KEGG   ENZYME: 4.1.1.39
Entry
EC 4.1.1.39                 Enzyme                                 

Name
ribulose-bisphosphate carboxylase;
D-ribulose 1,5-diphosphate carboxylase;
D-ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase;
RuBP carboxylase;
carboxydismutase;
diphosphoribulose carboxylase;
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase;
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose 1,5-diphosphate carboxylase;
ribulose 1,5-diphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose diphosphate carboxylase;
ribulose diphosphate carboxylase/oxygenase;
rubisco;
3-phospho-D-glycerate carboxy-lyase (dimerizing)
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Carboxy-lyases
Sysname
3-phospho-D-glycerate carboxy-lyase (dimerizing; D-ribulose-1,5-bisphosphate-forming)
Reaction(IUBMB)
2 3-phospho-D-glycerate + 2 H+ = D-ribulose 1,5-bisphosphate + CO2 + H2O [RN:R00024]
Reaction(KEGG)
R00024;
(other) R03140
Substrate
3-phospho-D-glycerate [CPD:C00197];
H+ [CPD:C00080]
Product
D-ribulose 1,5-bisphosphate [CPD:C01182];
CO2 [CPD:C00011];
H2O [CPD:C00001]
Comment
Will utilize O2 instead of CO2, forming 3-phospho-D-glycerate and 2-phosphoglycolate.
History
EC 4.1.1.39 created 1965, modified 2001, modified 2003
Pathway
ec00630  Glyoxylate and dicarboxylate metabolism
ec00710  Carbon fixation in photosynthetic organisms
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
ec01120  Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K01601  ribulose-bisphosphate carboxylase large chain
K01602  ribulose-bisphosphate carboxylase small chain
Genes
AJM: 119062506
ATH: AT1G67090(RBCS1A) AT5G38410(RBCS3B) AT5G38420(RBCS2B) AT5G38430(RBCS1B) ArthCp030(rbcL)
ALY: 110226891 32283048(rbcL) 9304848 9306912 9324639
CRB: 17878197 17878658 17879562 17895103 25194288(rbcL)
CSAT: 104701308 104719509 104719510 104724195 104724198 104724199 104733000 104733001 104733002 104750505 104787713 109132455 26971514(rbcL)
EUS: ASK66_gp059(rbcL) EUTSA_v10010325mg EUTSA_v10019199mg EUTSA_v10019202mg EUTSA_v10027955mg
BRP: 103850112 103852368 103852369 103852372 103863779 103863782 103864160 117125990 117129780 117133689 41704059(rbcL)
BNA: 106352647 106352649 106365777 106376497 106376498 106379349 106381060 106391848 106391858 106391883 106429430 106429432 106429433 106444894 106444895 106446351 111203371 11542073(rbcL)
BOE: 106296431 106322045 106325660 106325710 106341726 106341727 106341944 106342891
RSZ: 108829687 108829688 108830969 108836675 108840710 108840811 108848825 108854277 108854278 19816359(rbcL)
LJA: Lj0g3v0054319.1(Lj0g3v0054319.1) Lj1g3v3316260.1(Lj1g3v3316260.1) Lj1g3v3316260.2(Lj1g3v3316260.2) Lj1g3v3317360.1(Lj1g3v3317360.1) Lj1g3v3317360.2(Lj1g3v3317360.2) Lj1g3v4435400.1(Lj1g3v4435400.1) Lj1g3v4435400.2(Lj1g3v4435400.2) Lj2g3v0179290.1(Lj2g3v0179290.1) Lj4g3v2120370.1(Lj4g3v2120370.1) Ljclg3v0000040.1(Ljchlorog3v0000040.1) Ljmtg3v0000680.1(Ljmitog3v0000680.1)
CSV: 101219300(RBCS) 3429289(rbcL)
MCHA: 111018606 36165240(rbcL)
SLY: 101257875 101268337(Rbcs-3B) 3950460(rbcL) 543973(rbcS1) 543974
SOT: 102577450 102580042 102600888(rbcS2c) 102601229(RBCS-2B) 102605737(RBCS-C) 4099985(rbcL)
NTA: 107765795(rbcS) 107766567(rbcS) 107771723(rbcS) 107774398(rbcS) 107774399(rbcS) 107775010 107775666 107785040(rbcS) 107785215(rbcS) 107791770(rbcS) 107793518 107802883(rbcS) 800513(rbcL)
DOSA: Os01t0791033-00(Os01g0791033) Os02t0152400-01(Os02g0152400) Os10t0356000-00(Os10g0356000) Os12t0207600-00(Os12g0207600) Os12t0274700-01(Os12g0274700) Os12t0291100-01(Os12g0291100) Os12t0291400-01(Os12g0291400) Os12t0292400-01(Os12g0292400)
SBI: 4549167(rbcL) 8070647
APRO: CP73_p049(rbcL) F751_5580
MIS: MICPUN_104784(RBCS) MICPUN_104787(RBCS.1)
CME: CymeCp013(rbcL) CymeCp014(rbcS)
GSL: Gasu_40760 JL72_p053(rbcL) JL72_p054(rbcS)
CCP: CHC_950(rbcL) CHC_955(rbcS)
AAF: AuanCp071(rbcL) AuanCp072(rbcS)
TMC: LMI_0615
MCA: MCA2743(cbbL) MCA2744(cbbS)
MOZ: MoryE10_34350(cbbM)
MISZ: MishRS11D_12090(cbbL) MishRS11D_12100(rbcS)
HMAR: HVMH_0195(cbbL2) HVMH_0196(cbbS2) HVMH_1951(cbbM) HVMH_2030(cbbS1) HVMH_2031(cbbL1)
MEJ: Q7A_522(rbcL) Q7A_523
TSE: THMIRHAS_02940(cbbL_1) THMIRHAS_02950(rbcS_1) THMIRHAS_24430(rbcS_2) THMIRHAS_24440(cbbL_2)
TZO: THMIRHAT_18750(rbcS_1) THMIRHAT_18760(cbbL_1) THMIRHAT_19180(cbbM) THMIRHAT_21370(rbcS_2) THMIRHAT_21380(cbbL_2)
ATEP: Atep_08530(cbbL_1) Atep_08540(rbcS_1) Atep_24980 Atep_27160(rbcS_2) Atep_27170(cbbL_2) Atep_27180
NTG: NSCAC_0587(cbbL) NSCAC_0588(cbbS)
HHK: HH1059_24660(rbcS) HH1059_24670(cbbL)
TNI: TVNIR_2991(cbbS_[H]) TVNIR_2992(cbbL_[H])
TVR: TVD_09480 TVD_09485(rbcL)
TBN: TBH_C1651
RMA: Rmag_0701
VOK: COSY_0653(cbbM)
EBH: BSEPE_1058(rbcL)
REH: H16_B1394(cbbS2) H16_B1395(cbbL2) PHG426(cbbSp) PHG427(cbbLp)
CNC: CNE_2c13520(cbbS) CNE_2c13530(cbbL)
RME: Rmet_1500(cbbS) Rmet_1501(cbbL)
CTI: RALTA_B1701(cbbS) RALTA_B1702(cbbL)
BXB: DR64_4780(cbxSC) DR64_4781(cbbL1)
AMIM: MIM_c14370(cbxS) MIM_c14380(cbbL)
RFR: Rfer_1391
PNA: Pnap_1978
VPD: VAPA_1c30970(cbxS) VAPA_1c30980(cbbL)
LIH: L63ED372_00506(cbbL) L63ED372_00507(cbbS1)
HYR: BSY239_776 BSY239_777(cbxSC)
HPSE: HPF_05955(cbbL) HPF_05960(cbbS1)
MPT: Mpe_A1478(cbbL) Mpe_A1479(cbbS) Mpe_A2782(cbbL) Mpe_A2783(cbbS)
LCH: Lcho_3767
THI: THI_0135(rbcL) THI_0136(cbbS) THI_2041(cbbM)
RGE: RGE_36050(cbbS) RGE_36060(cbbL)
PBH: AAW51_5056(rbcL) AAW51_5057(rbcS)
NEU: NE1920(cbbS) NE1921(cbbL)
SHD: SUTH_00757(cbbM)
METR: BSY238_1872(cbbL1) BSY238_1873(cbxSC)
TBD: Tbd_2623(cbbS) Tbd_2624(cbbL) Tbd_2638(cbbM)
GCA: Galf_0034
NIM: W01_03440(cbbS) W01_03450(cbbL)
FKU: FGKAn22_00280(cbbM)
SDR: SCD_n02031(cbbL) SCD_n02032(cbbS) SCD_n02850(cbbM)
SPLB: SFPGR_00360 SFPGR_00370(cbbL_1) SFPGR_33530(rbcS_1) SFPGR_33540(cbbL_2) SFPGR_33690(rbcS_2) SFPGR_33700(cbbL_3)
SNIV: SFSGTM_07690(cbbM) SFSGTM_11620(cbbL_1) SFSGTM_11630(rbcS_1) SFSGTM_30270(rbcS_2) SFSGTM_30280(cbbL_2)
SLAC: SKTS_03840(cbbM) SKTS_05790(cbbL) SKTS_05800(rbcS)
APET: ToN1_02800(cbbL) ToN1_02810(cbbS)
DAR: Daro_3637
AZA: AZKH_p0230(cbbS_rbcS) AZKH_p0231(cbbL_rbcL)
DHY: DESAM_22949(cbbM)
DAS: Daes_2544
PPRF: DPRO_1575(cbbM)
SME: SM_b20197(cbbS) SM_b20198(cbbL)
SMX: SM11_pD1412(cbbL) SM11_pD1413(cbbS)
SMI: BN406_06465(cbbL) BN406_06466(cbbS)
SMEL: SM2011_b20197(cbbS) SM2011_b20198(cbbL)
SMER: DU99_32375(rbcL) DU99_32380
SFH: SFHH103_05883(cbbL) SFHH103_05884(cbbS)
SFD: USDA257_c31140(cbbS) USDA257_c31150(cbbL)
RGA: RGR602_PC01553(cbbS) RGR602_PC01554(cbbL)
RHT: NT26_0669(cbbS) NT26_0670(cbbL)
BJA: blr2585(cbbL) blr2586(cbbS)
BRA: BRADO1659(cbbL) BRADO1660(cbbS) BRADO2274(cbbL) BRADO2275(cbbS)
BBT: BBta_0451(cbbL) BBta_0452(cbbS) BBta_2641(cbbL) BBta_2642(cbbS) BBta_6396(cbbS) BBta_6397(cbbL)
BRS: S23_53960(cbbS) S23_53970(cbbL)
BRO: BRAD285_5741(cbbS) BRAD285_5742(cbbL)
BARH: WN72_13390(rbcL) WN72_13395
BVZ: BRAD3257_6451(cbbS) BRAD3257_6452(cbbL)
BEL: BE61_67780(cbbS) BE61_67790(cbbL)
RPA: RPA0262(rlp2) RPA1559(cbbL) RPA1560(cbbS) RPA4641(cbbM)
MTUN: MTUNDRAET4_0601(cbbS) MTUNDRAET4_0602(cbbL)
BLAG: BLTE_02220(cbbS) BLTE_02230(cbbL) BLTE_21310
HDI: HDIA_3858(cbxSC) HDIA_3859(cbbL)
RSP: RSP_1281(cbbS) RSP_1282(cbbL) RSP_3271(rbpL)
RCP: RCAP_rcc00578(cbbS) RCAP_rcc00579(cbbL) RCAP_rcc01829(cbbM)
PMAU: CP157_03069(cbbL) CP157_03070(cbxSC)
RSU: NHU_01392 NHU_03441(rbcL) NHU_03442(cbbS)
PAMO: BAR1_04135
PGV: SL003B_0987(cbbS) SL003B_0988(rbcL)
AMV: ACMV_10880(cbbS) ACMV_10890(cbbL)
ALI: AZOLI_p10723(cbbS) AZOLI_p10724(cbbL)
RRU: Rru_A2400
RRF: F11_12335
RCE: RC1_0239(cbbL2) RC1_0240(ccbS2) RC1_4061(cbbL1) RC1_4062(cbbS1)
RPM: RSPPHO_00537(ccbS2) RSPPHO_00538(cbbL2) RSPPHO_03165(cbbM)
MAG: amb2696
MGY: MGMSRv2__0815(cbbM)
MGRY: MSR1_14470(cbbM)
MAGX: XM1_3514(cbbM)
MAGN: WV31_05775
MAGQ: MGMAQ_3160(cbbM) MGMAQ_3264(cbbL) MGMAQ_3265(cbbS)
AFR: AFE_1690(cbbS-2) AFE_1691(cbbL-2) AFE_2155(cbbL2) AFE_3051(cbbL-1) AFE_3052(cbbS-1)
ATX: GCD22_02801(cbbL1) GCD22_03334(cbbM)
HTL: HPTL_0838(cbbS) HPTL_0839(cbbL)
SAY: TPY_0781(rbcS) TPY_0782(rbcL)
ADG: Adeg_1863
TACI: TDSAC_0401
MSTO: MSTO_20530 MSTO_20540(cbbL)
MSAK: MSAS_22830 MSAS_22840(cbbL)
MMOR: MMOR_25010 MMOR_25020(cbbL)
MGAD: MGAD_46110(cbbL) MGAD_46120
NNO: NONO_c39820(rbcS) NONO_c39830(rbcL)
NSR: NS506_04565(rbcL) NS506_04566(rbcS)
NAD: NCTC11293_03969(cbbL) NCTC11293_03970(cbxSC)
MPH: MLP_19640
TLA: TLA_TLA_01603(cbbM)
PSEE: FRP1_03410 FRP1_03415(rbcL)
SYN: slr0009(rbcL) slr0012(rbcS)
SYZ: MYO_122490(rbcL) MYO_122510(rbcS)
SYY: SYNGTS_2225(rbcL) SYNGTS_2227(rbcS)
SYT: SYNGTI_2224(rbcL) SYNGTI_2226(rbcS)
SYS: SYNPCCN_2223(rbcL) SYNPCCN_2225(rbcS)
SYQ: SYNPCCP_2223(rbcL) SYNPCCP_2225(rbcS)
SYJ: D082_33200(rbcL) D082_33220(rbcS)
SYC: syc0129_c(rbcS) syc0130_c(rbcL)
SYG: sync_1966(cbbS) sync_1967(cbbL)
SYR: SynRCC307_0819(rbcL) SynRCC307_0820(rbcS)
SYX: SynWH7803_0678(rbcL) SynWH7803_0679(rbcS)
CYA: CYA_1194(cbbL) CYA_1196(cbbS)
CYB: CYB_2577(cbbS) CYB_2579(cbbL)
SYNR: KR49_12850(rbcL) KR49_12855
SYND: KR52_13195 KR52_13200(rbcL)
SYH: Syncc8109_1954(rbcS) Syncc8109_1955(rbcL)
SYNW: SynWH8103_01969(rbcS) SynWH8103_01970(rbcL)
SYW: SYNW1717(rbcS) SYNW1718(rbcL)
CYI: CBM981_0866(cbbL) CBM981_0867(cbbS)
PMA: Pro_0551(rbcL) Pro_0552(rbcS)
PMM: PMM0550(rbcL) PMM0551(rbcS)
PMB: A9601_06061(rbcL) A9601_06071(rbcS)
PMC: P9515_06141(rbcL) P9515_06151(rbcS)
PMF: P9303_08081(rbcL) P9303_08091(rbcS)
PMG: P9301_05761(rbcL) P9301_05771(rbcS)
PMH: P9215_06311(rbcL) P9215_06321(rbcS)
PMJ: P9211_05521(rbcL) P9211_05531(rbcS)
PME: NATL1_06041(rbcL) NATL1_06051(rbcS)
AMR: AM1_1783(rbcS) AM1_1785(rbcL)
TEL: tll1504(rbcS) tll1506(rbcL)
THN: NK55_04160(rbcS) NK55_04170(rbcL)
HHG: XM38_011320(rbcL) XM38_011340(rbcS)
PSER: ABRG53_3895(rbcS) ABRG53_3897(rbcL)
CHON: NIES4102_28340(rbcL) NIES4102_28360(rbcS)
MAR: MAE_47870(rbcS) MAE_47890(rbcL)
MVZ: myaer102_21250(rbcS) myaer102_21270(rbcL)
CYL: AA637_07875(rbcS) AA637_07885(rbcL)
CYT: cce_3164(rbcS) cce_3166(rbcL)
ARP: NIES39_K02830(rbcS) NIES39_K02850(rbcL)
PAGH: NIES204_32340(rbcL) NIES204_32360(rbcS)
GVI: glr2156(rbcL) glr2158(rbcS)
GLJ: GKIL_0667(rbcS) GKIL_0669(rbcL)
ANA: alr1524(rbcL) alr1526(rbcS)
NON: NOS3756_17100(rbcL) NOS3756_17120(rbcS)
ANB: ANA_C11337(rbcL) ANA_C11339(rbcS)
CALH: IJ00_07475 IJ00_07485(rbcL)
DOU: BMF77_04339(cbbS) BMF77_04341(cbbL)
STAN: STA3757_22870(rbcL) STA3757_22890(rbcS)
PBF: CFX0092_B0544(cbbL)
MIN: Minf_1263(rbcS) Minf_1264(rbcL)
MKC: kam1_1254(cbbS) kam1_1255(cbbL)
MEAP: MTHMO_1810(cbbS) MTHMO_1811(cbbL)
IPA: Isop_2634
PGI: PG_1515
CTE: CT1772(rbcL)
CPC: Cpar_0434
CCH: Cag_1640
CLI: Clim_1970
PVI: Cvib_0464
PLT: Plut_0412
PPH: Ppha_2334
PAA: Paes_1801
CTS: Ctha_1707
LFC: LFE_2466
MOX: DAMO_2165(cbbL) DAMO_2166(cbbS)
IFO: CVFO_0823(rbcL)
APHF: CVPH_0844(rbcL)
MJA: MJ_1235
MESG: MLAUSG7_1163(rbcL)
MESA: MLASG1_0606(rbcL)
AFU: AF_1638
FPL: Ferp_1506
GAC: GACE_0158
GAH: GAH_00737
PFU: PF1156
PFI: PFC_05005(rbcL)
PHO: PH0939(PH0939)
PAB: PAB1580
PYN: PNA2_1620
PYS: Py04_1155
TKO: TK2290
TON: TON_1234
TGA: TGAM_1751(rbcL)
TSI: TSIB_1596
THE: GQS_09490(rbcL)
THA: TAM4_1764
THM: CL1_1487
TLT: OCC_12446
THS: TES1_0685
TNU: BD01_1640
TEU: TEU_00235
THH: CDI07_06755(rbcL)
TIC: FH039_10280(rbcL)
TCQ: TIRI35C_1664(rbcL)
THEM: FPV09_11330(rbcL)
PPAC: PAP_06885
MBAR: MSBR2_2288
MBAK: MSBR3_2349
MAC: MA_4555(rbcL)
MMA: MM_1249
MMAC: MSMAC_0063
METM: MSMTP_0091
MTHR: MSTHT_1635
MTHE: MSTHC_1654
MHOR: MSHOH_0075
MFZ: AOB57_007290(rbcL)
MBU: Mbur_2322
MMET: MCMEM_1180
MMH: Mmah_0928
MPY: Mpsy_0328
MTP: Mthe_1616
MCJ: MCON_3086(cbbM)
MHI: Mhar_2262
MHU: Mhun_2315
MLA: Mlab_0558
MBG: BN140_2166(rbcL)
MEMA: MMAB1_2868(rbcL)
MPI: Mpet_1902
MBN: Mboo_1105
MPL: Mpal_0258
MPD: MCP_1116(rbcL)
MEZ: Mtc_1074(rbcL)
RCI: RCIX222(rbcL)
HALH: HTSR_1161(rbcL)
HHSR: HSR6_1196(rbcL)
HSU: HLASF_1219(rbcL)
HSF: HLASA_1207(rbcL)
SALR: FQU85_02710(rbcL)
NPH: NP_2770A(rbcL)
HMU: Hmuk_2766
HALZ: E5139_01130(rbcL)
HALL: LC1Hm_2113(rbcL)
HAZP: GBQ70_01130(rbcL)
HSN: DV733_16125(rbcL)
HDS: HSR122_0922(rbcL)
HVO: HVO_0970(rbcL)
HME: HFX_0967(rbcL)
HALE: G3A49_04835(rbcL)
HLM: DV707_08735(rbcL)
SRUB: C2R22_02660(rbcL)
HDF: AArcSl_0940(rbcL)
HALY: HYG82_03440(rbcL)
NMG: Nmag_0732(rbcL)
NAT: NJ7G_0819
NPL: FGF80_02615(rbcL)
NBG: DV706_13575(rbcL)
NAS: GCU68_14185(rbcL)
MEAR: Mpt1_c12750(rbcL)
MARC: AR505_1642
ABI: Aboo_1084
SMR: Smar_1051
DKA: DKAM_1140
TAG: Tagg_0906
IAG: Igag_1625
HBU: Hbut_0503
TPE: Tpen_1227
THEL: IG193_01240(rbcL)
BARC: AOA65_0861(rbcL)
LOKI: Lokiarch_30170(rbcL)
PSYT: DSAG12_01251(rbcL_1)
 » show all
Reference
1  [PMID:4331471]
  Authors
Bowes G, Ogren WL, Hageman RH.
  Title
Phosphoglycolate production catalyzed by ribulose diphosphate carboxylase.
  Journal
Biochem Biophys Res Commun 45:716-22 (1971)
DOI:10.1016/0006-291X(71)90475-X
Reference
2  [PMID:4310607]
  Authors
Wishnick M, Lane MD, Scrutton MC, Mildvan AS.
  Title
The presence of tightly bound copper in ribulose diphosphate carboxylase from spinach.
  Journal
J Biol Chem 244:5761-3 (1969)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.1.1.39
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.1.1.39
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.1.1.39
BRENDA, the Enzyme Database: 4.1.1.39
CAS: 9027-23-0

DBGET integrated database retrieval system