KEGG   ENZYME: 4.1.1.22
Entry
EC 4.1.1.22                 Enzyme                                 

Name
histidine decarboxylase;
L-histidine decarboxylase;
L-histidine carboxy-lyase
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Carboxy-lyases
Sysname
L-histidine carboxy-lyase (histamine-forming)
Reaction(IUBMB)
L-histidine = histamine + CO2 [RN:R01167]
Reaction(KEGG)
R01167
Substrate
L-histidine [CPD:C00135]
Product
histamine [CPD:C00388];
CO2 [CPD:C00011]
Comment
A pyridoxal-phosphate protein (in animal tissues). The bacterial enzyme has a pyruvoyl residue as prosthetic group.
History
EC 4.1.1.22 created 1961
Pathway
ec00340  Histidine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K01590  histidine decarboxylase
Genes
HSA: 3067(HDC)
PTR: 453425(HDC)
PPS: 100968932(HDC)
GGO: 101133251(HDC)
PON: 100435706(HDC)
NLE: 100583943(HDC)
MCC: 715287(HDC)
MCF: 102140159(HDC)
CSAB: 103245641(HDC)
RRO: 104656909(HDC)
RBB: 108544824(HDC)
CJC: 100407107(HDC)
SBQ: 101028065(HDC)
MMU: 15186(Hdc)
MCAL: 110285423(Hdc)
MPAH: 110318815(Hdc)
RNO: 24443(Hdc)
MUN: 110551948(Hdc)
CGE: 100753889(Hdc)
NGI: 103733044(Hdc)
HGL: 101711940(Hdc)
CCAN: 109699102(Hdc)
OCU: 100352602(HDC)
TUP: 102473985(HDC)
CFA: 487551(HDC)
VVP: 112920057(HDC)
AML: 100483602(HDC)
UMR: 103676731(HDC)
UAH: 113269608(HDC)
ORO: 101379199(HDC)
ELK: 111140259
FCA: 101096483(HDC)
PTG: 102958176(HDC)
PPAD: 109263003(HDC)
AJU: 106967229(HDC)
BTA: 515950(HDC)
BOM: 102288176(HDC)
BIU: 109565138(HDC)
BBUB: 102400426(HDC)
CHX: 102176332(HDC)
OAS: 101108052(HDC)
SSC: 100156724(HDC)
CFR: 102515254(HDC)
CDK: 105102455(HDC)
BACU: 103017595(HDC)
LVE: 103084683(HDC)
OOR: 101285813(HDC)
DLE: 111181547(HDC)
PCAD: 102987046(HDC)
ECB: 100069939(HDC)
EPZ: 103546940(HDC)
EAI: 106838475(HDC)
MYB: 102259283(HDC)
MYD: 102758428(HDC)
MNA: 107534892(HDC)
HAI: 109394261(HDC)
DRO: 112311591(HDC)
PALE: 102886268(HDC)
RAY: 107502016(HDC)
LAV: 100655681(HDC)
TMU: 101361713
MDO: 100031203(HDC)
SHR: 100928753(HDC)
PCW: 110203020(HDC)
OAA: 100075371(HDC)
GGA: 415454(HDC)
MGP: 100538642(HDC)
CJO: 107318706(HDC)
NMEL: 110403614(HDC)
APLA: 101793174(HDC)
ACYG: 106043373(HDC)
TGU: 100229258(HDC)
LSR: 110474176(HDC)
SCAN: 103816036(HDC)
GFR: 102039864(HDC)
FAB: 101813047(HDC)
PHI: 102107166(HDC)
PMAJ: 107209245(HDC)
CCAE: 111934090(HDC)
CCW: 104683975(HDC)
ETL: 114059937(HDC)
FPG: 101923835(HDC)
FCH: 102051866(HDC)
CLV: 102098924(HDC)
EGZ: 104130933(HDC)
NNI: 104017114
ACUN: 113484020(HDC)
PADL: 103922735(HDC)
AAM: 106496427(HDC)
ASN: 102388705(HDC)
AMJ: 102567703(HDC)
PSS: 102445403(HDC)
CMY: 102939386(HDC)
CPIC: 101938873(HDC)
ACS: 100558434(hdc)
PVT: 110077265(HDC)
PBI: 103064200(HDC)
PMUR: 107302508(HDC)
TSR: 106544979
PMUA: 114584406(HDC)
GJA: 107122719(HDC)
XLA: 108712469
XTR: 100497702(hdc)
NPR: 108804808(HDC)
DRE: 793609(hdc)
SRX: 107727402(hdc)
SANH: 107703948(hdc)
SGH: 107569986
CCAR: 109070931
PHYP: 113526698(hdc)
AMEX: 103025570(hdc)
EEE: 113585359
TRU: 101064778(hdc)
LCO: 104919799(hdc)
NCC: 104953029(hdc)
MZE: 101486176(hdc)
ONL: 100712505(hdc)
OLA: 101172886(hdc)
XMA: 102221037(hdc)
XCO: 114143012(hdc)
PRET: 103462054(hdc)
CVG: 107085331(hdc)
NFU: 107381896(hdc)
KMR: 108251273(hdc)
ALIM: 106530921(hdc)
AOCE: 111577617(hdc)
CSEM: 103379072
LCF: 108887923(hdc)
SDU: 111223180(hdc)
SLAL: 111656878(hdc)
HCQ: 109525743(hdc)
BPEC: 110173045(hdc)
MALB: 109963375
ELS: 105025343(hdc)
SFM: 108940862(hdc)
PKI: 111844931(hdc)
LCM: 102353176(HDC)
RTP: 109917424(hdc)
BFO: 118412289
SPU: 548615
APLC: 110987761
SKO: 100313635
DME: Dmel_CG3454(Hdc)
DER: 6543244
DSE: 6608476
DSI: Dsimw501_GD10721(Dsim_GD10721)
DAN: 6495630
DSR: 110178288
DPE: 6590521
DWI: 6646037
DAZ: 108615799
DNV: 108653725
MDE: 101901068
LCQ: 111674485
AAG: 5564807
AME: 408587
BIM: 100747061
BTER: 100643518
CCAL: 108625613
OBB: 114872585
SOC: 105193202
MPHA: 105836992
AEC: 105152935
ACEP: 105622639
PBAR: 105425786
VEM: 105560846
HST: 105191881
DQU: 106744317
CFO: 105249475
LHU: 105679173
PGC: 109856628
OBO: 105286450
PCF: 106791028
NVI: 100119434
CSOL: 105359799
MDL: 103574233
TCA: 664593
DPA: 109536318
ATD: 109595135
NVL: 108567253
BMOR: 101745115
BMAN: 114242029
PMAC: 106715276
PRAP: 110995341
HAW: 110384609
TNL: 113504121
API: 100159557
DNX: 107167737
AGS: 114129464
RMD: 113559422
BTAB: 109044724
CLEC: 106664514
ZNE: 110836139
FCD: 110842279
TUT: 107364962
DPTE: 113795525
CSCU: 111626285
PTEP: 107456663
PCAN: 112556141
CRG: 105338240
MYI: 110458956
OBI: 106868611
LAK: 106167343
DGT: 114526159
ATH: AT1G43710(EMB1075)
ALY: 9327330
CRB: 17897012
CPAP: 110818756
CIT: 102629552
TCC: 18592588
EGR: 104450872
LJA: Lj0g3v0084619.1(Lj0g3v0084619.1) Lj0g3v0209699.1(Lj0g3v0209699.1) Lj0g3v0308209.1(Lj0g3v0308209.1) Lj0g3v0308209.2(Lj0g3v0308209.2) Lj0g3v0308209.3(Lj0g3v0308209.3) Lj0g3v0315589.1(Lj0g3v0315589.1) Lj3g3v0116140.1(Lj3g3v0116140.1) Lj4g3v0461370.1(Lj4g3v0461370.1) Lj6g3v1078040.1(Lj6g3v1078040.1) Lj6g3v1078040.2(Lj6g3v1078040.2) Lj6g3v1078040.3(Lj6g3v1078040.3) Lj6g3v2222040.1(Lj6g3v2222040.1)
FVE: 101301923
RCN: 112172154
CMO: 103485627
MCHA: 111006218
RCU: 8266719
JCU: 105629125
HBR: 110645268
VVI: 100258141
SLY: 101262912
SPEN: 107017779
CANN: 107867681
NSY: 104232672
NAU: 109239801
INI: 109184826
HAN: 110884960
CCAV: 112516725
DOSA: Os02t0541325-00(Os02g0541325) Os10t0105700-01(Os10g0105700) Os11t0473832-00(Os11g0473832)
SITA: 101764221
PDA: 103701195
EGU: 105052018
DCT: 110102642
PEQ: 110026535
AOF: 109824048
ATR: 18444520
CRE: CHLREDRAFT_40158(SDC1)
VCN: VOLCADRAFT_82548(sdc1)
MNG: MNEG_7824
APRO: F751_7010
TPS: THAPSDRAFT_14389(HDC)
KPNK: BN49_pI0079(hdc)
EAE: EAE_02560
EAR: CCG33472
REE: electrica_00039(hdc)
DDQ: DDI_3894
PAY: PAU_02211(hdc)
XPO: XPG1_1072(hdc)
MMK: MU9_3525
HAEG: NCTC8502_00552(hdc)
VVU: VV2_1425
VAU: VANGNB10_67p044(angH)
VTA: B0460
VAQ: FIV01_05665(hdc1) FIV01_17635(hdc2)
VSR: Vspart_04269(hdc)
PFC: PflA506_2784(pmsA)
PEN: PSEEN2506(pmsA)
PSEC: CCOS191_2635(hdc)
ACB: A1S_2379
ABY: ABAYE1098(hdc)
ABC: ACICU_02576(basG)
ABN: AB57_2808
ABB: ABBFA_01049(hdc)
ABX: ABK1_2695
ABD: ABTW07_2825(basG)
ABH: M3Q_2843
ABAD: ABD1_23740(basG)
ABAZ: P795_5030
ABAU: IX87_08645
ABAA: IX88_15190
ACC: BDGL_001867(hdc)
SWD: Swoo_0827
PTU: PTUN_b0285(hdc)
ASIP: AQUSIP_12020(hdc)
MCA: MCA2307
FTU: FTT_0664c(hdc)
FTQ: RO31_0759
FTF: FTF0664c(hdc)
FTW: FTW_1064
FTT: FTV_0623(hdc)
FTG: FTU_0707(hdc)
FTL: FTL_0938
FTH: FTH_0917(hdc)
FTA: FTA_0986
FTS: F92_05160
FTI: FTS_0921(hdc)
FTC: DA46_1869
FTV: CH67_1274
FTZ: CH68_1006
FTM: FTM_1194(hdc)
FTN: FTN_1019(hdc)
FTX: AW25_988
FTD: AS84_1504
FTY: CH70_924
FPT: BZ13_47
FNA: OOM_1676
HEL: HELO_2826(hdc)
ASA: ASA_4380(hdc)
CHAE: CH06BL_00090(hdc)
SUN: SUN_0880
PACA: ID47_00865
MLO: mlr6209
LRE: Lreu_1832
LRF: LAR_1717
LRT: LRI_1920
CPE: CPE0390
CPF: CPF_0378
CPR: CPR_0373
CTC: CTC_01478
CBV: U729_2405
CTH: Cthe_3028
STRM: M444_02955
KSK: KSE_09080(vlmD)
NAL: B005_4073
SESP: BN6_39910
ACTN: L083_0280
ELE: Elen_2499
GPA: GPA_07450
LBO: LBWT_7240
AMR: AM1_6060(hdc)
GVI: gll2219
NSH: GXM_05986
STAN: STA3757_05490(hdc)
FVA: FV113G1_26110(hdc)
BFR: BF1487
MARM: YQ22_11570
ZGA: ZOBELLIA_4435(hdc)
TMAR: MARIT_0983(hdc)
FBU: UJ101_01321(hdc|HDC)
 » show all
Reference
1  [PMID:16747851]
  Authors
Epps HM
  Title
Studies on bacterial amino-acid decarboxylases: 4. l(-)-histidine decarboxylase from Cl. welchii Type A.
  Journal
Biochem J 39:42-6 (1945)
DOI:10.1042/bj0390042
Reference
2  [PMID:5681461]
  Authors
Riley WD, Snell EE.
  Title
Histidine decarboxylase of Lactobacillus 30a. IV. The presence of covalently bound pyruvate as the prosthetic group.
  Journal
Biochemistry 7:3520-8 (1968)
DOI:10.1021/bi00850a029
Reference
3  [PMID:5216347]
  Authors
Rosenthaler J, Guirard BM, Chang GW, Snell EE.
  Title
Purification and properties of histidine decarboxylase from Lactobacillus 30a.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 54:152-8 (1965)
DOI:10.1073/pnas.54.1.152
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.1.1.22
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.1.1.22
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.1.1.22
BRENDA, the Enzyme Database: 4.1.1.22
CAS: 9024-61-7

DBGET integrated database retrieval system