10229_A3059(argA)
BMNBMA10247_1532(argA) BMA10247_3243(argJ)
BMALDM55_2207(argA) DM55_734(argJ)
BMAEDM78_2049(argA) DM78_714(argJ)
BMAQDM76_2186(argA) DM76_715(argJ)
BMAIDM57_1311(argJ) DM57_562
BMAFDM51_1437(argA) DM51_2176(argJ)
BMAZBM44_127(argJ) BM44_1623(argA)
BMABBM45_1185(argA) BM45_2703(argJ)
BPSBPSL2325 BPSL3015(argJ)
BPMBURPS1710b_2777(argA) BURPS1710b_3534(argJ)
BPLBURPS1106A_2699(argA) BURPS1106A_3539(argJ)
BPDBURPS668_2643(argA) BURPS668_3514(argJ)
BPRGBP346_A2824(argA) GBP346_A3687(argJ)
BPSEBDL_2406(argJ) BDL_3164(argA)
BPSMBBQ_287(argJ) BBQ_987(argA)
BPSUBBN_1114(argA) BBN_415(argJ)
BPSDBBX_1565(argA) BBX_803(argJ)
BPZBP1026B_I0292(argJ) BP1026B_I1002
BPQBPC006_I2741 BPC006_I3591
BPKBBK_1904(argJ) BBK_2632(argA)
BPSHDR55_1498(argJ) DR55_2195(argA)
BPSABBU_2540(argJ) BBU_3236(argA)
BPSOX996_1119(argJ) X996_1841(argA)
BUTX994_111(argA) X994_3134(argJ)
BTEBTH_I1128(argJ) BTH_I1837(argA)
BTQBTQ_2077(argA) BTQ_2800(argJ)
BTJBTJ_242(argA) BTJ_2895(argJ)
BTZBTL_1541(argA) BTL_800(argJ)
BTDBTI_1308(argA) BTI_591(argJ)
BTVBTHA_1641(argA) BTHA_916(argJ)
BTHEBTN_3227(argA) BTN_564(argJ)
BTHMBTRA_1032(argJ) BTRA_1762(argA)
BTHADR62_1 DR62_735(argJ)
BTHLBG87_1022(argJ) BG87_1742(argA)
BOKDM82_1930(argA) DM82_2681(argJ)
BOCBG90_2025(argJ) BG90_2781(argA)
BUUWS70_02650(argJ) WS70_06095
BSAVWS86_03145(argJ) WS86_06935
BHGI6G56_13835(argA) I6G56_17890(argJ)
BUDAQ610_02695(argJ) AQ610_06655
BVIBcep1808_0545 Bcep1808_2235
BVEAK36_1732(argA) AK36_260(argJ)
BURBcep18194_A3655 Bcep18194_A5465 Bcep18194_C6566
BCMBcenmc03_0540 Bcenmc03_2174
BCHBcen2424_0570 Bcen2424_2156
BCJBCAL2231 BCAL3452(argJ)
BCENDM39_2229(argA) DM39_383(argJ)
BCEWDM40_1276(argJ) DM40_2796(argA)
BCEOI35_0423(argJ) I35_2158
BAMBamb_0473 Bamb_2193 Bamb_5597 Bamb_5753
BACBamMC406_0498 BamMC406_2066 BamMC406_5520
BMJBMULJ_00412(argJ) BMULJ_02140(argA) BMULJ_05802 BMULJ_06264
BMUBmul_1115 Bmul_2826 Bmul_5712 Bmul_6298
BMKDM80_1098(argJ) DM80_2811(argA) DM80_5899 DM80_6152
BMULNP80_2275(argA) NP80_607(argJ)
BCTGEM_1272 GEM_2949 GEM_3497
BCEDDM42_1270(argJ) DM42_2931(argA)
BCEPAPZ15_06420(argJ) APZ15_16025
BDLAK34_2573(argJ) AK34_951(argA)
BPYRABD05_00695 ABD05_08445(argJ) ABD05_20250 ABD05_31085
BCONNL30_21235(argJ) NL30_25780
BUBBW23_1176(argJ) BW23_2752(argA)
BDFWI26_02390(argJ) WI26_10300 WI26_27560
BLATWK25_02735(argJ) WK25_10450
BTEIWS51_13210(argJ) WS51_21120 WS51_27140
BSEMWJ12_02485(argJ) WJ12_10865 WJ12_21620
BPSLWS57_20300(argJ) WS57_29370
BMECWJ16_02470(argJ) WJ16_11115
BSTGWT74_02790(argJ) WT74_11260
BSTLBBJ41_00255 BBJ41_09495
BANNJFN94_02575(argJ) JFN94_10980(argA)
BARINLX30_02705(argJ) NLX30_12585(argA)
BAENL3V59_02655(argJ) L3V59_12330(argA) L3V59_42635(arsN2)
BGLbglu_1g04720 bglu_1g25070
BGUKS03_1403(argJ) KS03_3276(argA)
BUGBC1001_0838 BC1001_2328 BC1001_3099
BGFBC1003_1132 BC1003_3046
BGDbgla_1g05090 bgla_1g28330
BGOBM43_1900(argJ) BM43_287(argA)
BYIBYI23_A008770 BYI23_A022760
BUKMYA_0484 MYA_1941
BUEBRPE67_ACDS08820(argA) BRPE67_ACDS23510(argJ)
BULBW21_1456(argA) BW21_659(argJ)
BUQAC233_06325 AC233_11910 AC233_15740(argJ)
BGPBGL_1c04590(argJ) BGL_1c26680 BGL_2c27580(argJ)
BPLAbpln_1g04440 bpln_1g25990 bpln_2g27620
BUMAXG89_03465(argJ) AXG89_11200 AXG89_37275
BUIAX768_04990 AX768_13145(argJ) AX768_15315
BURKDM992_01175(argJ) DM992_09450 DM992_11055 DM992_14000 DM992_27235
BXEBxe_A0496 Bxe_A1512
BXBDR64_2672(argJ) DR64_3674(argA)
BPHBphy_1489 Bphy_2663
BGEBC1002_1922 BC1002_2716
BPXBUPH_02904 BUPH_03627 BUPH_08129
BPYBphyt_2623 Bphyt_3460
BUZAYM40_13545 AYM40_18075(argJ) AYM40_35945
BFNOI25_1957(argJ) OI25_2814(argA) OI25_7117
BCAIK788_0006521 K788_0006825
PSPWBJG93_02770(argA) BJG93_15050(argJ)
PARABTO02_08865 BTO02_18270
PARBCJU94_00260 CJU94_01975 CJU94_07665 CJU94_12025
PHSC2L64_05735 C2L64_15855(argJ)
PTERC2L65_05485 C2L65_13750(argJ)
PGPCUJ91_06820 CUJ91_11810 CUJ91_15660(argJ)
PCJCUJ87_05460 CUJ87_15025(argJ)
PTSCUJ90_06040 CUJ90_15840(argJ)
PCAFDSC91_003985 DSC91_004879
PMEGFNZ07_25630 FNZ07_30830(argJ)
PTROG5S35_05660(argA) G5S35_12565(argJ)
PGISI6I06_01440(argA) I6I06_12505 I6I06_14125(argJ)
PACPFAZ97_05480 FAZ97_12320(argJ)
PACSFAZ98_05355 FAZ98_12070(argJ)
PEWKZJ38_03920(argJ) KZJ38_14390(argA)
PDIOPDMSB3_2912(argA) PDMSB3_3156.1 PDMSB3_3879(argJ)
PBRYNDK50_13530(argA) NDK50_18500(argJ)
PSAAQEN71_05620(argA) QEN71_27340(argJ)
PKFRW095_25085(argA) RW095_32915(argJ)
PBONQS306_03080(argJ) QS306_05660(argA)
PPAIE1956_05170(argJ) E1956_12325
BRHRBRH_00328 RBRH_03246
PNUPnuc_0179 Pnuc_1262
PNEPnec_0195 Pnec_0688
PDQCL55_00001830 CL55_00011650
POHDPM16_00970(argJ) DPM16_03605
PTRPDCO17_00930(argJ) DCO17_06400
PANIDCO16_00920(argJ) DCO16_06675
PPALAOC06_00940(argJ) AOC06_03710(argA)
PCOSC2747_00950(argJ) C2747_06020(argA)
PYTPKF023_01870(argJ) PKF023_07560(argA)
PIUAOC20_00965(argJ) AOC20_03485(argA)
PWUA8O14_00975 A8O14_04065
PARDDN92_00910(argJ) DN92_06265
PPKU875_01595(argJ) U875_13565
PPNODA70_05800 DA70_08785 DA70_19040(argJ)
PPNMLV28_00465 LV28_11405(argJ)
PRBX636_07800 X636_21290
PPULRO07_05560 RO07_19300
PSPUNA29_01325 NA29_17960
PAPISG18_06030(argJ) SG18_18400
PVEUC34_10520 UC34_21685
POXMB84_01555 MB84_14860
PTXABW99_01445 ABW99_08860 ABW99_18930
PFGAB870_08515 AB870_20990
PNRAT302_05210 AT302_22920
PANDDRB87_01640 DRB87_09585
PFIBPI93_006320(argJ) PI93_017135
PCOMNTU39_11585(argA) NTU39_23870(argJ)
PLGNCTC10937_00224(argA) NCTC10937_01103(argJ) NCTC10937_04445(ypeA)
HYFDTO96_100343(argJ) DTO96_101079(argA)
LMIRNCTC12852_00841(argJ) NCTC12852_01320(argA)
MCYSMCB1EB_0165 MCB1EB_0207
MYCOMPB2EB_0156(argA) MPB2EB_0198(argJ)
CABASBC2_12910(argA) SBC2_31010(argJ) SBC2_54630(ypeA_2) SBC2_73570
BUOBRPE64_ACDS09920(argA) BRPE64_ACDS24070
CABKNK8_09590(argA) NK8_24020(argJ)
LIMNHKT17_08200(argA) HKT17_12895(argJ)
LTORGQ30_04880(argJ) RGQ30_16800(argA)
TVLFAZ95_08395 FAZ95_19250(argJ)
TCARU0034_03060(argA) U0034_06900(argJ)
BPEBP2335(argA) BP3807(argJ)
BPCBPTD_0004 BPTD_2294(argA) BPTD_3750(argJ)
BPERBN118_0004 BN118_0054(argJ) BN118_2260(argA)
BPETB1917_0004 B1917_2248(argA) B1917_3818(argJ)
BPEUQ425_22930(argA) Q425_40 Q425_870(argJ)
BPARBN117_1722(argA) BN117_4027(argJ)
BPABPP1704(argA) BPP3953(argJ)
BBHBN112_1207(argA) BN112_3408 BN112_3996(argJ)
BBRBB4426(argJ)
BBMBN115_0004 BN115_3191(argA) BN115_4102(argJ)
BBXBBS798_3236(argA) BBS798_4203(argJ)
BPTBpet0541(argJ) Bpet1964
BAVBAV2242(argA) BAV3036(argJ)
BHOD560_1933(argJ) D560_2562(argA)
BHMD558_1918(argJ) D558_2544(argA)
BHZACR54_03006(argA) ACR54_04156(argJ)
BTRMSAMEA390648700767(argJ) SAMEA390648701975(ypeA) SAMEA390648703788(argA)
BBROBAU06_16970 BAU06_22865
BFZBAU07_09220 BAU07_23010
BPDZBBN53_02315 BBN53_07010
BOHAKI39_16265 AKI39_21860(argJ)
BGMCAL15_11180 CAL15_21195
BOJCBF45_00625 CBF45_11010
BGVCAL12_18010 CAL12_25075
AXYAXYL_00571(argJ) AXYL_02005(argA)
AXONH44784_000861 NH44784_016081
AXNAX27061_0582 AX27061_1891
AXXERS451415_00574(argJ) ERS451415_01890(argA)
ADTAPT56_02995(argJ) APT56_09040
AISBUW96_00730 BUW96_22990
ASWCVS48_03495(argJ) CVS48_26185
ACHRC2U31_07600(argJ) C2U31_15725
ACHBDVB37_02325(argJ) DVB37_08120
ADYHLG70_13060(argA) HLG70_19240(argJ)
ACHOH4P35_02430(argJ) H4P35_08210(argA)
AMUIPE062_04985(argA) PE062_26415(argJ)
APESFOC84_02530(argA) FOC84_15920(argJ)
AAEGRA224_02920(argJ) RA224_22780(argA)
ASELRAS12_12845(argA) RAS12_19230(argJ)
PUTPT7_0501 PT7_3488 PT7_3588
PUDG9Q38_05910(argJ) G9Q38_12640(argA)
PUSCKA81_07760 CKA81_11045
POLLOEG81_02655(argJ) OEG81_11775(argA)
AMIMMIM_c15160(argA) MIM_c29620(argJ)
AALNQ3V95_03490(argJ) Q3V95_06685(argA)
CDNBN940_12356 BN940_17831
BPSIIX83_02150(argJ) IX83_05165
AFAUZ73_04945 UZ73_13660(argJ)
AFQAFA_05360 AFA_15760
AAQUD3M96_06905 D3M96_16880(argJ)
AAMMFE795_05500(argA) FE795_14555(argJ)
PHNPAEH1_06725
ODIODI_R0644 ODI_R1625 ODI_R2755
BOZDBV39_01630 DBV39_16975(argJ)
ODHDHf2319_06580(argA) DHf2319_12285(argJ)
OURCEQ07_00955(argJ) CEQ07_04065
OUEI6G29_02245(argA) I6G29_05250(argJ)
PIGEGT29_04550(argJ) EGT29_16525
PACRFXN63_15235 FXN63_23295(argJ)
KGYEHF36_00835(argJ) EHF36_11260
PARKLSG25_08315(argA) LSG25_12060(argJ)
NARMN7E01_11210(argJ)
RFRRfer_2105 Rfer_2910
RSBRS694_10015 RS694_14010 RS694_16075
RACRA876_07405 RA876_14970
RHYRD110_06810 RD110_13730
RHFEUB48_04060(argJ) EUB48_10085
RHGEXZ61_09685 EXZ61_12650 EXZ61_13550 EXZ61_16350(argJ)
RHOAHZ993_02555(argA) HZ993_21050(argJ)
RHOBHTY51_07895(argA) HTY51_13380(argJ)
RMKRAN89_07320(argJ) RAN89_11805(argA) RAN89_15755
POLBpro_0829 Bpro_2397 Bpro_2418
PNAPnap_0739 Pnap_2177
POSDT070_10480 DT070_16240 DT070_16340
POOF7R28_14250 F7R28_14350 F7R28_20125(argJ)
PVACHC248_00513(argJ) HC248_01757(argA)
AJSAjs_0797 Ajs_2327
ACKC380_04540(argJ) C380_10585 C380_13180
ACRABSY15_3083 BSY15_3122(argA) BSY15_698(argJ)
ACIDCBP33_10790 CBP33_15070
ACIPCBP36_10725 CBP36_15500
ACINCBP34_09490 CBP34_10560 CBP34_15875
ACISCBP35_03430 CBP35_08205
ACIOEAG14_11280 EAG14_17305(argJ)
ARADKI609_13315(argA) KI609_13435 KI609_18345(argJ)
ATEMPQV96_11105(argA) PQV96_16530(argJ)
AAVAave_2553 Aave_3688
AAAAcav_2654 Acav_3603 Acav_3817
VEIVeis_0871 Veis_3927
DACDaci_4573 Daci_5496
DELDelCs14_1114 DelCs14_2238 DelCs14_3340
DTSBI380_00865 BI380_03385 BI380_27640
DHKBO996_15720 BO996_20730 BO996_25600
DLAI6G47_01590(argA) I6G47_06585 I6G47_28250(argJ)
VAPVapar_0018 Vapar_2722 Vapar_4231
VPEVarpa_0019 Varpa_2818 Varpa_4843
VPDVAPA_1c00180 VAPA_1c19880 VAPA_1c28380(argA) VAPA_1c43890(argJ)
VAAAX767_05305(argJ) AX767_10405 AX767_19395
VBOCKY39_00080 CKY39_06330 CKY39_06925 CKY39_18230
VAMC4F17_05980 C4F17_18980 C4F17_24730(argJ)
CTTCtCNB1_0754 CtCNB1_2092
CTESO987_04075(argJ) O987_12850
CKEB5M06_08010 B5M06_11960
CSERCCO03_13360 CCO03_15815
COFFOZ74_13975(argJ) FOZ74_15770
CAQTKAQ61_00700(argJ) KAQ61_09440(argA)
CODOLAD35_07475(argA) LAD35_17170(argJ)
CTEZCT3_07180(argJ) CT3_23900(argA)
AANTHUK68_11065(argA) HUK68_15755(argJ) HUK68_19735
CRJQMY55_03935(argJ) QMY55_10525(argA)
CENPM9799_00905(argA) M9799_05365(argJ)
ADNAlide_0910 Alide_2431
ADKAlide2_0866 Alide2_2609
RTARta_10160(argJ) Rta_20430(argA)
CBXCenrod_0432(argA) Cenrod_2053
OTOADJ79_03210 ADJ79_06105(argJ)
OTKC6570_11420 C6570_17535(argJ)
OTDJ1M35_04125(argJ) J1M35_11405(argA)
LIML103DPR2_00759(argJ) L103DPR2_01888(argA)
LIHL63ED372_00788(argA) L63ED372_02563(argJ)
LIMILINBF2_14720(argA) LINBF2_22060(argJ)
HYRBSY239_1646(argA) BSY239_2043 BSY239_3057(argJ)
HYBQ5W_02410 Q5W_08700 Q5W_12680
HYLLPB072_04950 LPB072_09390 LPB072_10290
HYCE5678_05065 E5678_07055 E5678_12070(argJ)
HPSEHPF_10005(mshD) HPF_13650(argA) HPF_19565(argJ)
HYNF9K07_15980 F9K07_18075 F9K07_25200(argJ)
HTNKI616_06570(argJ) KI616_12395(argA) KI616_14585
HCZG9Q37_08255(argA) G9Q37_21010(argJ)
DPYBA022_06385 BA022_10930
DIHG7047_11215(argA) G7047_17165(argJ)
DAERH9K75_02300(argA) H9K75_07245(argJ)
DRGH9K76_04710(argJ) H9K76_09295(argA)
DLSP4826_03180(argA) P4826_16875(argJ)
DIJHND92_05155(argJ) HND92_08465(argA)
DIADtpsy_0760 Dtpsy_1530
SIMPC6571_00335 C6571_04020(argJ)
MELMC7H73_07925 C7H73_13900(argJ)
MELAC6568_04060(argJ) C6568_16105
MJELVC68_06025(argA) LVC68_13215(argJ)
CBAASRAA_0117 SRAA_0410
CBABSMCB_0136 SMCB_0294
HGRDW355_06495 DW355_12175 DW355_13460
STHMIS481_03740(argJ) IS481_10165(argA)
PBHAAW51_1990(argAB) AAW51_4630(argJ)
SAQAOMP39_02225(argJ) OMP39_06830(argA)
MPTMpe_A1373 Mpe_A2743
METPC1M51_01365 C1M51_03250(argJ)
RGERGE_10570(argJ) RGE_26990(argA)
RBNRBXJA2T_01430 RBXJA2T_07005(argJ)
RDPRD2015_1308 RD2015_1581
ROIN4261_07525(argJ) N4261_18570(argA)
KIAG8A07_19235(argA) G8A07_20035 G8A07_21395(argJ)
PKTAT984_02450(argJ) AT984_12140
PAQAK9V56_015260(argA) K9V56_016555(argJ)
PAISPFX98_01155(argJ) PFX98_23285(argA)
MIUABE85_13480 ABE85_15930(argJ)
SNNEWH46_02375(argJ) EWH46_09355
SMIOCATMQ487_33800(argA) CATMQ487_49660(argJ)
IDCLRM40_05765(argJ) LRM40_10835(argA)
ATERMW290_23985(argA) MW290_28635(argJ)
LCHLcho_0746 Lcho_2228
RGUA4W93_13445 A4W93_21785(argJ)
HARHEAR1078(argA) HEAR2797(argJ)
MMSmma_1179(argA) mma_1580 mma_3004(argJ)
JAGGJA_1301(argA) GJA_4375 GJA_4459(argJ)
JABVN23_01995(argJ) VN23_14180
JAZYQ44_05055 YQ44_22450(argJ)
JALBZG29_05705 BZG29_22480
JSVCNX70_05755 CNX70_22930
JAJEKL02_04475(argJ) EKL02_14065
JASFJQ89_12335 FJQ89_22740(argJ)
JLVG3257_05865(argJ) G3257_23190(argA)
JAHJAB4_012010(argJ) JAB4_045800(argA)
JRIP9875_05835(argJ) P9875_23390(argA)
HSEHsero_0349(argJ) Hsero_3459(argA)
HSZACP92_01730(argJ) ACP92_17300
HHTF506_00590(argJ) F506_20840
HRBHrubri_0324(argJ) Hrubri_3479(argA)
HEEhmeg3_17775 hmeg3_21945
HHFE2K99_01845(argJ) E2K99_17905
HFRG5S34_01620(argJ) G5S34_18995(argA)
HEWHBDW_03140(argJ) HBDW_35950(argA)
CFUCFU_2971(argA) CFU_3930(argJ)
CARELT85_0191 LT85_1606 LT85_4478
CPRACPter91_0193 CPter91_1572(argA) CPter91_4897(argJ)
MNRACZ75_13940(argJ) ACZ75_25515
MASWAM586_05860(argJ) AM586_21890
MASSCR152_08115 CR152_15225
MTIMDIR46_08870(argJ) DIR46_19795
MASYDPH57_14785(argJ) DPH57_26895
MANCIV454_00380(argA) IV454_14070(argJ)
MFYHH212_03485(argJ) HH212_14130(argA) HH212_19880
MVARMasN3_12580(argJ) MasN3_40050(argA)
MENYLSQ66_01710(argJ) LSQ66_09030(arsN2) LSQ66_15290(argA)
MLIRLPB04_01020(argJ) LPB04_11530(argA)
MASZC9I28_07340(argJ) C9I28_22370
MALIEYF70_04850 EYF70_13250 EYF70_23620(argJ)
MUMFCL38_04975 FCL38_13760 FCL38_25740(argJ)
MFLAGO485_09075 GO485_21085(argJ)
MPLIE1742_09405 E1742_21120(argJ)
TCTPX653_00400(argA) PX653_15660(argJ)
PLUEEWM63_08030(argJ) EWM63_19420 EWM63_25070
DUGHH213_03870(argA) HH213_16460(argJ)
DZOSR858_05305(argA) SR858_21705(argJ)
TMJP0M04_03305(argJ) P0M04_15725(argA)
RUGQC826_05750(argA) QC826_24045(argJ)
EHBE7V67_004265(argJ) E7V67_020150(argA)
OFOBRW83_0451(argJ) BRW83_2186(argA)
OVBNB640_05655(argJ) NB640_08965(argA)
OALNB647_01910(argJ) NB647_09515(argA)
UPVEJN92_13460(argJ) EJN92_17280
UPIEJG51_000560(argA) EJG51_015925(argJ)
UNDUNDKW_0822(argJ) UNDKW_2827(argA)
UNYUNDYM_0803(argJ) UNDYM_2904(argA)
NOKFAY22_04655 FAY22_13765(argJ)
GLCJQN73_03820(argA) JQN73_06525(argJ)
ACTBRHM62_04400(argJ) RHM62_07180(argA)
SUTTSUTMEG_04050
SUTKFG381_02770
SWSI6J16_05770 I6J16_09330
TINTint_0374 Tint_1066
THITHI_0411(argJ) THI_1350(argA)
AONDEH84_11795 DEH84_13925(argJ)
XYKGT347_02140 GT347_08875 GT347_09210(argJ)
XYGR9X41_03095(argJ) R9X41_09160(argA)
TTWLCC91_06255(argA) LCC91_08025(argJ)
ETBN7L95_10400(argJ) N7L95_24485(argA)
BBAGE1O_16190 E1O_23500
BBAYA4V04_02675 A4V04_11885
NEUNE0778(argA) NE2213(argJ)
NETNeut_0655 Neut_1048
NITNAL212_2619 NAL212_2703
NIINit79A3_0407 Nit79A3_0464
NCOAAW31_09125(argJ) AAW31_12010
NURATY38_06880(argJ) ATY38_07215
NSTNstercoris_00186 Nstercoris_00662
NMUNmul_A0380 Nmul_A1010
NLCEBAPG3_004005 EBAPG3_012860
NIZNNRS527_00331 NNRS527_01049
SHDSUTH_00749 SUTH_03038
METRBSY238_1253(argA) BSY238_2653(argJ)
DOEDENOEST_0625(argJ) DENOEST_3288(argA)
RBUPG1C_05800(argJ) PG1C_12355
NPVOHM77_06570(argA) OHM77_12195(argJ)
TBDTbd_0029 Tbd_0154
MFAMfla_2232 Mfla_2252
MMBMmol_0512 Mmol_1987
MEHM301_0520 M301_2407
MEIMsip34_0478 Msip34_0502
MEPMPQ_0500 MPQ_0524(argJ)
MBACBN1209_1502(argJ) BN1209_1516(argA)
MBATBN1208_0312(argJ) BN1208_1160(argA)
MEUACJ67_12005(argJ) ACJ67_12420
MPAUZMTM_21010(argJ) ZMTM_21270(argA)
SLTSlit_2706 Slit_2948
SIDESIDCL21_0031
GCAGalf_0127 Galf_0347
FAMOYT1_ch0221 OYT1_ch2552
NIMW01_17190(argJ) W01_19130(argA)
NARCNTG6680_0142(argJ) NTG6680_3101(argA)
FKUFGKAn22_00800(argA) FGKAn22_21550(argJ)
SEMEMIZ01_2474 MIZ01_2686
SDRSCD_n02472 SCD_n02840
SULFCAP31_00950 CAP31_12930
SPLBSFPGR_33240(argA) SFPGR_34150(argJ)
SNIVSFSGTM_02640(argJ) SFSGTM_31330(argA)
SLACSKTS_04470(argJ) SKTS_21930 SKTS_35740(argA)
URUDSM104443_00696(argJ) DSM104443_03737(argA)
UPLDSM104440_00655(argJ) DSM104440_03261(argA)
DSUDsui_0226 Dsui_1570 Dsui_1847
ARESIWH25_00180(argA) IWH25_18595(argJ)
AIQAzoinq_03700(argA) Azoinq_04170(argJ)
OTROTERR_25150(argJ) OTERR_25780(argA)
NIVJY500_03980(argA) JY500_16660(argJ) JY500_19240
EBAebA1090(argA) ebA1431(argJ)
ABREpbN1_09880(argA) pbN1_27110(argJ)
APETToN1_16950(argJ) ToN1_35140(argA)
RBHB4966_03745 B4966_12565
DARDaro_3439 Daro_3487 Daro_3584
DEYHYN24_12800(argJ) HYN24_13265
DDENKI615_03805(argJ) KI615_19125(argA)
DECHGBK02_15435(argJ) GBK02_16030
QAUKI612_03285(argA) KI612_16905(argJ)
FLEKI610_02510(argA) KI610_03035(argJ)
AZOazo0895(argJ) azo2830(argA)
AOAdqs_0966 dqs_2969 dqs_3856
AZAAZKH_0983(argA) AZKH_3715(argJ)
AZIAzCIB_0858 AzCIB_3775
AZDCDA09_05190 CDA09_18130
AZRCJ010_05390 CJ010_17740
TMZTmz1t_1522 Tmz1t_3417
THUAC731_009975 AC731_018620(argJ)
THAUC4PIVTH_0483(argJ) C4PIVTH_2395(argA)
TCLTchl_0918 Tchl_3334
THKCCZ27_02065 CCZ27_13805
TAKTharo_0965 Tharo_2407
THAGCKCBHOJB_00783(argJ) CKCBHOJB_01124(argA)
AZQG3580_04945(argJ) G3580_05680(argA)
ACOMCEW83_18470 CEW83_20645
ATWC0099_04230 C0099_12220(argJ)
ZPAC3497_03495 C3497_12080(argJ)
FPHOSHINM1_015600(argA) SHINM1_017140(argJ)
FMYHO273_07010(argJ) HO273_07495(argA)
APPCAP2UW1_1176 CAP2UW1_4019 CAP2UW1_4094
KCICKCE_0026 CKCE_0678(argJ)
KCTCDEE_0289 CDEE_0432
KBLCKBE_00234(argJ) CKBE_00697(argA)
KBTBCUE_0289 BCUE_0426
KDECDSE_0282 CDSE_0430
KGAST1E_0312 ST1E_0469
KONCONE_0281
KSOCKSOR_00069(argJ) CKSOR_00191(argA)
DDZDSYM_06690 DSYM_24840
BPRCD521_0180 D521_1051
BEBAEM42_00735 AEM42_13935(argJ)
BEBABWI17_01345 BWI17_08365
ERUErum3800(argJ)
ERWERWE_CDS_03920(argJ)
ERGERGA_CDS_03880(argJ)
ECNEcaj_0370
ECHECH_0676(argJ)
ECHAECHHL_0598(argJ)
ECHJECHJAX_0456(argJ)
ECHLECHLIB_0458(argJ)
ECHSECHOSC_0609(argJ)
ECHVECHSTV_0446(argJ)
ECHWECHWAK_0452(argJ)
ECHPECHWP_0595(argJ)
EMREMUR_01955 EMUR_02005
EHHEHF_0601(argJ)
NMIKLUA81_04350(argJ)
MLOmll3461
MLNA9174_08200
MCIMesci_1595 Mesci_4429
MCICA4R28_04910 A4R28_18740
MOPMesop_1644
MAMMesau_01662
MAMOA6B35_00355
MESWA9K65_008150 A9K65_024470
MESMEJ066_03440(argJ)
MHUAMCHK_4867(argJ)
MJREB229_08360(argJ)
MERDEB233_08230(argJ)
MESRFGU64_11725(argJ)
MOHIHQ72_07760(argJ)
MMEILRP31_07995(argJ)
NIYFQ775_05275(argJ)
NKIKW403_04900(argJ)
NRHT8J41_09180(argJ)
NTUNTH_01579(oat2)
MESOBSQ44_22990
MESMeso_3012
CHEAPVE73_23720(argJ)
AAKAA2016_1789
AMIHCO731_01885(argJ)
AMISAmn_45700
ANJAMD1_1784(argJ)
PHTBLM14_02440
PHYLHB779_01575(argJ)
RPODE0E05_07120 E0E05_15650(argJ)
ORMHTY61_18050(argJ)
PLAPlav_1732
PMOBHG718_01025(argJ)
KMNHW532_10375(argJ) HW532_14445
PECTBN1012_Phect927
RBSRHODOSMS8_02543(argJ) RHODOSMS8_03188
SMESMc02450(argJ)
SMKSinme_2680
SMQSinmeB_2456
SMXSM11_chr2785(argJ)
SMIBN406_02483(argJ)
SMEGC770_GR4Chr2736
SMELSM2011_c02450(argJ)
SMERDU99_14575
SMDSmed_2516
RHINGR_c26700(argJ)
SFHSFHH103_02598(argJ)
SFDUSDA257_c50340(argJ)
SIXBSY16_3465(argJ)
SAMESAMCFNEI73_Ch2997(argJ)
SINOSS05631_c30040
ESJSJ05684_c26420
EAKEKH55_2585
EMXFKV68_16945(argJ)
ENUPYH37_005125(argJ)
EGIPZN02_001930(argJ)
SKMPZL22_002926(argJ)
STEGQA637_13325(argJ)
EADOV14_0028(argJ)
EAHFA04_13675
ECAAJ3R84_14065(argJ)
ENPJVX98_26080(argJ)
ATUAtu3518(argJ)
ATAAWN88_08810
AGRAGROH133_11695
ATFAch5_33750(argJ)
AGCBSY240_3240(argJ)
AGTEYD00_16375(argJ)
ALFCFBP5473_17980(argJ)
ARUIG6M88_21515(argJ)
AVQHRR99_20880(argJ)
AVVRvVAT039_13280(argJ)
AVFRvVAR031_00420(argJ)
ASALCFBP5507_21375(argJ)
RIRBN877_II0534(argJ)
RPUSCFBP5875_16535(argJ)
ACUCKZ699_17715(argJ)
ALEGCFBP4996_17210(argJ)
AVIAvi_3979(argJ)
RETRHE_CH03768(argJ)
RECRHECIAT_CH0004037(argJ)
RELREMIM1_CH03851(argJ)
REPIE4803_CH04140(argJ)
REIIE4771_CH04082(argJ)
RLERL4296(argJ)
RLTRleg2_3538
RLGRleg_3829
RLBRLEG3_30205
RLURLEG12_29115
RTRRTCIAT899_CH16220(argJ)
RHLLPU83_3787(argJ)
RGARGR602_CH03688(argJ)
RHNAMJ98_CH03990(argJ)
RPHAAMC79_CH03970(argJ)
RHXAMK02_CH03876(argJ)
RHVBA939_24455
RHKKim5_CH04116(argJ)
REZAMJ99_CH04041(argJ)
RJGCCGE525_19135(argJ)
RHRCKA34_19125
RGRFZ934_14735(argJ)
RADCO657_18185(argJ)
ROYG3A56_19385(argJ)
RIIFFM53_015580(argJ)
RHIDFFM81_002070(argJ)
RBQJ2J99_19975(argJ)
RLNJ0663_06770(argJ)
RBANJ2J98_19150(argJ)
RRGJ3P73_22245(argJ)
RLSHB780_23125(argJ)
RROSD4A92_04165(argJ)
RAWNE851_30755(argJ)
RSULN2599_16025(argJ)
RLWRlegWSM1455_19335(argJ)
RRHOPR018_13775(argJ)
RTUPR017_13725(argJ)
RCTPYR68_17720(argJ)
ARAArad_4154(argJ)
AROB0909_21035(argJ)
RBWRLCC275e_19645(argJ)
RIFU5G49_003947(argJ)
RHIZQMO80_003089(argJ)
NGLRG1141_CH04280(argJ)
NGGRG540_CH03920(argJ)
NEOCYG48_12630
NENNCHU2750_33020(argJ)
NPMQEO92_20480(argJ)
RHTNT26_3395(argJ)
RFVRFYW14_03288
LASCLIBASIA_01055(argJ)
LAAWSI_00970
LATCGUJ_01055(argJ)
LSOCKC_02505
LCCB488_03310
LARlam_351(argJ)
LAUG293_01305
SHZshn_18440
SZOK8M09_15710(argJ)
SOJK6301_13485(argJ)
SSUMQ9314_12920(argJ)
ABAWD5400_20795(argJ)
PDESFE840_002730(argJ)
HOEIMCC20628_04597
KAIK32_37340(argJ)
BMEBMEI0124
BMELDK63_1310(argJ)
BMIBMEA_A1998(argJ)
BMZBM28_A1931(argJ)
BMGBM590_A1926
BMWBMNI_I1845
BMEEDK62_1634(argJ)
BMFBAB1_1942(argJ)
BMBBruAb1_1917(argJ)
BMCBAbS19_I18210
BAABAA13334_I00884
BABODK55_1881(argJ)
BABRDO74_6(argJ)
BABTDK49_1639(argJ)
BABBDK48_238(argJ)
BABUDK53_1866(argJ)
BABSDK51_1677(argJ)
BABCDO78_1786(argJ)
BMSBR1941(argJ)
BSIBS1330_I1935(argJ)
BSFBSS2_I1877(argJ)
BSUIBSSP1_I1742(argJ)
BSUPBSPT1_I1758(argJ)
BSUVBSPT2_I1742(argJ)
BSUCBSSP2_I1747(argJ)
BMTBSUIS_A1781(argJ)
BSZDK67_416(argJ)
BSVBSVBI22_A1937(argJ)
BSWIY71_09515
BSGIY72_09255
BOVBOV_1868(argJ)
BCSBCAN_A1985(argJ)
BSKBCA52141_I2097
BOLBCOUA_I1941(argJ)
BCARDK60_1924(argJ)
BCASDA85_09310
BMRBMI_I1963(argJ)
BPPBPI_I2000(argJ)
BPVDK65_1583(argJ)
BCETV910_100116(argJ)
BCEEV568_100128(argJ)
BVLBF3285c1_0628(argJ)
BRUBFS01_09250
BRJBKD03_12140
OINIAR37_01080(argJ)
BIOBR141012304_10784(argJ)
OANOant_1023
OAHDR92_566(argJ)
OPSA8A54_16670
BPSNNIK97_07975(argJ)
OCRHGK82_10965(argJ)
OCLGTN27_11200(argJ)
OCCKMS41_09960(argJ)
OCHCES85_2404(argJ)
PSCQKHQ08_14610(argJ)
BJAblr0206(argJ)
BJUBJ6T_02170
BJPRN69_01035
BRABRADO0588(argJ)
BBTBBta_7590(argJ)
BRSS23_05980(argJ)
AOLS58_70530
BRCBCCGELA001_02820
BRADBF49_0575
BICLMTR13_01625
BROBRAD285_0056(argJ)
BRKCWS35_04290
BOTCIT37_13735(argJ)
BRQCIT40_01360(argJ)
BGQX265_02935
BGZXH91_03815
BSYMCIT39_33175(argJ)
BBETF8237_17290(argJ)
BARHWN72_02990
BVZBRAD3257_0571(argJ)
BELBE61_11600(argJ)
BDGLPJ38_06215(argJ)
BSEPHAP48_0017645(argJ)
BQBJ4P68_0021180(argJ)
BSEIKMZ68_25175(argJ)
BBANJ4G43_050350(argJ)
BCANBcanWSM471_02880(argJ)
BAUTQA635_40715(argJ)
BBRAQA636_41790(argJ)
BGKIC762_03135(argJ)
BCOUIC761_02950(argJ)
BPAHQA639_40880(argJ)
BXNI3J27_02810(argJ)
BROSQUH67_03120(argJ)
BRAZLRP30_43145(argJ)
BOYLQG66_24420(argJ)
RPATX73_003065(argJ)
RPBRPB_0030 RPB_3736
RPCRPC_0524
RPDRPD_0111
RPERPE_0148
RPTRpal_0595 Rpal_4371
RPXRpdx1_0673 Rpdx1_1503
RBKE0H22_05125(argJ)
NWINwi_0388
NHANham_0483
OCAOCAR_4085(argJ)
OCGOCA5_c04250(argJ)
OCOOCA4_c04240(argJ)
PCAXAFIC_000387(argJ)
VGOGJW-30_1_00859(argJ)
TRBHB776_21175(argJ)
TALZRPMA_25360(argJ)
BVVBHK69_01405 BHK69_01650
BVESQO058_13160(argJ) QO058_13220
BOPAXW83_14610 AXW83_16430
BOSBSY19_24(argJ) BSY19_73
BOIBLM15_23515 BLM15_23575
BOFFQV39_21010 FQV39_21060(argJ)
BOWNWE53_17585(argJ) NWE53_17635
BHEBH02010(argJ)
BHNPRJBM_00212(argJ)
BHSBM1374165_00209(argJ)
BQUBQ01890(argJ)
BQRRM11_0178
BBKBARBAKC583_0363(argJ)
BTRBT_0219(argJ) BT_2647
BTXBM1374166_00200(argJ) BM1374166_02292
BGRBgr_02110(argJ)
BCDBARCL_1066(argJ)
BAUSBAnh1_03250(argJ)
BVNBVwin_01810(argJ)
BANCPU02_1288
BAPIBBC0122_006370
BARTBJB15x_009290
BARABA1379B_002100
BARWBWD162_002110
BARRBra60_002250
BAROB11Cv2_002200
BARJBJB63x_009180
BEZNCTC12898_00092(argJ)
BARND1092_00465(argJ)
BKYD1093_02340(argJ)
BALSHWV54_04880(argJ)
BTAYLAJ60_07190(argJ)
BMACLNM86_01200(argJ)
BHARNMK50_00620(argJ)
BAPABBC0178_006420
XAUXaut_2584
XDIEZH22_03540(argJ)
AZCAZC_0314(argJ)
STARG3545_25365(argJ)
LNEFZC33_12130 FZC33_19390(argJ)
SNOSnov_2788
ANCGBB76_08470(argJ)
APRAG3A50_05645(argJ)
APOLK9D25_10750(argJ)
MEAMex_1p0204(argJ)
MDIMETDI0188(argJ)
MEXMext_0314
MCHMchl_0358
MPOMpop_0390
MZAB2G69_08825
MRDMrad2831_0666 Mrad2831_4942
METM446_4809
MNOMnod_1714
MORMOC_0833 MOC_5628
METAY590_01030
MAQUMaq22A_c25645(argJ)
MPHYMCBMB27_00251 MCBMB27_04378
MEEDA075_14340
METDC0214_01385
METXA3862_07220 A3862_27585
METSDK389_12115
METIDK427_03550
MMESMMSR116_27565 MMSR116_28795(argJ)
MTEADK419_06865
MINDmvi_10140(argJ)
MOGMMB17_07145(argJ)
MTADM6G65_02525 M6G65_22515(argJ)
MOCBB934_14790 BB934_14860
MIVC4E04_02810 C4E04_02880
MICOGDR74_17045 GDR74_17100(argJ)
MTEZHPT29_003080(argJ) HPT29_003155
MLDU0023_10370(argJ) U0023_10440
BIDBind_3334 Bind_3659
MSLMsil_2520
MTUNMTUNDRAET4_2974(argJ)
MLGCWB41_03780
MEDKQEV83_12340(argJ)
BBARRHAL1_02712(argJ)
RHJHZY79_04740 HZY79_06080(argJ)
CHELAL346_07490
CDQBOQ54_00630
HDNHden_3184
HDTHYPDE_39103(argJ)
HMCHYPMC_4428(argJ)
HNIW911_05400
RVARvan_0124
RLACQMO75_06675(argJ) QMO75_12340
FILBN1229_v1_0794(argJ)
FIYBN1229_v1_0798(argJ)
RHZRHPLAN_07360
MCGGL4_3282
METGHT051_03450(argJ)
PHLKKY_2911
PEMOF122_03295(argJ)
DEQXM25_15585 XM25_16055
DEIC4375_09420
DEAFPZ08_13805(argJ)
DSALK1X15_17860(argJ)
DEVOH4N61_15605(argJ)
DNPN8A98_14860(argJ)
DOYJI749_04540(argJ)
DRHJI748_17040(argJ)
DAGPSQ19_11270(argJ)
DRPPSQ90_10225(argJ)
MMYRMXMO3_00014 MXMO3_00600
YTIFNA67_19020(argJ) FNA67_19450
MHARL1P08_12780(argJ)
BVRBVIR_288
BLAGBLTE_00120(argJ)
MSCBN69_2922(argJ)
MBRYB1812_01810
MROSEHO51_02430(argJ)
MHEYH2LOC_016765(argJ)
MPARF7D14_11560(argJ)
MIWASS37A_09710(argJ) SS37A_36240
MTWCQW49_12715
MECQMSC49_34400(argJ)
CMETK6K41_11305(argJ)
PLEOOHA_1_03448(argJ)
HDIHDIA_3800(argJ)
MEYTM49_08640
MAADAZF01_18745
MMEDMame_03813(argJ)
MLUTJET14_19625(argJ)
AUAM673_16555
AALAIGS74_04305(argJ)
AALMLUX29_04910(argJ)
AUZSa4125_36510(argJ)
AUBLXB15_01915(argJ)
JAVOXU80_06710(argJ)
THDBHV28_15190(argJ)
PSINCAK95_10440
NOHG5V57_04900(argJ)
TSOIZ6_04540(argJ)
RBMTEF_06705
BRND1F64_21105(argJ)
PSFPSE_0022
PPHRAPZ00_08295
LAPACP90_03405
LABRCHH27_17240
LABPFJ695_06925(argJ)
LABTFIU93_09040(argJ)
LAGGB0E33_14880
RPOPK1718_04235(argJ)
SIWGH266_11025(argJ)
PHRC6569_19930 C6569_20970
PSTGE8M01_09530 E8M01_10535(argJ)
PAQTE8L99_03705(argJ)
LIZLGH83_15515(argJ)
ACUTMRB58_15245(argJ)
CCRCC_2209 CC_3066
CCSCCNA_02292 CCNA_03162(argJ)
CAKCaul_0924 Caul_3208
CSECseg_0872 Cseg_2860
CHQAQ619_03295 AQ619_10745
CMBCSW64_03940 CSW64_07230
CFHC1707_10215 C1707_25520
CAUFCSW63_06115(argJ) CSW63_15920
PZUPHZ_c0762(argJ) PHZ_c1888
PHBHYN04_07585 HYN04_09640
CAULKCG34_17895 KCG34_21775(argJ)
BSBBresu_0022
BRDJL11_02680
BNEDA69_11260
BRGA4249_13540
BRLBZG35_00115
BVCCEP68_08305
BDMEQG53_05260(argJ)
BRFE4M01_02500(argJ)
BREVE7T10_01795(argJ)
BMEDGYM46_08005(argJ)
BVYNCTC9239_02974(argJ_1) NCTC9239_02975(argJ_2)
BNDKWG56_16925(argJ)
BPONIFE19_15110(argJ)
BVITJIP62_09355(argJ)
BALBM8231_15985(argJ)
BFQJX001_01945(argJ)
BRESE4341_01860(argJ)
BREAHZ989_01795(argJ)
BBULU0030_13695(argJ)
AEXAstex_3256 Astex_3822
ASTIQ1W73_00005(argJ)
ASTDATDW_23280(argJ)
TSVDSM104635_03280(argJ)
APAHKB221_02280(argJ)
SILSPO0059(argJ)
SITTM1040_2915
RUAD1823_15045(argJ)
RUTFIU92_16165(argJ)
RCONK3740_18460(argJ)
RUYNOR97_15690(argJ)
JANJann_0291
RDERD1_0384(argJ) RD1_0952
RLIRLO149_c001650 RLO149_c042130(argJ)
RPONG3256_00610(argJ) G3256_17280
DSHDshi_3565(argJ)
KVLKVU_2207(argJ)
KVUEIO_2708(argJ)
KROBVG79_02309(argJ)
PGAPGA1_c34600(argJ)
PGLPGA2_c32810(argJ)
PGDGal_03527
PHPPhaeoP97_03489(argJ)
PPICPhaeoP14_03268(argJ)
PHQD1820_12270(argJ)
OATOAN307_c05130 OAN307_c46640(argJ)
OAROA238_c44740(argJ)
OTMOSB_01350 OSB_31620(argJ)
OCTFTO60_00660 FTO60_15845(argJ)
LMDMETH_19845
LEJETW24_19680(argJ)
LAQUR2C4_17850(argJ)
LEVETW23_20460(argJ)
LCAEK3721_17365(argJ)
REDroselon_00968
CIDP73_0262(argJ)
CMARIMCC12053_1813
CEHCEW89_12695
CBAKDA792_16515
MALGMALG_03446
CONTQ29_00405
YPACCEW88_02585
YANAYJ57_09640
TPROGa0080559_TMP1673
PABYGa0080574_TMP2427
SUAMBOO69_01120 BOO69_18370
SULZC1J03_00620 C1J03_21270
SULIC1J05_19280 C1J05_20405
SULDB5M07_00260 B5M07_01760
SDOSD1155_09720
SPOTG6548_02330(argJ) G6548_03120
SMEDJNX03_13230(argJ)
SINLDSM14862_00032(argJ)
SFAVPL335_00130(argJ)
SUALKDD17_15150(argJ)
SDUBR1T39_10535(argJ)
SPSESULPSESMR1_03109(argJ) SULPSESMR1_03452
TOMBWR18_16790
RMMROSMUCSMR3_01879(argJ)
ROKRAK1035_1306
RIDRIdsm_05188(argJ)
ROMEI983_18255(argJ)
ROHFIU89_20590(argJ)
RPELN7U68_12415(argJ)
AHTANTHELSMS3_00776(argJ)
SAGUCDO87_11345
THAACFI11_23215
OCDFHY55_01255(argJ)
ROTFIV09_16020(argJ)
RMHLVO79_17820(argJ)
MALUKU6B_52070(argJ)
TGLHFZ77_11760(argJ)
TMDKUV46_05310(argJ)
HATRC74_06085
PALXGQA70_00895(argJ)
LSALKBK07_15020(argJ)
LALGLentiSH36_02880(argJ)
TRYQF118_01805(argJ)
PLCGRVY76_13220(argJ)
MARUFIU81_00165(argJ)
RMAIMACH21_31830(argJ)
RSPRSP_1167(argJ)
RSHRsph17029_2829
RSQRsph17025_2759
RSKRSKD131_1053 RSKD131_2563
CAZTLV780_14240(argJ)
RCPRCAP_rcc00218(argJ)
RHPLPB142_01700
RBLB6K69_10645
FYTQF092_12560(argJ)
PDEPden_2597
PAMIJCM7686_0556 JCM7686_2999
PYEA6J80_11545 A6J80_13645
PCONB0A89_06700
PZHCX676_11465
PAROCUV01_09805
PARUCYR75_01285
PAMNJCM7685_0312 JCM7685_0833
PARSDRW48_01475
PARREOJ32_04325(argJ)
PAAKFIU66_02595(argJ)
PKDF8A10_03600 F8A10_09850(argJ)
PPANESD82_11190(argJ)
PLIAE4191_02155(argJ)
PSANHGN31_10355(argJ)
PMAUCP157_02714(argJ)
PMEHJWJ88_00975(argJ)
PSEWJHW44_02545(argJ)
PSAPJHX88_08125(argJ)
PFISJHX87_14395(argJ)
PAEXJHW48_05220(argJ)
PSTLJHW45_14785(argJ)
PALPJHW40_06300(argJ)
PVERE3U25_21105(argJ)
PAEZPAE61_01880(argJ)
PALSPAF20_00660(argJ)
PDIMPAF18_11015(argJ)
PFEOE3U26_09375(argJ)
PTPRCA23_c30930(argJ)
RSUNHU_04001(argJ)
RHMB5V46_00615
RHCRGUI_2522
RMBK529_014835
TSCOR1T40_16475(argJ)
DAAAKL17_4322
DONBSK21_12785 BSK21_13970
RBZB9057_12510 B9057_13620
THWBMG03_01365
TECAKL02_000545(argJ)
LVSLOKVESSMR4R_03528(argJ)
GFUKM031_08645(argJ)
TAWEI545_10550(argJ)
SALOEF888_21015(argJ)
SEDIEBB79_20425(argJ)
PPSOQPJ95_08110(argJ)
HMLHmaOT1_13000(argJ)
BOOE2K80_15610 E2K80_16330(argJ)
PSEBEOK75_10730(argJ)
LITFPZ52_17420(argJ)
PPRUFDP22_09780(argJ)
PAEDG5B38_11600(argJ)
MONG8E03_00335(argJ) G8E03_04510
PAMOBAR1_17110(argJ)
POZI0K15_06505(argJ) I0K15_12900
PALWPSAL_026820(argJ)
PSHQF3W81_15335(argJ)
PPAFI8N54_17875 I8N54_19345(argJ)
PGVSL003B_0461(argJ)
CACTHZ995_05935(argJ)
THASC6Y53_09330(argJ)
HDHG5B40_16415(argJ)
CMAGCBW24_00820 CBW24_01855
FAPGR316_07070(argJ)
GCEKYE46_02150(argJ)
NSMJO391_18430(argJ)
ACROK3J57_13985(argJ)
SINRO5O51_15045(argJ)
AALKLGT41_0003260(argJ)
AMYLQBD29_00975(argJ)
AMAQGO499_17895(argJ)
RHOCQTA57_05415(argJ)
PBAEP8S53_01380(argJ)
RBGBG454_16250
LVRT8T21_10905(argJ)
BOSGGKR98_15000(argJ)
FAQG5B39_01810(argJ)
RBXI3V23_08780(argJ)
MMRMmar10_0365
GAKX907_2457
HYTHXX25_09460
HNEHNE_3174(argJ)
HBAHbal_0795
CBOTATE48_04290 ATE48_13730
HBCAEM38_09590
ZMOZMO0923
ZMNZa10_0375
ZMMZmob_0379
ZMBZZ6_0377
ZMIZCP4_0391
ZMCA265_00387(argJ)
ZMRA254_00387(argJ)
ZMPZymop_0345
NARSaro_1993
NPPPP1Y_AT29336
NREBES08_02350
NOVTQ38_007500
NOTC7W88_12635
NORFA702_02620(argJ)
NGFFRF71_11610(argJ)
NOGGKE62_16910(argJ)
NDRHT578_04160(argJ)
NHUMPQ457_12025(argJ)
NOLNSDW_11230(argJ)
NCPU0041_13310(argJ)
SALSala_0155
SPHKSKP52_17930(argJ)
SPHPLH20_16390
SMAGAN936_16315
SMAZLH19_18795
STERAOA14_02630
SGISGRAN_3460(argJ)
SPHQBWQ93_13085
SPHOC3E99_12105
SPHXE5675_02935(argJ)
SINAKNJ79_03855(argJ)
SPHUSPPYR_0178(argJ)
SWISwit_2685
SPHDHY78_12085
RDICMV14_02540
SPHMG432_16240(argJ)
STAXMC45_04675
SPHITS85_08740
SSANNX02_05770
SNJA7E77_14320
SMYBJP26_07670
SPANAWL63_21455
SKRBRX40_16280
SPLMBXU08_02730
SPLKAV944_12575
SPKCKC8_05420
SPHCCVN68_06525
SPHFDM480_12375
SPHAD3Y57_05660(argJ)
SPAUDRN02_005480(argJ)
SLUTH9L13_10530(argJ)
SRHIH9L12_12560(argJ)
SLANGV829_11695(argJ)
SDHH9L15_03300(argJ)
SSEDH9L14_10635(argJ)
SPAPH3Z74_07805(argJ)
SXAFMM02_06720(argJ)
SPAIFPZ24_09345(argJ)
SPIIG7077_04620(argJ)
SCHYGVO57_11880(argJ)
SSUAFPZ54_06010(argJ)
SBINSBA_ch1_24380(argJ)
SAERNEF64_10405(argJ)
SMORLHA26_15460(argJ)
SGLCM1K48_01990(argJ)
SQONMP03_05150(argJ)
SCABLZK98_14430(argJ)
SRADLLW23_00300(argJ)
SHANPPZ50_13595(argJ)
SNAPPQ455_08075(argJ)
SNOSK8P63_02965(argJ)
SDONM9980_03560(argJ)
SSAGKV697_03810(argJ)
SABIPBT88_14575(argJ)
SJPSJA_C1-16540(argJ)
SINBSIDU_06360
SCHSphch_0724
SSYSLG_14680(argJ) SLG_22830
SYBTZ53_18750
SBDATN00_13855
SPMIK663_07615(argJ)
SPHBEP837_00201(argJ)
SPHRBSY17_2982(argJ)
SPHTK426_12530(argJ)
SHYDCJD35_13135
SYAA6768_08630
SCLOSCLO_1007210
SPYGYGS_C1P1129
SUFLFIL70_07120(argJ)
SBARH5V43_05590(argJ)
SAMISAMIE_1012970
SPPHKFK14_11700(argJ)
CIJWG74_10600
SPHGAZE99_06390
SFLASPHFLASMR4Y_01059(oat2)
SPHYCHN51_16595
SPHLLPB140_08135
SLAAEUU25_05110(argJ)
BLASBSY18_1289(argJ)
BFWB5J99_15820
BMAAT8S45_04755(argJ)
SPHJBSL82_16875
SPZRG5C33_09905(argJ)
PALGHFP57_03870(argJ)
PARPHFP51_04865(argJ)
PARJJ4G78_00465(argJ)
PHAOHF685_01410(argJ)
ACOBP0Y56_00760(argJ)
SSAARPR59_09650(argJ)
SMICSmB9_12790(argJ)
SPHSETR14_06105(argJ)
SFLVIC614_11340(argJ)
SANDH3309_01240
POQKZX46_19810(argJ)
PMEAKTC28_08615(argJ)
AEPAMC99_00955
ALBAEB_P2012
ALHG6N82_02145(argJ)
ARUEQQX03_08705(argJ)
ALTNLBX01_10850(argJ)
AAYWYH_00701(argJ)
AMXAM2010_1072
PMASNCF86_03950(argJ)
ANHA6F65_01880(argJ)
ADOA6F68_01923(argJ)
TFVIDJ81_12450(argJ)
CNAAB433_06450
CMANA9D14_03045
ERYCP97_09175
EGNBMF35_a2083
EFVCHH26_09550
QCINCF85_04710(argJ)
QSPL1F33_12915(argJ)
QSOIRL76_04455(argJ)
QARK3148_00425(argJ)
QGEK3136_13470(argJ)
QPSK3166_04405(argJ)
ELIELI_05085
ELQGa0102493_112725
ERKCD351_08925
ERRDVR09_08730
ERFFIU90_09020(argJ)
EMVHQR01_08470(argJ)
PNSA9D12_05525 A9D12_11090
PORLBG023_111734
PHZCHX26_10075
POTE2E27_13015(argJ)
PORCCBR61_09530
NTDEGO55_01860(argJ)
CAENK5X80_11290(argJ)
AFLVQQW98_12925(argJ)
GOXGOX1676
GOHB932_0357
GOYGLS_c17920(argJ)
GALA0U94_02460
GTIFXF46_08740(argJ)
GSPIGS75_09775(argJ)
GFAMKW11_08600(argJ)
GBEGbCGDNIH1_0624
GBHGbCGDNIH2_0624
GBCGbCGDNIH3_0624
GBSGbCGDNIH4_0624
ACRAcry_2244
AMVACMV_24990(argJ)
GDIGDI0794(argJ)
GDJGdia_1222
GXYGLX_13490
GXLH845_2615
KNAB0W47_07220
KEUS101446_01927(argJ)
KSCCD178_01438(argJ)
KREGWK63_12770(argJ)
KOILV478_03840(argJ)
APTAPA01_26310(argJ)
APWAPA42C_26310(argJ)
APFAPA03_26310(argJ)
APUAPA07_26310(argJ)
APGAPA12_26310(argJ)
APQAPA22_26310(argJ)
APXAPA26_26310(argJ)
APZAPA32_26310(argJ)
APKAPA386B_1437(argJ)
ASZASN_1690(argJ)
ASVWG31_12990
AACEA0U92_04940
APERA0U91_08935
APOMCPF11_07640
ATOCIW82_03745
AASCA4S02_11965
ACETDS739_12770
AOTAcetOri_orf02956
AOYEOV40_012740(argJ)
ACEKFLP30_04715(argJ)
ABGAsbog_01957(argJ)
KBAA0U89_02985
RGIRGI145_12485
ROSCTJ15_05045
RMUCFOB66_14150(argJ)
RMTIAI58_07365(argJ)
RFLRmf_07930(argJ)
RCVPFY06_05065(argJ)
NCHA0U93_05000
COQD9V35_03300(argJ)
COMMGN303_03175(argJ)
NTND5366_02530(argJ)
NEHE3E11_06295(argJ)
SSAME3D00_06690(argJ)
SWFE3E12_05745(argJ)
BOBGN304_02505(argJ)
EBLAJGUZn3_18440(argJ)
LCKHN018_08140(argJ)
KHAIFJ82_03920(argJ)
PARZDTQ13_06780
SRFLHU95_02485(argJ)
RAPRHOA_5620(argJ)
ACIMGT370_17780(argJ)
KDPN5W20_05225(argJ)
NGUQN315_15480(argJ)
SHUMSTHU_51160(argJ)
SVCSTVA_51070(argJ)
STELSTAQ_46300(argJ)
AZLAZL_025610(argJ) AZL_c01370(argC)
ALIAZOLI_0220(argJ)
ABSAZOBR_40038(argJ)
ABQABAZ39_00925
ABFAMK58_12855
ATIAL072_02250
AHUA6A40_00860
AZTTSH58p_12470
AZMDM194_00640
AZZDEW08_06265
AOZHUE56_11900(argJ)
AARED3093_08265(argJ)
AZSE6C72_05870(argJ)
NAOY958_10905 Y958_12255
NCBC0V82_07055 C0V82_14640
SKTIGS68_03310(argJ) IGS68_13025
SMUCJL100_003425(argJ) JL100_014270
SROEJL101_003185(argJ) JL101_011015
RRURru_A0394
RRFF11_02015
RCERC1_2665(argJ)
RPMRSPPHO_00411
MGYMGMSRv2__2991(argJ)
MGRYMSR1_33790(argJ)
MAGXXM1_0167(argJ)
MAGNWV31_03265
THALA1OE_1417(argJ)
EFKP856_745(argJ)
FERFNB15_01335(argJ)
DEXHWD60_05700(argJ)
DVNHQ394_02170(argJ)
MAGamb0510
HTQFRZ44_44870(argJ)
HADHFRZ61_42440(argJ)
TXITH3_18040
THACCSC3H3_17175
TIIDY252_03740(argJ)
THAIIT893_17055(argJ)
TLUR1T41_05595(argJ)
TTBMACH01_33550(argJ)
MAGQMGMAQ_2801(argJ)
VSUP3M64_12055(argJ)
ELIOKO353_03925(argJ)
NACINUH88_06855(argJ)
THART8K17_08060(argJ)
TMOTMO_0355(argJ)
PBRPB2503_11059
HFLPUV54_02830
MGMMmc1_1396 Mmc1_2934
PUBSAR11_0513(argJ)
PELSAR11G3_00149
PEGE5R92_03610(argJ)
APMHIMB5_00011480
ECOGFIV45_17850(argJ)
PAQIKW060_15380(argJ)
APBSAR116_1922
SNEANBZ79_16200(argJ)
KOZKFF44_02245(argJ)
TMKQGN29_02865(argJ)
GSOPH603_00130(argJ)
AFRAFE_0226(argJ) AFE_0664(argA)
AFELferr_0402 Lferr_0813
ACUAtc_0818 Atc_2644
ACZAcaty_c0801 Acaty_c2491
AFIAcife_1134 Acife_2802
AFJAFERRID_11840 AFERRID_19040
ATXGCD22_00314(argJ) GCD22_02161(argA)
AFPK1Y48_01095(argA) K1Y48_07425(argJ)
ACIYMQE22_07530(argA) MQE22_11420(argJ)
MAESGa0123461_1690 Ga0123461_2401
MFNGa0123462_0695 Ga0123462_2203
HTLHPTL_0781(argJ) HPTL_1680
HHEHH_1291 HH_1330
HMSHMU11490 HMU14000(argJ)
HCPHCN_1828(argJ) HCN_1963
HCBHCBAA847_2111 HCBAA847_2214
HTYBN2458_PEG1953 BN2458_PEG1984
HBLXJ32_09470 XJ32_10140
HADCDV25_03525 CDV25_09230
HETBBW65_01130 BBW65_02750
HCLNCTC13205_00348(argA) NCTC13205_01311(argJ)
HWIA0Z60_04550(argJ) A0Z60_08190
HPULNCTC13154_00706(argJ)
WSUWS0330(ARGJ) WS2064
TDNSuden_1075 Suden_1600
SUASaut_0577 Saut_1144
SULNFJR47_05040 FJR47_07300(argJ)
SULGFJR48_05855 FJR48_08670(argJ)
SULCCVO_02115(argJ) CVO_04465
SPALFM071_02135(argJ) FM071_04960
SSEIFJR45_03230(argJ) FJR45_06335
SBALHUE88_02250(argJ) HUE88_06450
SMASHUE87_06530 HUE87_09955(argJ)
SMAXFJR03_08585(argJ)
SAQTGJV85_02985(argJ) GJV85_06555
SKUSulku_0373 Sulku_1426
SULRB649_01695 B649_05920
CJECj0225
CJBBN148_0225
CJJCJJ81176_0250
CJUC8J_0203
CJNICDCCJ07001_208
CJICJSA_0202
CJMCJM1_0208
CJSCJS3_0214(argA)
CJPA911_01085
CJEJN564_00210
CJEUN565_00206
CJENN755_00262
CJEIN135_00180
CJERH730_01420
CJVMTVDSCj20_0203(argO)
CJYQZ67_00188(ypeA)
CJQUC78_0214(ypeA)
CJLPJ17_01085
CJWPJ18_00910
CJRCJE0276
CJDJJD26997_0223
CJZM635_05415
CJXBN867_02000
CFFCFF8240_0973(argJ) CFF8240_1184
CFTCFF04554_0971(argJ) CFF04554_1211
CFVCFVI03293_0784(argJ) CFVI03293_1181
CFXCFV97608_1031(argJ) CFV97608_1236
CFZCSG_10210 CSG_8090
CAMPCFT03427_0963(argJ) CFT03427_1162
CFPCR44_04895 CR44_05910
CCVCCV52592_0452 CCV52592_0720(argJ)
CHACHAB381_0307 CHAB381_0772(argJ)
CCOLBN865_01980c
CCCG157_07580
CCQN149_0221
CCFYSQ_08810
CCYYSS_08540
CCOIYSU_07790
CCOFVC76_01180(ypeA)
CCOOATE51_03898(ypeA)
CAJCIG1485E_0889(argJ) CIG1485E_1227
CGRACGRAC_1313 CGRAC_1690(argJ)
CURECUREO_0923 CUREO_1204(argJ)
CHYOCHH_0580 CHH_0798(argJ)
CHVCHELV3228_0015(argO)
CSPFCSF_1182(argJ) CSF_1554
CCUNCCUN_1843(argO)
CLXCLAN_1045 CLAN_1105(argJ)
CAVICAV_0063(argO)
CHWA2J15_004290
CAMZCVIC12175_1007 CVIC12175_1064(argJ)
CAMYCSUIS_1132 CSUIS_1192(argJ)
CUXCUP3940_1623(argO)
CGEOCGEO_0677(argJ) CGEO_1381
CCORCCORG_0587 CCORG_1127(argJ)
CMUCCMCT_0550 CMCT_1081(argJ)
CINFCINF_0541(argJ) CINF_1242
CVUCVULP_1656(argO)
SDLSdel_0668 Sdel_1609
SBASulba_0722 Sulba_1676
SMULSMUL_0873 SMUL_2247(argJ)
SHALSHALO_0872 SHALO_1989
SULSSdiek1_0801 Sdiek1_2074
SULJSJPD1_0818 SJPD1_1995
SULTFA592_02470(argJ) FA592_11040
ABUAbu_0982 Abu_1791(argJ)
ABTABED_0928 ABED_1621
ABLA7H1H_0988 A7H1H_1727(argJ)
ASKEI285_03055 EI285_06670(argJ)
ATPATR_0535(argJ) ATR_1322
ACIBACBT_0738(argJ) ACBT_1510
ACREACRYA_0553(argJ) ACRYA_0712
ALANALANTH_1504 ALANTH_1739(argJ)
AFCAFAEC_0490(argJ) AFAEC_1385
ATHRATH_0602 ATH_1411(argJ)
ANTArnit_1950 Arnit_2235
AELLAELL_1126 AELL_2192(argJ)
AAQIAAQM_1078 AAQM_1961(argJ)
ASUIASUIS_1569 ASUIS_2058(argJ)
ACLOACLO_1087 ACLO_2067(argJ)
AVPAVENP_1852 AVENP_2439(argJ)
ADZADFLV_1196 ADFLV_2369(argJ)
ARCABLL_1235 ABLL_2284
PACOAACT_1335 AACT_2357(argJ)
APOCAPORC_0599 APORC_1506(argJ)
AROSNJU99_09310 NJU99_10370(argJ)
ALKALEK_2164 ALEK_2521(argJ)
ALPLPB137_08810 LPB137_09795
AHSAHALO_1620 AHALO_1862(argJ)
AMYTAMYT_1720 AMYT_1949(argJ)
AMARAMRN_1643 AMRN_1901(argJ)
ACAAACAN_1671 ACAN_1958(argJ)
AMOLAMOL_1672 AMOL_1930(argJ)
APAIAPAC_1251 APAC_1727(argJ)
HBVABIV_0895(argJ) ABIV_1505
HEBRAEBR_1795 AEBR_2067(argJ)
AANAAANAER_1764 AANAER_2029(argJ)
HYONNO_0292 NNO_1344
HTMRZR91_01695(argJ) RZR91_09175
HCJHCR_09960(argJ) HCR_22310
NSANitsa_0145 Nitsa_0945
SUNSUN_1222 SUN_2160
SLHYH65_00850 YH65_04705
SINUIMZ28_01550(argJ) IMZ28_06325
SMABLN246_06565 LN246_11760(argJ)
NISNIS_0318(argJ) NIS_0782
NAMNAMH_1193 NAMH_1580(argJ)
NAPC3L23_06295 C3L23_08205
CMEDFE773_02165(argJ) FE773_06080
CPAFC6V80_00840(argJ) C6V80_04495
HMRHipma_0211 Hipma_1490
DAVDESACE_01630 DESACE_03565
GSUGSU2049(argJ) GSU2061(argA)
GSKKN400_2071(argJ) KN400_2082(argA)
GMEGmet_0946(argA) Gmet_0952(argJ)
GPIGPICK_05415 GPICK_05435
GAOA2G06_06580 A2G06_06630
GBZJZM60_10730 JZM60_10775(argJ)
GEMGM21_1774 GM21_2689
GEBGM18_1362 GM18_2301
GEFFO488_07215(argJ) FO488_14270
GURGura_1708 Gura_1795
GEOGeob_3086(argJ) Geob_3459
GLOGlov_2489 Glov_2946
TAMMGEAMG1_0643 GEAMG1_0900(argJ)
GBMGbem_1527(argJ) Gbem_2443(argA)
GBNGEOBRER4_22900(argA) GEOBRER4_26180(argJ)
GERKP004_08530 KP004_12495(argJ)
GSUBKP001_02660(argJ) KP001_06635
GNTKP003_08055 KP003_12015(argJ)
GPLM1B72_07535(argJ) M1B72_12255
GSBGSUB_02635 GSUB_04480 GSUB_04500
GHCL9S41_08055 L9S41_08075(argJ)
PCAPcar_2322(argJ) Pcar_2325(argA)
PACEA6070_03785 A6070_03800
PEFA7E78_06660 A7E78_06675
PPDPpro_0715 Ppro_2646
DEUDBW_2649 DBW_2652
DVEDESUT3_14560(argA) DESUT3_14600(argJ)
DEPAOP6_2067(argJ) AOP6_2070(argA)
DESDSOUD_1114(argA) DSOUD_1117(argJ)
DDSDdes_1675 Ddes_2068
DFIAXF13_00185 AXF13_05490 AXF13_09075
DPGDESPIGER_0597 DESPIGER_2133
DEFCNY67_01760 CNY67_04515
DTRRSDT_0317(argA) RSDT_0658(argJ)
DFLDFE_1140 DFE_2117(argJ)
PSYFN1030_05735 N1030_16675(argJ)
DSBLN040_03600 LN040_06280 LN040_15430(argJ)
DMADMR_21150 DMR_39360(argJ)
DCBC3Y92_02980 C3Y92_10130
DGGDGI_0136 DGI_3463
DDEDde_1081 Dde_2113
DMSE8L03_04835 E8L03_09700(argJ)
DSADesal_0223 Desal_3659
DHYDESAM_20552(argJ) DESAM_20896
DAFDesaf_0351 Desaf_2100 Desaf_3425
DASDaes_0723 Daes_3130
DPIBN4_11732(argJ) BN4_12550
DEJAWY79_01665 AWY79_04695
PPRFDPRO_1535 DPRO_2495(argJ)
PSELGM415_06910 GM415_07385(argJ)
DDNDND132_2070 DND132_2513
PSEFPSDVSF_19510(argJ) PSDVSF_20590
PPORJCM14722_14650(argJ) JCM14722_19610
PNWSYK_20200(argJ) SYK_25110
PTHELF599_01135 LF599_16375(argJ)
LIPLI0714(argJ)
LIRLAW_00740(argJ)
DSXGD604_12750 GD604_15345(argJ)
DSDGD606_05375 GD606_09915(argJ)
PBIZLWC08_05395 LWC08_14530(argJ)
DVUDVU_0823(argJ) DVU_1587
DVLDvul_1546 Dvul_2157
DVMDvMF_0474 DvMF_1704 DvMF_2872
DVGDeval_0756 Deval_1706
CLIHKPS_000592 KPS_003317(argJ)
TMURJBF11_00360(argJ) JBF11_04930
DBADbac_0878 Dbac_1857 Dbac_3188
DOAAXF15_06000 AXF15_09325
DESUNLA06_04555 NLA06_09315 NLA06_15930(argJ)
THEWTDMWS_04200(argJ) TDMWS_14480
DRTDret_0861 Dret_1482 Dret_2010
DPSDP2741 DP2751
DSFUWK_02658 UWK_02668
DLMDPPLL_19230(argJ) DPPLL_19280
DAKDaAHT2_1660 DaAHT2_1663
DPRDespr_1673 Despr_1942
DEOCAY53_03935 CAY53_04370
DOGHP555_08920 HP555_08945(argJ)
DBKDGMP_08600(argJ) DGMP_32040(argA)
DDUGF1_08070 GF1_08320(argJ)
ECOMQTN59_03865(argJ) QTN59_10620
DOLDole_0059 Dole_0134
DALDalk_0614 Dalk_1420
DATHRM2_22190(argJ) HRM2_33250(pks) HRM2_33270(argA2)
DTOTOL2_C20110(argJ) TOL2_C35000
DOVDSCO28_11670(argJ) DSCO28_16580 DSCO28_42870
DWDDSCW_15160(argJ) DSCW_33190 DSCW_62420
DALKDSCA_14560(argJ) DSCA_31230
DMLDmul_11750(argJ) Dmul_30530 Dmul_31710
DLIdnl_23360 dnl_47650(argJ) dnl_51790
DMMdnm_019240(argJ) dnm_064430
DEKDSLASN_04560(argJ) DSLASN_24580(argA)
SATSYN_01035 SYN_02861
DAODesac_2737 Desac_2740
DTIDesti_0272 Desti_4424
SFUSfum_1201 Sfum_1203
DAXFDQ92_03050 FDQ92_10810(argJ)
DBRDeba_2864 Deba_2874
DMPFAK_33020(argA) FAK_33060(argJ)
TIDThein_0768 Thein_0807
TOPTOPB45_0529 TOPB45_1526
TCMHL41_01195 HL41_08315
THETF1847_06115 F1847_07375(argJ)
CTHITHC_0322 THC_1228
TAVG4V39_06315(argJ) G4V39_06330
TMAIFVE67_05835(argJ) FVE67_07595
DAWHS1_000298 HS1_002117
MZLGKS04_04290(argJ)
ADEAdeh_0587 Adeh_1022 Adeh_1156
ACPA2cp1_0614 A2cp1_1084 A2cp1_1286
AFWAnae109_0632 Anae109_1203
ANKAnaeK_0622 AnaeK_1081 AnaeK_1216
AORYAMOR_09490(argJ) AMOR_32330
AGEAA314_02974 AA314_05877
AVMJQX13_01220(argJ) JQX13_43365(argJ)
MBDMEBOL_005042 MEBOL_007697
CFUSCYFUS_002186 CYFUS_005530
VINAKJ08_0801
SCLsce0073(argB1) sce2862(argJ)
SCUSCE1572_00425 SCE1572_17510
CCROCMC5_043080(argB)
PAUUE8A73_016360(argJ)
MRMA7982_00314
SAMYDB32_002346 DB32_004370
LLUAKJ09_05862
NANNO0S08_24910
BSEDDN745_16940
PCAYFRD00_19435
BBAEFRD01_16240
DHRLGS26_02020 LGS26_02030(argJ)
BSUBSU11200(argJ)
BSRI33_1252(argJ) I33_2140
BSLA7A1_0936 A7A1_2776
BSHBSU6051_11200(argJ) BSU6051_19060(yobR)
BSYI653_05685(argJ)
BSUTBSUB_01219(argJ) BSUB_02052(yobR)
BSULBSUA_01219(argJ) BSUA_02052(yobR)
BSUSQ433_06330 Q433_11355
BSOBSNT_07555(argJ) BSNT_08465(yobR)
BSNBSn5_00860 BSn5_17510(argJ)
BSQB657_11200(argJ) B657_19060(yobR)
BSXC663_1147(argJ)
BSPU712_05750 U712_10040
BSSBSUW23_05660(argJ) BSUW23_10200
BSTGYO_1424(argJ)
BITBIS30_00070 BIS30_16295
BLIBL03242(argJ)
BLDBLi01207(argJ)
BLHBaLi_c13390(argJ)
BAYRBAM_011200(argJ)
BAQBACAU_1081(argJ)
BYABANAU_1026(argJ)
BAMPB938_05430(argJ)
BQYMUS_1160(argJ)
BAMLBAM5036_1020(argJ)
BAMARBAU_1080(argJ)
BAMNBASU_1059(argJ)
BAMBBAPNAU_2675(argJ)
BAMTAJ82_06300
BAMYV529_10670(argJ)
BMPNG74_01131(argJ)
BAOBAMF_1193(argJ)
BAZBAMTA208_12005(argJ)
BQLLL3_01199(argJ)
BXHBAXH7_02451(argJ)
BAMIKSO_014245(argJ)
BAMCU471_11150
BAMFU722_05705
BSIACWD84_16145
BAEBATR1942_03230(argJ)
BVMB9C48_05625
BSONS101395_03635(argJ)
BHTDIC78_03990 DIC78_21065
BMOJHC660_11770(argJ) HC660_19730(yobR)
BTEQG4P54_05895(argJ) G4P54_10960
BIQAN935_05815 AN935_10125
BSTRQI003_06045(argJ) QI003_10315 QI003_13745
BANBA_0831 BA_4354(argJ)
BARGBAA_0831 GBAA_4354(argJ)
BATBAS0791 BAS4039
BAHBAMEG_3726 BAMEG_4393(argJ)
BAIBAA_0939 BAA_4375(argJ)
BAXH9401_0793 H9401_4153
BANTA16_09150 A16_43530
BANRA16R_09250 A16R_44070
BANSBAPAT_0800 BAPAT_4178
BANHHYU01_04510 HYU01_21260
BANVDJ46_5306
BCEBC0849 BC4129
BCABCE_0921 BCE_4202(argJ)
BCZBCE33L0727 BCE33L3886(argJ)
BCRBCAH187_A0995 BCAH187_A4265(argJ)
BCBBCB4264_A0884 BCB4264_A4241(argJ)
BCUBCAH820_0926 BCAH820_4155(argJ)
BCGBCG9842_B0995(argJ) BCG9842_B4451
BCQBCQ_0917 BCQ_3921(argJ)
BCXBCA_0894 BCA_4244(argJ)
BALBACI_c08680 BACI_c41020(argJ)
BNCBCN_0815 BCN_4047
BCFbcf_04340 bcf_20555
BCERBCK_04030 BCK_14540(argJ)
BCEFBcrFT9_03236
BCYBcer98_2828
BTKBT9727_0740 BT9727_3878(argJ)
BTLBALH_0756 BALH_3746
BTBBMB171_C0729 BMB171_C3794(argJ)
BTTHD73_0964 HD73_4433
BTHRYBT1520_04765 YBT1520_21975(argJ)
BTHIBTK_04795 BTK_21820(argJ)
BTCCT43_CH0801 CT43_CH4145(argJ)
BTFYBT020_04450 YBT020_20350(argJ)
BTMMC28_0107 MC28_3423(argJ)
BTGBTB_c09170 BTB_c42740(argJ)
BTIBTG_17040 BTG_28750(argJ)
BTNBTF1_01820 BTF1_18975(argJ)
BTHTH175_ch0810 H175_ch4214
BTHUYBT1518_05160 YBT1518_22845(argJ)
BTWBF38_2086 BF38_5304(argJ)
BTHYAQ980_09190 AQ980_26080
BWEBcerKBAB4_0741 BcerKBAB4_3964
BWWbwei_0818(argJ) bwei_4170
BMYOBG05_1889(argJ) BG05_5072
BTYBtoyo_1376 Btoyo_3520
BMYCDJ92_1230(argJ) DJ92_3419
BBYCY96_03375 CY96_19745
BWDCT694_04690 CT694_22240
BTROFJR70_14425(argJ) FJR70_26510
BMOBMLA2C4_04545 MLA2C4_21615
BNTGSN03_04625 GSN03_19615(argJ)
BPACLMD38_06420(argJ) LMD38_21820
BPANNLJ82_04490 NLJ82_20100(argJ)
BALUQRY64_06590 QRY64_23595(argJ)
BPUBPUM_1043
BPUMBW16_05965
BPUSUP12_05570
BIFN288_07480
BMETBMMGA3_04425(argJ)
BSMBSM4216_3399
BGYBGLY_1235(argJ)
BWHA9C19_15005
BXIBK049_02675
BALTCFN77_05565(argJ)
BAERBAE_13125
BSAFBSL056_05515
BFDNCTC4823_03342(argA) NCTC4823_03343(oat2)
BSHILGQ02_04210(argJ)
BBADK7T73_02420(argJ)
BCABEFK13_06270(argJ) EFK13_10575
BRYM0696_06180(argJ) M0696_10265
BJSMY9_1221 MY9_2086
BACIB1NLA3E_04695(argJ) B1NLA3E_12140
GSTHW35_14130
BACWQR42_05405
BACPSB24_04275
BACBOY17_08295
BACOOXB_3556
BACYQF06_04540 QF06_08645
BACLBS34A_12370(argJ) BS34A_21150(yobR_1)
BALMBsLM_1170 BsLM_2024
BACSAUL54_05025
BACQDOE78_06470
BACAFAY30_06260(argJ)
BAQUK6959_03980(argJ)
BZHNF868_04970(argJ)
BHAIKJK41_01845(argJ)
BCAOLC087_01485(argJ)
BARDQRY57_05970 QRY57_20450(argJ)
BAEIRE735_14020(argJ)
BCOBcell_4204
BHKB4U37_11340
BCOHBC6307_10115
BCIRC2I06_00495
NTXNQZ71_17490(argJ)
NILL8T27_004470(argJ)
BMQBMQ_0678(argJ)
BMDBMD_0679(argJ)
BMHBMWSH_4578(argJ)
BMEGBG04_2967(argJ)
BEOBEH_03715
BFXBC359_16955
PARHI5S86_02295(argA) I5S86_05815(argJ)
PKSIE339_03715(argJ)
BHABH2899(argJ) BH3772
BKWBkAM31D_17595(argJ) BkAM31D_24470
BCLABC2557(argJ) ABC3042
BLEBleG1_2555
SHUAPQ477_00815(argJ) PQ477_06295
BGIBGM20_04095 BGM20_20895
BPFBpOF4_02180(argJ)
BONA361_07400
BKOCKF48_02225(argJ) CKF48_04645
CGOTJ1899_07415(argJ)
CFIRNAF01_07105(argJ)
CSOALIS82_09250(argJ)
CSPGLS684_06000(argJ)
CPSSM5V91_14050(argJ)
BDAFSZ17_08105(argJ)
OIHOB1076(argJ)
OCNCUC15_06855
OJDNP439_10880(argJ)
OONNP440_10700(argJ) NP440_18215(argJ)
GKAGK0791 GK3284
GTEGTCCBUS3UF5_36990 GTCCBUS3UF5_8920 GTCCBUS3UF5_9450
GTKGT3570_03865 GT3570_16100
GTMGT3921_02370 GT3921_15455
GLIGLN3_09090 GLN3_09180 GLN3_14200
BCALCWI35_06235
GTNGTNG_0671 GTNG_3245
GWCGWCH70_0737
GYCGYMC61_1594
GYAGYMC52_0718
GCTGC56T3_2751 GC56T3_3292
GMCGY4MC1_3058
GGHGHH_c07370(argJ) GHH_c33640
GJFM493_04050 M493_17250
GEAGARCT_00764(argJ) GARCT_03302(argA)
GELIB49_08965 IB49_14285
GSEGT50_13635
GSRGS3922_05680 GS3922_16715
GEJA0V43_01375 A0V43_14235
GZAIC807_12460 IC807_17590(argJ)
GTHGeoth_3072
PTLAOT13_07260
PTBDER53_08350(argJ)
PCALBV455_01007(argJ)
PARGPspKH34_29710(argJ)
AFLAflv_0216(argJ) Aflv_0223 Aflv_2151(argJ)
AGNAFK25_03370
ANMGFC28_1822(argJ)
AAMYGFC30_1129(argJ)
ANLGFC29_3612(argJ)
ANDGRQ40_04145(argJ)
ACAIISX45_01460(argJ)
ASEDIRT44_01270
AAYDB379_03230 B379_05085 B379_05120
AXLAXY_21600(argJ)
LSPBsph_4194(argJ)
LGYT479_13965 T479_13970 T479_17715
LFUHR49_06185
LYSLBYS11_17185
LYBC3943_09990
LYZDCE79_13505
LYGC1N55_14275
LPAKGDS87_18185(argJ)
LAGRFJQ98_21875(argJ)
LMACI6G82_02335(argJ)
LYCFH508_0018185(argJ)
LCAPICJ70_06850(argJ)
LYPMTP04_27490(argJ)
LIUOU989_16605(argJ)
LLBR6U77_11865(argJ)
HHDHBHAL_4890(argJ)
HMNHM131_03000
HLIHLI_13465
HNZP9989_20265(argJ)
HSANMUN89_04075(argJ)
HSHIMUO14_10525(argJ)
HAMYMUO15_15370(argJ)
TAPGZ22_14565
TAIDKS242_15060(argJ)
VIRX953_04770
VHLBME96_03955
VIMGWK91_10460(argJ)
VNTOLD84_06710(argJ)
VIKKFZ58_06440(argJ)
LAOAOX59_07410
FPNABE65_016585 ABE65_020140
FARABE41_015545 ABE41_019210
FECQNH15_09745(argJ) QNH15_25160
SJEAAV35_009600
APAKAP3564_01345 AP3564_10035
ACOPRI196_05360(argJ) RI196_16140
BSJUP17_05865 UP17_17915
BMURABE28_006025
PBUTDTO10_04795 DTO10_18585(argJ) DTO10_22660
PASABAOM_0571(argA) BAOM_1066(argJ)
PPSRI6J18_09655(argJ)
PFRIL8956_06400(argJ) L8956_18535
AQTFN924_17540(argJ)
RAXKO561_18395(argJ)
BTHVCQJ30_02695(argJ)
PSYHD0S48_08475(argJ)
PSYOPB01_03580
PSYBKD050_14705(argJ)
PRDF7984_04810(argJ)
GRCGI584_01960 GI584_22110(argJ)
GCSMUN88_08105(argJ)
GSMMUN87_10785(argJ)
RUEDT065_06460(argJ)
SCIAHUG15_16355(argJ)
POFGS400_10150(argJ)
NMKCHR53_04670 CHR53_06555(argJ)
NTMBTDUT50_04890
NDTL1999_05075(argJ)
NCMQNK12_05035 QNK12_05080(argJ)
NNVQNH39_06695(argJ)
MEKUHUW50_13500(argJ)
MSEMGMB29_04795(argJ)
MDGK8L98_05750(argJ)
MLITKDJ21_000345(argJ)
MENLMVE64_17945(argJ)
MEBZLPC09_04680(argJ)
AIAAWH56_006375 AWH56_015485(argJ)
BLENNCTC4824_02386(argJ)
SEDDERJ70_18180(argJ)
BVQFHE72_02165(argJ)
RMFD5E69_02135(argJ)
RAZU9J35_01855(argJ)
RODP8596_01890(argJ)
ROSSV2W31_01845(argJ)
BCKBCO26_1478(argJ)
BAGBcoa_3037
BCOABF29_530(argJ)
BVJI5776_12005(argJ)
BOUI5818_14995(argJ)
HSPOJGZ69_20195(argJ)
CTHUHUR95_05285(argJ)
BBEVBBEV_1616(argJ)
BSEBsel_1969
GAJMY490_12305(argJ)
PSUAFLK61_31425(argJ)
SLMSMM221_20085(argJ)
MJOFOF60_06515(argJ)
MSUTLC048_15260(argJ)
SFORQNH23_12345 QNH23_12350(argJ)
ECTOMUG87_07275(argJ)
ALKLMM271_18670(argJ) MM271_22745
ALKGMOJ78_19630
PHJLC071_10475
DOMRRU94_22615 RRU94_22620(argJ)
AHALFTX54_008540(argJ)
ACHPQR721_02025(argJ)
HYIK2M58_06900(argJ)
STEAC0679_12670 C0679_12940 C0679_13915
PUKPU629_01520(argJ)
SAUSA0177(argJ)
SAVSAV0183(argJ)
SAWSAHV_0182(argJ)
SAHSaurJH1_0173
SAJSaurJH9_0168
SAMMW0157(argJ)
SASSAS0158
SARSAR0184(argJ)
SACSACOL0168(argJ)
SAXUSA300HOU_0196(argJ)
SAASAUSA300_0185(argJ)
SAOSAOUHSC_00148(argJ)
SAENWMN_0127(argJ)
SADSAAV_0151(argJ)
SUUM013TW_0170(argJ)
SUVSAVC_00680(argJ)
SUESAOV_0127(argJ)
SUJSAA6159_00164(argJ)
SUKSAA6008_00161(argJ)
SUCECTR2_146(argJ)
SUTSAT0131_00175
SUQHMPREF0772_10316(argJ)
SUZMS7_0176(argJ)
SUDST398NM01_0198
SUXSAEMRSA15_01480(argJ)
SUWSATW20_01930(argJ)
SUGSAPIG0198(argJ)
SUFSARLGA251_01540(argJ)
SAUASAAG_00665
SAUERSAU_000134(argJ)
SAUNSAKOR_00163
SAUSSA40_0147(argJ)
SAUUSA957_0162(argJ)
SAUGSA268_0160(argJ)
SAUZSAZ172_0192
SAUTSAI1T1_2001330(argJ)
SAUJSAI2T2_1001330(argJ)
SAUKSAI3T3_1001330(argJ)
SAUQSAI4T8_1001330(argJ)
SAUVSAI7S6_1001330(argJ)
SAUWSAI5S5_1001320(argJ)
SAUXSAI6T6_1001330(argJ)
SAUYSAI8T7_1001330(argJ)
SAUFX998_0165
SABSAB0123c
SUYSA2981_0184(argJ)
SAUBC248_0172(argJ)
SAUMBN843_1880
SAUCCA347_193(argJ)
SAURSABB_01660(argJ)
SAUIAZ30_00950
SAUDCH52_04810
SAMSNI36_00835
SUHSAMSHR1132_01560
SERSERP1091(argJ)
SEPSE_1211
SEPPSEB_01231
SEPSDP17_170(argJ)
SSPSSP0222
SWAA284_06080(argJ)
SPASSTP1_0106
SXYBE24_10895
SXLSXYLSMQ121_0240
SXOSXYL_00240(argJ)
SEQOSE1039_23370
SNLBJD96_01535
SKLC7J89_03085
SCARDWB96_06680
SARLSAP2_03590(argJ)
SSHNCTC13712_00137(argJ)
SSIMSAMEA4384339_0131(argJ)
SLLOISP08_01900(argJ)
SSACI6I31_09710(argJ)
SPSDJMB28_01740(argJ)
SURYMUA21_11550(argJ)
SEDAMNY58_01265(argJ)
SCAQQMO72_01405(argJ)
SROTML435_00740(argJ)
STAPAOB58_2061
SSCUCEP64_03995
SSTESAMEA4384403_0882(argJ)
MLENH3V22_04370(argJ)
MVTI6J10_06775(argJ)
LMOlmo1590(argJ)
LMNLM5578_1737(argJ)
LMYLM5923_1689(argJ)
LMTLMRG_01377
LMOCLMOSLCC5850_1655(argJ)
LMOEBN418_1867
LMOBBN419_1865
LMODLMON_1657(argJ)
LMOWAX10_02035
LMOQLM6179_02341(argJ)
LMRLMR479A_1684(argJ)
LMOMIJ09_02040
LMFLMOf2365_1612(argJ)
LMCLm4b_01601(argJ)
LMOGBN389_16150(argJ)
LMPMUO_08180(argJ)
LMOLLMOL312_1590(argJ)
LMOJLM220_05677
LMOZLM1816_17640(argJ)
LMOXAX24_05480
LMHLMHCC_0972(argJ)
LMQLMM7_1683(argJ)
LMLlmo4a_1651(argJ)
LMGLMKG_00615
LMSLMLG_1110
LMJLMOG_00104
LMWLMOSLCC2755_1599(argJ)
LMXLMOSLCC2372_1655(argJ)
LMZLMOSLCC2482_1649(argJ)
LMONLMOSLCC2376_1549(argJ)
LMOSLMOSLCC7179_1565(argJ)
LMOOLMOSLCC2378_1608(argJ)
LMOYLMOSLCC2479_1653(argJ)
LMOTLMOSLCC2540_1670(argJ)
LMOALMOATCC19117_1601(argJ)
LMOKCQ02_08150
LMVY193_07750(argJ)
LINargJ
LWElwe1603(argJ)
LSGlse_1506(argJ)
LIVLIV_1547(argJ)
LIIJL52_08100
LIWAX25_08245
LIAJL58_08330
LIOJL53_08795
LWIUE46_09925
LGZNCTC10812_01584(argJ)
LMARLAX80_007620(argJ)
LNWOTR81_11625(argJ)
BTHSCNY62_02775
ESIExig_0569
EATEAT1b_2065
EANEab7_0543(argJ)
EXMU719_02975
EXUESP131_05415
EAPKB235_00140(argJ)
EACEKKI46_03175(argJ)
EAURNMQ00_14105(argJ)
BBEBBR47_43700
BLRBRLA_c039870
BFMBP422_17490
BAGRBA6348_09275
BRWGOP56_12575
BCHSJNE38_22865 JNE38_23430
BCOPJD108_05955
BPABPSE45_20440
BHUILOK74_15250
BAYDBSPP4475_04630
BBORRFB14_06480
BRUMNDK47_07075
BREHHP435_21030
PJDPjdr2_2204 Pjdr2_5742
GYMGYMC10_1735 GYMC10_5852
PPYPPE_03218 PPE_03747 PPE_04382
PPMPPSC2_17030(argH1) PPSC2_19780 PPSC2_22925(argJ)
PPOPPM_3437(argH1) PPM_3961(M1_4359) PPM_4549(argJ)
PPOLX809_33075 X809_33845 X809_35880 X809_39405
PPQPPSQR21_034350 PPSQR21_039900 PPSQR21_046350(argJ)
PPOYRE92_14330 RE92_17485 RE92_20065
PMSKNP414_00126(argJ) KNP414_00298 KNP414_04153
PMQPM3016_118 PM3016_255 PM3016_5596
PMWB2K_00610 B2K_01305 B2K_28505
PTAHPL003_04425 HPL003_25635
PLVERIC2_c01230(argJ) ERIC2_c25680
PSABPSAB_01770 PSAB_17845 PSAB_22245
PDUPDUR_02070 PDUR_20325 PDUR_25150
PBDPBOR_02330 PBOR_27680 PBOR_33455
PGMPGRAT_02575 PGRAT_25130 PGRAT_29865
PODPODO_02265 PODO_23805 PODO_28430
PAENP40081_02605 P40081_29370 P40081_34825
PAEFR50345_02205 R50345_10540 R50345_23575 R50345_28510
PAEQR50912_02365 R50912_25930 R50912_31465
PSTEPSTEL_02490 PSTEL_05295 PSTEL_20050 PSTEL_24900
PAEAR70723_01975 R70723_11250 R70723_25095 R70723_30245
PAEER70331_01925 R70331_11030 R70331_23935 R70331_29075
PAEHH70357_02230 H70357_12655 H70357_27090 H70357_32590
PAEJH70737_10025 H70737_23620 H70737_28140
PBJVN24_07840 VN24_19155 VN24_23340
PIHUB51_03240 UB51_20030
PRIPRIO_0565 PRIO_2503 PRIO_5227 PRIO_6245(argJ)
PSONJI735_01185 JI735_06005(argJ) JI735_11270 JI735_21460
PPEOABE82_17135 ABE82_19775 ABE82_23040
PNPIJ22_08980 IJ22_21310 IJ22_41610
POWIJ21_06820 IJ21_18680
PBVAR543_00805 AR543_18230 AR543_22415
PXLBS614_08060 BS614_24905 BS614_30680
PYGAWM70_06260 AWM70_11695 AWM70_17065
PSWUSY83_11115 SY83_14575
PDHB9T62_07295 B9T62_24320 B9T62_29225 B9T62_34295
PIBBBD41_06225 BBD41_16675
PCXLPB68_05625 LPB68_14290
PKBB4V02_02360 B4V02_05515 B4V02_08310
PAIHASL14_07210 ASL14_14870 ASL14_21210
PVOPVOR_10874 PVOR_31699
PLWD5F53_00610(argJ) D5F53_20975
PLENEIM92_06680(argJ) EIM92_12170
PPSCEHS13_00670(argJ) EHS13_12820 EHS13_18410 EHS13_34140
PLUTEI981_08175 EI981_21390 EI981_26155(argJ)
PALBEJC50_01485(argJ) EJC50_07025 EJC50_12780 EJC50_20110 EJC50_22600
PCHIPC41400_02765 PC41400_13035 PC41400_23410
PBKBack11_20620 Back11_26650 Back11_52760(argJ)
PPRTET464_04920 ET464_07880 ET464_11685 ET464_16765(argJ)
PBACHUB98_08600 HUB98_14105(argJ) HUB98_21415
PRZGZH47_03165 GZH47_06105 GZH47_18555(argJ) GZH47_28180 GZH47_31115
PLYCGXP70_10145 GXP70_15205 GXP70_19455 GXP70_27990(argJ)
PSOPKP014_00790(argJ) KP014_05215 KP014_24435
PTRIKDC22_02285 KDC22_25355 KDC22_30400(argJ)
PALOE6C60_1439 E6C60_3842
PCELHUB94_01870 HUB94_26815(argJ)
PTJJRJ22_22315 JRJ22_26835(argJ)
PALRHGI30_14135 HGI30_21010(argJ)
PTHINDS46_09015 NDS46_27205(argJ)
PKAPQ456_15720 PQ456_19710(argJ) PQ456_21120
PUIPUW25_07250 PUW25_18895 PUW25_22595(argJ)
PMAHPTQ21_02105(argJ) PTQ21_27780
PAMYP9222_15195
PDYQJQ58_13145 QJQ58_25090(argJ)
PMAELMZ02_01845(argJ) LMZ02_26705
PWNQNH46_16545 QNH46_22050(argJ)
PSPNL1F29_09685 L1F29_31585(argJ)
PPOGQPK24_06795 QPK24_18250 QPK24_21565(argJ)
PAUNMJA45_00605(argJ) MJA45_10555
PHKSK066_03550(argJ) SK066_07475
PNKAASFL403_03370 AASFL403_21975(argJ)
PPABKET34_24600 KET34_31075(argJ)
PKPSK3146_03625(argJ) SK3146_06258(argA)
PGLUA3958_07180 A3958_17235
PHEXL0M14_07870 L0M14_27220(argJ)
TCOTheco_0181 Theco_0907 Theco_2406
ANXACH33_13410
ASOCCB4_03412(argA)