KEGG   ENZYME: 3.5.1.68
Entry
EC 3.5.1.68                 Enzyme                                 
Name
N-formylglutamate deformylase;
beta-citryl-L-glutamate hydrolase;
formylglutamate deformylase;
N-formylglutamate hydrolase;
beta-citrylglutamate amidase;
beta-citryl-L-glutamate amidohydrolase;
beta-citryl-L-glutamate amidase;
beta-citryl-L-glutamate-hydrolyzing enzyme
Class
Hydrolases;
Acting on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds;
In linear amides
Sysname
N-formyl-L-glutamate amidohydrolase
Reaction(IUBMB)
N-formyl-L-glutamate + H2O = formate + L-glutamate [RN:R00525]
Reaction(KEGG)
R00525
Substrate
N-formyl-L-glutamate [CPD:C01045];
H2O [CPD:C00001]
Product
formate [CPD:C00058];
L-glutamate [CPD:C00025]
Comment
The animal enzyme also acts on beta-citryl-L-glutamate and beta-citryl-L-glutamine.
History
EC 3.5.1.68 created 1989
Pathway
ec00340  Histidine metabolism
ec00630  Glyoxylate and dicarboxylate metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01458  N-formylglutamate deformylase
Genes
ENRH650_07655
ENFAKI40_0710
KPZKPNIH27_29445
KPVKPNIH29_26785
KOXKOX_11970
KOEA225_1118
KOYJ415_25725
KOMHR38_10725 HR38_27755
KMIVW41_12820
KOKKONIH1_05770
KOCAB185_30440
KLLBJF97_06315 BJF97_29195
REEelectrica_01225
EBTEBL_c23400
CNTJT31_22365
CEMLH23_18860
CENLH86_17555
CLAPNCTC11466_02018
KSAC813_26270
KORAWR26_03280(hutG)
KRDA3780_21245
KOOO9K67_03490(hutG)
KOUC0557_22830(hutG)
BUFD8682_25000(hutG)
BAGEBADSM9389_24660
BFTMNO13_14845(hutG)
BSELRHD99_14480(hutG)
SYMK6K13_19685(hutG)
KINAB182_10030
PDZHHA33_12635(hutG)
METYMRY16398_22200(hutG)
IZHFEM41_05050(hutG)
EBCC2U52_20605(hutG)
PSTSE05_09480
YPEYPO1971(hutG)
YPKy2341
YPHYPC_2352(hutG)
YPAYPA_1353
YPNYPN_1451
YPMYP_1713(hutG)
YPPYPDSF_1154
YPGYpAngola_A2513(hutG)
YPZYPZ3_1847(hutG)
YPTA1122_16330
YPDYPD4_1735(hutG)
YPXYPD8_1813(hutG)
YPWCH59_4159(hutG)
YPJCH55_768(hutG)
YPVBZ15_1570(hutG)
YPLCH46_3144(hutG)
YPSYPTB1965(hutG)
YPOBZ17_504(hutG)
YPIYpsIP31758_2114(hutG)
YPYYPK_2223
YPBYPTS_2020
YPQDJ40_348(hutG)
YPUBZ21_1241(hutG)
YPRBZ20_150(hutG)
YPCBZ23_1522(hutG)
YPFBZ19_1313(hutG)
YENYE2462(hutG)
YEPYE105_C1860
YEYY11_12171
YELLC20_02353(hutG)
YEWCH47_1811(hutG)
YETCH48_3491(hutG)
YEFFORC2_2311
YEEYE5303_21231(hutG)
YSIBF17_18665
YALAT01_642(hutG)
YFRAW19_988(hutG)
YINCH53_3739(hutG)
YKRCH54_675(hutG)
YROCH64_344(hutG)
YRUBD65_127(hutG)
YRBUGYR_00595
YAKACZ76_17700
YMADA391_12755(hutG)
YHID5F51_09950(hutG)
YCAF0T03_12330(hutG)
YMOHRD69_16880(hutG)
YASN0H69_15710(hutG)
YKIHRD70_17060(hutG)
YEGPL78_04140
SMARSM39_1542(hutG)
SMACSMDB11_1352(hutG)
SMWSMWW4_v1c20950
SPESpro_2076
SRRSerAS9_2015
SRLSOD_c18880
SRYM621_10420
SPLYQ5A_010455
SRSSerAS12_2015
SRASerAS13_2016
SMAFD781_1902
SLQM495_10070
SERFL085_18285
SERSSERRSCBI_09825
SFWWN53_19655
SFGAV650_15025
SRZAXX16_3227
SERMCLM71_09430(hutG)
SQUE4343_05825(hutG)
SFJSAMEA4384070_2136
SOFNCTC11214_04749
SSURATE40_006975
SURIJ0X03_13520(hutG)
SRHZFO014_00115(hutG)
SENPKHA73_10510(hutG)
SNEMNLX84_10565(hutG)
SNEVOI978_22780(hutG)
SGRISGBXF1_02094
SFOZ042_23825
RAHRahaq_2155
RACEJHW33_06045(hutG)
RAQRahaq2_2259
RAAQ7S_10910
ROXBV494_06295
RVCJ9880_18090(hutG)
RBONQNM34_11210(hutG)
RIUI2123_13465(hutG)
GQUAWC35_22600
EAMEGXP68_10955(hutG)
RBADH2866_20025(hutG)
NIGC1N62_22245(hutG)
SERASer39006_009665(hutG)
SERQCWC46_09660(hutG)
PWAPecwa_4550
PPARA8F97_18690
PECW5S_4736
PPOABJK05_09875
PCACOI450_10535(hutG)
DDDDda3937_01675
DZEDd1591_1252
DDCDd586_2962
DZCW909_14205
DSOA4U42_02675
CEDLH89_19050
DFNCVE23_15495(hutG)
DDQDDI_2865
DAQDAQ1742_01172
DICDpoa569_001004(hutG)
DLCO1Q98_06310(hutG)
DDADd703_2656
BGJAWC36_10350
BNGEH206_02845(hutG)
PRODPCO85_15780(hutG)
SODSant_2172
EAMEAMY_1260(hutG)
EAYEAM_1259(hutG)
ETAETA_22190(hutG)
EPYEpC_23510(hutG)
EPREPYR_02541(hutG)
EBIEbC_14190(hutG)
ERJEJP617_23770(hutG)
EPECI789_11555(hutG)
ERWIGN242_14010(hutG)
ERPLJN55_07050(hutG)
ETORIN69_07870(hutG)
PAMPANA_1270
PLFPANA5342_3015(hutG)
PAJPAJ_0591(hutG)
PAQPAGR_g2888
PVAPvag_0650(hutG)
PAGGAL522_10555(hutG)
PAOPat9b_1241
KLNLH22_16030
PANTPSNIH1_10790
PAGCBEE12_13050
PSTWDSJ_09125
PANSFCN45_06395(hutG)
PEYEE896_13310(hutG)
PDISD8B20_05830(hutG)
PERLAC65_05060(hutG)
PJIKTJ90_13180(hutG)
PANOOJ965_15095(hutG)
KPIEN5580_11945(hutG)
PALFK6R05_12955(hutG)
PPHOCTZ24_06410(hutG)
TCIA7K98_02825
XCCXCC1578(hutG)
XCBXC_2656
XCAxcc-b100_2682
XCPXCR_1857(hutG)
XCVXCV1677(hutG)
XAXXACM_1607(hutG)
XACXAC1636(hutG)
XCIXCAW_02687(hutG)
XCTJ151_01789
XCJJ158_01785
XCUJ159_01785
XCNJ169_01786
XCWJ162_01785
XCRJ163_01785
XCMJ164_01785
XCFJ172_01780
XFUXFF4834R_chr28710(hutG)
XAOXAC29_08260
XOMXOO2279(XOO2279)
XOOXOO2399(hutG)
XOPPXO_00728(hutG)
XOYAZ54_13210
XORXOC_2888(hutG)
XOZBE73_13995
XALXALC_1718(hutG)
XSASB85_03160
XTNFD63_11355
XFRBER92_08515
XVEBJD12_21520
XPEBJD13_08410
XHRXJ27_00030
XGABI317_17045
XPHXppCFBP6546_18480(hutG)
XVAC7V42_08805(hutG)
XANAC801_08285
XARXB05_03250
XHYFZ025_01490(hutG)
XCZEBN15_06940(hutG)
XTHG4Q83_05540(hutG)
XEUXSP_001696(hutG)
XHDLMG31886_27000
XPRMUG10_01260(hutG)
XAGHEP73_01990
XDYNYR95_09620(hutG)
XASHEP74_01913
XHAPG878_09600(hutG)
SMLSmlt3109
SMTSmal_2551
BUJBurJV3_2562
SMZSMD_2692
SACZAOT14_20140(hutG)
SRHBAY15_2307
SLMBIZ42_02425
STENCCR98_13250(hutG)
STEMCLM74_13565(hutG)
STESMG068_13205(hutG)
SINCDAIF1_26510
SPAQSTNY_R27380(hutG)
STEQICJ04_07870(hutG)
SGENRKE57_13380(hutG)
SOUPDM29_19900(hutG)
SARCPDM28_11720(hutG)
PSUPsesu_2209
PSUWWQ53_02950
PMEXH4W19_00500(hutG)
PDDMNQ95_01985(hutG)
PWIMWN52_08605(hutG)
LABLA76x_3715(hutG)
LAQGLA29479_876(hutG)
LCPLC55x_3713(hutG)
LGULG3211_1495(hutG)
LEZGLE_1471(hutG)
LEMLEN_3491
LMBC9I47_2168
LYTDWG18_09215(hutG)
LUEDCD74_05985(hutG)
LYJFKV23_05440(hutG)
LSOLGOY17_05570(hutG)
LSXH8B22_11055(hutG)
LAREHIV01_008005(hutG)
LHXLYSHEL_03810(hutG)
LCASLYSCAS_03810(hutG)
LCICINQ41_03940(hutG)
LAVIINQ42_03750(hutG)
LLZLYB30171_01954
LAUXLA521A_10640(hutG)
LYARDV84_24820(hutG)
LUMCNR27_06630(hutG)
LUSE5843_05145(hutG)
LUGFPZ22_03435(hutG)
LFXLU699_14130(hutG)
LUJBGP89_08360
THESFHQ07_04210(hutG)
THEHG7079_10620(hutG)
TCNH9L16_09885(hutG)
XBCELE36_11630(hutG)
FSGLQ771_09740(hutG)
FEDLQ772_10990(hutG)
RHDR2APBS1_1168
RGLCS053_05980(hutG)
RTHLRK53_07355(hutG)
DJICH75_03320
DJAHY57_09310
DTXATSB10_16790
DYEEO087_08415(hutG)
DCSISN74_04640(hutG)
DTLH8F01_15790(hutG)
DTADYST_01724
DKOI596_1813
LRZBJI69_00895
LPYFIV34_14515(hutG)
LANHKR767_20495(hutG)
LFLIM816_12170(hutG)
LAEGL2Y94_07335(hutG)
LAEOL2Y97_15675(hutG)
LAESL2Y96_15490(hutG)
XBAC7S18_05885(hutG)
TAMNN4264_08615(hutG)
VGABSQ33_03450
VSRVspart_01087
VZIG5S32_18885(hutG)
VRURND59_00845(hutG)
PAEPA5091(hutG)
PAEVN297_5264(hutG)
PAEIN296_5264(hutG)
PAUPA14_67240(hutG)
PAPPSPA7_5824
PAGPLES_54811(hutG)
PAFPAM18_5205(hutG)
PNCNCGM2_0419(hutG)
PAEBNCGM1900_5848(hutG)
PDKPADK2_26950
PSGG655_26805
PRPM062_26800
PAEPPA1S_27575
PAERPA1R_gp3018
PAEMU769_27815
PAELT223_28025
PAESSCV20265_5763
PAEUBN889_05656(hutG)
PAEGAI22_06430
PAECM802_5262(hutG)
PAEOM801_5129(hutG)
SECHB18_10390
PREPCA10_53010(hutG)
PFUWKF707C_53290
PCQPcP3B5_58400
PMUIG4G71_05225(hutG)
PNTG5B91_30150(hutG)
PPAAB7D75_26395(hutG)
PPUPP_5029(hutG)
PPFPput_4903
PPGPputGB1_5079
PPWPputW619_0435
PPTPPS_4874
PPBPPUBIRD1_4817(hutG)
PPIYSA_04155
PPXT1E_2484
PPUHB479_24610
PPUTL483_30305
PPUNPP4_50960(hutG)
PPUDDW66_5266
PMONX969_24070
PMOTX970_23705
PPJRK21_05488
PMOLCLJ08_10720(hutG)
PALDLU682_027370(hutG)
PIXRIN61_09895(hutG)
PMOSO165_020895
PSTPSPTO_5278
PSBPsyr_4836
PSYRN018_01285
PSAVPSA3335_26795
PAMGBKM19_028050(hutG)
PCIPCH70_48900
PAVLBKM03_27765(hutG)
PVDCFBP1590_0414
PCABJGS08_24835(hutG)
PCOFPOR16_23795(hutG)
PTREI9H09_23625(hutG)
PSYIMME58_24745(hutG)
PASTN015_02385(hutG)
PLIJKQP88_23530(hutG)
PFLPFL_0410(hutG_2)
PPRCPFLCHA0_c04170(hutG2)
PPROPPC_0424(hutG_2)
PFEPSF113_0388(hutG)
PFNHZ99_19935
PFOPfl01_0368
PFSPFLU_0370
PFCPflA506_0354(hutG)
PPZH045_22700
PFBVO64_3446
PMANOU5_3094
PTVAA957_12240
PCGAXG94_17100
PVRPverR02_01880
PAZOAYR47_08985
POIBOP93_01695
PRXHRH33_02750(hutG)
PMEDE3Z27_01860(hutG)
PKRAYO71_04620
PMUDNCTC8068_00378(hutG)
PTOLI7845_01905(hutG)
PFWPF1751_v1c03440(hutG)
PFFPFLUOLIPICF706475
PFXA7318_01130
PENPSEEN5093(hutG)
PBAPSEBR_a386
PBCCD58_01890
PPUUPputUW4_00309(hutG)
PDRH681_22865
PSVPVLB_02035
PSKU771_02185
PKCPKB_5389(hutG)
PCHEY04_01420
PCZPCL1606_56760
PCPJM49_28290
PCHPC4K32_0422
PFZAV641_21415
PLQAA042_11805
PALKPSAKL28_49210
PRHLT40_16450
PPVNJ69_20705
PSEMTO66_01995
PSECCCOS191_0457
PPSYAOC04_18825
PSOSPOS17_0401(hutG_2)
PFKPFAS1_09315
PANRA7J50_0357
PPSLBJP27_03885
PSETTHL1_5342
PSILPMA3_01305
PYMAK972_5549
PKEDLD99_02140(hutG)
PUMHGP31_02105(hutG)
POJPtoMrB4_52450(hutG)
PGGFX982_01845
PPSHG5J76_01500(hutG)
PGYAWU82_21670(hutG)
PLALFXN65_26010(hutG)
PVKEPZ47_01810(hutG)
PEZHWQ56_02145(hutG)
PBZGN234_16195(hutG)
PATAJWU58_25545(hutG)
PDWBV82_2636(hutG)
PZEHU754_002960(hutG)
PMOEHV782_002880(hutG)
PSEPC4K39_0412
PPIIQL104_02095(hutG)
PVWHU752_002855(hutG)
PTRTHU722_0002755(hutG)
PXAKSS93_03970(hutG)
PSAMHU731_017895(hutG)
PTZHU718_002875(hutG)
PQIKH389_01765(hutG)
PSHHHU773_002550(hutG)
PXNHU772_023000(hutG)
PHVHU739_015740(hutG)
PPRGHU725_021170(hutG)
PANHHU763_022570(hutG)
PASGKSS96_02770(hutG)
PFAKKSS94_25005(hutG)
PMUYKSS95_04880(hutG)
PMAMKSS90_23515(hutG)
PAZEKSS91_02345(hutG)
PALVKSS97_02960(hutG)
PORYEJA05_26165(hutG)
PTKEXN22_03340(hutG)
PTWTUM18999_56500(hutG)
PZAHU749_002915(hutG)
PIEHU724_002730(hutG)
PWYHU734_002795(hutG)
PTAENCTC10697_04226
PGFJ0G10_02905(hutG)
PCAVD3880_12005(hutG)
PJUL1P09_23315(hutG)
PIZLAB08_R03320(hutG)
PPEGKUA23_01850(hutG)
PSIINF676_02535(hutG)
PSIHLOY51_24950(hutG)
PCASLOY40_02090(hutG)
PFITKJY40_02810(hutG)
PASILG197_02850(hutG)
PKMPZ739_25850(hutG)
PNBNK667_25340(hutG)
PSOAPSm6_16130(hutG)
PTAIICN73_08580(hutG)
PKKQQ992_26095(hutG)
PKJQ1W70_08495(hutG)
PHYGJTY93_01665(hutG)
PHOMKJF94_28375(hutG)
PCUCPSH97_01725(hutG)
PTRLOU419_26340(hutG)
PPAELDL65_13070(hutG)
PPAOK3169_02335(hutG)
PRHZCRX69_24705(hutG)
PSJYAA098_01820
PSKUKUIN1_48450
PSHSJJN09_16640(hutG)
PHEFPSH57_02055(hutG)
AVNAvin_26150(hutG)
AVLAvCA_26150(hutG)
AVDAvCA6_26150(hutG)
ACXAchr_21460(hutG)
PAGRE2H98_04315(hutG)
PDENF1C79_21815(hutG)
SAVIJYB87_17545(hutG)
CPSCPS_4353
COMCMT41_15010
COZA3Q34_09670
COLWA3Q33_07040
COLADBO93_17385(hutG)
COVEKO29_19105(hutG)
CBERB5D82_07160(hutG)
LSDEMK97_13630(hutG)
THTE2K93_07700(hutG)
THAPFNC98_00505(hutG)
THABLP316_02470(hutG)
THATH3N35_01620(hutG)
TACTSG35_001755(hutG)
TVDSG34_027785(hutG)
AMAEI876_05095
AMAOI634_06315
ALRDS731_19020(hutG)
KIMG3T16_18480(hutG)
TMCLMI_0466
WMAWM2015_2481
WEZIC757_12555(hutG)
WOCBA177_15230
HAMHALO3089
MMWMmwyl1_3899
MMEMarme_3585
MPCMar181_0412
MPRIMP3633_0480
MARDIBG28_03130(hutG)
MFOIJSY38_12375(hutG)
MPRFJ8N69_05890(hutG)
MRHIKDW99_17690(hutG)
MPONMACH16_05660(hutG)
MARSA8C75_14730
GSNYC6258_03184
PLEIQ9312_05410(hutG)
KKOKkor_1530
KGETQ33_0919
KSDKS2013_958
KPDCW740_07205
KAMSR900_07060(hutG)
CDIZCEDIAZO_00996
PSENH8B_3768
RPJN234_17215
REHH16_A3013(hutG1)
CNCCNE_1c29670(hutG3)
CUHBJN34_16105
REUReut_A2711
RMERmet_2850(hutG1)
CTIRALTA_A2487(hutG1)
CBWRR42_m3439
CGDCR3_2204
CCUPBKK81_16475
CUPBKK80_17485
CUUBKK79_14865
CPAUEHF44_08785(hutG) EHF44_27660(hutG)
COXE0W60_24135(hutG)
CCAMM5D45_13605(hutG)
CCAXKZ686_00315(hutG)
CUKKB879_27475(hutG)
CNANA2G96_18915
BMABMA0652(hutG)
BMVBMASAVP1_A2360(hutG)
BMLBMA10229_A2925(hutG)
BMNBMA10247_1674(hutG)
BMALDM55_2017(hutG)
BMAEDM78_1235(hutG)
BMAQDM76_1992(hutG)
BMAIDM57_2658
BMAFDM51_429(hutG)
BMAZBM44_1506(hutG)
BMABBM45_1069(hutG)
BPSBPSL2338
BPMBURPS1710b_2790(hutG)
BPLBURPS1106A_2716(hutG)
BPDBURPS668_2660(hutG)
BPRGBP346_A2838(hutG)
BPSEBDL_3151(hutG)
BPSMBBQ_973(hutG)
BPSUBBN_1100(hutG)
BPSDBBX_1552(hutG)
BPZBP1026B_I0988
BPQBPC006_I2758
BPKBBK_2619(hutG)
BPSHDR55_2182(hutG)
BPSABBU_3223(hutG)
BPSOX996_1826(hutG)
BUTX994_98(hutG)
BTEBTH_I1826(hutG)
BTQBTQ_2088(hutG)
BTJBTJ_224(hutG)
BTZBTL_1518(hutG)
BTDBTI_1296(hutG)
BTVBTHA_1622(hutG)
BTHEBTN_3257(hutG)
BTHMBTRA_1744(hutG)
BTHADR62_27
BTHLBG87_1731(hutG)
BOKDM82_1953(hutG)
BOCBG90_2759(hutG)
BUUWS70_06030
BSAVWS86_06815
BHGI6G56_13900(hutG)
BUDAQ610_06590
BVIBcep1808_2241
BVEAK36_1726(hutG)
BURBcep18194_A5476
BCMBcenmc03_2183
BCHBcen2424_2166
BCJBCAL2240
BCENDM39_2247(hutG)
BCEWDM40_2811(hutG)
BCEOI35_2168
BAMBamb_2205
BACBamMC406_2082
BMJBMULJ_02152(hutG)
BMUBmul_1104
BMKDM80_2800(hutG)
BMULNP80_2286(hutG)
BCTGEM_1256 GEM_4702 GEM_4712
BCEDDM42_2921(hutG)
BCEPAPZ15_16075
BDLAK34_945(hutG)
BPYRABD05_00750
BCONNL30_25705
BUBBW23_2740(hutG)
BDFWI26_10425
BLATWK25_10530
BTEIWS51_21200
BSEMWJ12_10920
BPSLWS57_29545
BMECWJ16_11165
BSTGWT74_11360
BSTLBBJ41_00090
BANNJFN94_11060(hutG)
BARINLX30_12650(hutG)
BAENL3V59_12405(hutG)
BGLbglu_1g25150
BGUKS03_3284(hutG)
BUGBC1001_1262
BGFBC1003_2180 BC1003_6032 BC1003_6042
BGDbgla_1g28420 bgla_2g03620
BGOBM43_296(hutG) BM43_7117(hutG)
BYIBYI23_B009050 BYI23_C011210 BYI23_C011250
BUKMYA_1953
BUEBRPE67_BCDS13120 BRPE67_CCDS15190 BRPE67_CCDS15230
BULBW21_1444(hutG)
BUQAC233_06040
BGPBGL_1c26780(hutG)
BPLAbpln_1g26080
BUMAXG89_09415
BUIAX768_03045
BURKDM992_09355(hutG) DM992_17845(hutG) DM992_38270(hutG)
BXEBxe_A2941
BXBDR64_623(hutG)
BPHBphy_1808 Bphy_7802
BGEBC1002_1097
BPXBUPH_01801 BUPH_08412 BUPH_08429
BPYBphyt_1536
BUZAYM40_06305
BFNOI25_191(hutG)
BCAIK788_0002299 K788_0007275 K788_0007278
PSPWBJG93_07260(hutG) BJG93_31250(hutG)
PARABTO02_06025
PARBCJU94_17380(hutG)
PHSC2L64_10735(hutG) C2L64_49620 C2L64_49670(hutG)
PTERC2L65_09910(hutG)
PGPCUJ91_06550(hutG)
PCJCUJ87_10125(hutG)
PTSCUJ90_12475(hutG)
PCAFDSC91_006623
PMEGFNZ07_20395(hutG)
PTROG5S35_17140(hutG)
PGISI6I06_06040(hutG)
PACPFAZ97_17840(hutG)
PACSFAZ98_14340(hutG) FAZ98_33765 FAZ98_33815(hutG)
PEWKZJ38_18065(hutG)
PDIOPDMSB3_1546
PBRYNDK50_06560(hutG)
PSAAQEN71_23480(hutG) QEN71_36415(hutG) QEN71_36455
PKFRW095_30340(hutG)
PBONQS306_06990(hutG)
PPAIE1956_21105(hutG)
PTXABW99_06745
PNRAT302_18025
PLGNCTC10937_00492
CABASBC2_07590 SBC2_65940
BUOBRPE64_BCDS04080 BRPE64_CCDS05740
CABKNK8_32930(hutG)
TVLFAZ95_07160(hutG) FAZ95_07550 FAZ95_07560(hutG) FAZ95_20810(hutG) FAZ95_29880
TCARU0034_16375(hutG)
BPEBP2725
BPCBPTD_2683
BPERBN118_0700
BPETB1917_1125
BPEUQ425_26490
BPARBN117_0599
BPABPP0633 BPP1088
BBHBN112_2155 BN112_2800 BN112_3690(hutG)
BBRBB0639 BB1304 BB4732(hutG)
BBMBN115_0613 BN115_1261 BN115_4409(hutG)
BBXBBS798_0613 BBS798_1266 BBS798_4509(hutG)
BPTBpet3694(hutG2)
BAVBAV0457(hutG)
BHOD560_0567
BHMD558_0557
BHZACR54_00611
BTRMSAMEA390648702114(hutG)
BBROBAU06_10915
BFZBAU07_04165
BPDZBBN53_18570
BOHAKI39_10080
BGMCAL15_05275
BOJCBF45_01990
BGVCAL12_11220
AXYAXYL_02574
AXONH44784_041351
AXNAX27061_2323
AXXERS451415_02316
ADTAPT56_11370
AISBUW96_03040
ASWCVS48_15960(hutG)
ACHRC2U31_17350(hutG)
ACHBDVB37_09845(hutG)
ADYHLG70_11130(hutG)
ACHOH4P35_10070(hutG)
AMUIPE062_06780(hutG)
APESFOC84_32890(hutG)
AAEGRA224_19985(hutG)
ASELRAS12_10325(hutG)
PUSCKA81_12980(hutG)
AKATKWG_24250
AMIMMIM_c39160
AFAUZ73_11900
AFQAFA_17390(hutG)
AAQUD3M96_18625(hutG)
AAMMFE795_16125(hutG)
PHNPAEH1_09060
ODIODI_R1646
BOZDBV39_14935(hutG)
ODHDHf2319_03345(hutG)
PACRFXN63_01980(hutG)
KGYEHF36_02380(hutG)
PARKLSG25_17050(hutG)
RFRRfer_4155
RSBRS694_05795
RHYRD110_04040
RHGEXZ61_10660(hutG)
RHOAHZ993_19835(hutG)
POLBpro_1166
POSDT070_02400(hutG)
POOF7R28_07030(hutG)
AJSAjs_1666
ACKC380_13500
ACRABSY15_3175(hutG)
ACIOEAG14_11790(hutG)
ARADKI609_10910(hutG)
ATEMPQV96_11970(hutG)
AAVAave_2959
AAAAcav_2337
AMONH9L24_03180(hutG)
VEIVeis_3650 Veis_4694
DACDaci_0156
DELDelCs14_0158
DTSBI380_22525
DHKBO996_02215
DLAI6G47_22485(hutG)
VAPVapar_0166
VPEVarpa_0192
VPDVAPA_1c02020(hutG)
VBOCKY39_01060(hutG)
VAMC4F17_18005(hutG)
CTTCtCNB1_0175
CTESO987_00845
CAQTKAQ61_16975(hutG)
CODOLAD35_00250(hutG)
CTEZCT3_00750(hutG)
AANTHUK68_21435(hutG)
CRJQMY55_00905(hutG)
ADNAlide_2768
ADKAlide2_1701
OTDJ1M35_02050(hutG)
HYLLPB072_12590
HYCE5678_07410(hutG)
HTNKI616_05385(hutG) KI616_16040(hutG)
DPYBA022_03030
DLSP4826_01090(hutG)
DIADtpsy_2038
SIMPC6571_06530(hutG)
MELMC7H73_08000(hutG)
HGRDW355_03210(hutG)
RGERGE_38140(hutG)
RBNRBXJA2T_01490
RDPRD2015_3812
ROIN4261_06420(hutG)
KIAG8A07_20490(hutG)
PKTAT984_13430
PAQAK9V56_015870(hutG)
MIUABE85_16055
IDCLRM40_05905(hutG)
ATERMW290_05885(hutG)
LCHLcho_0159
JAGGJA_604(hutG)
JAZYQ44_01720
JALBZG29_25865
JSVCNX70_26190(hutG)
JASFJQ89_15340(hutG)
JLVG3257_26545(hutG)
JAHJAB4_053240
JRIP9875_26940(hutG)
HRBHrubri_2531
HEEhmeg3_23900(hutG)
HHFE2K99_12025(hutG)
HFRG5S34_12565(hutG)
CFUCFU_2384(hutG)
CARELT85_2262
CPRACPter91_3107(hutG)
MNRACZ75_22420
MASWAM586_25005
MASSCR152_11745(hutG)
MTIMDIR46_16475(hutG)
MASYDPH57_16955(hutG)
MANCIV454_03940(hutG)
MFYHH212_11115(hutG)
MVARMasN3_46220
MENYLSQ66_18445(hutG)
MLIRLPB04_08410(hutG)
MASZC9I28_04920(hutG)
MALIEYF70_01530(hutG)
MUMFCL38_16990(hutG)
MFLAGO485_12485(hutG)
MPLIE1742_12920(hutG)
TCTPX653_17955(hutG)
PLUEEWM63_16260(hutG)
DUGHH213_07320(hutG)
DZOSR858_22980(hutG)
TMJP0M04_12225(hutG)
RUGQC826_01940(hutG)
EHBE7V67_002105(hutG)
UPVEJN92_11510(hutG)
UPIEJG51_014140(hutG)
UNDUNDKW_0353(hutG)
UNYUNDYM_0327(hutG)
THITHI_0810
AONDEH84_18670(hutG)
XYKGT347_16665(hutG)
XYGR9X41_16085(hutG)
MEHM301_1422
URUDSM104443_01649
UPLDSM104440_01558
AZOazo3002(hutG)
AOAdqs_3138
BEBABWI17_18770
MLOmlr8322
MLNA9174_25780
MCIMesci_4532
MCICA4R28_04405
MOPMesop_5002
MAMMesau_04596
MAMOA6B35_16655
MESWA9K65_024995
MESMEJ066_20205(hutG)
MESPC1M53_28235(hutG)
MHUAMCHK_1629(hutG)
MJREB229_26005(hutG)
MERDEB233_22580(hutG)
MESRFGU64_17930(hutG)
MOHIHQ72_24680(hutG)
MMEILRP31_24445(hutG)
NIYFQ775_16755(hutG)
NKIKW403_05395(hutG)
NRHT8J41_08675(hutG)
NTUNTH_02153
MESOBSQ44_06730
MESMeso_2984
AAKAA2016_4157
AMIHCO731_04076 CO731_05334
AMISAmn_22750
ANJAMD1_4097 AMD1_PA0072
PHTBLM14_16580
PHYLHB779_06510(hutG)
SMESM_b21164(hutG)
SMKSinme_4874
SMQSinmeB_3833
SMXSM11_pD0764(hutG)
SMIBN406_05827
SMEGC770_GR4pD0748
SMELSM2011_b21164(hutG)
SMERDU99_29245
SMDSmed_4657
RHINGR_b13250
SFHSFHH103_05726(hutG)
SFDUSDA257_c10380
SIXBSY16_1563(hutG)
SAMESAMCFNEI73_pC0935
SINOSS05631_b58450
ESJSJ05684_b52060
EAKEKH55_5258
EMXFKV68_27985(hutG)
ENUPYH37_000702(hutG)
EGIPZN02_004001(hutG)
SKMPZL22_000090(hutG)
STEGQA637_24470(hutG)
EADOV14_a0488
EAHFA04_22575
ECAAJ3R84_25375(hutG)
ENPJVX98_01545(hutG)
ATUAtu3932
ATAAWN88_06670
AGRAGROH133_12494
ATFAch5_37100
AGCBSY240_2759(hutG)
AGTEYD00_18495(hutG)
ALFCFBP5473_00765(hutG)
ARUIG6M88_17615(hutG)
AVQHRR99_00555(hutG)
AVVRvVAT039_12750
AVFRvVAR031_32660
ASALCFBP5507_19310(hutG)
RIRBN877_II0967
RPUSCFBP5875_18660(hutG)
ACUCKZ699_19830(hutG) KZ699_25875(hutG)
ALEGCFBP4996_20205(hutG)
AVIAvi_5957(hutG)
RETRHE_PE00071(hutG)
RECRHECIAT_PA0000077(hutG)
RELREMIM1_PD00072(hutG)
REPIE4803_PA00080(hutG)
REIIE4771_PC00071(hutG)
RLEpRL110204
RLTRleg2_5929
RLGRleg_6924
RLBRLEG3_06255
RLURLEG12_03425
RHLLPU83_pLPU83d1868
RHNAMJ98_PD00084(hutG)
RPHAAMC79_PB00073(hutG)
RHXAMK02_PE00085(hutG)
RHVBA939_21825
RHKKim5_PB00076(hutG)
REZAMJ99_PC00084(hutG)
RGRFZ934_21025(hutG)
RADCO657_31565(hutG)
ROYG3A56_21660(hutG)
RIIFFM53_031420(hutG)
RHIDFFM81_030885(hutG)
RBQJ2J99_27390(hutG)
RLNJ0663_28205(hutG)
RBANJ2J98_24345(hutG)
RRGJ3P73_28945(hutG)
RROSD4A92_06825(hutG)
RAWNE851_03085(hutG)
RLWRlegWSM1455_29790(hutG)
RRHOPR018_28145(hutG)
RTUPR017_26785(hutG)
AROB0909_18405(hutG) B0909_24410(hutG)
RBWRLCC275e_28780(hutG)
RHIZQMO80_005315(hutG)
NGLRG1141_PA03940
NGGRG540_PA03540
NPMQEO92_15315(hutG)
RFVRFYW14_04537
SHZshn_06940
SZOK8M09_06170(hutG)
SOJK6301_05325(hutG)
SSUMQ9314_03845(hutG)
PDESFE840_002135(hutG)
HOEIMCC20628_02943
BMEBMEII0366
BMELDK63_2873(hutG)
BMIBMEA_B0915(hutG)
BMZBM28_B0900(hutG)
BMGBM590_B0898(hutG)
BMWBMNI_II0870
BMEEDK62_2524(hutG)
BMFBAB2_0304
BMBBruAb2_0302(hutG)
BMCBAbS19_II02880
BAABAA13334_II00707
BABODK55_2296(hutG)
BABRDO74_2716(hutG)
BABTDK49_2935(hutG)
BABBDK48_2396(hutG)
BABUDK53_2307(hutG)
BABSDK51_2886(hutG)
BABCDO78_2754(hutG)
BMSBRA0931(hutG)
BSIBS1330_II0923(hutG)
BSFBSS2_II0883(hutG)
BSUIBSSP1_II0879(hutG)
BSUPBSPT1_II0876(hutG)
BSUVBSPT2_II0877(hutG)
BSUCBSSP2_II0887(hutG)
BMTBSUIS_B0924(hutG)
BSZDK67_2884(hutG)
BSVBSVBI22_B0922(hutG)
BSWIY71_15645
BSGIY72_15595
BOVBOV_A0873(hutG)
BCSBCAN_B0951(hutG)
BSKBCA52141_II1698
BOLBCOUA_II0931(hutG)
BCARDK60_2622(hutG)
BCASDA85_14940
BMRBMI_II925(hutG)
BPPBPI_II987(hutG)
BPVDK65_2721(hutG)
BCETV910_200361
BCEEV568_200405
BVLBF3285c2_0460(hutG)
BRUBFS01_11860
BRJBKD03_01900
OINIAR37_12260(hutG)
BIOBR141012304_20086(hutG)
OANOant_1434
OAHDR92_1000(hutG)
OPSA8A54_07770
BPSNNIK97_05955(hutG)
OCHCES85_1877(hutG)
OCRHGK82_08865(hutG)
OCLGTN27_09175(hutG)
OCCKMS41_08160(hutG)
PSCQKHQ08_01095(hutG)
BVVBHK69_10310
BVESQO058_22255(hutG)
BOPAXW83_25990
BOSBSY19_1404(hutG)
BOIBLM15_15550
BOFFQV39_12815(hutG)
BOWNWE53_25660(hutG)
STARG3545_07445(hutG)
LNEFZC33_28960(hutG)
SNOSnov_3565
APRAG3A50_18505(hutG)
METM446_1652
MNOMnod_1037
MAQUMaq22A_c03970(hutG)
MTEADK419_07415(hutG)
MOCBB934_02780
MICOGDR74_08790(hutG)
MTEZHPT29_016590(hutG)
MLDU0023_16635(hutG)
RHJHZY79_05110(hutG)
CHELAL346_20085
CDQBOQ54_10760
MMYRMXMO3_00154
PLEOOHA_1_01524
HDIHDIA_0134
MEYTM49_00445
MAADAZF01_00550
MMEDMame_01254
MLUTJET14_01760(hutG)
AUAM673_21875
AALAIGS74_01830(hutG)
AALMLUX29_02915(hutG)
AUBLXB15_06635(hutG)
JIEOH818_15040(hutG)
JAVOXU80_22555(hutG)
THDBHV28_12920(hutG)
NOHG5V57_07155(hutG)
PSFPSE_0927
PPHRAPZ00_07510 APZ00_19990
LAPACP90_06005 ACP90_26785
LABRCHH27_14475(hutG) CHH27_20895
LABPFJ695_02625 FJ695_08730(hutG)
LABTFIU93_04560 FIU93_11645
LAGGB0E33_10850 B0E33_17560
RPOPK1718_00890 K1718_06520(hutG)
SIWGH266_16265(hutG)
PHRC6569_18205(hutG)
PSTGE8M01_12000(hutG)
LIZLGH83_06035(hutG)
ACUTMRB58_17175(hutG)
CCRCC_0958
CCSCCNA_01009
CAKCaul_1296
CHQAQ619_05160
CMBCSW64_20195(hutG)
CFHC1707_12390(hutG)
CAUFCSW63_18355(hutG)
CAULKCG34_02450(hutG)
PZUPHZ_c0467(hutG)
BRDJL11_11600
BRGA4249_06625
BVCCEP68_15380(hutG)
BREVE7T10_08900(hutG)
BMEDGYM46_15840(hutG)
BGOEIFJ75_10120(hutG)
BALBM8231_06195(hutG)
BFQJX001_11645(hutG)
BRESE4341_07860(hutG)
AEXAstex_1519
ASTIQ1W73_10135(hutG) Q1W73_14820(hutG)
SILSPO2192a(hutG)
SITTM1040_3006
RUAD1823_19360(hutG)
RUTFIU92_18835
RCONK3740_16275(hutG)
RDERD1_2061 RD1_3679(hutG)
RLIRLO149_c007710(hutG) RLO149_c012050
RPONG3256_04685(hutG)
PGAPGA1_c36330(hutG)
PGLPGA2_c34510(hutG)
PGDGal_03701
PHPPhaeoP97_02195(hutG_1) PhaeoP97_03539(hutG_2)
PPICPhaeoP14_03441(hutG)
PHQD1820_13145(hutG)
OATOAN307_c42070(hutG)
OAROA238_c03620(hutG)
LMDMETH_21710
LEJETW24_21235(hutG)
LAQUR2C4_00275(hutG)
LCAEK3721_20145(hutG)
CEHCEW89_04955(hutG)
MALGMALG_04368
CONTQ29_15870
YPACCEW88_13595(hutG)
YANAYJ57_05320
TPROGa0080559_TMP2211
SUAMBOO69_11710
SULZC1J03_01100(hutG)
SULIC1J05_06570(hutG)
SULDB5M07_05510
SMEDJNX03_00535(hutG)
SINLDSM14862_01296
SFAVPL335_11235(hutG)
SDUBR1T39_15365(hutG)
SPSESULPSESMR1_03882
RMMROSMUCSMR3_02629
ROKRAK1035_0546
RIDRIdsm_04714
ROMEI983_00665(hutG)
ROHFIU89_07555
RPELN7U68_18560(hutG)
THAACFI11_16940(hutG)
MALUKU6B_55920
PALXGQA70_19950(hutG)
LALGLentiSH36_01988(hutG)
RMAIMACH21_26290
PDEPden_0712
PAMIJCM7686_pAMI6p054
PYEA6J80_14560(hutG)
PZHCX676_06565(hutG)
PKDF8A10_09290(hutG)
PPANESD82_18300(hutG)
PMEHJWJ88_02605(hutG)
PSEWJHW44_15540(hutG)
PSAPJHX88_21085(hutG)
PSTLJHW45_00135(hutG)
PALPJHW40_19650(hutG)
PVERE3U25_16815(hutG)
PFEOE3U26_05460(hutG)
RSUNHU_01257(hutG)
RHMB5V46_12435
RMBK529_015305
TSCOR1T40_16675(hutG)
DONBSK21_09500
TECAKL02_003365(hutG)
GFUKM031_18900(hutG)
SEDIEBB79_23275(hutG)
HMLHmaOT1_02725(hutG)
BOOE2K80_12520(hutG)
PPRUFDP22_01310(hutG)
PAEDG5B38_05500(hutG) G5B38_20900(hutG)
PALWPSAL_029180
PPAFI8N54_06490(hutG)
PGVSL003B_4272
CACTHZ995_04680(hutG)
THASC6Y53_02885(hutG)
CMAGCBW24_05720
GCEKYE46_16515(hutG)
ACROK3J57_14540(hutG)
AALKLGT41_0007315(hutG)
PBAEP8S53_02930(hutG)
RBGBG454_17860(hutG)
LVRT8T21_16260(hutG)
MMRMmar10_1602
GAKX907_1924
HYTHXX25_05420(hutG)
HNEHNE_2397(hutG)
NPPPP1Y_AT17591
NPNJI59_15685
NREBES08_19765
NDRHT578_09995(hutG)
SALSala_1690
SPHKSKP52_16095
SPHPLH20_14955
SMAGAN936_12500
SMAZLH19_13780
STERAOA14_10975
SGISGRAN_3305(hutG)
SPHQBWQ93_04800
SPHOC3E99_11290(hutG)
SPHXE5675_04480(hutG)
SINAKNJ79_05755(hutG)
SPHUSPPYR_0407
SWISwit_4631
SPHDHY78_01985
RDICMV14_14335(hutG)
SPHMG432_01680
SSANNX02_15320
SPANAWL63_04615
SKRBRX40_16600
SPLMBXU08_11665
SPKCKC8_03300
SPHCCVN68_19960(hutG)
SPHAD3Y57_16085(hutG)
SPAPH3Z74_02935(hutG)
SCHYGVO57_12980(hutG)
SSUAFPZ54_05810(hutG)
SBINSBA_ch2_1650
SCABLZK98_14920(hutG)
SDONM9980_12775(hutG)
SABIPBT88_02895(hutG)
SYBTZ53_08140
SBDATN00_05640
SPHTK426_21354
SYAA6768_06430(hutG)
SUFLFIL70_19870(hutG)
SBARH5V43_16540(hutG)
SPPHKFK14_05075(hutG)
ACOBP0Y56_15295(hutG)
SMICSmB9_23480
ALBAEB_P2525
CMANA9D14_14360
QCINCF85_00465(hutG)
QGEK3136_06685(hutG)
ERRDVR09_00440(hutG)
EMVHQR01_13070(hutG)
GOXGOX1165
GOYGLS_c12560
GALA0U94_00480
GSPIGS75_06515(hutG)
ACRAcry_1748
AMVACMV_17930(hutG)
GXLH845_1130
KNAB0W47_16180
KEUS101446_00264(hutG)
NGUQN315_12045(hutG)
AZLAZL_013180(hutG) AZL_c00060(hutG)
ALIAZOLI_1200 AZOLI_p30449(hutG)
ABSAZOBR_110044 AZOBR_p220092(hutG)
ABQABAZ39_07405 ABAZ39_23240
ABFAMK58_07115 AMK58_24735
ATIAL072_13150 AL072_14595
AHUA6A40_05850
AZTTSH58p_01805(hutG) TSH58p_04950(hutG)
AZMDM194_05285(hutG) DM194_18085(hutG)
AZZDEW08_12625(hutG) DEW08_25600(hutG)
AOZHUE56_01480(hutG) HUE56_17945(hutG)
AARED3093_02065(hutG) D3093_23360(hutG)
AZSE6C72_09800(hutG) E6C72_19370(hutG)
NAOY958_25565(hutG) Y958_26935(hutG)
NCBC0V82_21475(hutG)
SKTIGS68_16690
SMUCJL100_009430 JL100_035450(hutG)
SROEJL101_009345 JL101_034225(hutG)
RRURru_A1300
RRFF11_06725
RCERC1_3237(hutG)
FERFNB15_13080(hutG)
HTQFRZ44_31460(hutG)
HADHFRZ61_16200
TXITH3_18785
THACCSC3H3_23350(hutG)
TIIDY252_19110(hutG)
THAIIT893_02275(hutG)
TLUR1T41_06305(hutG)
TTBMACH01_04560
TMOTMO_2345
HFLPUV54_12060(hutG)
ECOGFIV45_00575(hutG)
PAQIKW060_00485(hutG)
SNEANBZ79_08325(hutG)
TMKQGN29_09490(hutG)
GSOPH603_14825(hutG)
AVMJQX13_41065(hutG)
CFUSCYFUS_002093
HOHHoch_1854
PARHI5S86_03065(hutG)
SVPPan189_26270
CHYAV22_03910
UAMUABAM_01392
CTMCabther_A1031
CVLJ8C06_07895(hutG)
CHLOJ8C02_04995(hutG)
ARACE0W69_010715
HMTMTP16_18875
FPFDCC35_12415
CHRWKA713_14255
CHKD4L85_08695
FUVJR347_02650
FMMLVD15_08300
FUALVD17_09515
FLWLVD16_02850
RCGN7E81_02690
SZEAW14_00705
FBMMQE35_00280
MANGRBH95_04880
CRMK6119_01195
PTANCRYO30217_01692
 » show all
Reference
1  [PMID:3308850]
  Authors
Hu L, Mulfinger LM, Phillips AT.
  Title
Purification and properties of formylglutamate amidohydrolase from Pseudomonas putida.
  Journal
J Bacteriol 169:4696-702 (1987)
DOI:10.1128/JB.169.10.4696-4702.1987
Reference
2  [PMID:6414521]
  Authors
Miyake M, Innami T, Kakimoto Y.
  Title
A beta-citryl-L-glutamate-hydrolysing enzyme in rat testes.
  Journal
Biochim Biophys Acta 760:206-14 (1983)
DOI:10.1016/0304-4165(83)90165-4
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.5.1.68
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.5.1.68
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.5.1.68
BRENDA, the Enzyme Database: 3.5.1.68
CAS: 97286-12-9

DBGET integrated database retrieval system