KEGG   ENZYME: 3.1.1.97
Entry
EC 3.1.1.97                 Enzyme                                 

Name
methylated diphthine methylhydrolase;
Dph7;
diphthine methylesterase (incorrect)
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Carboxylic-ester hydrolases
Sysname
diphthine methyl ester acylhydrolase
Reaction(IUBMB)
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] + H2O = diphthine-[translation elongation factor 2] + methanol [RN:R11166]
Reaction(KEGG)
R11166
Substrate
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] [CPD:C21151];
H2O [CPD:C00001]
Product
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
methanol [CPD:C00132]
Comment
The protein is only present in eukaryotes.
History
EC 3.1.1.97 created 2014, modified 2015
Orthology
K17868  diphthine methyl ester acylhydrolase
Genes
HSA: 92715(DPH7)
PTR: 737266(DPH7)
PPS: 100978692(DPH7)
GGO: 101149777 115930098
PON: 100446492(DPH7)
NLE: 100583472(DPH7)
MCC: 703764(DPH7)
MCF: 102127937(DPH7)
CSAB: 103239547(DPH7)
CATY: 105580668(DPH7)
PANU: 101000569
RRO: 104669610(DPH7)
RBB: 108542923(DPH7)
TFN: 117099078(DPH7)
CJC: 100389363(DPH7)
SBQ: 101027412(DPH7)
MMUR: 105882238(DPH7)
MMU: 67228(Dph7)
MCAL: 110289994(Dph7)
MPAH: 110318748(Dph7)
MCOC: 116089790(Dph7)
MUN: 110565636(Dph7)
CGE: 100753959(Dph7)
PLEU: 114692757(Dph7)
NGI: 103732580(Dph7)
HGL: 101704094(Dph7)
CCAN: 109688967(Dph7)
OCU: 100349116(DPH7)
TUP: 102499994(DPH7)
CFA: 100688792(DPH7)
VVP: 112911410(DPH7)
VLG: 121472769(DPH7)
AML: 100467613(DPH7)
UMR: 103675261(DPH7)
ORO: 101378335(DPH7)
ELK: 111145484
MPUF: 101675113(DPH7)
EJU: 114201764(DPH7)
MLX: 118017472(DPH7)
FCA: 101086607(DPH7)
PYU: 121020285(DPH7)
PTG: 102953924(DPH7)
PPAD: 109260228(DPH7)
AJU: 106989047(DPH7)
HHV: 120222800(DPH7)
BTA: 101907584(DPH7)
BOM: 102271960(DPH7)
BIU: 109566642(DPH7)
BBUB: 102394690(DPH7)
CHX: 102189967(DPH7)
OAS: 101102470(DPH7)
ODA: 120852236(DPH7)
CCAD: 122442439(DPH7)
SSC: 110258068(DPH7)
CFR: 102520793(DPH7)
CBAI: 105073392(DPH7)
CDK: 105102099(DPH7)
BACU: 103005553(DPH7)
LVE: 103074231(DPH7)
OOR: 101272659(DPH7)
DLE: 111176967(DPH7)
PCAD: 102980031(DPH7)
ECB: 100147491(DPH7)
EPZ: 103554176(DPH7)
EAI: 106822758(DPH7)
MYB: 102244585(DPH7)
MYD: 102755998(DPH7)
MMYO: 118655268(DPH7)
MNA: 107536139(DPH7)
HAI: 109382033(DPH7)
DRO: 112306602(DPH7)
SHON: 118980338(DPH7)
AJM: 119036134(DPH7)
MMF: 118630158(DPH7)
PALE: 102898457(DPH7)
PGIG: 120599832(DPH7)
RAY: 107503068(DPH7)
MJV: 108405375(DPH7)
TOD: 119232980(DPH7)
LAV: 104845443(DPH7)
TMU: 101352435
MDO: 100023579(DPH7)
SHR: 100931628(DPH7)
PCW: 110205258(DPH7)
OAA: 100090670(DPH7)
GGA: 417262(DPH7)
PCOC: 116234148(DPH7)
MGP: 100548922(DPH7)
CJO: 107321592(DPH7)
NMEL: 110406770(DPH7)
APLA: 101796261(DPH7)
ACYG: 106037132(DPH7)
TGU: 100220501(DPH7)
LSR: 110482400(DPH7)
SCAN: 103819177(DPH7)
PMOA: 120507437(DPH7)
GFR: 102042138(DPH7)
FAB: 101815027(DPH7)
PHI: 102112191(DPH7)
PMAJ: 107212161(DPH7)
CCAE: 111936912(DPH7)
CCW: 104688433(DPH7)
ETL: 114068751(DPH7)
FPG: 101920856(DPH7)
FCH: 102059755(DPH7)
CLV: 102097003(DPH7)
EGZ: 104124007(DPH7)
NNI: 104022623(DPH7)
ACUN: 113486466(DPH7)
PADL: 103918957(DPH7)
AAM: 106493017(DPH7)
NPD: 112956017(DPH7)
ASN: 102380088(DPH7)
AMJ: 102565369(DPH7)
CPOO: 109313802(DPH7)
GGN: 109292812(DPH7)
PSS: 102462250(DPH7)
CMY: 102942414(DPH7)
CPIC: 101949397(DPH7)
TST: 117889485(DPH7)
ACS: 100566528(dph7)
PVT: 110082973(DPH7)
PBI: 103065855(DPH7)
PMUR: 107298649(DPH7)
TSR: 106551634(DPH7)
PGUT: 117656248(DPH7)
PMUA: 114589155(DPH7)
ZVI: 118078067(DPH7)
GJA: 107120417(DPH7)
XLA: 108698147(dph7.L)
XTR: 100485354(dph7)
NPR: 108789365(DPH7)
DRE: 564032(dph7)
SANH: 107672791
SGH: 107592312(dph7)
IPU: 108255737(dph7)
PHYP: 113536861(dph7)
AMEX: 103040961(dph7)
EEE: 113577791(dph7)
TRU: 101079775(dph7)
LCO: 104934256(dph7)
NCC: 104948329
CGOB: 115012924(dph7)
ELY: 117252956(dph7)
PLEP: 121944345(dph7)
SLUC: 116050445(dph7)
ECRA: 117944860(dph7)
PFLV: 114556378(dph7)
GAT: 120830458(dph7)
MSAM: 119891905(dph7)
CUD: 121510135(dph7)
MZE: 101469277(dph7)
ONL: 100698907(dph7)
OAU: 116316363(dph7)
OLA: 101168963(dph7)
OML: 112137776(dph7)
XMA: 102229153(dph7)
XCO: 114154413(dph7)
XHE: 116730312(dph7)
PRET: 103469581(dph7)
CVG: 107088015(dph7)
CTUL: 119789297(dph7)
NFU: 107393464(dph7)
KMR: 108250136(dph7)
ALIM: 106532465(dph7)
AOCE: 111587608(dph7)
CSEM: 103397568(dph7)
POV: 109643247(dph7)
LCF: 108878159(dph7)
SDU: 111231255(dph7)
SLAL: 111647946(dph7)
XGL: 120805042(dph7)
HCQ: 109510540(dph7)
BPEC: 110163391(dph7)
MALB: 109959744(dph7)
SASA: 106585211(dph7)
OTW: 112248832(dph7)
OMY: 110525984(dph7) 118937382
SALP: 111975013(dph7)
SNH: 120043716(dph7)
ELS: 105023327(dph7)
SFM: 108937974(dph7)
PKI: 111858713(dph7)
AANG: 118237542(dph7)
LOC: 102693849(dph7)
PSPA: 121306686(dph7)
LCM: 102362133(DPH7)
CMK: 103183079(dph7)
RTP: 109922828(dph7)
BFO: 118428384
BBEL: 109463318
CIN: 113475717
SCLV: 120345324
APLC: 110980862
SKO: 102803537
DME: Dmel_CG3184(CG3184)
DER: 6551488
DSE: 6612237
DSI: Dsimw501_GD27297(Dsim_GD27297)
DSR: 110183538
DPE: 6600222
DMN: 108154799
DWI: 6649066
DGR: 6565647
DAZ: 108619713
DNV: 108656984
DHE: 111597355
CCAT: 101454069
LCQ: 111681249
ACOZ: 120952376
AARA: 120898640
AAG: 5566955
CPII: 120422846
AME: 100577136
ACER: 108000625
BIM: 105681216
BBIF: 117207360
BTER: 105666476
CCAL: 108627751
OBB: 114873454
MGEN: 117225942
NMEA: 116425718
CGIG: 122400786
SOC: 105195000
MPHA: 105830752
AEC: 105149395
ACEP: 105626874
PBAR: 105426362
VEM: 105566803
HST: 105184454
DQU: 106741941
CFO: 105256866
FEX: 115240928
LHU: 105678964
PGC: 109854408
OBO: 105284499
PCF: 106790571
NVI: 100678092
CSOL: 105366440
MDL: 103569507
CCIN: 107265617
TCA: 660500
DPA: 109538232
ATD: 109596716
AGB: 108913658
LDC: 111512573
NVL: 108558518
APLN: 108735631
OTU: 111426586
BMOR: 101746549
BMAN: 114241350
MSEX: 115441543
BANY: 112056879
PPOT: 106107335
PXU: 106119106
PRAP: 110994737
ZCE: 119832705
HAW: 110378189
TNL: 113492194
PXY: 105393525
API: 103310596
DNX: 107166051
AGS: 114131823
RMD: 113552881
BTAB: 109038832
DCI: 103514715
CLEC: 106666110
HHAL: 106688644
NLU: 111059181
ZNE: 110830286
CSEC: 111873316
FCD: 110849456
DMK: 116917188
PVM: 113829903
HAME: 121863275
HAZT: 108664437
EAF: 111712141
DSV: 119453164
RSAN: 119399988
RMP: 119180081
VJA: 111261797
DPTE: 113788803
CSCU: 111631565
PTEP: 107443583
SDM: 118205207
CEL: CELE_Y43F4B.9(Y43F4B.9)
BMY: BM_BM6542(Bm6542)
TSP: Tsp_02631
PCAN: 112557290
BGT: 106054934
GAE: 121379165
CRG: 105341014
MYI: 110467030
PMAX: 117338192
OBI: 106877490
LAK: 106174995
EGL: EGR_10571
NVE: 5520515
EPA: 110238107
ATEN: 116291242
ADF: 107339121
AMIL: 114966937
PDAM: 113676910
SPIS: 111322854
DGT: 114523760
HMG: 101234634
AQU: 100634422
ATH: AT5G63010
ALY: 9302600
CRB: 17876553
BRP: 103873727
BOE: 106328084
THJ: 104818503
CPAP: 110825440
CIT: 102627551
PVY: 116146489
TCC: 18603935
GRA: 105800017
GAB: 108454760
DZI: 111291221
EGR: 104456253
VRA: 106753509
VAR: 108340277
VUN: 114169196
APRC: 113847751
CAM: 101505084
LJA: Lj2g3v3315590.1(Lj2g3v3315590.1)
ADU: 107496196
LANG: 109342124
FVE: 101306818
RCN: 112179215
PPER: 18777231
PMUM: 103343108
PAVI: 110766918
PDUL: 117628026
MDM: 103437698
PXB: 103952992
ZJU: 107418374
MNT: 112092715
CSV: 101207084
CMO: 103493910
BHJ: 120070781
MCHA: 111007485
CMAX: 111497846
CMOS: 111435275
CPEP: 111793690
RCU: 8288981
JCU: 105640358
HBR: 110668177
MESC: 110616717
PALZ: 118035361
JRE: 109003873
QLO: 115963979
TWL: 119984243
VVI: 100265599
VRI: 117934456
SLY: 101268472
SOT: 102597088
CANN: 107847582
NTA: 107772927
NSY: 104211786
NTO: 104098870
NAU: 109206762
INI: 109177180
ITR: 116011085
SIND: 105162898
OEU: 111409600
EGT: 105961380
HAN: 110879797
LSV: 111911806
CCAV: 112510398
DCR: 108223651
CSIN: 114263453
BVG: 104894297
CQI: 110700372
NNU: 104606171
MING: 122077423
PSOM: 113275898
NCOL: 116248241
OSA: 4336350
DOSA: Os04t0507900-01(Os04g0507900)
OBR: 102699951
BDI: 100836424
ATS: 109735763
SBI: 8064451
ZMA: 100276398(cl4958_1(49))
SITA: 101762918
PHAI: 112900295
PDA: 103723134
EGU: 105058804
MUS: 104000122
DCT: 110104990
PEQ: 110019991
AOF: 109845310
ATR: 18445487
PPP: 112286764
MNG: MNEG_9179
APRO: F751_0833
SCE: YBR246W(RRT2)
ERC: Ecym_2255
NCS: NCAS_0H01190(NCAS0H01190)
NDI: NDAI_0F02100(NDAI0F02100)
TPF: TPHA_0J02070(TPHA0J02070)
TBL: TBLA_0A01810(TBLA0A01810)
TDL: TDEL_0B03920(TDEL0B03920)
KAF: KAFR_0G03590(KAFR0G03590)
CAL: CAALFM_C207920WA(CaO19.2191)
SLB: AWJ20_4414(RRT2)
NCR: NCU02388
NTE: NEUTE1DRAFT67323(NEUTE1DRAFT_67323)
MGR: MGG_03562
SSCK: SPSK_10320
MAW: MAC_04719
MAJ: MAA_04507
CMT: CCM_01239
BFU: BCIN_02g05240(Bcrrt2)
MBE: MBM_06750
ANI: AN3018.2
ANG: ANI_1_1544144(An16g02200)
CIM: CIMG_12005(CIMG07687)
PBL: PAAG_12547(PAAG_08364)
ABE: ARB_04681
TVE: TRV_03123
PTE: PTT_12019
SPO: SPCC18.15
CNE: CNA05490
CNB: CNBA5320
TASA: A1Q1_05015
ABP: AGABI1DRAFT117353(AGABI1DRAFT_117353)
ABV: AGABI2DRAFT182312(AGABI2DRAFT_182312)
MGL: MGL_2477
MRT: MRET_4195
DDI: DDB_G0270178(wdr85)
DFA: DFA_05637(wdr85)
PCB: PCHAS_010720(PC000327.02.0)
TPV: TP02_0184
BBO: BBOV_II007280(18.m10041)
CPV: cgd6_5020
SMIN: v1.2.036819.t2(symbB.v1.2.036819.t2)
SPAR: SPRG_01712
TCR: 509127.97
 » show all
Reference
1  [PMID:24739148]
  Authors
Lin Z, Su X, Chen W, Ci B, Zhang S, Lin H
  Title
Dph7 catalyzes a previously unknown demethylation step in diphthamide biosynthesis.
  Journal
J Am Chem Soc 136:6179-82 (2014)
DOI:10.1021/ja5009272
  Sequence
[sce:YBR246W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.1.97
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.1.97
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.1.97
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.1.97

DBGET integrated database retrieval system