KEGG   ENZYME: 2.4.2.19
Entry
EC 2.4.2.19                 Enzyme                                 
Name
nicotinate-nucleotide diphosphorylase (carboxylating);
quinolinate phosphoribosyltransferase (decarboxylating);
quinolinic acid phosphoribosyltransferase;
QAPRTase;
NAD+ pyrophosphorylase;
nicotinate mononucleotide pyrophosphorylase (carboxylating);
quinolinic phosphoribosyltransferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Pentosyltransferases
Sysname
beta-nicotinate-D-ribonucleotide:diphosphate phospho-alpha-D-ribosyltransferase (carboxylating)
Reaction(IUBMB)
beta-nicotinate D-ribonucleotide + diphosphate + CO2 = pyridine-2,3-dicarboxylate + 5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [RN:R03348]
Reaction(KEGG)
R03348
Substrate
beta-nicotinate D-ribonucleotide [CPD:C01185];
diphosphate [CPD:C00013];
CO2 [CPD:C00011]
Product
pyridine-2,3-dicarboxylate [CPD:C03722];
5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [CPD:C00119]
Comment
The reaction is catalysed in the opposite direction. Since quinolinate is synthesized from L-tryptophan in eukaryotes, but from L-aspartate in some prokaryotes, this is the first NAD+ biosynthesis enzyme shared by both eukaryotes and prokaryotes [3].
History
EC 2.4.2.19 created 1972
Pathway
ec00760  Nicotinate and nicotinamide metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00767  nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating)
Genes
HSA23475(QPRT)
PTR467940(QPRT)
PPS117974218(QPRT)
GGO101146266(QPRT)
PON103891782(QPRT)
NLE100599555(QPRT)
HMH116470238(QPRT)
MCC708784(QPRT)
MCF102116236(QPRT)
MTHB126944234
MNI105482908(QPRT)
CSAB103230847(QPRT)
CATY105599088(QPRT)
PANU101007931(QPRT)
TGE112614246(QPRT)
MLEU105541430(QPRT)
RRO104681510(QPRT)
RBB108535393(QPRT)
TFN117087637(QPRT)
PTEH111525728(QPRT)
CANG105505664(QPRT)
CJC100406642(QPRT)
SBQ101041974(QPRT)
CIMI108296679(QPRT)
CSYR103270207(QPRT)
MMUR105871093(QPRT)
LCAT123632746(QPRT)
PCOQ105823214(QPRT)
OGA100961452(QPRT)
MMU67375(Qprt)
MCAL110298131(Qprt)
MPAH110336387(Qprt)
RNO293504(Qprt)
MCOC116100912(Qprt)
ANU117693732(Qprt)
MUN110547983(Qprt)
CGE100755205(Qprt)
MAUA101841755(Qprt)
PROB127228375(Qprt)
PLEU114704429(Qprt)
MORG121457887(Qprt)
MFOT126515960
AAMP119817144(Qprt)
NGI103726424(Qprt)
HGL101718250(Qprt)
CPOC100727900(Qprt)
CCAN109682354(Qprt)
DORD105982187(Qprt)
DSP122096256(Qprt)
PLOP125340992(Qprt)
NCAR124970712
OCU100345282
OPI101535464(QPRT)
TUP102481382(QPRT)
GVR103602118(QPRT)
CFA607664(QPRT)
CLUD112640081(QPRT)
VVP112929228(QPRT)
VLG121488187(QPRT)
NPO129519704(QPRT)
AML100465523(QPRT)
UMR103657851(QPRT)
UAH113267672(QPRT)
UAR123784630(QPRT)
ELK111162203
LLV125090947
MPUF101678847(QPRT)
MNP132027179(QPRT)
NVS122895782(QPRT)
ORO101367525(QPRT)
EJU114214485(QPRT)
ZCA113932939(QPRT)
MLX117999609(QPRT)
NSU110589787(QPRT)
LWW102729241(QPRT)
FCA101087441(QPRT)
PYU121022154(QPRT)
PBG122471461(QPRT)
LRUF124517943
PPAD109259040(QPRT)
PUC125928068
AJU106970126
HHV120242174(QPRT)
BTA614254(QPRT)
BOM102265561(QPRT)
BIU109578754(QPRT)
BBUB102389282(QPRT)
BBIS104986652(QPRT)
CHX102169244(QPRT)
OAS101102696(QPRT)
BTAX128059929(QPRT)
ODA120877056(QPRT)
CCAD122433339(QPRT)
MBEZ129545521(QPRT)
SSC100623339(QPRT)
CFR102521151(QPRT)
CBAI105082815(QPRT)
CDK105102744(QPRT)
VPC102544041(QPRT)
BACU103012708(QPRT)
LVE103089526(QPRT)
OOR101276244(QPRT)
DLE111182151(QPRT)
PCAD102990443(QPRT)
PSIU116740684(QPRT)
NASI112399353(QPRT)
ECB100065768(QPRT)
EPZ103547208(QPRT)
EAI106831928(QPRT)
MMYO118656952(QPRT)
MNA107541483(QPRT)
PKL118704896(QPRT)
EFUS103296333(QPRT)
HAI109374216(QPRT)
DRO112304664(QPRT)
SHON119000455(QPRT)
AJM119058857(QPRT)
PDIC114508170(QPRT)
PHAS123825604(QPRT)
MMF118642321(QPRT)
RFQ117019645(QPRT)
PALE102887755(QPRT)
PGIG120620098(QPRT)
PVP105304598(QPRT)
RAY107515879(QPRT)
MJV108404490(QPRT)
TOD119240176(QPRT) 119243942
SARA101540579(QPRT)
LAV100656244(QPRT)
TMU101354616
ETF101638691(QPRT)
DNM101424042(QPRT)
MDO100017348(QPRT)
GAS123231158(QPRT)
SHR100931555(QPRT)
AFZ127563123
PCW110223136(QPRT)
OAA100086789(QPRT)
GGA107051294(QPRT)
MGP104916216(QPRT)
CJO107307628(QPRT)
CATA118261521(QPRT)
TGU115492671(QPRT)
LSR110483669(QPRT)
OTC121334903(QPRT)
OMA130266161(QPRT)
PHI102109453(QPRT)
ETL114072078(QPRT)
HRT120764775(QPRT)
AGEN126037254
AROW112961582(QPRT)
ASN102371265(QPRT)
AMJ102573399(QPRT)
CMY102947189(QPRT)
CCAY125638960(QPRT)
DCC119856762(QPRT)
CPIC101937052(QPRT)
CABI116840188(QPRT)
MRV120403317(QPRT)
ACS100558968(qprt)
PVT110090065(QPRT)
SUND121932754(QPRT)
PBI103065408(QPRT)
PMUR107282743 107296375
CTIG120302268(QPRT)
PGUT117666794(QPRT)
APRI131196568(QPRT)
PTEX113443631(QPRT)
NSS113421763(QPRT)
VKO123032252(QPRT)
PMUA114582016(QPRT)
PRAF128400904(QPRT)
ZVI118094310(QPRT)
HCG128330626(QPRT)
GJA107106265(QPRT)
STOW125444871(QPRT)
EMC129340207(QPRT)
XLA446628(qprt.L)
XTR100495332(qprt)
RTEM120923267(QPRT)
BBUF121007816(QPRT)
BGAR122945238(QPRT)
MUO115474372 115474980
GSH117360504(QPRT)
CHAR105897385
TRU101061316(qprt)
TFS130527332
TNGGSTEN00032500G001
LCO104920397(qprt)
NCC104956291(qprt)
CGOB115012609(qprt)
ELY117255008
EFO125885766
PLEP121942352
SLUC116039656
ECRA117936314
ESP116701406(qprt)
PFLV114563033(qprt)
GAT120825701
PPUG119217329
AFB129096192
CLUM117736001
MSAM119899753
SCHU122872833
CUD121508713
ALAT119022959
MZE101468728(qprt)
ONL100708711(qprt)
OAU116331516
OLA110016076 111947394
OML112157041
XMA102233076(qprt)
XCO114144015(qprt)
XHE116719503(qprt)
PRET103463416(qprt)
PFOR103133357(qprt)
PLAI106952167(qprt)
PMEI106921803(qprt)
GAF122829056
CVG107085492(qprt)
CTUL119779347
GMU124868679
NFU107396437(qprt)
KMR108251355
ALIM106526909(qprt)
NWH119422709
AOCE111575057(qprt)
MCEP125004647
CSEM103384366(qprt)
POV109627558(qprt)
SSEN122770746
HHIP117760070
HSP118116273
LCF108884543
SDU111217964(qprt)
SLAL111660399(qprt)
XGL120800193
HCQ109521845(qprt)
SSCV125969510
BPEC110173841(qprt)
MALB109956831(qprt)
BSPL114850890
SASA106564934 106588089 106596120
STRU115178478 115208659
OTW112245598 112245644
OMY110485926 110493651
OGO124003007 124015273
ONE115103785 115142574
OKI109865736 109894383
OKE118364927 118389235
SALP111961232 112080741
SNH120032846 120066084
CCLU121534002 121534003
ELS105021602(qprt)
SFM108933686(qprt)
PKI111850819(qprt)
AANG118221649
LOC102682500(qprt)
PSPA121306830
ARUT117399084
PSEX120519892
LCM102349042(QPRT)
LERI129708500
BFO118425899
BBEL109467427
CIN100179478
SCLV120342035
SPU765026
LPIC129254700
APLC110989056
AJC117118747
SKO100367107
BCOO119082397
PCLA123754527
DSV119446873
RSAN119390372
RMP119172037
VDE111254612
VJA111273695
TUT107368595 107368635
DPTE113792049
DFR124492398
CSCU111638907
UDV129221554 129232962
SDM118197348
LPOL106457685
HROHELRODRAFT_155947
LGILOTGIDRAFT_143588
PCAN112562874
BGT106054193
GAE121367966
HRF124121191
HRJ124288907
CRG105344717
CVN111136113 111136526
CANU128190258
OED125660016
MYI110448155
PMAX117333247
MCAF127710449
MMER123533536
DPOL127832258
OBI106871416
OSN115214171
LAK106165033
EGLEGR_01822
NVE5508760
EPA110238348
ATEN116299127
ADF107350212
AMIL114971959
PDAM113670188
SPIS111336814
DGT114525406
XEN124439759
HSY130621845
TADTRIADDRAFT_50087
AQU100633013
ATHAT2G01350(QPT)
ALY9311137
CRB17884802
CSAT104710041 104779446 104793810
EUSEUTSA_v10000908mg
BRP103854084
BNA106388738 106437949
BOE106327710
RSZ108812199
THJ104805057
CPAP110813435
CIT102622350
CICCICLE_v10018157mg
PVY116113605 116113782
MINC123212773
TCC18609757
GRA105785720
GHI107922492 121216993
GAB108461166
DZI111282141 111282636
EGR104453720
GMX100776131 100794013
GSJ114367971 114397453
PVUPHAVU_003G023500g
VRA106776398
VAR108334557
VUN114174081
CCAJ109796212
APRC113868672
MTR25482489
TPRA123906411
CAM101508454
PSAT127092350
LJALj0g3v0143669.1(Lj0g3v0143669.1)
ADU107471951
AIP107622344
AHF112717017 112783530
LANG109339262
PCIN129321233 129321321
FVE101297824
RCN112200992
PPER18791869
PMUM103341585
PAVI110765461
PDUL117637152
MDM103402607
MSYL126607396
PXB103948510
MNT21393274
CSAV115712962
CSV101208793 116405617
CMO103495096
BHJ120081442
MCHA111022503
CMAX111477549
CMOS111447821
CPEP111778088
RCU8258180 8258181
JCU105634049
HBR110671922
MESC110605274
POP7488393
PEU105124764 105135480
PALZ118039855
JRE108980620
CILL122310405 122314466
CAVE132179361
QSU111991779 112034104
QLO115973863
TWL120004576
VVI100250945
VRI117925026
SLY101255294(qpt)
SPEN107020914
SOT102580830
SSTN125869417
CANN107852854
LBB132641606 132641613
NTA107820078(BYJ6) 107825849 107829122(QPT) 107829123(qpt1)
NSY104217269 104240014
NTO104121046 104121140
NAU109214438 109235166
INI109161016
ITR116003667
SIND105160120
OEU111380244
EGT105954199 105972837
SSPL121779971 121782901
SMIL131014482 131014499
APAN127261813
HAN110912366
ECAD122611121
LSV111912581
CCAV112527301
DCR108196626
CSIN114261073 114299469
RVL131316457
AEW130750203 130750205
BVG104900136
SOE110782161
CQI110702106 110716285
ATRI130805125
MOF131154038
NNU104603558
MING122068575
TSS122641847
PSOM113310050 113320837
OSA4347802
DOSAOs09t0553600-01(Os09g0553600)
OBR102718485
OGL127784567
BDI100832195
ATS109772279
TDC119302847 119311543
TAES123104753 123116830 123122559
TUA125510378
LPER127325890
LRD124655675 124657553
SBI8074185
ZMA100382929
SITA101786789
SVS117842022
PVIR120658363 120686350
PHAI112881391
PDA103717950
EGU105055263
MUS103981217
ZOF121972654 122031429
DCT110114840 110116375
PEQ110026086
AOF109836337 109849572
NCOL116260269
ATR18445420
SMOSELMODRAFT_229197 SELMODRAFT_271353
PPP112286080
CRECHLRE_02g141200v5
VCNVOLCADRAFT_106344
MNGMNEG_6298
CSLCOCSUDRAFT_20295
CVRCHLNCDRAFT_19514
OLUOSTLU_33946
OTAOT_ostta03g04150
BPGBathy07g01810(QPRT)
MISMICPUN_83796
MPPMICPUCDRAFT_30783
CMECYME_CMO013C
CCPCHC_T00000718001
SCEYFR047C(BNA6)
SEUBDI49_1708
SPAOSPAR_F01080
AGOAGOS_AFR271W
ERCEcym_2592
LTHKLTH0G00814g
VPOKpol_380p5
ZROZYRO0E09438g
NDINDAI_0G00870(NDAI0G00870)
TPFTPHA_0G03620(TPHA0G03620)
TGBHG536_0D05930
TDLTDEL_0D06310(TDEL0D06310)
ZMKHG535_0G04960
PPAPAS_chr3_0915
DHADEHA2F26378g
PICPICST_36541(BNA6)
PGUPGUG_03129
SPAASPAPADRAFT_58374
LELLELG_00862
CALCAALFM_C107840WA(CaO19.5054)
CTPCTRG_03983
COTCORT_0A07650
CDUCD36_07360
CTENCANTEDRAFT_116471
YLIYALI0E07073g
CLUCLUG_05875
CLUSA9F13_05g00682
CAURCJI96_0000068
SLBAWJ20_828(BNA6)
PKZC5L36_0C00510
BNNFOA43_004386(BNA6)
BBRXBRETT_002191(BNA6)
OPAHPODL_04711
NCRNCU02998
NTENEUTE1DRAFT126722(NEUTE1DRAFT_126722)
SMPSMAC_12623
PANPODANSg3931
TTTTHITE_2112849
MTMMYCTH_2297423
MGRMGG_03028
PPEIPpBr36_09441
PGRIPgNI_10327
TMNUCRPA7_8567
SSCKSPSK_09562
FGRFGSG_09549
FPUFPSE_03317
FPOAFPOAC1_012111(BNA6)
FVRFVEG_04098
FOXFOXG_06246
NHENECHADRAFT_91202
FFCNCS54_00283600
TRETRIREDRAFT_65411
TRRM419DRAFT_36906
MAWMAC_08479
PCHMVFPPC_14721
CMTCCM_05219
AMUSLMH87_011230
PLJVFPFJ_06092
PTKZJDV02_000416(BNA6)
VDAVDAG_02822
CHIGCH63R_07088
SAPOSAPIO_CDS10041
ELAUCREL1_5859
PFYPFICI_09792
SSLSS1G_05542
BFUBCIN_09g05800(Bcbna6)
MBEMBM_05334
PSCOLY89DRAFT_603305
GLZGLAREA_02465
ANIAN3431.2
AFMAFUA_3G05730
ACTACLA_033720
NFINFIA_071480
AORAO090020000041
ANGAn11g10910
AFVAFLA_010610
ALUCAKAW2_80935S
ACHEACHE_70521S
APUUAPUU_31470A
PCSPc20g08420
PDPPDIP_01430
POUPOX_g09103
TMFEYB26_009095
TRGTRUGW13939_11600
CIMCIMG_02065
CPWCPC735_045110
UREUREG_06953
PBLPAAG_08856
PBNPADG_05947
ABEARB_07190
TVETRV_03090
AJEHCAG_03497
BGHBDBG_08974
PTEPTT_16159
BZECOCCADRAFT_9409
BSCCOCSADRAFT_168111
BORCOCMIDRAFT_40123
AALTCC77DRAFT_981151
ARABEKO05_0009429
ZTRMYCGRDRAFT_101664
PFJMYCFIDRAFT_212546
FFUCLAFUR5_13120
CBETCB0940_02133
BCOMBAUCODRAFT_371024
NPAUCRNP2_2827
TMLGSTUM_00007545001
CNECNC03970
CNBCNBC3210
CNGCNAG_02779
CGICGB_C6080C
TMSTREMEDRAFT_24594
TASAA1Q1_01874
TVSTRAVEDRAFT_18187
DSQDICSQDRAFT_56599
PCOPHACADRAFT_249577
SHSSTEHIDRAFT_167440
HIRHETIRDRAFT_443928
PSQPUNSTDRAFT_64400
ADLAURDEDRAFT_110565
FMEFOMMEDRAFT_110494
GTRGLOTRDRAFT_109513
RSXRhiXN_00102
LBCLACBIDRAFT_231037
CCICC1G_00160
ABPAGABI1DRAFT120105(AGABI1DRAFT_120105)
ABVAGABI2DRAFT203288(AGABI2DRAFT_203288)
PCUBJR316_0004860
MRRMoror_8103
MOREE1B28_004170
SCMSCHCO_02263611(SCHCODRAFT_02263611)
CPUTCONPUDRAFT_123197
SLASERLADRAFT_360372
WSEWALSEDRAFT_59855
WICJ056_001592
UMAUMAG_04262
PFPPFL1_06023
SGRAEX895_002010
MRTMRET_1847
PGRPGTG_18374
PTRCPtA15_8A766
PSTRPst134EA_015981
MLRMELLADRAFT_39424
SREPTSG_00698
DDIDDB_G0272462(qprt)
DPPDICPUDRAFT_59260
DFADFA_02672(qprt)
ACANACA1_325420
PTIPHATRDRAFT_16599
FCYFRACYDRAFT_180590
TPSTHAPSDRAFT_36964
NGDNGA_0641010(NADC)
AAFAURANDRAFT_28722
PIFPITG_19932
PSOJPHYSODRAFT_535380
SPARSPRG_03470
EHXEMIHUDRAFT_99818
NGRNAEGRDRAFT_38485
ECOb0109(nadC)
ECJJW0105(nadC)
ECDECDH10B_0089(nadC)
EBWBWG_0102(nadC)
ECOKECMDS42_0100(nadC)
ECEZ0119(nadC)
ECSECs_0113(nadC)
ECFECH74115_0115(nadC)
ETWECSP_0110(nadC)
ELXCDCO157_0111
EOIECO111_0110(nadC)
EOJECO26_0111(nadC)
EOHECO103_0109(nadC)
ECOOECRM13514_0111(nadC)
ECOHECRM13516_0114(nadC)
ESLO3K_21020
ESOO3O_04365
ESMO3M_20920
ECKEC55989_0102(nadC)
ECGE2348C_0112(nadC)
EOKG2583_0113(nadC)
ELRECO55CA74_00535
ELHETEC_0105
ECWEcE24377A_0111(nadC)
EUNUMNK88_107(nadC)
ECPECP_0109
ENAECNA114_0100(nadC)
ECOSEC958_0248(nadC)
ECVAPECO1_1880(nadC)
ECOAAPECO78_03985
ECXEcHS_A0113(nadC)
ECMEcSMS35_0112(nadC)
ECYECSE_0109
ECRECIAI1_0106(nadC)
ECQECED1_0107(nadC)
EUMECUMN_0106(nadC)
ECTECIAI39_0109(nadC)
EOCCE10_0109(nadC)
EBRECB_00108(nadC)
EBLECD_00108(nadC)
EBEB21_00107(nadC)
EBDECBD_3510
ECIUTI89_C0117(nadC)
EIHECOK1_0108(nadC)
ECZECS88_0111(nadC)
ECCc0128(nadC)
ELOEC042_0108(nadC)
ELNNRG857_00545
ESEECSF_0117
ECLEcolC_3550
EKOEKO11_3807
EKFKO11_00520(nadC)
EABECABU_c01140(nadC)
EDHEcDH1_3493
EDJECDH1ME8569_0103(nadC)
ELUUM146_23325
ELWECW_m0106(nadC)
ELLWFL_00520(nadC)
ELCi14_0118(nadC)
ELDi02_0118(nadC)
ELPP12B_c0098(nadC)
ELFLF82_1434(nadC)
ECOLLY180_00525
ECOIECOPMV1_00110(nadC_1)
ECOJP423_00550
EFEEFER_0129(nadC)
EALEAKF1_ch1314(nadC)
EMAC1192_12435
ESZFEM44_15020(nadC)
ERUYOSH18_09085(nadC)
STYSTY0167(nadC)
STTt0151(nadC)
SEXSTBHUCCB_1680
SENTTY21A_00775
STMSTM0145(nadC)
SEOSTM14_0174(nadC)
SEVSTMMW_01511
SEYSL1344_0145(nadC)
SEMSTMDT12_C01460
SEJSTMUK_0147(nadC)
SEBSTM474_0153(nadC)
SEFUMN798_0161(nadC)
SETUSTU288_00735
SETCCFSAN001921_16690
SENRSTMDT2_01471(nadC)
SENDDT104_01501(nadC)
SENICY43_00725
SEENSE451236_06745
SPTSPA0149(nadC)
SEKSSPA0145
SPQSPAB_00181
SEISPC_0156(nadC)
SECSCH_0144(nadC)
SEHSeHA_C0159(nadC)
SHBSU5_0780
SENHCFSAN002069_08495
SEEHSEEH1578_09765
SEESNSL254_A0158(nadC)
SENNSN31241_11310
SEWSeSA_A0162(nadC)
SEASeAg_B0165(nadC)
SENSQ786_00735
SEDSeD_A0157(nadC)
SEGSG0147(nadC)
SELSPUL_0155(nadC)
SEGASPUCDC_0155(nadC)
SETSEN0149(nadC)
SENAAU38_00735
SENOAU37_00735
SENVAU39_00735
SENQAU40_00855
SENLIY59_00760
SENJCFSAN001992_10270
SEECCFSAN002050_07180
SEEBSEEB0189_018655
SEEPI137_00695
SENBBN855_1540(nadC)
SENEIA1_00740
SENCSEET0819_07610
SESSARI_02850
SBGSBG_0136(nadC)
SBZA464_142
SBVN643_00650
SALZEOS98_18490
SFLSF0106(nadC)
SFXS0108(nadC)
SFVSFV_0100(nadC)
SFESFxv_0112(nadC)
SFNSFy_0135
SFSSFyv_0138
SFTNCTC1_00106(nadC)
SSNSSON_0117(nadC)
SBOSBO_0098(nadC)
SBCSbBS512_E0102(nadC)
SDYSDY_0139(nadC)
SDZAsd1617_00161
SHQA0259_04380
ENCECL_00905
ENLA3UG_03760
ECLGEC036_07360
ECLEECNIH2_04670
ECLNECNIH4_19055
ECLIECNIH5_03755
ECLXLI66_03765
ECLYLI62_04260
ECLZLI64_03830
ECLOENC_46200
EHMAB284_21215
EXFBFV63_03725
ECLAECNIH3_03750
ECLCECR091_03730
EAUDI57_14840
EKBBFV64_03465
ENOECENHK_03935
EECEcWSU1_00722(nadC)
ELGBH714_18455
ECANCWI88_18425
ERNBFV67_03585
ECLSLI67_004730
ECHGFY206_04380(nadC)
ESHC1N69_03625
ENTEnt638_0653
EASEntas_0707
ENRH650_19365
ENXNI40_003600
ENFAKI40_4173
LNICWR52_08480
EBGFAI37_02890(nadC)
ENZG0034_03740(nadC)
ENSHWQ15_12175(nadC)
ENKLOC22_14560(nadC)
EHUD5067_0019150(nadC)
EMORL6Y89_03585(nadC)
ENBELK40_04390
EQUOM418_03665(nadC)
EPUQVH39_03645(nadC)
ESAESA_03230
CSKES15_3215(nadC)
CSZCSSP291_14950
CSJCSK29544_00152
CCONAFK62_03750
CDMAFK67_03735
CSIP262_04762
CMJAFK66_015995
CUIAFK65_03675
CMWAFK63_14905
CTUCTU_07410(nadC)
KPNKPN_00111(nadC)
KPUKP1_0932(nadC)
KPMKPHS_08300
KPPA79E_4188
KPHKPNIH24_04195
KPZKPNIH27_04020
KPVKPNIH29_04390
KPWKPNIH30_04405
KPYKPNIH31_03630
KPGKPNIH32_04410
KPCKPNIH10_04180
KPQKPR0928_04190
KPTVK055_2460(nadC)
KPOKPN2242_02995
KPRKPR_1040(nadC)
KPJN559_4318
KPID364_00515
KPAKPNJ1_04621
KPSKPNJ2_04574
KPXPMK1_02419(nadC)
KPBFH42_21375
KPNEKU54_022340
KPNULI86_22180
KPNKBN49_4229(nadC)
KVAKvar_4271
KPEKPK_4629(nadC)
KPKA593_14960
KVDKR75_12340
KVQSP68_19020
KOXKOX_11010
KOEA225_0911
KOYJ415_26700
KOMHR38_09740
KMIVW41_03585
KOKKONIH1_04745
KOCAB185_31430
KQUAVR78_08775
EAEEAE_11345
EARCCG31716
KQVB8P98_23170
KLLBJF97_05285
KLWDA718_23695
KARLGL98_20880(nadC)
KGRJJJ10_23240(nadC)
KPASLUW96_11285(nadC)
KLCK7H21_23385(nadC)
KLMBWI76_04845
RORRORB6_14635
RONTE10_06305
RPLNB1209_22625
RAODSD31_21330
RTGNCTC13098_06178(nadC_2)
REEelectrica_04225(nadC)
CROROD_01131(nadC)
CKOCKO_03267
CFDCFNIH1_10240
CBRAA6J81_12845
CWECO701_17870
CYOCD187_19985
CPOTFOB25_07100(nadC)
CFQC2U38_03885
CSEDJY391_17795(nadC)
CAMAF384_00540
CAFAL524_21925
CIFAL515_05335
CFARCI104_04985
CIRC2U53_04345
CIEAN232_25935
CPARCUC49_00540
CTELGBC03_25300(nadC)
CITZE4Z61_13050(nadC)
CARSE1B03_05080(nadC)
CIXM4I31_19625(nadC)
CIBHF677_019380(nadC)
HDEHDEF_1274(nadC)
SEHCA35E_00349
EBTEBL_c32490(nadC)
CNTJT31_08700
CEMLH23_09035
CENLH86_09090
CLAPNCTC11466_03813(nadC_2)
PGELG71_24545
ESCEntcl_3619
KLEAO703_03810
KSAC813_11215
KORAWR26_20940(nadC)
KRDA3780_02800
KCOBWI95_01765
KOTEH164_18485
KPSEIP581_03825(nadC)
KOBHF650_04310(nadC)
KOOO9K67_20585(nadC)
KGOCEW81_20525
KIENCTC12125_02927(nadC)
KASKATP_37690
KLUK7B04_00880(nadC)
KCYRIN60_18895(nadC)
LAXAPT61_18525
LEIC2U54_08810
LEHC3F35_07945
LEEDVA44_20070
LERGNG29_04035(nadC)
LEAGNG26_03530(nadC)
LPNUKQ929_17100(nadC)
LEYDVA43_13960
LAZA8A57_03740
LEFLJPFL01_0743
LEWDAI21_00665
BUFD8682_11440
BAGEBADSM9389_34410
BFTMNO13_20100(nadC)
AHNNCTC12129_00891(nadC)
ASUBNLZ15_18270(nadC)
YREHEC60_21720(nadC)
SGOEA8O29_019065(nadC)
KINAB182_21175
PDZHHA33_23730(nadC)
METYMRY16398_47110
IZHFEM41_09595(nadC)
SNYKEC38_00635(nadC)
PSHISAMEA2665130_0408(nadC)
PSGCG163CM_27930(nadC)
SCOLKFZ77_03590(nadC)
PVJLMA04_08525(nadC)
SUPEP0H77_04680(nadC)
TOEQMG90_17670(nadC)
EBFD782_3763
EBCC2U52_02835
EBUCUC76_11080
PSTSE05_02270
YPEYPO3424(nadC)
YPKy0762(nadC)
YPHYPC_3761(nadC)
YPAYPA_2926
YPNYPN_0664
YPMYP_0260(nadC)
YPPYPDSF_2930
YPGYpAngola_A1040(nadC)
YPZYPZ3_3021(nadC)
YPTA1122_08780
YPDYPD4_3008(nadC)
YPXYPD8_3008(nadC)
YPWCH59_2624(nadC)
YPJCH55_2006(nadC)
YPVBZ15_98(nadC)
YPLCH46_1666(nadC)
YPSYPTB0708(nadC)
YPOBZ17_1847(nadC)
YPIYpsIP31758_3369(nadC)
YPYYPK_3497
YPBYPTS_0737
YPQDJ40_1664(nadC)
YPUBZ21_4092(nadC)
YPRBZ20_1378(nadC)
YPCBZ23_185(nadC)
YPFBZ19_58(nadC)
YENYE0691(nadC)
YEPYE105_C0808
YEYY11_39231
YELLC20_04483
YEWCH47_2791(nadC)
YETCH48_913(nadC)
YEFFORC2_3407
YEEYE5303_26501(nadC)
YSIBF17_11820
YALAT01_3217(nadC)
YFRAW19_4029(nadC)
YINCH53_1000(nadC)
YKRCH54_1761(nadC)
YROCH64_3309(nadC)
YRUBD65_2574(nadC)
YRBUGYR_13255
YAKACZ76_12560
YMADA391_18560
YHID5F51_04055
YCAF0T03_04055(nadC)
YMOHRD69_09185(nadC)
YASN0H69_03710(nadC)
YKIHRD70_08365(nadC)
SMARSM39_0093(nadC)
SMACSMDB11_0094(nadC)
SMWSMWW4_v1c07650(nadC)
SPESpro_0779
SRRSerAS9_0713
SRLSOD_c06450(nadC)
SRYM621_03385
SPLYQ5A_003390(nadC)
SRSSerAS12_0713
SRASerAS13_0713
SMAFD781_0733
SLQM495_03255
SERFL085_00430
SERSSERRSCBI_03525
SFWWN53_12290
SFGAV650_07815
SRZAXX16_4370
SERASer39006_006255
SERQCWC46_06250
SERMCLM71_03560
SQUE4343_12705(nadC)
SFJSAMEA4384070_0803(nadC)
SOFNCTC11214_00745(nadC)
SSURATE40_000450
SURIJ0X03_20290(nadC)
SRHZFO014_06185(nadC)
SENPKHA73_03440(nadC)
SNEMNLX84_03570(nadC)
SNEVOI978_02855(nadC)
SFOZ042_17665
RAHRahaq_3712
RACEJHW33_12765(nadC)
RAQRahaq2_3808
RAAQ7S_18905
ROXBV494_13345
RVCJ9880_04080(nadC)
RBONQNM34_18870(nadC)
GQUAWC35_08425
FSMCCS41_11345
EAMEGXP68_17350(nadC)
RBADH2866_11250(nadC)
RCBO1V66_14295(nadC)
CARUP0E69_16535(nadC)
ECAECA3797(nadC)
PATREV46_18615
PATOGZ59_37930(nadC)
PCTPC1_3574
PCCPCC21_035680
PCVBCS7_17905
PWAPecwa_3760
PPARA8F97_22695
PECW5S_3900
PWSA7983_03830
PPOABJK05_12905
PBRAB5S52_03625
PPUJE2566_18070(nadC)
PARII2D83_03945(nadC)
PAQUDMB82_0017075(nadC)
PVZOA04_38410(nadC)
PPAVLOZ86_18025(nadC)
PQUIG609_016855(nadC)
PPOOLW347_18150(nadC)
PCACOI450_14875(nadC)
PACBM9782_20225(nadC)
DDDDda3937_02244(nadC)
DZEDd1591_0628
DDCDd586_3514
DZCW909_16850
DSOA4U42_05415
CEDLH89_16155
DFNCVE23_18770
DDQDDI_3534
DAQDAQ1742_03800(nadC)
DICDpoa569_000621(nadC)
DLCO1Q98_14725(nadC)
DDADd703_0667
BGJAWC36_22910
BRBEH207_14075
BNGEH206_03635
BIZHC231_03710(nadC)
PRODPCO85_19295(nadC)
SGLSG0464
SODSant_3335(nadC)
PESSOPEG_2686(nadC)
SENYHBA_0272(nadC)
SLIGGTU79_23065(nadC)
ETAETA_08030(nadC)
EPYEpC_07800(nadC)
EPREPYR_00823(nadC)
EBIEbC_07390(nadC)
ERJEJP617_03170(nadC)
EPECI789_14795
ERWIGN242_17520(nadC)
ETPLU633_20860(nadC)
ERPLJN55_19285(nadC)
ETORIN69_04220(nadC)
EGEEM595_0743(nadC)
WBRnadC
WGLWIGMOR_0446(nadC)
PAMPANA_0736(nadC)
PLFPANA5342_3575(nadC)
PAJPAJ_0084(nadC)
PAQPAGR_g3462
PVAPvag_0140(nadC)
PAGGAL522_07660
PAOPat9b_0681
KLNLH22_18800
PANPPSNIH2_14350
HHSHHS_04670(nadC)
PCKBMSBPS_0092
PAGCBEE12_10420
PSTWDSJ_06335
PALHB1H58_03425
PANSFCN45_03495(nadC)
PEYEE896_15890(nadC)
PDISD8B20_03385
PJIKTJ90_15755(nadC)
PANOOJ965_17635(nadC)
KPIEN5580_15135(nadC)
PALFK6R05_15485(nadC)
PGZC2E15_04420
PCDC2E16_04330
MINTC7M51_00043(nadC)
MTHIC7M52_02674(nadC)
MHANK6958_04050(nadC)
TCIA7K98_16110
TPTYNCTC11468_03074(nadC)
PLUplu3637(nadC)
PLUMA4R40_18060
PAYPAU_01130(nadC)
PTTVY86_15015
PAKHB0X70_18325
PLUICE143_18360
XBUHGO23_10005(nadC)
PSIS70_03770
PSXDR96_3914(nadC)
PSTABGK56_07010
PRGRB151_030270(nadC_2)
PALACO695_10070
PHEINCTC12003_01264(nadC_2)
PRQCYG50_22675(nadC)
PRJNCTC6933_02740(nadC_2)
PVCG3341_06080(nadC)
PMAGJI723_06410(nadC)
PTHAOI982_19670(nadC)
PHAGPZ638_06200(nadC)
ANSArsFIN_31940(nadC)
AAPCQG404_05020(nadC)
MWIMNY66_11150(nadC)
HAVAT03_18105
HPARAL518_08570
OPODSM2777_07310
XFAXF_1925
XFTPD_0867(nadC)
XFMXfasm12_1043
XFNXfasM23_0920
XFFXFLM_10055
XFSD934_09585
XFHXFHB_05700
XTWAB672_06095
XCCXCC2505(nadC)
XCBXC_1611
XCAxcc-b100_1656
XCPXCR_2834(nadC)
XCVXCV2831(nadC)
XAXXACM_2620(nadC)
XACXAC2681(nadC)
XCIXCAW_01496(nadC)
XCTJ151_02861
XCJJ158_02848
XCUJ159_02844
XCNJ169_02859
XCWJ162_02847
XCRJ163_02844
XCMJ164_02844
XCFJ172_02852
XFUXFF4834R_chr26770(nadC)
XAOXAC29_13660
XOMXOO3045(XOO3045)
XOOXOO3212(nadC)
XOPPXO_01310(nadC)
XOYAZ54_07775
XORXOC_2913(nadC)
XOZBE73_14430
XALXALC_1270(nadC)
XSASB85_04495
XTNFD63_11680
XFRBER92_07365
XVEBJD12_04250
XPEBJD13_03245
XHRXJ27_07040
XGABI317_09255
XPHXppCFBP6546_22500(nadC)
XVAC7V42_13635(nadC)
XANAC801_13350
XARXB05_08090
XHYFZ025_00775(nadC)
XCZEBN15_08735(nadC)
XTHG4Q83_10190(nadC)
XEUXSP_002615(nadC)
XPRMUG10_18485(nadC)
XAGHEP73_01715
XDYNYR95_14505(nadC)
XASHEP74_01634
SMLSmlt1611(nadC)
SMTSmal_1368
BUJBurJV3_1358
SMZSMD_1437(nadC)
SACZAOT14_14050(nadC)
STEKAXG53_02775
SRHBAY15_1484
SLMBIZ42_15930
STENCCR98_07245(nadC)
STEMCLM74_07765(nadC)
STESMG068_06890(nadC)
SINCDAIF1_14540(nadC)
SPAQSTNY_R14900(nadC)
STEQICJ04_12090(nadC)
SGENRKE57_07300(nadC)
PSUPsesu_0837
PSUWWQ53_12580
PSDDSC_12365
PMEXH4W19_08445(nadC)
PJPLAG73_03375(nadC)
PDDMNQ95_11095(nadC)
PWIMWN52_05910(nadC)
LABLA76x_1723(nadC)
LAQGLA29479_543(nadC)
LCPLC55x_1615(nadC)
LGULG3211_3602(nadC)
LEZGLE_3594(nadC)
LEMLEN_1533(nadC)
LMBC9I47_0936
LYTDWG18_03630(nadC)
LYJFKV23_04385(nadC)
LSOLGOY17_14135(nadC)
LSXH8B22_02340(nadC)
LAREHIV01_000765(nadC)
LHXLYSHEL_19940(nadC)
LCASLYSCAS_19950(nadC)
LCICINQ41_04530(nadC)
LAVIINQ42_04335(nadC)
LLZLYB30171_00885(nadC)
LAUXLA521A_27870(nadC)
LYARDV84_14770(nadC)
LUMCNR27_12390(nadC)
LUSE5843_10925(nadC)
THESFHQ07_12545(nadC)
THEHG7079_05055(nadC)
TCNH9L16_00610(nadC)
TBVH9L17_03000(nadC)
XBCELE36_05250(nadC)
FAUFraau_2238
FSGLQ771_03910(nadC)
FEDLQ772_04595(nadC)
RHDR2APBS1_2937
RGLCS053_04460(nadC)
RTHLRK53_14805(nadC)
DJICH75_02520
DJAHY57_08345
DTXATSB10_20840
DYEEO087_04740(nadC)
DCSISN74_03320(nadC)
DTLH8F01_14930(nadC)
DTADYST_01956
DKOI596_3055
LRZBJI69_13150
LPYFIV34_06235(nadC)
LANHKR767_01430(nadC)
LFLIM816_04860(nadC)
LAEGL2Y94_15705(nadC)
LAEOL2Y97_06265(nadC)
LAESL2Y96_06790(nadC)
XBAC7S18_01560(nadC)
RBDALSL_1421
VCHVC_2422
VCFIR04_17190
VCSMS6_2152
VCEVch1786_I1912(nadC)
VCQEN18_15145
VCJVCD_001933
VCIO3Y_11600
VCOVC0395_A1998(nadC)
VCRVC395_2537(nadC)
VCMVCM66_2345(nadC)
VCLVCLMA_A2126
VCXVAA049_473(nadC)
VCZVAB027_3048(nadC)
VVUVV1_1627(nadC)
VVYVV2777
VVMVVMO6_00528
VVLVV93_v1c24880
VPAVP2522
VPBVPBB_2344
VPKM636_09345
VPFM634_14985
VPHVPUCM_2608
VHAVIBHAR_03467
VCAM892_13755
VAGN646_1615
VEXVEA_002547
VDBAL552_21250
VHRAL538_06495
VNAPN96_01320
VOWA9237_11315
VROBSZ04_10905
VSPVS_2546
VEJVEJY3_13020
VFUvfu_A00873
VNIVIBNI_A0177(nadC)
VANVAA_00733
LAGN175_12765
VAUVANGNB10_cI0474c(nadC)
VCYIX92_12920
VCTJV59_01440
VTUIX91_02270
VEUIXK98_10870(nadC)
VSIMTO69_11445(nadC)
VFLAL536_08170
VMIAL543_06905
VBRA6E01_10625
VSCVSVS12_00660(nadC)
VGABSQ33_11535
VSHBSZ05_04150
VQICCZ37_02420
VTAA0254(nadC)
VAFD1115_03040
VNLD3H41_13605
VCCFAZ90_02790(nadC)
VASGT360_12140(nadC)
VAQFIV01_12360(nadC)
VSRVspart_00552(nadC)
VKABTD91_09095(nadC)
VZIG5S32_02380(nadC)
VNVIF132_18360(nadC)
VGIMID13_12825(nadC)
VSLLTQ54_11460(nadC)
VPLSA104470976_00404(nadC)
VJPNP165_10975(nadC)
VPGLZI70_09625(nadC)
VOSKNV97_21170(nadC)
VTICEQ48_06925
VCRAIS519_13270(nadC)
VNPKW548_04365(nadC)
VLEISX51_04075(nadC)
VSYK08M4_05560(nadC)
VFIVF_2184(nadC)
VFMVFMJ11_2297(nadC)
VSAVSAL_I2628(nadC)
AWDAWOD_I_0413(nadC)
PPRPBPRA3199(NADC)
PGBH744_2c0717
PDSCAY62_12355
PGHFH974_01930(nadC)
GHOAL542_07375
GKDK6Q96_02010(nadC)
PMAICF386_02030
SALYE8E00_11375(nadC)
SKSFCN78_02200(nadC)
SCOTHBA18_02350(nadC)
SPRON7E60_02340(nadC)
PAEPA4524(nadC)
PAEVN297_4670(nadC)
PAEIN296_4670(nadC)
PAUPA14_58700(nadC)
PAPPSPA7_5142(nadC)
PAGPLES_49051(nadC)
PAFPAM18_4615(nadC)
PNCNCGM2_1075(nadC)
PAEBNCGM1900_2359(nadC)
PDKPADK2_23550
PSGG655_23255
PRPM062_23805
PAEPPA1S_24520
PAERPA1R_gp2425
PAEMU769_24310
PAELT223_25035
PAESSCV20265_5153
PAEUBN889_07289(nadC)
PAEGAI22_09530
PAECM802_4668(nadC)
PAEOM801_4535(nadC)
PMYPmen_0778
PMKMDS_0892
PREPCA10_09660(nadC)
PPSEBN5_0672(nadC1) BN5_0675(nadC3) BN5_3622(nadC5)
PFUWKF707C_8930
PALCA0T30_18615
PCQPcP3B5_10820(nadC)
PMUIG4G71_27545
PNTG5B91_05400
PPAAB7D75_23290
PPUPP_0787(nadC)
PPFPput_0810
PPGPputGB1_0821
PPWPputW619_4407
PPTPPS_0840
PPBPPUBIRD1_0831(nadC)
PPIYSA_06639
PPXT1E_2099(nadC)
PPUHB479_04410
PPUTL483_03950
PPUNPP4_44960(nadC)
PPUDDW66_0802
PFVPsefu_0599
PMONX969_02450
PMOTX970_02430
PPJRK21_04165
PORAPT59_17085
PMOLCLJ08_17250
PALDLU682_004245(nadC)
PMOSO165_028100
PSTPSPTO_0948(nadC)
PSBPsyr_0815
PSYRN018_21615
PSPPSPPH_0841(nadC)
PSAVPSA3335_07640
PAMGBKM19_006590
PCIPCH70_43130
PAVLBKM03_05595
PVDCFBP1590__1071(nadC)
PCABJGS08_04335
PCOFPOR16_20100
PTREI9H09_02970
PSYIMME58_03875(nadC)
PASTN015_22215
PLIJKQP88_20420(nadC)
PFLPFL_0851(nadC)
PPRCPFLCHA0_c08650(nadC)
PPROPPC_0885
PFEPSF113_0878(nadC)
PFNHZ99_12790
PFOPfl01_0785(nadC)
PFSPFLU_0796(nadC)
PFCPflA506_0786(nadC)
PPZH045_00795
PFBVO64_3875
PMANOU5_2623
PTVAA957_10005
PCGAXG94_19490
PVRPverR02_04280
POIBOP93_03830
PRXHRH33_04870
PMEDE3Z27_03885
PKRAYO71_06725
PMUDNCTC8068_04501(nadC)
PTOLI7845_04120
PFWPF1751_v1c07650(nadC)
PFXA7318_03360
PENPSEEN0925(nadC)
PLULFOB45_19395
PBAPSEBR_a784
PBCCD58_04270
PPUUPputUW4_00712(nadC)
PDRH681_04965
PSVPVLB_21185
PSKU771_05165
PKCPKB_4736(nadC)
PCHEY04_03615
PCZPCL1606_52580
PCPJM49_26060
PCHPC4K32_0926
PFZAV641_03785
PLQAA042_06055
PALKPSAKL28_45180
PRHLT40_20005
PSWLK03_09550
PPVNJ69_00680
PSESPSCI_2779
PSEMTO66_04335
PSECCCOS191_4495(nadC)
PPSYAOC04_00595
PSOSPOS17_0851
PFKPFAS1_07260
PANRA7J50_0800
PPSLBJP27_08735
PSETTHL1_1020
PSILPMA3_25435
PYMAK972_0646
PKEDLD99_04305
PALLUYA_03810
PUMHGP31_04150
POJPtoMrB4_11330
PGGFX982_02199
PPSHG5J76_06605
PGYAWU82_19945
PLALFXN65_04475
PSEJHNQ25_20315
PVKEPZ47_04150
PEZHWQ56_24580
PBZGN234_13925
PKHJLK41_04145
PTYJWV26_14855
PMAOPMYSY11_3793(nadC)
PATAJWU58_23570
PDWBV82_0172
PZEHU754_005380(nadC)
PMOEHV782_004970(nadC)
PCAMHNE05_02010
PSEPC4K39_0847
PVWHU752_005385(nadC)
PTRTHU722_0005205(nadC)
PXAKSS93_25255(nadC)
PSAMHU731_020050(nadC)
PTZHU718_005045(nadC)
PQIKH389_04210
PSHHHU773_023835(nadC)
PXNHU772_020745(nadC)
PHVHU739_013560(nadC)
PPRGHU725_019065(nadC)
PANHHU763_004145(nadC)
PASGKSS96_04805(nadC)
PFAKKSS94_22755(nadC)
PMUYKSS95_23550(nadC)
PMAMKSS90_21620(nadC)
PAZEKSS91_04400(nadC)
PALVKSS97_05150(nadC)
PORYEJA05_23785
PWZJ7655_03740
PTKEXN22_05665
PTWTUM18999_12290
PZAHU749_005220(nadC)
PIEHU724_004840(nadC)
PWYHU734_021965(nadC)
PTAENCTC10697_00783(nadC)
PGFJ0G10_05170
PCAVD3880_18830
PJUL1P09_03750(nadC)
PHFNLY38_03915(nadC)
PPHNHU825_02205
PIZLAB08_R07140
PPEGKUA23_04220(nadC)
PSIINF676_04535(nadC)
PSIHLOY51_22625(nadC)
PCASLOY40_04085(nadC)
PFITKJY40_05065
PASILG197_09405(nadC)
PKMPZ739_03975(nadC)
PNBNK667_23195(nadC)
PSOAPSm6_31660
PTAIICN73_02515
PKKQQ992_04325(nadC)
PHYGJTY93_22550
PSAPST_3633(nadC)
PSZPSTAB_3603(nadC)
PSRPSTAA_3728(nadC)
PSCA458_03260
PSJPSJM300_03415
PSHPsest_0718
PSTTCH92_17825
PSTUUIB01_03065
PSEDDM292_01100
PCHLLLJ08_03155(nadC)
PBMCL52_03570
PKGLW136_03145(nadC)
SDEGGOM96_07590
PZDKQ248_09070(nadC)
AVNAvin_12110(nadC)
AVLAvCA_12110(nadC)
AVDAvCA6_12110(nadC)
ACXAchr_30380(nadC)
PBBAKN87_06125
PAGRE2H98_04775(nadC)
EAZJHT90_09480
HPEGEAO82_06755
HAESLO767_03510(nadC)
PDENF1C79_30110
HARRHV822_04200(nadC)
PNNKEM63_12600
PPHABVH74_18410
DCEO6P33_03930(nadC)
PBAUOS670_09170(nadC)
MAQMaqu_0952
MHCMARHY2335(nadC)
MADHP15_1305(nadC)
MBSMRBBS_1463(nadC)
MSRAU15_16330
MPQABA45_06835
MARIACP86_17535
MLQASQ50_03325
MSQBKP64_07930
MARAD0851_19960
MARJMARI_07370(nadC)
MALLPBN92_11875(nadC)
MSHEMAALD49_23720(nadC)
MANPEHN06_08225
KAKKalk_17520
PSPIPS2015_2277
PARPsyc_0634(nadC)
PCRPcryo_0602
PRWPsycPRwf_1962
PSOPSYCG_03340
PURAOC03_03180
PALIA3K91_0706
PSPGAK823_03620
PSYGAK825_03550
PSYCDABAL43B_0716(nadC)
PSYAAOT82_2591
PSYYDLE54_09255
PSYPE5677_09855
PKYPKHYL_30690(nadC)
PCIAQ6344_03665(nadC)
ACBA1S_0044
ABMABSDF0056(nadC)
ABYABAYE3823(nadC)
ABCACICU_00066
ABNAB57_0085
ABBABBFA_03436(nadC)
ABXABK1_0077
ABZABZJ_00069
ABRABTJ_03769
ABDABTW07_0074
ABHM3Q_276
ABADABD1_00440(nadC)
ABJBJAB07104_00082
ABABBJAB0715_00084
ABAJBJAB0868_00083
ABAZP795_17005
ABKLX00_00420
ABAUIX87_14810
ABAAIX88_02550
ABWBL01_01490
ABALABLAC_37180
ACCBDGL_002963(nadC)
ANORR32_17820
ALCOTEC02_18550
ACALBUM88_00150
ASEII8T81_18530
ACDAOLE_19175
ACIACIAD0062(nadC)
ATTAMQ28_08365
AEIAOY20_04305
AJORZ95_16715
ACWA0J50_17470
ACVAMD27_00325
AHLAHTJS_16490
AJNBVL33_01045
ASOLBEN76_13500
ALABFG52_00485
ASJAsACE_CH00052(nadC)
AIDCTZ23_00230
ADVDJ533_18190
ARJDOM24_00210
AWUBEN71_18520
ACUMC9E88_004585
AGUAS4_42690(nadC)
AUGURS_1182
ALWFOB21_10265
ADSFPL17_14000
ABERBSR55_00345
ATNFM020_15665
ACHICDG60_17775
ALJG8D99_15150
AWGGFH30_00260(nadC)
ASHAG8E00_00460
ATGJ4G44_02285
AVBRYU24_29700(nadC)
ABOUACBO_30450(nadC)
AGYLFPL18_06645
ACIUA3K93_12970
AVZHWI77_16625
APOTMZO21_00230(nadC)
ATZM5E07_15910(nadC)
APRLPY247_05280(nadC)
ACOINQU59_03095(nadC)
AVIVLF296_18130(nadC)
MCTMCR_0791(nadC)
MCSDR90_1080(nadC)
MCATMC25239_00804(nadC)
MOSAXE82_05770
MBAHHYN46_13045
SONSO_0419(nadC)
SDNSden_3387
SFRSfri_3781
SAZSama_0371
SBLSbal_3917
SBMShew185_3939
SBNSbal195_4058
SBPSbal223_3860
SBTSbal678_4091
SBSSbal117_4076
SBBSbal175_0489
SLOShew_3435
SPCSputcn32_3421
SHPSput200_3559
SSESsed_0427
SPLSpea_0415
SHEShewmr4_0424
SHMShewmr7_3603
SHNShewana3_0422
SHWSputw3181_0522
SHLShal_0472
SWDSwoo_0315
SWPswp_4756
SVOSVI_0259(nadC)
SHFCEQ32_14000
SJASJ2017_0409
SPSWSps_05383
SBJCF168_18710
SMAVCFF01_16850
SHEWCKQ84_05380
SALGBS332_09635
SLJEGC82_02945
SMAIEXU30_11490
SPOLFH971_18965(nadC)
SBKSHEWBE_0905(nadC)
SKHSTH12_04069(nadC)
SAESHBH39_01550(nadC)
SLITJQC75_01795(nadC)
SDKKHX94_07290(nadC)
SCAATUM17387_03810(nadC)
SPSHFM037_01720(nadC)
SEURFM038_001935(nadC)
SYKKDN34_01370(nadC)
SCYPJYB88_16385(nadC)
SAVIJYB87_01805(nadC)
SSEMJYB85_16875(nadC)
SGLAFJ709_01480(nadC)
SINVK8B83_04040(nadC)
SXMMKD32_18835(nadC)
SVMKDH10_003375(nadC)
SHEJMZ182_18140(nadC)
SSEHN7V09_00225(nadC)
SCHKGII14_02070(nadC)
SACHK0H61_01600(nadC)
SAEGK0H80_17525(nadC)
SDEOD0436_02965(nadC)
SMESK0I73_02175(nadC)
SHAOK0H81_17875(nadC)
SZHK0H63_01990(nadC)
SSPAK0I31_17760(nadC)
SHNSK0J45_17585(nadC)
SRHSK0I63_17735(nadC)
SPSJK0I62_17270(nadC)
SMAYK0H60_02455(nadC)
SOGRA178_19830(nadC)
ILOIL0454(nadC)
ILIK734_02275
IPICEW91_10325
IDICWC33_03425
IDTC5610_01825
IABK5X84_02125(nadC)
CPSCPS_4813(nadC)
COMCMT41_17190
COZA3Q34_07270
COLWA3Q33_05845
COLADBO93_16075
COVEKO29_17905
CBERB5D82_00490
LSDEMK97_10265
THTE2K93_10820(nadC)
THAPFNC98_02760(nadC)
THABLP316_00780(nadC)
THATH3N35_23810(nadC)
TACTSG35_024765(nadC)
TVDSG34_003715(nadC)
PHAPSHAa0386(nadC)
PTNPTRA_a0416(nadC)
PSMPSM_A2708(nadC)
PSEOOM33_13880
PIAPI2015_2646
PPHEPP2015_575
PBWD172_002330
PRRAT705_09705
PLZS4054249_03190
PALNB0W48_10550
PPISB1L02_13170
PEAPESP_a3408(nadC)
PSPOPSPO_a2376(nadC)
PARTPARC_a3513(nadC)
PTUPTUN_a0841(nadC)
PNGPNIG_a0476(nadC)
PTDPTET_a3097(nadC)
PSENPNC201_04220(nadC)
PDJD0907_13720
PAGAPAGA_a3422(nadC)
PCARPC2016_2791
PMAACPA52_02060
PVBJ5X90_03090(nadC)
PSAZPA25_26920(nadC)
PDVFFU37_13415(nadC)
PFLICTT31_04005
PMAZR5H13_04200(nadC)
PSYMJ1N51_12365(nadC)
AMCMADE_1015005
AMHI633_15505
AMAAamad1_15015
AMALI607_14315
AMAEI876_14610
AMAOI634_14555
AMADI636_14430
AMAII635_14985
AMAGI533_14140
AMACMASE_14050
AMBAMBAS45_14570
AMGAMEC673_14375
AMKAMBLS11_13955
ALTambt_02290
AALEP13_14335
AAUSEP12_14900
ASPAOR13_443
ASQAVL57_16280
AAWAVL56_15200
ALRDS731_15480(nadC)
ALEAV939_15220
ALZAV940_14970
APELCA267_004035(nadC)
SALMD0Y50_14620
SALKFBQ74_04505(nadC)
SMAAIT774_03635(nadC)
GAGGlaag_1005
GNIGNIT_2676(nadC)
GPSC427_1457
PMESFX988_03584
PATPatl_3345
LALAT746_16110
CATEC2869_20960
SALHHMF8227_02454(nadC)
HMIsoil367_10600
PAEWKIH87_15460(nadC)
AGZM0C34_17060(nadC)
AGQLQZ07_05180(nadC)
ALKMNKI27_13080(nadC)
ASEMNNL22_09500(nadC)
CATTOLW01_09840(nadC)
ALIIQR722_03985(nadC)
PINPing_1158
PSYPCNPT3_03550
FBLFbal_0365
FESHER31_17590(nadC)
MVSMVIS_4169(nadC)
MYAMORIYA_3297(nadC)
MMAAFR932_19300(nadC)
MOQHWV03_01345(nadC)
CJACJA_2725(nadC)
CEBB0D95_10505
CELLCBR65_08145
CEKD0B88_07875
CEGD0C16_11390
SDESde_0874
TTUTERTU_3030(nadC)
SAGAM5M_17925
MARQMARGE09_P2426
GILNHM04_14485(nadC)
MKEOOT55_01690(nadC)
SPOIIMCC21906_01235
SNANI6N98_04370
STAWNCG89_05585(nadC)
ZALAZF00_14475
OSGBST96_02215
MTHDA3224_11025
MICCAUP74_01922(nadC)
MAGAMag101_12010
MIIBTJ40_05480
MICTFIU95_05420(nadC)
MHYDGTQ55_05915
MCELLPW13_03910(nadC)
MICZGL2_02250(nadC)
MVBMJO52_05545(nadC)
MPAFR5R33_03180(nadC)
HJABST95_17395
HALCEY643_04725
KIMG3T16_15790
AFUSEYZ66_10600
CBUCBU_0098(nadC)
CBSCOXBURSA331_A0184(nadC)
CBDCBUD_2010(nadC)
CBGCbuG_1918(madC)
CBCCbuK_1957(madC)
CEAZ664_01340(nadC)
CENDEGQ50_01310(nadC)
CENOCEAn_00199
CEQB1F76_01325
LPNlpg0807(nadC)
LPHLPV_0934(nadC)
LPOLPO_0885(nadC)
LPULPE509_02410
LPMLP6_2195(nadC)
LPFlpl0840(nadC)
LPPlpp0869(nadC)
LPCLPC_2488(nadC)
LPAlpa_01232
LPElp12_0824
LLOLLO_2052(nadC)
LFALFA_0847(nadC)
LHALHA_1230(nadC)
LOKLoa_01212
LCDclem_09140(nadC)
LSHCAB17_15640(nadC)
LLG44548918_01712(nadC)
LIBE4T55_01935(nadC)
LGTE4T54_10265(nadC)
LJRNCTC11533_01886(nadC)
LCJNCTC11976_02783(nadC)
LWASAMEA4504053_1138(nadC)
LSSNCTC12082_00771(nadC)
LADLNCTC12735_01403(nadC)
LANTTUM19329_13670(nadC)
LLYJ2N86_11180(nadC)
LCADPXX05_07845(nadC)
TMCLMI_2077(nadC)
MCAMCA3101(nadC)
METUGNH96_02305(nadC)
MMEOOOT43_12810(nadC)
MMTMetme_4340
MDNJT25_008615
MDHAYM39_20215
MKOMKLM6_4079
METLU737_01645
MPADKEF85_15570(nadC)
MELLIVG45_17545(nadC)
MRPNM686_002085(nadC)
MAHMEALZ_3580(nadC)
MBUREQU24_19060(nadC)
MPSYCEK71_12060(nadC)
MMAIsS8_3351
MMOBF6R98_01370(nadC)
MEINmethR_P2978
MOZMoryE10_01310
MISZMishRS11D_40300(nadC)
MESLKKZ03_07185(nadC)
MEIYMIN45_P1386
MCAUMIT9_P2170
FTUFTT_1468c(nadC)
FTQRO31_1725(nadC)
FTFFTF1468c(nadC)
FTWFTW_0630(nadC)
FTRNE061598_08205
FTTFTV_1401(nadC)
FTGFTU_1485(nadC)
FTLFTL_1389
FTHFTH_1351(nadC)
FTAFTA_1476(nadC)
FTSF92_07755
FTIFTS_1357(nadC)
FTOX557_07170
FTCDA46_1369(nadC)
FTVCH67_1779(nadC)
FTZCH68_1509(nadC)
FTMFTM_0744(nadC)
FTNFTN_0693(nadC)
FTXAW25_1331(nadC)
FTDAS84_1849(nadC)
FTYCH70_1354(nadC)
FCFFNFX1_0700
FCNFN3523_0644
FHIFSC454_06755
FPHFphi_1848
FPTBZ13_154(nadC)
FPIBF30_107(nadC)
FPMLA56_342(nadC)
FPXKU46_1444(nadC)
FPZLA55_902(nadC)
FPJLA02_1577(nadC)
FRTF7308_1483
FNAOOM_1437
FNLM973_04910
FRFLO80_01980
FPERACH24_02285
FHACDV26_04605(nadC)
FRXF7310_06105
FRMBBG19_0940
FRCKX01_1428(nadC)
FADCDH04_04695(nadC)
FMIF0R74_02705(nadC)
FOOCGC45_04765(nadC)
FNNFSC774_05725(nadC)
FSRKQR59_04315(nadC)
FRLFIP56_06380(nadC)
TCXTcr_1367
HTREPV75_07415(nadC)
HMARHVMH_0978(nadC)
TCYThicy_0694
TAOTHIAE_05530
THIOAYJ59_06495
TMHJX580_07015(nadC)
MEJQ7A_1530(nadC)
MECQ7C_281
MPINLGT42_010475(nadC)
MMAFGCM100_04170
CYQQ91_0573
CZACYCME_2032(nadC)
CYYCPC19_10195
PSALPSLF89_250
THIGFE785_04955(nadC)
TXAHQN79_07135(nadC)
TIBTHMIRHAM_13240(nadC)
TLHNR989_06585(nadC)
TSETHMIRHAS_11390(nadC)
TZOTHMIRHAT_12380(nadC)
TIGTHII_2352
BLEPAL038_06430
THISHZT40_00255
TUNJ9260_01955
TLOJ9253_19510
TSBHMY34_06890
TANIJ8380_00240
TWNL2Y54_07105(nadC)
TLCRCF98_12025(nadC)
CYSNYP54_02175(nadC)
NOCNoc_0865
NHLNhal_2686
NWANwat_2243
NWRE3U44_10550
ALVAlvin_0350
ATEPAtep_18650
TVIThivi_3094
TMBThimo_1735
MPURMARPU_14405
TEETel_04740
NTTTAO_0923
TSYTHSYN_01910
RHHE0Z06_02670
TTPE6P07_01595
NTGNSCAC_0802(nadC)
THIPN838_22615
CJAPGWK36_14215
THIMKFB96_13845
TBOGLT988_09390(nadC)
AEHMlg_2097
HHAHhal_2042
HHKHH1059_17760(nadC)
HHCM911_12720
EBSECTOBSL9_0317
TGRTgr7_0798
TKMTK90_1723
TNITVNIR_2339(nadC_[H])
TTITHITH_04520
TVRTVD_04085
SPIUSPICUR_03640
SROSBBH56_02745
SHAILMH63_04535(nadC)
APRSBI364_14860
NAXHC341_06000
HNAHneap_2251
HAZA9404_08225
WMAWM2015_1277
WEZIC757_07445(nadC)
WOCBA177_11250
GHLGM160_10985(nadC)
TBNTBH_C1038
EPSL0Y14_14315(nadC)
TTCFOKN1_0948
THICTspCOW1_17120(nadC)
HCHHCH_01917(nadC)
HAHEENC22_21205
HAHHO5O45_16850(nadC)
CSACsal_0853
HELHELO_3574(nadC)
HCSFF32_02300
HAKKO116_01078
HAMHALO1075
HHUAR456_03735
HCOLOKO_00641(nadC)
HSIBOX17_11015
HALOBWR19_03220
HHHCLM76_02390
HBEBEI_0672(nadC)
HAGBB497_06795
HAFC8233_13785
HALKCUU95_09840
HVNEI420_16370
HOLHORIV_55100
HSRHSBAA_48130 HSBAA_52850(nadC)
HMDCTT34_14930 CTT34_16710
HAXIHAALTHF_19810n
HTTHZS52_10315
HCAMI4484_04295
HPIZGYM47_14160
HSXHNO51_04255 HNO51_14925
HSVHNO53_04250
HTXEKK97_05195
HPROLMS44_17635(nadC)
HQDK1Y77_13625(nadC)
HBHE4T21_16110
HBPHPTD01_1904
HALFQEN58_15350(nadC)
HHAOQWG60_13555(nadC)
HASOB2G49_00140
HAAA5892_02460
CMAIBFX80_02485
CAMHLCW13_14735(nadC)
COBECLAM6_29960(nadC)
KUSB9G99_05505
KUYFY550_04860(nadC)
PAURFGL86_08020
SAJSQO259_13315(nadC)
ABOABO_0617(nadC)
ALNAS19_06340
ADIB5T_03464(nadC)
AXEP40_16330
APACS7S_04955
MMWMmwyl1_2308
MMEMarme_2039
MPCMar181_1669
MPRIMP3633_2064
MARDIBG28_09205
MFOIJSY38_01030(nadC)
MPRFJ8N69_04530 J8N69_15645(nadC)
MRHIKDW99_10575
TOLTOL_0693
TORR615_13940
TWANHUF19_04165
OAIOLEAN_C29880(nadC)
MARSA8C75_05355
MGEOCFI10_06505 CFI10_14960
MSECLN244_05295(nadC)
MARLHH196_05730
MRZKDW95_10755
BSANCHH28_09780
NCUF0U83_04610
NJPNEJAP_0978(nadC)
NIKF5I99_14375
BMARHF888_12980
AJPAMJAP_0929(nadC)
VCWGJQ55_10625
BACZKFF03_14410
GSNYC6258_02409
RFOREIFOR_02654
OMEOLMES_3609
LLPGH975_10210(nadC)
ENWMJO57_04230(nadC)
EEINX720_05965(nadC)
ENGO2T12_20835(nadC)
PLEIQ9312_07015(nadC)
AHAAHA_3867(nadC)
AHYAHML_20490
AHDAI20_21755
AHRV428_21365
AHPV429_21395
AHJV469_02120
AHHRY45_20025
AHIVU14_02365
AAJBOQ57_20180
ASAASA_0415(nadC)
AEOO23A_p3218
AVRB565_0360
AVOAMS64_03330
AMEDB224_0116
ASRWL1483_3425(nadC)
ADHCK627_01570
ACAVVI35_02335
AEMCK911_14785
AEAC2U39_02720
ARVC7N77_06415
AESC2U30_16980
AELNCTC12917_03766(nadC)
ASIMFE240_14140(nadC)
AALLI6G90_13930(nadC)
AJDI6H43_12795(nadC)
ARIVKYK33_02595(nadC)
ASAAKXJ75_02625(nadC)
AEJE5E97_02075(nadC)
ABESIU367_19530(nadC)
TAUTola_2587
OCEGU3_15365
OPEPU634_01555(nadC)
OCMCBP12_12585
OPFCBP31_04805
ZDFAN401_15950
KKOKkor_0702
KGETQ33_1680
KSDKS2013_1737
KPDCW740_03205
IGNMMG00_03425(nadC)
WCNPE074_08265(nadC)
SDFACG33_11220
SOKD0B54_10200(nadC)
SINIGT972_06920(nadC)
FCEJN531_013845(nadC)
GBIPG2T_05950
SLIMSCL_1939
SVASVA_2228
ACIIC4901_08380(nadC)
ATYA9R16_009460(nadC)
SALNSALB1_0698
SEDSAAY24_14895
TSNW908_00740
THINCRN91_00650(nadC)
THOSP60_04715
REVHUE57_16480(nadC)
CDIZCEDIAZO_00555(nadC)
BCIBCI_0513(nadC)
BCIBIM45_1123
BCIGAB162_458(nadC)
GKNPVT67_02285(nadC)
RMARmag_0106
REOHUE58_06345(nadC)
VOKCOSY_0109(nadC)
EBHBSEPE_1365(nadC)
BTHGMS2017_1979
GPBHDN1F_07550(nadC)
ENMEBS_0580(nadC)
IFOCVFO_1253(nadC)
APHFCVPH_1329(nadC)
NMENMB0396(nadC)
NMPNMBB_0435
NMHNMBH4476_0390(nadC)
NMDNMBG2136_1706(nadC)
NMMNMBM01240149_1692(nadC)
NMSNMBM01240355_0402(nadC)
NMQNMBM04240196_0404(nadC)
NMZNMBNZ0533_1853(nadC)
NMANMA2088
NMWNMAA_1535(nadC)
NMXNMA510612_2362(nadC)
NMCNMC1770(nadC)
NMNNMCC_1748(nadC)
NMTNMV_0432(nadC)
NMINMO_1646(nadC)
NGONGO_1565
NGKNGK_1858
NLANLA_4480(nadC)
NELNELON_06725
NWESAMEA3174300_1138(nadC)
NSIA6J88_13750(nadC)
NMJNM96_08175(nadC)
NEKCGZ77_01605(nadC)
NFVFAH67_04020(nadC)
NSFFAH66_04155(nadC)
NBLGJV52_07860(nadC)
NCZNCTC10294_00102(nadC)
NBCH3L91_06740(nadC)
NWDH3L96_08945(nadC)
NSCJ7445_01025(nadC)
NPFLPB400_07055(nadC)
NMBMON40_11210(nadC)
SALVSALWKB2_0979
VFFVITFI_CDS2610
VITADP71_15980
VSTLVJ81_05575(nadC)
VMSLVJ82_15090(nadC)
ECORSAMEA4412678_2136(nadC)
NBACUN60_08890(nadC)
MCERMON37_02355(nadC)
CVICV_1588(nadC)
CVCBKX93_21115
CHROCXB49_14580
CHRIDK842_22570
CHRBDK843_05355
CRZD1345_06685
CHRMFYK34_03065
CHAECH06BL_14490(nadC)
PSENH8B_3020
AMAHDLM_0642
AQSDKK66_01990
VOGLCH97_06015(nadC)
IFLC1H71_12325(nadC)
JEUBJP62_16490
JESJHS3_04220(nadC)
DEEHQN60_05895
DTKK4H28_14900(nadC)
CHIZHQ393_13730
CFONHZU75_07735
CHICN8I74_16540(nadC)
CARIFNU76_16280
CKSH9L41_17990
LHKLHK_01834(nadC)
AQLBXU06_05840
RSORSc2448(nadC)
RSEF504_2408
RPUCDC45_12465
RNCGO999_04425
RSCRCFBP_10978(nadC)
RSLRPSI07_1026(nadC)
RSNRSPO_c00999(nadC)
RSMCMR15_10929(nadC)
RSYRSUY_25280(nadC)
RPIRpic_2716
RPFRpic12D_2326 Rpic12D_2781 Rpic12D_4960
RPJN234_17335
RMNTK49_15535
RINACS15_2738(nadC)
RSGJK151_17615
RWEKOL96_19355
REHH16_A3037(nadC) H16_B0560(h16_B0560)
CNCCNE_1c29930(nadC) CNE_2c05070(nadC1) CNE_2c21250(nadC2)
CUHBJN34_16225 BJN34_24420
REUReut_A2736 Reut_B3748
RMERmet_2873(nadC)
CTIRALTA_A2512(nadC) RALTA_B0358
CBWRR42_m3463 RR42_s0086
CGDCR3_2229(nadC)
CCUPBKK81_16595
CUPBKK80_17600
CUUBKK79_14740
CPAUEHF44_08670 EHF44_27055(nadC)
COXE0W60_07830(nadC) E0W60_24255
CCAMM5D45_06945(nadC) M5D45_13730(nadC)
CCAXKZ686_00440(nadC)
CUKKB879_16015 KB879_20255(nadC) KB879_27600
BMABMA2235(nadC)
BMVBMASAVP1_A2650(nadC)
BMLBMA10229_A1025(nadC)
BMNBMA10247_2104(nadC)
BMALDM55_362(nadC)
BMAEDM78_2540(nadC)
BMAQDM76_341(nadC)
BMAIDM57_1012
BMAFDM51_1880(nadC)
BMAZBM44_1124(nadC)
BMABBM45_2421(nadC)
BPSBPSL0913(nadC)
BPMBURPS1710b_1132(nadC)
BPLBURPS1106A_0979(nadC)
BPDBURPS668_0975(nadC)
BPRGBP346_A0904(nadC)
BPSEBDL_1110(nadC)
BPSMBBQ_2532(nadC)
BPSUBBN_2656(nadC)
BPSDBBX_3057(nadC)
BPZBP1026B_I2627(nadC)
BPQBPC006_I0966
BPKBBK_590(nadC)
BPSHDR55_204(nadC)
BPSABBU_1265(nadC)
BPSOX996_3285(nadC)
BUTX994_1819(nadC)
BTEBTH_I0777(nadC)
BTQBTQ_797(nadC)
BTJBTJ_1644(nadC)
BTZBTL_2924(nadC)
BTDBTI_2903(nadC)
BTVBTHA_3143(nadC)
BTHEBTN_1785(nadC)
BTHMBTRA_3238(nadC)
BTHADR62_1974
BTHLBG87_3118(nadC)
BOKDM82_304(nadC)
BOCBG90_720(nadC)
BUUWS70_04605
BSAVWS86_14375
BHGI6G56_05665
BUDAQ610_14520
BVIBcep1808_2583 Bcep1808_4270
BVEAK36_1391(nadC)
BURBcep18194_A5837
BCMBcenmc03_2530
BCHBcen2424_2505
BCJBCAL2717(nadC)
BCENDM39_2591(nadC)
BCEWDM40_141(nadC)
BCEOI35_2576(nadC)
BAMBamb_2552
BACBamMC406_2423
BMJBMULJ_02470(nadC) BMULJ_03709(nadC)
BMUBmul_0790 Bmul_4808
BMKDM80_2457(nadC) DM80_4023(nadC)
BMULNP80_2649(nadC)
BCTGEM_0925
BCEDDM42_2562(nadC)
BCEPAPZ15_00440
BDLAK34_575(nadC)
BPYRABD05_02575
BCONNL30_30775
BUBBW23_2381(nadC)
BDFWI26_12100
BLATWK25_12150
BTEIWS51_22970
BSEMWJ12_12595
BPSLWS57_31315
BMECWJ16_12875
BSTGWT74_13375
BSTLBBJ41_16275
BANNJFN94_12885
BARINLX30_14700(nadC)
BGLbglu_1g28710
BGUKS03_323(nadC)
BUGBC1001_2798
BGFBC1003_2736
BGDbgla_1g32080
BGOBM43_705(nadC)
BYIBYI23_A005500
BUKMYA_2270
BUEBRPE67_ACDS05440
BULBW21_3045(nadC)
BUQAC233_14230
BGPBGL_1c30120(nadC)
BPLAbpln_1g29140
BUMAXG89_09365 AXG89_16660
BUIAX768_02995 AX768_26355
BURKDM992_07575
BXEBxe_A0814
BXBDR64_2979(nadC)
BPHBphy_0581
BGEBC1002_2394
BPXBUPH_03335
BPYBphyt_3152
BUZAYM40_16345
BFNOI25_2271(nadC)
BCAIK788_0005876
PSPWBJG93_00170(nadC)
PARABTO02_04130
PARBCJU94_09210
PHSC2L64_03215 C2L64_49430
PTERC2L65_03040
PGPCUJ91_14155
PCJCUJ87_13570
PTSCUJ90_14355
PMEGFNZ07_23510(nadC) FNZ07_26560(nadC)
PTROG5S35_11175
PGISI6I06_15640
PACPFAZ97_10990
PACSFAZ98_10615
PEWKZJ38_19560(nadC)
PDIOPDMSB3_3549(nadC)
PBRYNDK50_16850(nadC)
PSAAQEN71_03065(nadC)
PKFRW095_31320(nadC)
BRHRBRH_00927
PNUPnuc_1104
PNEPnec_0767
PDQCL55_00007100
POHDPM16_05330
PTRPDCO17_04550
PANIDCO16_01875
PPALAOC06_05720
PCOSC2747_03885
PYTPKF023_10940(nadC)
PPKU875_04385
PPNODA70_21460
PPNMLV28_08860
PRBX636_05055
PPULRO07_03090
PSPUNA29_11675 NA29_24000
PAPISG18_03280
PVEUC34_19245
POXMB84_24000
PTXABW99_19720
PFGAB870_06240
PNRAT302_02675 AT302_20355
PANDDRB87_17770
PFIBPI93_008800
PCOMNTU39_21005(nadC)
PLGNCTC10937_00986(nadC)
HYFDTO96_101285(nadC)
LMIRNCTC12852_01022(nadC)
MCYSMCB1EB_2106
CABASBC2_07480(nadC)
BUOBRPE64_ACDS05860(nadC)
LIMNHKT17_02770
VCVGJV44_00371(nadC)
TVLFAZ95_04430
BPEBP3725(nadC)
BPCBPTD_3670(nadC)
BPERBN118_0223(nadC)
BPETB1917_3737(nadC)
BPEUQ425_1680(nadC)
BPARBN117_3894(nadC)
BPABPP3842(nadC)
BBHBN112_4130(nadC)
BBRBB4286(nadC)
BBMBN115_3968(nadC)
BBXBBS798_4064(nadC)
BPTBpet0626(nadC)
BAVBAV2941(nadC)
BHOD560_2075(nadC)
BHMD558_2057(nadC)
BHZACR54_04023(nadC)
BTRMSAMEA390648700622(nadC)
BBROBAU06_22145
BFZBAU07_22350
BPDZBBN53_02950
BOHAKI39_03505
BGMCAL15_20385
BOJCBF45_01610
BGVCAL12_24265
AXYAXYL_00688(nadC)
AXONH44784_014371
AXNAX27061_0722
AXXERS451415_00709(nadC)
ADTAPT56_03855
AISBUW96_22160
ASWCVS48_02880
ACHRC2U31_08190
ACHBDVB37_02930
ADYHLG70_18415
ACHOH4P35_03020
AMUIPE062_27005(nadC)
APESFOC84_08955
AAEGRA224_28960(nadC)
AMIMMIM_c01350(nadC)
AALNQ3V95_08100(nadC)
CDNBN940_10286
AFAUZ73_15755
AFQAFA_06100
AAQUD3M96_07630
AAMMFE795_06145
PHNPAEH1_00360
ODIODI_R3462
BOZDBV39_01775(nadC)
ODHDHf2319_11975(nadC)
OURCEQ07_08505
OUEI6G29_03085 I6G29_11490
PIGEGT29_08295
KGYEHF36_01795
PARKLSG25_20210(nadC)
RFRRfer_1318
RSBRS694_15685
RACRA876_13945
RHYRD110_18825
RHFEUB48_12525(nadC) EUB48_15485(nadC)
RHGEXZ61_06025(nadC)
RHOAHZ993_17060(nadC)
RHOBHTY51_01915(nadC)
POLBpro_0902
PNAPnap_0937 Pnap_4632
POSDT070_10855(nadC)
POOF7R28_19755(nadC)
PVACHC248_00852(nadC)
AJSAjs_3498
ACKC380_19015
ACRABSY15_2395(nadC)
ACIDCBP33_04180 CBP33_05495
ACIPCBP36_04605 CBP36_05945 CBP36_20420
ACINCBP34_04125 CBP34_05330
ACISCBP35_13000 CBP35_14335 CBP35_20500
ACIOEAG14_14725
ARADKI609_05285
ATEMPQV96_14250(nadC)
AAVAave_3851
AAAAcav_3759
AMONH9L24_11025
DACDaci_1541
DELDelCs14_1657 DelCs14_4992
DTSBI380_16665
DHKBO996_07735
DLAI6G47_16945
VAPVapar_4098
VPEVarpa_4765
VPDVAPA_1c42530(nadC)
VBOCKY39_07300(nadC)
VAMC4F17_25120(nadC)
CTTCtCNB1_4010
CTESO987_24280
CKEB5M06_02780
CSERCCO03_16400
COFFOZ74_08395(nadC)
CODOLAD35_03560(nadC)
AANTHUK68_03760
ADNAlide_3424
ADKAlide2_1011
RTARta_30700(nadC)
CBXCenrod_0787(nadC)
HYRBSY239_621(nadC)
HYBQ5W_16460
HYLLPB072_05250
HYCE5678_11765(nadC)
HPSEHPF_05000(nadC)
HYNF9K07_24860(nadC)
HTNKI616_03565(nadC) KI616_06955(nadC)
HCZG9Q37_21335(nadC)
DPYBA022_18245
DIHG7047_28310
DAERH9K75_16645
DRGH9K76_19320
DIADtpsy_2821
SIMPC6571_11850(nadC)
MELMC7H73_04925
MJELVC68_03690(nadC)
CBAASRAA_0846
CBABSMCB_1224(nadC)
KIAG8A07_01535
STHMIS481_09635
PBHAAW51_2400(nadC)
SAQAOMP39_08345(nadC)
MPTMpe_A1553
METPC1M51_00440
RGERGE_32430(nadC)
RBNRBXJA2T_19621
RDPRD2015_215
ROIN4261_01405(nadC)
MIUABE85_22055
SNNEWH46_08450
IDCLRM40_09890(nadC)
LCHLcho_1909
HARHEAR1090(nadC)
MMSmma_1999(nadC)
JAGGJA_2321(nadC)
JABVN23_00905
JAZYQ44_11625
JALBZG29_16045
JSVCNX70_16365
JAJEKL02_10635
JASFJQ89_05495
JLVG3257_16640
JAHJAB4_033070(nadC)
JRIP9875_16730(nadC)
HSEHsero_2217(nadC)
HSZACP92_11060
HHTF506_11880
HRBHrubri_2098(nadC)
HEEhmeg3_10150
HHFE2K99_13035
HFRG5S34_06810(nadC) G5S34_12090
CFUCFU_1382(nadC) CFU_4303(nadC2)
CARELT85_3384
CPRACPter91_2661(nadC) CPter91_3596(nadC)
MNRACZ75_04955
MASWAM586_14990 AM586_27425 AM586_27610 AM586_27675
MASSCR152_23215
MASYDPH57_06715
MANCIV454_23365
MFYHH212_21585
MVARMasN3_27560(nadC_1) MasN3_30250(nadC_2)
MASZC9I28_15035
MALIEYF70_13010
MUMFCL38_04730
MFLAGO485_00660
MPLIE1742_02670
TCTPX653_07460(nadC)
DUGHH213_25820
TMJP0M04_26275(nadC)
RUGQC826_13090(nadC)
OFOBRW83_1029(nadC)
OVBNB640_10535(nadC)
OALNB647_07830(nadC)
UPVEJN92_16325
UPIEJG51_018490
UNDUNDKW_2070(nadC)
NOKFAY22_06480
GLCJQN73_21965
TINTint_0897
THITHI_1151(nadC)
PKTAT984_19935
PAQAK9V56_001530(nadC)
RGUA4W93_15635
AONDEH84_10570
XYKGT347_17645(nadC)
TTWLCC91_07165(nadC)
ETBN7L95_01560(nadC)
BBAGE1O_03250
NEUNE2122(nadC)
NITNAL212_2084
NIINit79A3_0612
NCOAAW31_09870
NURATY38_14945
NSTNstercoris_00561
NMUNmul_A1543
NLCEBAPG3_007435(nadC)
NIZNNRS527_01755
SHDSUTH_01551
METRBSY238_5(nadC)
DOEDENOEST_2368(nadC)
RBUPG1C_06180
TBDTbd_0814
MFAMfla_2117
MMBMmol_0620
MEHM301_0633
MEIMsip34_0611
MEPMPQ_0637(nadC)
MBACBN1209_0460(nadC)
MBATBN1208_0380(nadC)
MEUACJ67_12125
MPAUZMTM_20080(nadC)
SLTSlit_2204
GCAGalf_1810
FAMOYT1_ch0675
NIMW01_15550(nadC)
NARCNTG6680_0381(nadC)
FKUFGKAn22_06210
SEMEMIZ01_1941
SDRSCD_n01136
SULFCAP31_09475
SPLBSFPGR_13480
SNIVSFSGTM_18930(nadC)
SLACSKTS_15560(nadC)
URUDSM104443_02447(nadC)
UPLDSM104440_02201(nadC)
DSUDsui_2901
ARESIWH25_10335
AIQAzoinq_01775
OTROTERR_14930(nadC)
NIVJY500_12015(nadC)
EBAebA4956(nadC)
ABREpbN1_05990(nadC)
APETToN1_38990(nadC)
RBHB4966_05360
DARDaro_2380
DEYHYN24_06560
DDENKI615_12410
DECHGBK02_10345(nadC)
QAUKI612_10335
FLEKI610_10920
AZOazo2079(nadC)
AOAdqs_2208
AZAAZKH_2954(nadC)
AZIAzCIB_2899
AZDCDA09_15795(nadC)
AZRCJ010_13285
TMZTmz1t_2571
THUAC731_006110
THAUC4PIVTH_3878(nadC)
TCLTchl_2906 Tchl_3071
THKCCZ27_08105
TAKTharo_2669
AZQG3580_10985
ACOMCEW83_07490
ATWC0099_09000(nadC)
ZPAC3497_04965
FPHOSHINM1_003950(nadC)
FMYHO273_01805(nadC)
APPCAP2UW1_0512
DDZDSYM_18730
BPRCD521_0699
BEBAEM42_09820
BEBABWI17_02245 BWI17_14990
AMAAM1297(nadC)
AMFAMF_979(nadC)
AMWU370_04860
AMPU128_05070
ACNACIS_00107(nadC)
APHAPH_0016(nadC)
APYYYU_00080
APDYYY_00080
APHAWSQ_00080
AOHAOV_04690
ERUErum0140(nadC)
ERWERWE_CDS_00010(nadC)
ERGERGA_CDS_00010(nadC)
ECNEcaj_0006
ECHECH_0026(nadC)
ECHAECHHL_0005(nadC)
ECHJECHJAX_0005(nadC)
ECHLECHLIB_0005(nadC)
ECHSECHOSC_0005(nadC)
ECHVECHSTV_0005(nadC)
ECHWECHWAK_0005(nadC)
ECHPECHWP_0005(nadC)
EMREMUR_04820
EHHEHF_0005(nadC)
NSENSE_0122(nadC)
NRINRI_0123(nadC)
NHMNHE_0109(nadC)
NEFGP480_00455(nadC)
NMIKLUA81_01980(nadC)
MLOmll5833 mll6272 mll9102
MLNA9174_32770
MCIMesci_5579
MCICA4R28_20965
MOPMesop_6161
MAMMesau_05630
MAMOA6B35_09195 A6B35_30440
MESWA9K65_030275
MESMEJ066_13925
MESPC1M53_11715
MHUAMCHK_12015 MCHK_12805
MJREB229_33495
MERDEB233_31155
MOHIHQ72_31685 IHQ72_32475
MMEILRP31_10925(nadC)
MESMeso_2555
CHEAPVE73_06390(nadC)
HOEIMCC20628_01167
AAKAA2016_3989
AMIHCO731_03902(nadC)
AMISAmn_10290 Amn_24770
PHTBLM14_11575
PHYLHB779_11630(nadC)
RPODE0E05_06290(nadC)
ORMHTY61_08380(nadC)
PLAPlav_0732
PMOBHG718_09955
KMNHW532_07010(nadC)
RBSRHODOSMS8_00279(nadC)
SMESMc02598(nadC)
SMKSinme_0890
SMQSinmeB_0718
SMXSM11_chr0761(nadC)
SMIBN406_00831(nadC)
SMEGC770_GR4Chr1104
SMELSM2011_c02598(nadC)
SMERDU99_05680
SMDSmed_0701
RHINGR_c08510(nadC)
SFHSFHH103_00782(nadC)
SFDUSDA257_c08210(nadC)
SIXBSY16_1761(nadC)
SAMESAMCFNEI73_Ch1163(nadC)
SINOSS05631_c08300
ESJSJ05684_c07430
EAKEKH55_0735 EKH55_5939
EMXFKV68_05935(nadC)
ENUPYH37_003340(nadC)
EGIPZN02_000030(nadC)
SKMPZL22_004714(nadC)
STEGQA637_03645(nadC)
EADOV14_2116(nadC)
EAHFA04_04115
ECAAJ3R84_04060(nadC)
ENPJVX98_16475(nadC)
ATUAtu4096(nadC)
ATAAWN88_05370
AGRAGROH133_12921
ATFAch5_38750(nadC)
AGCBSY240_1284(nadC)
AGTEYD00_19775
AVVRvVAT039_32640(nadC)
AVFRvVAR031_19600(nadC)
ASALCFBP5507_18500(nadC)
RIRBN877_II1225(nadC)
RPUSCFBP5875_19990
ACUCKZ699_20805(nadC)
ALEGCFBP4996_21590(nadC)
AVIAvi_2217(nadC)
RETRHE_PE00439(nadC)
RECRHECIAT_PA0000362(nadC)
RELREMIM1_PC00214(nadC-1) REMIM1_PD00462(nadC-2)
REPIE4803_PA00398(nadC)
REIIE4771_PC00411(nadC)
RLEpRL110615(nadC)
RLTRleg2_6035
RLGRleg_7190
RLBRLEG3_05675
RLURLEG12_01540
RTRRTCIAT899_PC03290(nadC)
RHLLPU83_pLPU83d1490(nadC)
RGARGR602_CH01079(nadC)
RHNAMJ98_PD00448(nadC)
RPHAAMC79_PB00371(nadC)
RHXAMK02_PE00455(nadC)
RHVBA939_20620
RHKKim5_PB00431(nadC)
REZAMJ99_PC00449(nadC)
RJGCCGE525_31160
RHRCKA34_22370
RGRFZ934_24795
RADCO657_32110
ROYG3A56_22665
RIIFFM53_030890
RHIDFFM81_030365
RBQJ2J99_29135
RLNJ0663_26770
RBANJ2J98_25980
RRGJ3P73_31190
RLSHB780_07855
RROSD4A92_14205(nadC)
RAWNE851_05860(nadC)
RSULN2599_03090(nadC)
RLWRlegWSM1455_31520(nadC)
ARAArad_8931(nadC)
AROB0909_17280
RBWRLCC275e_30535
NGLRG1141_CH23250
NGGRG540_CH24110
NPMQEO92_24480(nadC)
SHZshn_06085
SZOK8M09_05085(nadC)
SOJK6301_04485(nadC)
SSUMQ9314_04665(nadC)
ABAWD5400_15520(nadC)
PDESFE840_010630(nadC)
KAIK32_09390
OINIAR37_04845
OANOant_0431
OAHDR92_2509(nadC)
OPSA8A54_10425
BPSNNIK97_11090(nadC)
OCHCES85_5093(nadC)
OCRHGK82_01430
OCLGTN27_01905
PSCQKHQ08_06430(nadC)
BJAbll2540(nadC)
BJUBJ6T_72790
BJPRN69_35305
BRABRADO4529(nadC)
BBTBBta_4755(nadC)
BRSS23_54420(nadC)
AOLS58_32030
BRCBCCGELA001_27070
BRADBF49_2248
BICLMTR13_18515
BROBRAD285_4304(nadC)
BRKCWS35_26425
BOTCIT37_41005(nadC)
BRQCIT40_07195(nadC)
BGQX265_28335(nadC)
BGZXH91_26300(nadC)
BSYMCIT39_05985(nadC)
BBETF8237_07170(nadC)
BARHWN72_12930(nadC)
BVZBRAD3257_6505(nadC)
BELBE61_53170(nadC)
BDGLPJ38_15495(nadC)
BSEPHAP48_0041080(nadC)
BQBJ4P68_0001460(nadC)
BSEIKMZ68_07855(nadC)
BBANJ4G43_014005(nadC)
BCANBcanWSM471_11790(nadC)
BAUTQA635_20620(nadC)
BBRAQA636_21160(nadC)
BGKIC762_20280
BCOUIC761_26575(nadC)
BPAHQA639_24390(nadC)
BXNI3J27_08930(nadC)
RPATX73_005415(nadC)
RPBRPB_1105
RPCRPC_4340
RPDRPD_1227
RPERPE_4402
RPTRpal_1245
RPXRpdx1_1218
NWINwi_2426
NHANham_2821
OCAOCAR_6944(nadC)
OCGOCA5_c11400(nadC)
OCOOCA4_c11400(nadC)
PCAXAFIC_002345(nadC)
TRBHB776_01020 HB776_17435
BOSBSY19_707(nadC)
BVVBHK69_13750
BOIBLM15_19775
BOFFQV39_23050
BVESQO058_17400(nadC)
XAUXaut_1181
XDIEZH22_01200 EZH22_05160(nadC)
AZCAZC_2468
SNOSnov_0492
STARG3545_13000
LNEFZC33_17985
ANCGBB76_17810
APRAG3A50_15395
APOLK9D25_00405(nadC)
MEAMex_1p2837(nadC)
MDIMETDI3403(nadC)
MEXMext_2646
MCHMchl_2872
MPOMpop_2769
MZAB2G69_20755
MRDMrad2831_5465
METM446_4589
MNOMnod_0170
MORMOC_6043(nadC)
METAY590_12685
MAQUMaq22A_1p30175(nadC)
MPHYMCBMB27_04766
MEEDA075_25025
METDC0214_14880
METXA3862_03345
METSDK389_01890
METIDK427_00240
MMESMMSR116_13155
MTEADK419_21195
MINDmvi_03450
MOGMMB17_13025(nadC)
MTADM6G65_19820(nadC)
MOCBB934_43620
BIDBind_3492
MSLMsil_0297
MTUNMTUNDRAET4_0436(nadC)
MLGCWB41_02215
RHJHZY79_15455(nadC)
MEDKQEV83_13535(nadC)
BBARRHAL1_01075(nadC)
CHELAL346_13290
CDQBOQ54_05965
HDNHden_2000
HDTHYPDE_28518
HMCHYPMC_2976(nadC)
HNIW911_06685
RVARvan_0617
RLACQMO75_05895(nadC)
FILBN1229_v1_0092(nadC)
FIYBN1229_v1_0095(nadC)
RHZRHPLAN_54410
MCGGL4_1049
METGHT051_13000(nadC)
PHLKKY_900
PEMOF122_14410(nadC)
DEQXM25_03145
DEIC4375_00985(nadC)
DEAFPZ08_02475(nadC)
DSALK1X15_05465(nadC)
DNPN8A98_23025(nadC)
MMYRMXMO3_02510
YTIFNA67_06970(nadC)
MHARL1P08_02155(nadC)
BVRBVIR_3011
BLAGBLTE_01430
MSCBN69_0372
MBRYB1812_18430
MROSEHO51_06210
MHEYH2LOC_004935
MPARF7D14_17340(nadC)
MIWASS37A_18630
MTWCQW49_10305
CMETK6K41_25110(nadC)
HDIHDIA_0504(nadC)
MEYTM49_05795
MAADAZF01_19710
MMEDMame_00643(nadC)
MLUTJET14_20585
AALAIGS74_17325
AALMLUX29_19390(nadC)
JIEOH818_22950(nadC)
BRND1F64_05135
PSINCAK95_00480
NOHG5V57_15995
TSOIZ6_16240
RBMTEF_02810
PSFPSE_1621(nadC)
PPHRAPZ00_00790
LAPACP90_22550
LABRCHH27_26055
LABPFJ695_25970
LABTFIU93_00295(nadC1) FIU93_07120(nadC2)
LAGGB0E33_05975
SIWGH266_18635
PSTGE8M01_27185
CCRCC_2915
CCSCCNA_03009
CAKCaul_4311
CSECseg_3424
CHQAQ619_14065
CMBCSW64_03490(nadC)
CFHC1707_24530(nadC)
CAUFCSW63_06875(nadC)
CAULKCG34_08785(nadC)
PZUPHZ_c2609(nadC)
PHBHYN04_03765(nadC)
BSBBresu_0967
BRDJL11_16100
BNEDA69_10075
BRGA4249_00635
BRLBZG35_15050
BVCCEP68_04105(nadC)
BDMEQG53_00420(nadC)
BRFE4M01_01600(nadC)
BREVE7T10_14030(nadC)
BMEDGYM46_11535(nadC)
BVYNCTC9239_00421(nadC)
BNDKWG56_11175(nadC)
BPONIFE19_13865(nadC)
BGOEIFJ75_13015(nadC)
BVITJIP62_10695(nadC)
BALBM8231_05210(nadC)
BFQJX001_06085(nadC)
BRESE4341_13630(nadC)
AEXAstex_0857
TSVDSM104635_02607(nadC)
APAHKB221_04030(nadC)
SILSPO3245(nadC)
SITTM1040_2248
RUAD1823_19380(nadC)
RUTFIU92_18855(nadC)
RDERD1_1527(nadC)
RLIRLO149_c031710(nadC)
PGAPGA1_c27810(nadC)
PGLPGA2_c25810(nadC)
PGDGal_00646
PHPPhaeoP97_00731(nadC)
PPICPhaeoP14_02521(nadC)
PHQD1820_08605(nadC)
OTMOSB_18280(nadC)
LMDMETH_01950 METH_16995
LEJETW24_16405(nadC)
LAQUR2C4_14910(nadC)
LEVETW23_02520(nadC)
LCAEK3721_02135(nadC)
CIDP73_2979
CEHCEW89_04310
MALGMALG_00032 MALG_03671
CONTQ29_09075
YPACCEW88_22675(nadC)
YANAYJ57_23400
TPROGa0080559_TMP3754 Ga0080559_TMP5096
PABYGa0080574_TMP2115 Ga0080574_TMP275
SUAMBOO69_22060
SULDB5M07_00715
SINLDSM14862_00117(nadC)
SFAVPL335_00555(nadC)
SDUBR1T39_10960(nadC)
SPSESULPSESMR1_04444(nadC)
AHTANTHELSMS3_04941(nadC)
SAGUCDO87_23730(nadC)
MALUKU6B_53910(nadC)
TGLHFZ77_18830(nadC)
TMDKUV46_01080(nadC)
PALXGQA70_21705(nadC)
RCPRCAP_rcc00073(nadC)
RHPLPB142_01150
PDEPden_4430
PAMIJCM7686_pAMI5p137
PYEA6J80_21930(nadC)
PZHCX676_19940(nadC)
PAROCUV01_12370
PAMNJCM7685_1165(nadC)
PKDF8A10_13215(nadC)
PPANESD82_02430(nadC)
PMEHJWJ88_18685(nadC)
PSEWJHW44_09465(nadC)
PSAPJHX88_21245(nadC)
PAEXJHW48_16800(nadC)
PALPJHW40_19845
PVERE3U25_08310(nadC)
RHCRGUI_4286
RMBK529_002620
TSCOR1T40_10855(nadC)
THWBMG03_01915
TECAKL02_020305(nadC)
LVSLOKVESSMR4R_00084(nadC)
RBGBG454_16395(nadC)
GFUKM031_08705(nadC)
SEDIEBB79_22635(nadC)
LITFPZ52_18395(nadC)
MONG8E03_03850(nadC)
POZI0K15_08780(nadC)
PGVSL003B_3339
CACTHZ995_00080(nadC)
CMAGCBW24_15755
ACROK3J57_04215(nadC)
SINRO5O51_15675(nadC)
AALKLGT41_0003540(nadC)
PBAEP8S53_09280(nadC)
MMRMmar10_0789
GAKX907_1957
HYTHXX25_07835(nadC)
HNEHNE_0689(nadC)
HBAHbal_1131
CBOTATE48_16445
HBCAEM38_09080
ZMOZMO1870
ZMNZa10_1270
ZMMZmob_1296
ZMBZZ6_1277
ZMIZCP4_1312
ZMCA265_01301
ZMRA254_01300
ZMPZymop_1249
NARSaro_0226
NPPPP1Y_AT37039
NPNJI59_11795
NREBES08_13995
NOVTQ38_000305(nadC)
NOTC7W88_04965(nadC)
NORFA702_10710(nadC)
NGFFRF71_05790(nadC)
NOGGKE62_11675(nadC)
NDRHT578_08875(nadC) HT578_13235(nadC)
NHUMPQ457_15570(nadC)
SALSala_1150
SPHKSKP52_09380(nadC)
SPHPLH20_10155
SMAGAN936_07360
SMAZLH19_07505
STERAOA14_17720
SGISGRAN_1925(nadC)
SPHQBWQ93_07880
SPHOC3E99_09425(nadC)
SPHXE5675_11405(nadC)
SINAKNJ79_08000(nadC)
SPHUSPPYR_1809(nadC)
SWISwit_4716
SPHDHY78_01555
RDICMV14_16940(nadC)
SPHMG432_15515
STAXMC45_10555
SPHITS85_03415
SSANNX02_16175
SNJA7E77_12980
SMYBJP26_17960
SPANAWL63_08005
SKRBRX40_13425
SPLMBXU08_19015
SPLKAV944_07565
SPKCKC8_00165
SPHCCVN68_21115(nadC)
SPHFDM480_11735(nadC)
SPHAD3Y57_17100(nadC)
SPAUDRN02_001225(nadC)
SECHB18_13525
SLUTH9L13_05460(nadC)
SRHIH9L12_07305(nadC)
SLANGV829_08485(nadC)
SSEDH9L14_09050(nadC)
SPAPH3Z74_03695(nadC)
SXAFMM02_08945(nadC)
SPAIFPZ24_06060(nadC)
SPIIG7077_02285(nadC)
SSING7078_04635(nadC)
SSAUH8M03_02115(nadC)
SARIH5J25_11490(nadC)
SCHYGVO57_11400(nadC)
SSUAFPZ54_02170(nadC)
SBINSBA_ch1_36640
SAERNEF64_04675(nadC)
SMORLHA26_04180(nadC)
SGLCM1K48_06215(nadC)
SQONMP03_06600(nadC)
SCABLZK98_06545(nadC)
SRADLLW23_02750(nadC)
SHANPPZ50_16145(nadC)
SNAPPQ455_10705(nadC)
SNOSK8P63_13065(nadC)
SDONM9980_07235(nadC)
SJPSJA_C1-28370(nadC)
SINBSIDU_00670
SCHSphch_1702
SSYSLG_16510(nadC)
SYBTZ53_01150
SBDATN00_19135
SPMIK663_13460
SPHBEP837_00961(nadC)
SPHRBSY17_2172(nadC) BSY17_4181(nadC)
SPHTK426_06305
SHYDCJD35_07800(nadC) CJD35_19405(nadC) CJD35_19650(nadC)
SYAA6768_00510(nadC)
SCLOSCLO_1014680
SPYGYGS_C1P1939
SUFLFIL70_12665(nadC)
SBARH5V43_10275(nadC)
SAMISAMIE_1021330
SPPHKFK14_16305(nadC)
CIJWG74_03295
SPHGAZE99_11890
SFLASPHFLASMR4Y_03243(nadC)
SPHYCHN51_10660(nadC)
SPHLLPB140_02380
BLASBSY18_3648 BSY18_510(nadC)
BFWB5J99_11780
SPHJBSL82_07140
SPZRG5C33_16335(nadC)
PALGHFP57_06270(nadC)
PARJJ4G78_06105(nadC)
PHAOHF685_05900(nadC)
SMICSmB9_05210
SPHSETR14_19740(nadC)
SANDH3309_00865(nadC)
POQKZX46_12745(nadC)
PMEAKTC28_10590(nadC)
AEPAMC99_02474
ALBAEB_P0647
ALHG6N82_08345(nadC)
ARUEQQX03_01525(nadC)
AAYWYH_02239(nadC)
AMXAM2010_2286
PMASNCF86_13110(nadC)
ANHA6F65_00492(nadC)
ADOA6F68_00546(nadC)
TFVIDJ81_03030(nadC)
CNAAB433_15970
CMANA9D14_13215
ERYCP97_01825
EGNBMF35_a0616
EFVCHH26_00770(nadC)
QCINCF85_15040(nadC)
QSPL1F33_02680(nadC)
ELIELI_12670
ELQGa0102493_11868
ERKCD351_02440(nadC)
ERRDVR09_02135(nadC)
ERFFIU90_02690(nadC)
EMVHQR01_05385(nadC)
PNSA9D12_05195
PORLBG023_11333
PHZCHX26_06200(nadC)
POTE2E27_02615(nadC) E2E27_18205(nadC)
NTDEGO55_08830(nadC)
CAENK5X80_02560(nadC)
AFLVQQW98_05415(nadC)
GOHB932_2816
GTIFXF46_13450(nadC)
GFAMKW11_13960(nadC)
GBEGbCGDNIH1_0642
GBHGbCGDNIH2_0642
GBCGbCGDNIH3_0642
GBSGbCGDNIH4_0642
ACRAcry_1543
AMVACMV_15890(nadC)
GDIGDI0572(nadC)
GDJGdia_1427
GXYGLX_02670
GXLH845_1211
KNAB0W47_00175
KEUS101446_00349(nadC)
KSCCD178_03040(nadC)
KREGWK63_06095
KOILV478_12020(nadC)
APTAPA01_20490
APWAPA42C_20490
APFAPA03_20490
APUAPA07_20490
APGAPA12_20490
APQAPA22_20490
APXAPA26_20490
APZAPA32_20490
APKAPA386B_915(nadC)
ASZASN_1518(nadC)
ASVWG31_10430
AACEA0U92_06065
APERA0U91_08910
APOMCPF11_10195(nadC)
ATOCIW82_04730
AASCA4S02_08215
ACETDS739_10200(nadC)
AOTAcetOri_orf03217
AOYEOV40_009435(nadC)
ACEKFLP30_11510(nadC)
ABGAsbog_00798(nadC)
KBAA0U89_09510
NCHA0U93_08695
COQD9V35_01845
COMMGN303_01725
NTND5366_04985(nadC)
NEHE3E11_06810(nadC)
SSAME3D00_09505(nadC)
SWFE3E12_01605(nadC)
BOBGN304_06255(nadC)
EBLAJGUZn3_07690(nadC)
LCKHN018_07910
KHAIFJ82_13100
PARZDTQ13_01630(nadC)
RAPRHOA_PA0175(nadC)
SHUMSTHU_48600(nadC)
SVCSTVA_48760(nadC)
STELSTAQ_43970(nadC)
AZLAZL_d02900(nadC)
ALIAZOLI_p40290(nadC)
ABQABAZ39_15730
ABFAMK58_21280
ATIAL072_23900
AZTTSH58p_25690
AZMDM194_22770
AZZDEW08_00655
AOZHUE56_05195
AARED3093_20665
AZSE6C72_27310
NAOY958_01090
NCBC0V82_12440
SKTIGS68_18765
SMUCJL100_007260(nadC)
SROEJL101_007130(nadC)
RRURru_A1432
RRFF11_07395
RCERC1_2991(nadC)
MAGamb3885
MGYMGMSRv2__1793(nadC)
MGRYMSR1_05230(nadC_1)
MAGXXM1_1466(nadC)
MAGNWV31_15390
HJOAY555_01440
DEXHWD60_11050
DVNHQ394_00110
TMOTMO_1903(nadC)
TXITH3_01335
THACCSC3H3_01685(nadC)
TIIDY252_20300(nadC)
THAIIT893_01235(nadC)
TLUR1T41_00600(nadC) R1T41_09730(nadC)
MAGQMGMAQ_1487(nadC)
VSUP3M64_03820(nadC)
PBRPB2503_02572
HFLPUV54_10260(nadC)
MGMMmc1_1475
PUBSAR11_0619(nadC)
PELSAR11G3_00996
PEGE5R92_02960(nadC)
APMHIMB5_00010350
ECOGFIV45_05850(nadC)
PAQIKW060_12825(nadC)
SNEANBZ79_02920(nadC)
KOZKFF44_05895(nadC)
TMKQGN29_02610(nadC)
AFRAFE_2206(nadC)
AFELferr_1862
ACUAtc_0720
ACZAcaty_c0750
AFIAcife_1212
AFJAFERRID_03240
ATXGCD22_02230(nadC)
AFPK1Y48_01035(nadC)
ACIYMQE22_03595(nadC)
MAESGa0123461_0741
MFNGa0123462_1564
HTLHPTL_1036(nadC)
HPYHP_1355
HEOC694_06995
HPJjhp_1273(nadC)
HPAHPAG1_1302
HPSHPSH_07015
HHPHPSH112_06795
HHQHPSH169_06740
HHRHPSH417_06660
HPGHPG27_1303
HPPHPP12_1354(nadC)
HPBHELPY_1345(nadC)
HPLHPB8_1526(nadC)
HPCHPPC_06665
HCAHPPC18_06775
HPMHPSJM_06800
HPEHPELS_07030
HPOHMPREF4655_20259(nadC)
HPIhp908_1359
HPQhp2017_1316(nadC)
HPWhp2018_1319(nadC)
HPUHPCU_06920
HEFHPF16_0044(nadC)
HPFHPF30_0046(nadC)
HEQHPF32_0047(nadC)
HEXHPF57_0046(nadC)
HPTHPSAT_06565
HPZHPKB_0047
HPVHPV225_1391(nadC)
HPXHMPREF0462_0051(nadC)
HENHPSNT_06785
HPHHPLT_06800
HEGHPGAM_07015
HPNHPIN_07120
HEPHPPN120_06665
HEUHPPN135_06930
HESHPSA_07780
HPYSHPSA20_1665(nadC)
HCNHPB14_06485
HPDKHP_0047(nadC)
HEYMWE_0060(nadC)
HERC695_07005
HEIC730_07005
HPYAHPAKL117_06455
HPYKHPAKL86_06810
HPYOHPOK113_0043(nadC)
HPYLHPOK310_0044(nadC)
HPYBHPOKI102_00485
HPYCHPOKI112_00480
HPYDHPOKI128_07125
HPYEHPOKI154_06855
HPYFHPOKI422_00490
HPYGHPOKI673_06845
HPYHHPOKI828_06865
HPYJHPOKI898_00495
HPYRK747_08775
HPYIK750_01635
HPYUK751_07525
HPYMK749_05600
HEMK748_04005
HEBU063_0063
HEZU064_0063
HHEHH_1833(nadC)
HACHac_0200(nadC)
HMSHMU12220(nadC)
HFEHFELIS_13460(nadC)
HBIHBZC1_11640
HCEHCW_00960
HCMHCD_04220
HCPHCN_0936(nadC)
HCBHCBAA847_1042(nadC)
HHMBN341_10560
HTYBN2458_PEG1036
HADCDV25_01585
HETBBW65_07655
HCLNCTC13205_00479(nadC)
HWIA0Z60_04015
HSHNHP194022_02770(nadC)
HPULNCTC13154_00493(nadC)
HAILASB7_06460(nadC)
WSUWS1273(NADC)
TDNSuden_0668
SUASaut_0694
SULNFJR47_03075
SULGFJR48_04930
SULCCVO_06555
SPALFM071_02800
SSEIFJR45_03865
SBALHUE88_09080
SMASHUE87_04070
SMAXFJR03_07880
SAQTGJV85_03900
SKUSulku_0440
SULRB649_02165
CFFCFF8240_0821(nadC)
CFTCFF04554_0827(nadC)
CFVCFVI03293_0928(nadC)
CFXCFV97608_0886(nadC)
CFZCSG_11690
CAMPCFT03427_0815(nadC)
CFPCR44_04145
CHYOCHH_0755(nadC)
SDLSdel_0239
SBASulba_0257
SMULSMUL_0318(nadC)
SHALSHALO_0284
SULSSdiek1_0277
SULJSJPD1_0283
SULTFA592_08475
ABUAbu_2036(nadC)
ABTABED_1843
ABLA7H1H_1972(nadC)
ASKEI285_01265
ATPATR_1762(nadC)
ACIBACBT_1980(nadC)
ACREACRYA_0211(nadC)
ALANALANTH_2002(nadC)
AFCAFAEC_2013(nadC)
ATHRATH_0260(nadC)
ANTArnit_0473
AELLAELL_2556(nadC)
AAQIAAQM_2244(nadC)
ASUIASUIS_2331(nadC)
ACLOACLO_2377(nadC)
AVPAVENP_2760(nadC)
ADZADFLV_2684(nadC)
ARCABLL_2558
PACOAACT_2683(nadC)
APOCAPORC_0277(nadC)
AROSNJU99_01880(nadC)
ALKALEK_0427(nadC)
ALPLPB137_01880
AHSAHALO_0308(nadC)
AMYTAMYT_0342(nadC)
AMARAMRN_0348(nadC)
ACAAACAN_0386(nadC)
AMOLAMOL_0311(nadC)
APAIAPAC_0298(nadC)
HBVABIV_2230(nadC)
HEBRAEBR_0422(nadC)
AANAAANAER_0421(nadC)
HYONNO_1749
HTMRZR91_02335(nadC)
HCJHCR_08660(nadC)
NSANitsa_1904
SUNSUN_1979(nadC)
SLHYH65_02105
SINUIMZ28_02170
SMABLN246_11075(nadC)
NISNIS_0415(nadC)
NAMNAMH_0200(nadC)
NAPC3L23_01010
CMEDFE773_02605
CPAFC6V80_08085
HMRHipma_1555
DAVDESACE_02460
GSUGSU1936(nadC)
GSKKN400_1962(nadC)
GMEGmet_1988(nadC)
GPIGPICK_08940
GBZJZM60_12975(nadC)
GEMGM21_1902
GEBGM18_1909
GEFFO488_06720(nadC)
GURGura_2818
GEOGeob_2383(nadC)
GLOGlov_1316
TAMMGEAMG1_0563(nadC)
GBMGbem_2321(nadC)
GBNGEOBRER4_21740(nadC)
GERKP004_10560(nadC)
GSUBKP001_04645(nadC)
GNTKP003_09985(nadC)
GPLM1B72_10075(nadC)
GSBGSUB_05745
PCAPcar_1972(nadC)
PACEA6070_08600
PEFA7E78_01065
PPDPpro_0653
DEUDBW_1315
DVEDESUT3_15750(nadC)
DEPAOP6_1024(nadC)
DESDSOUD_2390(nadC)
DVUDVU_1807(nadC)
DVLDvul_1353
DVMDvMF_0524
DVGDeval_1496
DDSDdes_0808
DFIAXF13_08775
DPGDESPIGER_0089
DEFCNY67_10190(nadC)
DTRRSDT_0244(nadC)
DFLDFE_1032
PSYFN1030_05435(nadC)
DSBLN040_03305(nadC)
DMADMR_18210(nadC)
DCBC3Y92_08325(nadC)
DGGDGI_2252
DDEDde_1831
DMSE8L03_03595(nadC)
DSADesal_1976
DHYDESAM_22281(nadC)
DAFDesaf_2918
DASDaes_1717
DPIBN4_10456(nadC)
DEJAWY79_12490
PPRFDPRO_0811(nadC)
PSELGM415_14235(nadC)
DDNDND132_0380
PSEFPSDVSF_03140(nadC)
PPORJCM14722_01290(nadC)
PNWSYK_04630(nadC)
LIPLI0360(nadC)
LIRLAW_00374(nadC)
DSXGD604_09975(nadC)
DSDGD606_03775(nadC)
PBIZLWC08_04535(nadC)
CLIHKPS_000645(nadC)
DBADbac_0688
DOAAXF15_04515
DESUNLA06_03620(nadC)
THEWTDMWS_14990(nadC)
DRTDret_1371
DPSDP1795
DSFUWK_00179
DLMDPPLL_02750(nadC)
DAKDaAHT2_0818
DPRDespr_3036
DEOCAY53_01700
DOGHP555_02355(nadC)
DBKDGMP_21440(nadC)
DDUGF1_02880(nadC)
DOLDole_1728
DALDalk_0496
DTOTOL2_C16520(nadC)
DOVDSCO28_11010(nadC)
DWDDSCW_20850(nadC)
DALKDSCA_18100(nadC)
DMLDmul_00840(nadC)
DLIdnl_60940(nadC)
DMMdnm_048350(nadC1) dnm_069510(nadC2)
DEKDSLASN_16590(nadC)
SATSYN_02885
DAODesac_2157
SFUSfum_0193
DAXFDQ92_00085(nadC) FDQ92_15020(nadC)
DBRDeba_0027
TIDThein_1805
TOPTOPB45_1535
TCMHL41_01150
THETF1847_06160(nadC)
CTHITHC_0312
TAVG4V39_09705(nadC)
TMAIFVE67_08725(nadC)
ADEAdeh_2389
ACPA2cp1_1570
AFWAnae109_1478
ANKAnaeK_1475
AORYAMOR_06180
APAUAMPC_03470
MXAMXAN_4459(nadC)
MSDMYSTI_04945
MYMA176_002438
MFBMFUL124B02_27110
CCXCOCOR_03320(nadC)
MFULILAB_30425
MMASMYMAC_004375
SURSTAUR_4814(nadC)
AGEAA314_04448
AVMJQX13_36125(nadC)
MBDMEBOL_007909
CFUSCYFUS_004388
VINAKJ08_2064
SCLsce2575(nadC)
SCUSCE1572_15415
CCROCMC5_060900
PAUUE8A73_044260(nadC)
MRMA7982_12230
SAMYDB32_003329
LLUAKJ09_06351
HOHHoch_6033
NANNO0S08_46330(nadC)
BSEDDN745_16010(nadC)
PCAYFRD00_13750(nadC)
BBAEFRD01_14140(nadC)
DHRLGS26_01225(nadC)
BBABd2762(nadC)
BBATBdt_2675(nadC)
BBWBDW_09980
BBACEP01_09935
BDQCIK05_04765(nadC)
BDCDOE51_13630(nadC)
BDZDOM22_05990(nadC)
BDKHW988_05535(nadC)
BREYMNR06_00425(nadC)
BEXA11Q_1827
BMXBMS_3170(nadC)
HAXBALOs_2819(nadC)
BSTOC0V70_17150(nadC)
SBFJCM31447_28860
PIJQEJ31_06170(nadC)
BSUBSU27860(nadC)
BSRI33_2834(nadC)
BSLA7A1_0427
BSHBSU6051_27860(nadC)
BSYI653_13270
BSUTBSUB_02972(nadC)
BSULBSUA_02972(nadC)
BSUSQ433_15025
BSOBSNT_09189(nadC)
BSNBSn5_04740
BSQB657_27860(nadC)
BSPU712_13725
BSSBSUW23_13490(nadC)
BSTGYO_3026(nadC)
BLIBL01154(nadC)
BLDBLi02913(nadC)
BLHBaLi_c30100(nadC)
BAYRBAM_024910(nadC)
BAQBACAU_2507(nadC)
BYABANAU_2701(nadC)
BAMPB938_12875
BQYMUS_3047(nadC)
BAMLBAM5036_2432(nadC)
BAMARBAU_2629(nadC)
BAMNBASU_2435(nadC)
BAMBBAPNAU_1067(nadC)
BAMTAJ82_14075
BAMYV529_27780(nadC)
BMPNG74_02619(nadC)
BAOBAMF_2592(nadC)
BAZBAMTA208_13665(nadC)
BQLLL3_02871(nadC)
BXHBAXH7_02798(nadC)
BAMIKSO_006605
BAMCU471_25870
BAMFU722_13510
BSIACWD84_07020
BAEBATR1942_11695
BVMB9C48_12740
BSONS101395_01576(nadC)
BHTDIC78_17710
BMOJHC660_25870(nadC)
BTEQG4P54_14190(nadC)
BIQAN935_13640
BSTRQI003_17095(nadC)
BANBA_4661(nadC)
BARGBAA_4661(nadC)
BATBAS4326
BAHBAMEG_4695(nadC)
BAIBAA_4678(nadC)
BAXH9401_4447
BANTA16_46560
BANRA16R_47180
BANSBAPAT_4473
BANHHYU01_22725
BANVDJ46_3335(nadC)
BCEBC4422
BCABCE_4514(nadC)
BCZBCE33L4174(nadC)
BCRBCAH187_A4562(nadC)
BCBBCB4264_A4547(nadC)
BCUBCAH820_4509(nadC)
BCGBCG9842_B0688(nadC)
BCQBCQ_4217(nadC)
BALBACI_c44160(nadC)
BNCBCN_4338
BCFbcf_22035
BCERBCK_13045
BCEFBcrFT9_03489
BCYBcer98_3144
BTKBT9727_4163(nadC)
BTLBALH_4010(nadC)
BTBBMB171_C4091(nadC)
BTTHD73_4737
BTHRYBT1520_23495
BTHIBTK_23345
BTCCT43_CH4444(nadC)
BTFYBT020_21825
BTMMC28_3720
BTGBTB_c45670(nadC)
BTIBTG_26930
BTNBTF1_20750
BTHTH175_ch4513
BTHUYBT1518_24605
BTWBF38_182(nadC)
BTHYAQ980_07675
BWEBcerKBAB4_4275
BWWbwei_0511(nadC)
BMYOBG05_1599(nadC)
BTYBtoyo_1669
BMYCDJ92_1527(nadC)
BBYCY96_21325
BWDCT694_23765
BTROFJR70_15950(nadC)
BMOBMLA2C4_23095
BNTGSN03_21075(nadC)
BPACLMD38_04865(nadC)
BPANNLJ82_21540(nadC)
BALUQRY64_25040(nadC)
BPUBPUM_2426
BPUMBW16_13140
BPUSUP12_12200
BIFN288_18950
BMETBMMGA3_12450(nadC)
BSMBSM4216_2729
BGYBGLY_3241
BWHA9C19_05540
BXIBK049_14865
BALTCFN77_12940(nadC)
BAERBAE_00625
BSAFBSL056_13295
BFDNCTC4823_03825(nadC)
BSHILGQ02_05815(nadC)
BBADK7T73_13935(nadC)
BCABEFK13_14145(nadC)
BRYM0696_13910(nadC)
BJSMY9_2769
BACIB1NLA3E_12505
GSTHW35_05000
BACWQR42_12275
BACPSB24_16240
BACBOY17_15735
BACOOXB_2496
BACYQF06_12125
BACLBS34A_30400(nadC)
BALMBsLM_2761
BACSAUL54_17360
BACQDOE78_17885
BACAFAY30_04215(nadC)
BAQUK6959_11900(nadC)
BZHNF868_10945(nadC)
BHAIKJK41_16135(nadC)
BCAOLC087_08235(nadC)
BARDQRY57_21835(nadC)
BAEIRE735_07360(nadC)
BCOBcell_1437
BHKB4U37_15900
BCOHBC6307_16205
BCIRC2I06_05285
NTXNQZ71_13615(nadC)
BMQBMQ_4651(nadC)
BMDBMD_4637(nadC)
BMEGBG04_1643(nadC)
BEOBEH_20515
BFXBC359_04485
PARHI5S86_24705
PKSIE339_19660(nadC)
BHABH1219(nadC)
BKWBkAM31D_04630(nadC_1)
BCLABC1548(nadC)
BLEBleG1_1363
SHUAPQ477_15295(nadC)
BGIBGM20_07850
BPFBpOF4_10490(nadC)
BONA361_21615
BKOCKF48_17070
CSUAIM538_17965(nadC)
CFIRNAF01_19380(nadC)
CSPGLS684_15345(nadC)
CPSSM5V91_27745(nadC)
GKAGK2600
GTEGTCCBUS3UF5_29240
GTKGT3570_12735
GTMGT3921_06450
GLIGLN3_05855
BCALCWI35_15265
GTNGTNG_2530
GWCGWCH70_2530
GYCGYMC61_0918
GYAGYMC52_2635
GCTGC56T3_0892
GMCGY4MC1_0970
GGHGHH_c26740(nadC)
GJFM493_13475
GEAGARCT_02650(nadC)
GELIB49_04860
GSEGT50_04430
GSRGS3922_03190
GEJA0V43_10865
GZAIC807_09140(nadC)
GTHGeoth_1040
PTLAOT13_17430
PTBDER53_00550(nadC)
PCALBV455_02744(nadC)
PARGPspKH34_08840
AFLAflv_0704(nadC)
AGNAFK25_10880
ANMGFC28_3556(nadC)
AAMYGFC30_2854(nadC)
ANLGFC29_1878(nadC)
ANDGRQ40_13755(nadC)
ACAIISX45_11240(nadC)
ASEDIRT44_05845(nadC)
AXLAXY_22080(nadC)
LSPBsph_4290
LGYT479_18220
LFUHR49_05600
LYSLBYS11_17765
LYBC3943_20770
LYGC1N55_13865
LPAKGDS87_18755(nadC)
LAGRFJQ98_22440(nadC)
LMACI6G82_01640(nadC)
LYCFH508_0018765(nadC)
LCAPICJ70_06240(nadC)
HHDHBHAL_1243(nadC)
HMNHM131_20015
HLIHLI_10155
HNZP9989_16140(nadC)
HSANMUN89_03745(nadC)
HSHIMUO14_05975(nadC)
HAMYMUO15_18625(nadC)
VIRX953_19160
VHLBME96_18370
VIGBKP57_13980
VILCFK37_10685
VNECFK40_06065
VPNA21D_00707(nadC)
VPTKBP50_15965(nadC)
VNTOLD84_15945(nadC)
FPNABE65_014920
FARABE41_013710
FECQNH15_16860(nadC)
APAKAP3564_18825
ACOPRI196_13335(nadC)
BSJUP17_17475
BMURABE28_016275
PBUTDTO10_04335
PASABAOM_3948(nadC)
PFRIL8956_18115(nadC)
BTHVCQJ30_16775
PSYOPB01_00845
GRCGI584_14050(nadC)
GCSMUN88_14715(nadC)
GSMMUN87_04365(nadC)
RUEDT065_13510
SALEEPH95_13815(nadC)
SCIBHUG20_01825(nadC)
SCIAHUG15_02995(nadC)
POFGS400_19040(nadC)
PCHUQNI29_20225(nadC)
NMKCHR53_27760
NTMBTDUT50_12415
NDTL1999_22375(nadC)
NCMQNK12_23760(nadC)
NNVQNH39_04000(nadC)
MEKUHUW50_01640(nadC)
MSEMGMB29_20325(nadC)
MDGK8L98_18410(nadC)
MLITKDJ21_012455(nadC)
AIAAWH56_001135(nadC)
BLENNCTC4824_02213(nadC)
SEDDERJ70_19435(nadC)
BVQFHE72_15850(nadC)
RMFD5E69_15665(nadC)
BCKBCO26_0445
BAGBcoa_0749
BCOABF29_2952(nadC)
BVJI5776_07510(nadC)
CTHUHUR95_03010(nadC)
BBEVBBEV_2675(nadC)
MCUIG8O30_08675(nadC)
GAJMY490_05400(nadC)
SLMSMM221_16725(nadC)
MJOFOF60_17920(nadC)
MSUTLC048_04505(nadC)
SFORQNH23_14250(nadC)
ECTOMUG87_08610(nadC)
TEIQS257_15815(nadC)
ALKLMM271_07940(nadC)
ALKGMOJ78_05105(nadC)
PHJLC071_04955(nadC)
DOMRRU94_13845(nadC)
HYIK2M58_07900(nadC)
STEAC0679_02965
PUKPU629_19945(nadC)
SCASCA_1403(nadC)
SSCHLH95_00850
SSCZRN70_01065
SSIFAL483_02915(nadC)
SCVA4G25_00470
SLZB5P37_05730
SFQC7J90_03095(nadC)
SARLSAP2_24230(nadC)
SPICSAMEA4384060_1151(nadC)
SDBCNQ82_08845(nadC)
SCAQQMO72_00620(nadC)
SSCUCEP64_00010(nadC)
SFFFOB90_06925(nadC)
MLENH3V22_08410(nadC)
MCAKMCCS_04570(nadC)
MACRBHM04_08455
MBOEHT586_02350(nadC)
MARYLAU42_01860(nadC)
MEPIKFV12_02420(nadC)
MBOCQSV55_09020(nadC)
SHVAAT16_00825
LMOlmo2024(nadC)
LMNLM5578_2226(nadC)
LMYLM5923_2177(nadC)
LMTLMRG_01173
LMOCLMOSLCC5850_2086(nadC)
LMOEBN418_2438
LMOBBN419_2440
LMODLMON_2095(nadC)
LMOWAX10_04360
LMOQLM6179_02794(nadC)
LMRLMR479A_2134(nadC)
LMOMIJ09_15095
LMFLMOf2365_2049(nadC)
LMCLm4b_02036(nadC)
LMOGBN389_20440(nadC)
LMPMUO_10350
LMOLLMOL312_2027(nadC)
LMOJLM220_20360
LMOZLM1816_12377(nadC)
LMOXAX24_07895
LMHLMHCC_0536(nadC)
LMQLMM7_2112(nadC)
LMLlmo4a_2075(nadC)
LMGLMKG_00300
LMSLMLG_0407
LMJLMOG_01206
LMWLMOSLCC2755_2077(nadC)
LMXLMOSLCC2372_2091(nadC)
LMZLMOSLCC2482_2080(nadC)
LMONLMOSLCC2376_1979(nadC)
LMOSLMOSLCC7179_1996(nadC)
LMOOLMOSLCC2378_2040(nadC)
LMOYLMOSLCC2479_2088(nadC)
LMOTLMOSLCC2540_2098(nadC)
LMOALMOATCC19117_2036(nadC)
LMOKCQ02_10455
LMVY193_05445(nadC)
LINnadC
LSGlse_2006(nadC)
LIVLIV_2005(nadC)
LIIJL52_10540
LIWAX25_10705
LIAJL58_10740
LIOJL53_11210
LMARLAX80_009885(nadC)
ESIExig_2100
EATEAT1b_2689
EXMU719_11730
EXUESP131_13820
EAPKB235_12010(nadC)
EACEKKI46_11660(nadC)
EAURNMQ00_10675(nadC)
EMMPTI97_04520(nadC)
EPFOE059_10195(nadC)
BBEBBR47_01330(nadC)
BLRBRLA_c001050
BFMBP422_25995
BAGRBA6348_02155(nadC)
BRWGOP56_16440(nadC)
BCHSJNE38_00890(nadC)
BCOPJD108_00860(nadC)
BPABPSE45_00865(nadC)
BHUILOK74_21545(nadC)
BAYDBSPP4475_20060(nadC)
BBORRFB14_25905(nadC)
PJDPjdr2_0070
GYMGYMC10_0058
PPYPPE_00060
PPMPPSC2_00300(nadC)
PPOPPM_0056(nadC)
PPOLX809_00315
PPQPPSQR21_000600(nadC)
PPOYRE92_11395
PMSKNP414_07574
PMQPM3016_7118
PMWB2K_35905
PTAHPL003_07785
PLVERIC2_c39540(nadC)
PSABPSAB_00290
PDUPDUR_00310
PBDPBOR_00315
PGMPGRAT_00305
PODPODO_00365
PAENP40081_00325
PAEFR50345_00375
PAEQR50912_00315
PSTEPSTEL_00340
PAEAR70723_00310
PAEER70331_00315
PAEHH70357_00310
PAEJH70737_00370
PBJVN24_10600
PIHUB51_22405
PRIPRIO_0063(nadC)
PSONJI735_08960(nadC)
PPEOABE82_00310
PNPIJ22_45340
POWIJ21_02880
PBVAR543_03125
PXLBS614_03340
PYGAWM70_18765
PSWUSY83_06395
PDHB9T62_32430(nadC)
PIBBBD41_13935
PCXLPB68_11655
PKBB4V02_24935
PAIHASL14_11590
PVOPVOR_02441
PLWD5F53_29650(nadC)
PLENEIM92_04355(nadC)
PPSCEHS13_01615(nadC)
PLUTEI981_00320(nadC)
PALBEJC50_04030(nadC)
PCHIPC41400_03245(nadC)
PBKBack11_46680
PPRTET464_14525(nadC)
PBACHUB98_17390(nadC)
PRZGZH47_15835(nadC)
PLYCGXP70_01110(nadC)
PSOPKP014_03565(nadC)
PTRIKDC22_00305(nadC)
PALOE6C60_0062
PCELHUB94_29990(nadC)
PTJJRJ22_00315(nadC)
PALRHGI30_00470(nadC)
PTHINDS46_00325(nadC)
PKAPQ456_00245(nadC)
PUIPUW25_00300(nadC)
PMAHPTQ21_05490(nadC)
PAMYP9222_04995(nadC)
PDYQJQ58_22410(nadC)
PMAELMZ02_05880(nadC)
PWNQNH46_00315(nadC)
PSPNL1F29_00320(nadC)
TCOTheco_3679
ANXACH33_18150
ASOCCB4_00280(nadC)
ATHEK3F53_00650(nadC)
COHEAV92_19910(nadC)
COHNKCTCHS21_00780
CCHLFPL14_14480(nadC)
CHEBHH215_23655(nadC)
SACAFFV09_13050(nadC)
AACAaci_2478
AADTC41_0797
AACOK1I37_09625 K1I37_17840(nadC)
ACURJZ785_03305(nadC)
AFASNZD89_21245(nadC)
BTSBtus_0100
KYRCVV65_00530(nadC)
TUMCBW65_05415
TABCIG75_01705(nadC)
EFFskT53_13250(nadC) skT53_23710
SOBCSE16_01050
PLNPlano_2239
PRTAUC31_06175
PANABBH88_07815
PDGBCM40_04055
PHCBBI08_08445
PPLABBI15_15725
PLXCW734_05285
PMATBBI11_04825
PDECH1Q58_03965(nadC)
JEOJMA_35840
KURASO14_2844(nadC)
KZONCTC404_00713(nadC)
SPORSporoP33_15415
SPOPSporoP37_16105
SURESporoP32a_16145
SPOSDV702_03775
SPAEE2C16_05620(nadC)
SURLBI350_09485
PANCE2636_04600(nadC)
PLAYDNR44_011850(nadC)
VIJJNUCC6_06535(nadC)
LFBC1X05_13440(nadC)
TVUAB849_007355(nadC)
KPULGXN76_13235(nadC)
KEBGXN75_14860(nadC)
PABSJIR001_26310(nadC)
LRNCMV25_00160
SPYSPy_0197(nadC)
SPZM5005_Spy0170(nadC)
SPYMM1GAS476_0209(nadC)
SPYAA20_0220(nadC)
SPMspyM18_1346
SPGSpyM3_1013(nadC)
SPSSPs0845
SPHMGAS10270_Spy0173(nadC)
SPIMGAS10750_Spy1186(nadC)
SPJMGAS2096_Spy0181(nadC)
SPKMGAS9429_Spy0172(nadC)
SPFSpyM50773(nadC)
SPAM6_Spy1061
SPBM28_Spy0168(nadC)
STGMGAS15252_0204(nadC)
STXMGAS1882_0204(nadC)
SOZSpy49_0176
STZSPYALAB49_000206 SPYALAB49_001084
SPYHL897_05425
SPYOSTAB901_01125
SPNSP_2016(nadC)
SPDSPD_1826(nadC)
SPRspr1829(nadC)
SPWSPCG_1983(nadC)
SJJSPJ_2023(nadC)
SNVSPNINV200_18290(nadC)
SPXSPG_1930(nadC)
SNTSPT_2013(nadC)
SNDMYY_1937
SPNNT308_09550
SNESPN23F20370(nadC)
SPVSPH_2171(nadC)
SNCHMPREF0837_10012(nadC)
SNMSP70585_2103(nadC)
SPPSPP_2054(nadC)
SNIINV104_17350(nadC)
SPNGHMPREF1038_02012
SNBSP670_2095(nadC)
SNPSPAP_2044
SNXSPNOXC17740(nadC)
SNUSPNA45_00204(nadC)
SPNESPN034156_08550(nadC)
SPNUSPN034183_17780(nadC)
SPNMSPN994038_17670(nadC)
SPNOSPN994039_17680(nadC)
SGAGALLO_1935(nadC)
SGGSGGBAA2069_c18870(nadC)
SGTSGGB_1918(nadC)
STBSGPB_1767(nadC)
SMNSMA_1839(nadC)
SIFSinf_1653(nadC)
SLUKE3_1777
SRUMGPZ88_02975(nadC)
LHLLBHH_1925(nadC)
LHRR0052_11065 R0052_11115
LHHLBH_1649(nadC)
LKEWANG_1781(nadC)
LGLAO203_03345
LMULBLM1_05470
LPARFAM21731_00868
LKFDNL43_05670(nadC)
LHILG8J22_01088(nadC)
LZYLZ3411_2241
LSUAH3M12_02050(nadC)
LRMLRC_05340(nadC)
LOLLACOL_0343(nadC)
LNNF0161_02500(nadC)
LPDAYR62_15445
EDULIU_12080
MPSMPTP_0901
MPXMPD5_1040
AURHMPREF9243_0066(nadC)
AUNAWM73_00150
ASANAWM72_03745
ACGAWM71_00530 AWM71_07780
AUHAWM75_05415
ALOYCJ190_000310(nadC)
AMITDBT49_0000340(nadC)
ATJDBT50_006320(nadC)
CACCA_C1023(nadC)
CAESMB_G1041(nadC)
CAYCEA_G1035(nadC)
CPECPE0396
CPFCPF_0384(nadC)
CPRCPR_0378(nadC)
CNONT01CX_0088(nadC)
CBOCBO1447(nadC)
CBACLB_1472(nadC)
CBHCLC_1484(nadC)
CBYCLM_1610(nadC)
CBLCLK_0928(nadC)
CBBCLD_3103(nadC)
CBICLJ_B1549(nadC)
CBTCLH_2771(nadC)
CBFCLI_1531(nadC)
CBMCBF_1510(nadC)
CBJH04402_01516
CBECbei_0794
CBZCbs_0794
CBEILF65_00875
CKLCKL_0750(nadC)
CKRCKR_0671
CLJCLJU_c24410(nadC)
CCBClocel_2166
CLSCXIVA_12410
CLBClo1100_4098
CSRCspa_c08750(nadC)
CPASClopa_0299
CPATCLPA_c02340(nadC)
CPAECPAST_c02340(nadC)
CSBCLSA_c10510(nadC)
CAHCAETHG_0501(nadC) CAETHG_2389
CLTCM240_2600(nadC)
CSQCSCA_5142
CLDCLSPO_c14740(nadC)
CACECACET_c00170(nadC)
CCKCcar_15085
CBUTATN24_05545
CTYKCTK_C09170(nadC)
CEUA7L45_15700
CFMBJL90_05660
CDRKB9W14_19180
CDYF3K33_04345(nadC)
CFERD4Z93_09540(nadC)
CGASJ1C67_00725(nadC)
CLOSDMR38_12510(nadC)
CMAHC1I91_16775(nadC)
CRWCROST_015740(nadC)
CFBCLFE_016460(nadC)
CAUNCLAUR_013340(nadC)
CGELpsyc5s11_12340(nadC)
CTAGLL095_16175(nadC)
CINTHZF06_16640(nadC)
AMTAmet_0019
GFEGferi_17955
HHWNCTC503_02074(nadC)
CALEFDN13_05610(nadC)
CRSFQB35_00180(nadC)
CPRFK7H06_18645(nadC)
CRASKVH43_04990(nadC)
OCWOW730_22190(nadC)
PROQP6M73_02895(nadC)
CSPOQNI18_04625(nadC)
FSAC5Q98_02690(nadC)
CTHCthe_2354
CTXClo1313_3017
CCLClocl_4213
HSCHVS_16255(nadC)
CCECcel_3478
RHEREHE19_019440(nadC)
RPAYP0092_21950(nadC)
CSSCst_c27160(nadC)
CSDClst_2604
CTHDCDO33_19880(nadC)
ESRES1_08710
ESUEUS_21910
CCELCCDG5_1896(nadC)
FPLAA4U99_15570
EHAEthha_0040
RALRumal_3121
RCHRUM_07150
RUSRBI_I01219(nadC)
RUJE5Z56_06725(nadC)
RGVNQ502_03125(nadC)
CAMLH6X83_02905(nadC)
SMANC12CBH8_19050
PFAAMM59RIKEN_21380
CFEMHCR03_05880(nadC)
PETRQKW49_00370 QKW49_00425 QKW49_20720(nadC)
PALMRBG61_05585(nadC)
BFICIY_04240
RHORHOM_07325
RIXRO1_13890
RIMROI_23650
RRKH8S51_010410(nadC)
COOCCU_24270
CCTCC1_05300
CCOMI6K69_10615(nadC)
CEVLK421_12470(nadC)
ROBCK5_33430
BYLA4V09_00395
BHANCGC63_08860(nadC)
BLAUDQQ01_08260(nadC)
BPROPMF13cell1_05373(nadC)
BWXNQ550_02625(nadC)
BMASLK422_05100(nadC)
BLARLC508_24680(nadC)
LACYA4V08_34985
CSCIHDCHBGLK_00177(nadC)
CHYLCE91St63_05750(nadC)
BPRLCL2_05770
ARFAR1Y2_2999
ACACEYQ97_03315(nadC)
HSDSD1D_1356(nadC)
CPROCPRO_08250(nadC)
EHLEHLA_3052
PXVFXF36_08270(nadC)
EELEUBELI_01429
RTORTO_13590
RGNRGna_11865(nadC)
RLRNQ541_12110(nadC)
CBOLCGC65_14430(nadC)
DLOK5I24_04715(nadC)
DFMNQ560_07850(nadC)
SINTK5I26_06435(nadC)
WCPH9Q76_06955(nadC)
WHJH9Q79_09185(nadC)
AHBbsdtb5_18730(nadC)
EREEUBREC_1035
ERTEUR_20660
ERAERE_20810
LBXlbkm_1593
CLEClole_1593
CEWEKH84_10505(nadC)
CDFCD630_23700(nadC)
PDCCDIF630_02610(nadC)
CDCCD196_2211(nadC)
CDLCDR20291_2257(nadC)
PDFCD630DERM_23700(nadC)
EACEAL2_c00240(nadC)
CSTCLOST_1799(nadC)
FAAHMPREF0389_00714(nadC)
PHXKGNDJEFE_01785(nadC)
TEMJW646_06090(nadC)
TGCL0P85_02275(nadC)
TMYTEMA_36330(nadC)
TEBT8CH_2439(nadC)
THYRP4S50_10940(nadC)
IBRNQ514_01115(nadC)
PEBO0R46_01440(nadC)
STHSTH3185
CMICcaldi_31560(nadC)
SWOSwol_0107
SLPSlip_0141
SALQSYNTR_1910
DSYDSY0214(nadC)
DHDDhaf_0158
DDHDesde_0126
DDLDesdi_0090
DMTDESME_02740
SGYSgly_0223
DORDesor_0089 Desor_0617
DAIDesaci_1883
DMIDesmer_0088
DEDDHBDCA_p291
DECDCF50_p351
DRSDEHRE_01105
DCADesca_0158 Desca_1931
PTHPTH_0226(NadC) PTH_0480(NadC)
DRMDred_0165
DRUDesru_0243
DFGB0537_01645
DAEDtox_2252
DKUDesku_0614 Desku_3227
DAUDaud_0123
TFRBR63_09530(nadC) BR63_18605
FWADCMF_21670
AACXDEACI_0556 DEACI_1571
TJRTherJR_0219
DGIDesgi_0291
HMOHM1_0664(nadC)
HCVFTV88_2666(nadBC)
ELMELI_3093
EMTCPZ25_007880(nadC)
ELIMB2M23_13965
EVNNQ558_05320(nadC)
AWOAwo_c27620(nadC)
AWICHL1_000737(nadC)
CBARPATL70BA_0014(nadC)
VGUHYG85_23555(nadC)
VPYHZI73_01810(nadC)
ACAEHYG86_08695(nadC)
SAYTPY_3409(nadC)
SAPSulac_1504
STHRBXT84_04870
HFVR50_2596(nadC)
CTHMCFE_0099
EUUADJ67_07020
TKITKV_c15060(nadC)
CHYCHY_1276 CHY_2372(nadC)
ADGAdeg_1872
TPZTph_c26610(nadC)
TTMTthe_0548
TTOThethe_00540 Thethe_01841
TXYThexy_0431
TSHTsac_1151
AAUTACETAC_01915(nadC)
TNRThena_1712
TACITDSAC_1681
MASMahau_1141
CSCCsac_1779
ATEAthe_1214
COBCOB47_1342
CHDCalhy_1511
COWCalow_1005
CKICalkr_1195
CLCCalla_0602
CKNCalkro_1486
CCHAELD05_07430(nadC)
CDIACaldiYA01_12930
CNAGOTJ99_001523(nadC)
CMOROTK00_001414(nadC)
MTAMoth_1779
MTHOMOTHE_c17930(nadC)
MTHZMOTHA_c18760(nadC)
TOCToce_0374
NTHNther_2415
NCDACONDI_02383(nadC_1) ACONDI_02448(nadC_2)
HORHore_00640
HASHalsa_0362
AARAcear_1082
HHLHalha_1152
AFTBBF96_15535
KMEH0A61_01941(nadC)
PHARNCTC13077_01351(nadC)
PIVNCTC13079_01115(nadC)
PEQUO6R05_02975(nadC)
CADCuri_c00210(nadC)
SPOAEQM13_05605
KPARJL105_01680(nadC)
CAZOG3A45_12515(nadC)
MEDMELS_2154
MHWACT01_12140
MEGDKB62_10620(nadC)
MMAXLCQ47_11615(nadC)
SRISELR_18750(nadC)
MHGMHY_05050
MFUNGXM21_12215(nadC)
SGBIP3F81_11470(nadC)
PUFUFO1_0245
PFTJBW_03173
MANAMAMMFC1_04045(nadC)
STEDSPTER_37000(nadC)
AFNAcfer_0928
EUCEC1_17550
EBMSG0102_13410
ERBA4V01_02565
EHNH9Q80_13060(nadC)
CIUG4D55_00825(nadC)
ERMEYR00_13600(nadC)
TSFNQ543_11150(nadC)
CALKHUE98_15705(nadC)
ABRABN85308070(nadC)
MBJKQ51_01142(nadC)
OLSOlsu_1386
OLOADJ70_03835
PCATPcatena_03100(nadC)
ATBJ4859_09205(nadC)
TIOINP52_07930(nadC)
LCALATTO_03790
CAERCSV91_08455(nadC)
CSTCLK434_09595(nadC)
EUZDVS28_a4100
MTURv1596(nadC)
MTVRVBD_1596
MTCMT1632(nadC)
MRAMRA_1606(nadC)
MTFTBFG_11612
MTBTBMG_02398
MTKTBSG_02410
MTZTBXG_002380
MTGMRGA327_09925
MTIMRGA423_09955
MTECCDC5079_1473
MTURCFBS_1684(nadC)
MTLCCDC5180_1461
MTOMTCTRI2_1623(nadC)
MTDUDA_1596(nadC)
MTNERDMAN_1756(nadC)
MTJJ112_08550
MTUBMT7199_1616
MTUCJ113_11095
MTUEJ114_08540
MTXM943_08320
MTUHI917_11255
MTULTBHG_01557
MTUTHKBT1_1684(nadC)
MTUUHKBT2_1691(nadC)
MTQHKBS1_1688(nadC)
MBOBQ2027_MB1622(nadC)
MBBBCG_1634(nadC)
MBTJTY_1609(nadC)
MBMBCGMEX_1606(nadC)
MBKK60_016790
MBXBCGT_1410
MAFMAF_16080(nadC)
MMICRN08_1769
MCEMCAN_16041(nadC)
MCQBN44_20152(nadC)
MCVBN43_30711(nadC)
MCXBN42_21518(nadC)
MCZBN45_40063(nadC)
MLEML1227(nadC)
MLBMLBr01227(nadC)
MPAMAP_1291(nadC)
MAOMAP4_2557
MAVIRC58_12715
MAVURE97_12735
MAVMAV_3189(nadC)
MITOCO_30310
MIAOCU_30220
MIDMIP_04478
MYOOEM_29530
MCHIAN480_15785
MIROCQ_30980
MMALCKJ54_13885
MLPMLM_2555
MMANMMAN_08310(nadC)
MSAMycsm_02961
MULMUL_1570(nadC)
MMIMMAR_2393(nadC)
MMAEMMARE11_23160(nadC)
MLIMULP_03228(nadC)
MPSEMPSD_24300(nadC)
MSHOMSHO_36150(nadC)
MMCMmcs_3066
MKMMkms_3126
MJLMjls_3083
MMMW7S_15035
MKNMKAN_27825
MYVG155_14630
MYEAB431_13955
MHADB586_12805
MDXBTO20_17915
MSHGMSG_02253(nadC)
MFJMFLOJ_10010(nadC)
MSTOMSTO_11140(nadC)
MSIMMSIM_01030(nadC)
MSAKMSAS_03730(nadC)
MKUI2456_11880
MLWMJO58_11960(nadC)
MGROFZ046_18800
MNVMNVI_38520(nadC)
MPAGC0J29_13570
MNMMNVM_39010(nadC)
MGORH0P51_12955
MCOOMCOO_06030(nadC)
MBAIMB901379_02229(nadC)
MSEOMSEO_10730(nadC)
MHEKJMUB5695_02720(nadC)
MGAUMGALJ_13070(nadC)
MLJMLAC_14600(nadC)
MBRDMBRA_41500(nadC)
MSHJMSHI_16130(nadC)
MMAMK3U93_11005(nadC)
MSPGF6B93_09990
MOTLTS72_12325(nadC)
MLMMLPF_1668(nadC)
MPAAMKK62_11220(nadC)
MMEHM5I08_15890(nadC)
MKYIWGMT90018_33540(nadC)
MADIA7U43_17040
MSMMSMEG_3201(nadC)
MSGMSMEI_3119(nadC)
MSBLJ00_15915
MSNLI99_15920
MSHLI98_15925
MVAMvan_2800
MGIMflv_3617
MSPMspyr1_29600
MCBMycch_2523
MNED174_13775
MYNMyAD_13530
MFTXA26_30270
MPHLMPHLCCUG_02815(nadC)
MVQMYVA_2692(nadC)
MLLB1R94_15430
MRHMycrhN_5228
MTHN4412656_02023(nadC)
MHASMHAS_02060(nadC)
MDUMDUV_15480(nadC)
MCHTMCHIJ_40550(nadC)
MDRMDOR_22470(nadC)
MAUUNCTC10437_02646(nadC)
MMAGMMAD_26920(nadC)
MMORMMOR_36740(nadC)
MFXMFAL_07070(nadC)
MAICMAIC_25060(nadC)
MIJMINS_25140(nadC)
MALVMALV_09410(nadC)
MTYMTOK_45290(nadC)
MPSCMPSYJ_38920(nadC)
MARZMARA_12660(nadC)
MGADMGAD_11190(nadC)
MHEVMHEL_56520(nadC)
MSARMSAR_43430(nadC)
MANYMANY_11570(nadC)
MAUBMAUB_10780
MPOFMPOR_31100(nadC)
MPHUMPHO_02560(nadC)
MMUCC1S78_017145
MMATMMAGJ_62310(nadC)
MBOKMBOE_44290(nadC)
MFGK6L26_17430(nadC)
MSEIMSEDJ_38920(nadC)
MFLVNCTC10271_02772(nadC)
MCEEMCEL_10330(nadC)
MBRML2Z93_002056(nadC)
MMONEWR22_16150
MHOLK3U96_13825(nadC)
MSENK3U95_12300(nadC)
MPAEK0O64_13800(nadC)
MRFMJO55_12730(nadC)
MDFK0O62_14130(nadC)
MCROMI149_14620(nadC)
MKRMKOR_09470(nadC)
MPAKMIU77_09145(nadC)
MABMAB_2672c
MMVMYCMA_1453
MABBMASS_2619
MABLMMASJCM_2638
MCHEBB28_13335
MIZBAB75_14480
MSTEMSTE_02601
MSAOMYCSP_11865
MSALDSM43276_02370(nadC)
MJDJDM601_2150(nadC)
MTER4434518_02071(nadC)
MMINMMIN_37600(nadC)
MHIBMHIB_16090(nadC)
MHERK3U94_12140(nadC)
MVMMJO54_12080(nadC)
ASDAS9A_1432(nadC)
CGLCgl1068(Cgl1068)
CGBcg1215(nadC)
CGUWA5_1023(NadC)
CGTcgR_1151
CGSC624_06120
CGGC629_06120
CGMcgp_1215(nadC)
CGJAR0_05840
CGQCGLAR1_05705
CGXSB89_05570
CEFCE1115
CDIDIP2259(nadC)
CDPCD241_2149(nadC)
CDHCDB402_2106(nadC)
CDTCDHC01_2149(nadC)
CDECDHC02_2119(nadC)
CDRCDHC03_2140(nadC)
CDACDHC04_2169(nadC)
CDZCD31A_2284(nadC)
CDSCDC7B_2233(nadC)
CDIPERS451417_02281(nadC)
CJKjk0784(nadC)
CURcu0075
CUACU7111_0074(nadC)
CRDCRES_2081(nadC)
CVACVAR_1183(nadC)
CHNA605_09215
CCNH924_05010
CTERA606_04785
CMDB841_01340
CFNCFAL_01250
CCGCCASEI_13370
CVTB843_06240
CGYCGLY_09600(nadC)
CIICIMIT_00275
CUVCUREI_05275
COADR71_245(nadC)
CHMB842_08530
CMQB840_08120(nadC)
CCJUL81_04185(nadC)
CEICEPID_08130(nadC)
CTEDCTEST_08730
CLWCLAC_07640
CDXCDES_05155(nadC)
CSTACSTAT_12315
CCJZccrud_05155
CFCCFLV_10860
CSPHCSPHI_07575
CAMGCAMM_12025
CXEFOB82_00440
CEECENDO_02440(nadC)
CSANE3227_05260
CRLNCTC7448_01791(nadC)
CPRECsp1_16250(nadC)
CSURN24_1187(nadC)
CYZC3B44_07640
CKFI6I12_08610(nadC)
CANSGP473_03625(nadC)
CLIAC3E79_09695
CPRPI6I69_09445(nadC)
CAMCI6I65_03575
CGLUI6J20_05970(nadC)
CUOCUROG_04040(nadC)
CQNG7Y29_09485
CKWCKALI_07405(nadC)
CCOECETAM_08545(nadC)
COKCOCCU_04950(nadC1) COCCU_09190(nadC2)
CZOIAU67_01620
CCYCSCMU_24470
CWKIA203_05650
CPOYGP475_00280
CACCCACC_04520(nadC)
CFYI6L56_03740(nadC)
CHINJ5O04_06410
CJHCJEDD_04105(nadC)
CPSPL9H27_03795(nadC)
CHEICHEID_08950(nadC)
CAQMCAQUA_06665(nadC)
CAUICAURIS_05030(nadC)
CFACCFAEC_04710(nadC)
CAUSCAURIC_10900(nadC)
CHANCHAN_08120(nadC)
CAFECAFEL_04790(nadC)
CGFCGUA_08350(nadC)
CGOICGOTT_00220(nadC)
CAPPCAPP_05115(nadC)
CBOVCBOVI_06475(nadC)
CSUEQP029_12880(nadC)
CBREQP027_08005(nadC)
BFVC628_05800
NFANFA_18390(nadC)
NFRERS450000_02274(nadC)
NCYNOCYR_1970(nadC)
NBRO3I_012210
NNONONO_c24220(nadC)
NSLBOX37_09445
NSRNS506_03466(nadC)
NTPCRH09_13110
NOZDMB37_32740
NODFOH10_08790
NAHF5544_15780
NADNCTC11293_02902(nadC)
NWLNWFMUON74_47290
NIEKV110_12155(nadC)
NTCKHQ06_18100
NHUH0264_16955
NYALTV02_34990(nadC)
NGPLTT66_01980(nadC)
NSPUIFM12276_43690
RHARHA1_ro01036(nadC)
RERRER_34790(nadC)
REYO5Y_15895
REBXU06_16125
RQIC1M55_17130
ROPROP_07610(nadC)
ROAPd630_LPD05129
RPYY013_05455
RBYCEJ39_16105
RHBNY08_750
RAVAAT18_15020
RFAA3L23_03998(nadC)
RHSA3Q41_04246(nadC)
RHWBFN03_09245
RRZCS378_04660
RHUA3Q40_01925(nadC)
RHQIM25_19480
RHODAOT96_27390
RRT4535765_02912(nadC)
RCRNCTC10994_00142(nadC)
RTMG4H71_00645
RKOJWS14_05380
RGOKYT97_06020(nadC)
ROZCBI38_12720
RPSKJWS13_41045
RGORNMQ04_12360(nadC)
RANTRHODO2019_09625(nadC)
RHOPD8W71_18510
REQREQ_26960(nadC)
GBRGbro_2964
GPOGPOL_c27250(nadC)
GORKTR9_2957
GOQACH46_12275
GTABCM27_15190
GOCCXX93_11080
GITC6V83_12495
GRUGCWB2_15385(nadC)
GOMD7316_00327(nadC_1)
GAVC5O27_12730
GODGKZ92_14215
GAMGII34_14085
GPDGII33_13160
GJIH1R19_14300
GOILK459_19665(nadC)
GHNMVF96_14670(nadC)
GAMIIHQ52_18105(nadC)
GMGNWF22_24310(nadC)
GSIP5P27_11060(nadC)
SPINKV203_07305(nadC)
TPRTpau_2012
TSMASU32_10910
TPULTPB0596