KEGG   ENZYME: 5.4.2.6
Entry
EC 5.4.2.6                  Enzyme                                 
Name
beta-phosphoglucomutase;
beta-pgm (gene name)
Class
Isomerases;
Intramolecular transferases;
Phosphotransferases (phosphomutases)
Sysname
beta-D-glucose 1,6-phosphomutase
Reaction(IUBMB)
beta-D-glucose 1-phosphate = beta-D-glucose 6-phosphate [RN:R02728]
Reaction(KEGG)
R02728;
(other) R11310
Substrate
beta-D-glucose 1-phosphate [CPD:C00663]
Product
beta-D-glucose 6-phosphate [CPD:C01172]
Comment
The enzyme requires Mg2+ and phosphorylation of an aspartate residue at the active site. The enzyme is able to autophosphorylate itself with its substrate beta-D-glucose 1-phosphate. Although this is a slow reaction, only a single turnover is required for activation. Once the phosphorylated enzyme is formed, it generates the reaction intermediate beta-D-glucose 1,6-bisphosphate, which can be used to phosphorylate the enzyme in subsequent cycles [4]. cf. EC 5.4.2.2, phosphoglucomutase (alpha-D-glucose-1,6-bisphosphate-dependent).
History
EC 5.4.2.6 created 1984
Pathway
ec00500  Starch and sucrose metabolism
Orthology
K01838  beta-phosphoglucomutase
Genes
ECOb1317(ycjU)
ECJJW1310(ycjU)
ECDECDH10B_1434(ycjU)
EBWBWG_1149(ycjU)
ECOKECMDS42_1115(ycjU)
ECEZ2465(ycjU)
ECSECs_1896(ycjU)
ECFECH74115_1962(pgmB)
ETWECSP_1842(ycjU)
ELXCDCO157_1812
EOIECO111_1702(ycjU)
EOJECO26_1885(ycjU)
EOHECO103_1481(ycjU)
ECOOECRM13514_1745(ycjU)
ECOHECRM13516_1709(ycjU)
ESLO3K_13745
ESOO3O_11885
ESMO3M_13720
ECKEC55989_1481(ycjU)
ECGE2348C_1510(ycjU)
EOKG2583_1664(ycjU)
ELRECO55CA74_08110
ELHETEC_1421
ECWEcE24377A_1528(pgmB)
EUNUMNK88_1654(pgmB)
ECPECP_1369
ENAECNA114_1507(ycjU)
ECOSEC958_1648(ycjU)
ECVAPECO1_470(ycjU)
ECOAAPECO78_10460
ECXEcHS_A1432(pgmB)
ECMEcSMS35_1805(pgmB)
ECYECSE_1369
ECRECIAI1_1342(ycjU)
ECQECED1_1525(ycjU)
ECTECIAI39_1669(ycjU)
EOCCE10_1565(ycjU)
EBRECB_01294(ycjU)
EBLECD_01294(ycjU)
EBEB21_01305(ycjU)
EBDECBD_2300
ECIUTI89_C1588(ycjU)
EIHECOK1_1532(pgmB)
ECZECS88_1459(ycjU)
ECCc1789(ycjU)
ELNNRG857_06760
ESEECSF_1298
ECLEcolC_2308
EKOEKO11_2533
EKFKO11_16225(ycjU)
EABECABU_c16000(pgmB)
EDHEcDH1_2329
EDJECDH1ME8569_1259(ycjU)
ELUUM146_10190
ELWECW_m1413(ycjU)
ELLWFL_06890(ycjU)
ELCi14_1616(ycjU)
ELDi02_1616(ycjU)
ELFLF82_2777(ycjU)
ECOLLY180_06705
ECOIECOPMV1_01513(yvdM)
ECOJP423_07740
SESSARI_01292
SBGSBG_1539
SBZA464_1760
SBVN643_07405
SFLSF1323(ycjU)
SFXS1406(ycjU)
SFVSFV_1333(ycjU)
SFESFxv_1498(ycjU)
SFNSFy_1903
SFSSFyv_1960
SFTNCTC1_01403(ycjU)
SSNSSON_1823(ycjU)
SHQA0259_10710
ENCECL_01788
ENLA3UG_12335
ECLGEC036_23320
ECLEECNIH2_12270
ECLNECNIH4_10790
ECLIECNIH5_10295
ECLXLI66_12010
ECLYLI62_13840
ECLZLI64_11845
ECLOENC_08780
EHMAB284_13355
EXFBFV63_12015
ECLAECNIH3_11530
ECLCECR091_11470
EAUDI57_06730
EKBBFV64_12215
ENOECENHK_12170
EECEcWSU1_02465(ycjU)
ELGBH714_08150
ECANCWI88_10660(pgmB)
ERNBFV67_11700
ECHGFY206_13455(pgmB)
ESHC1N69_12345(pgmB)
ENXNI40_012110
LNICWR52_22745(pgmB)
EBGFAI37_16890(pgmB)
ENDA4308_16535
ENZG0034_12275(pgmB)
ENSHWQ15_20680(pgmB)
ENKLOC22_00160(pgmB)
EHUD5067_0010545(pgmB)
EMORL6Y89_11730(pgmB)
ENBELK40_12665(pgmB)
EQUOM418_12070(pgmB)
EPUQVH39_12850(pgmB)
ESAESA_01649
CSKES15_1837(pgmB)
CSZCSSP291_08045
CSJCSK29544_02909
CCONAFK62_10405
CDMAFK67_10680
CSIP262_02627
CMJAFK66_008700
CUIAFK65_10875
CMWAFK63_08030
CTUCTU_23080(ycjU)
CROROD_16921(ycjU)
CFDCFNIH1_18655
CBRAA6J81_05110(pgmB)
CFQC2U38_11355(pgmB)
CSEDJY391_10555(pgmB)
CAFAL524_14390(pgmB)
CFARCI104_13930(pgmB)
CIRC2U53_22935(pgmB)
CIEAN232_17165(pgmB)
CITZE4Z61_05835(pgmB)
CARSE1B03_14120(pgmB)
CIXM4I31_10940(pgmB)
CIBHF677_011180(pgmB)
LAXAPT61_09730
LEHC3F35_21985(pgmB)
LEAGNG26_12620(pgmB)
LAZA8A57_11570
BUFD8682_03470(pgmB)
BAGEBADSM9389_20600
BFTMNO13_12025(pgmB)
AHNNCTC12129_02439(yvdM)
ASUBNLZ15_11580(pgmB)
SGOEA8O29_012865(pgmB)
SCOLKFZ77_10090(pgmB)
SUPEP0H77_10275(pgmB)
RAHRahaq_3912
RACEJHW33_13885(pgmB)
RAQRahaq2_4022
RAAQ7S_19895
RBONQNM34_19935(pgmB)
CARUP0E69_01010(pgmB)
PWAPecwa_0767
PPARA8F97_15130
PECW5S_0666
PWSA7983_11205
PPAVLOZ86_19415(pgmB)
PCACOI450_16020(pgmB)
PMRPMI0289(pgmB)
PMIBBB2000_0437(pgmB)
PVLAOB99_04205
PSIS70_05680
PSXDR96_240(pgmB)
PSTABGK56_08490
PVCG3341_04575(pgmB)
PMAGJI723_05010(pgmB)
PTHAOI982_18165(pgmB)
ASYAUT07_00228(yvdM)
ANSArsFIN_38780(yvdM)
AEDE3U36_07050(pgmB)
AETLDL57_13620(pgmB)
AAPCQG404_12940(pgmB)
LPVHYN51_10755(pgmB)
PMEXH4W19_11640(pgmB)
PJPLAG73_19585(pgmB)
LABLA76x_2458(pgmB)
LAQGLA29479_1186(pgmB)
LCPLC55x_2923(pgmB)
LGULG3211_2758(pgmB)
LEZGLE_2764(pgmB)
LEMLEN_2268
RHDR2APBS1_0694
RTHLRK53_05010(pgmB)
DJICH75_16040
DJAHY57_06905
DTXATSB10_22450
DYEEO087_10175(pgmB)
DCSISN74_02800(pgmB)
DTLH8F01_13560(pgmB)
DTADYST_03981
VOWA9237_25495
VCYIX92_18555
VCTJV59_20485
SBPSbal223_2961
SWDSwoo_1436
CPSCPS_0979
THATH3N35_00950(pgmB)
TACTSG35_000910(pgmB)
TVDSG34_028585(pgmB)
SALHHMF8227_02519(pgmB)
PAEWKIH87_16855(pgmB)
MKEOOT55_00550(pgmB)
MIIBTJ40_09080(pgmB)
MICTFIU95_12180(yvdM)
MICZGL2_30990(yvdM)
MVBMJO52_08485(pgmB)
LIBE4T55_01115(pgmB)
CHJNCTC10426_02450(pgmB)
NMENMB0391(pgmB)
NMPNMBB_0430(pgmB)
NMHNMBH4476_0385(pgmB)
NMDNMBG2136_1712(pgmB)
NMMNMBM01240149_1696(pgmB)
NMSNMBM01240355_0397(pgmB)
NMQNMBM04240196_0399(pgmB)
NMZNMBNZ0533_1857(pgmB)
NMANMA2093 NMA2097
NMXNMA510612_2366(pgm2)
NMCNMC1776(pgm2)
NMNNMCC_1752(pgmB)
NMTNMV_0427(pgmB)
NMINMO_1650(pgm2)
NGKNGK_1863
NLANLA_4440(pgm2)
NSIA6J88_00835(pgmB)
NMJNM96_09005(pgmB)
NEIBG910_03635(pgmB)
NFVFAH67_06015(pgmB)
NSFFAH66_06240(pgmB)
NBLGJV52_07880(pgmB)
NMUSH7A79_1167(pgmB)
NSCJ7445_00755(pgmB)
NPFLPB400_09125(pgmB)
NMBMON40_05175(pgmB)
KKIKKKWG1_1953(ycjU)
SMURBWP33_09205
MCERMON37_09320(pgmB)
USULVJ78_10005(pgmB)
HYFDTO96_101104(yvdM)
RHYRD110_07360
JAGGJA_3388(pgmB)
MNRACZ75_17885
MASWAM586_07255
MASSCR152_03060(pgmB)
MASYDPH57_21730(pgmB)
MANCIV454_09150(pgmB)
MASZC9I28_27605(pgmB)
MALIEYF70_27680(pgmB)
MUMFCL38_22025(pgmB)
MFLAGO485_17165(pgmB)
MPLIE1742_17605(pgmB)
TCTPX653_23255(pgmB)
DUGHH213_12160(pgmB)
TMJP0M04_01540(pgmB)
UNDUNDKW_3521
RUGQC826_28345(pgmB)
CAULKCG34_23015(pgmB)
NORFA702_17250(pgmB)
SALSala_0304
SPHKSKP52_07870
STERAOA14_10955
SPAPH3Z74_18460 H3Z74_18465(pgmB)
HGNE6W36_03790
POQKZX46_12985(pgmB)
PMEAKTC28_11050(pgmB)
EMVHQR01_15125(pgmB)
NAOY958_22105(pgmB)
NCBC0V82_21425(pgmB)
ECOGFIV45_15130(pgmB)
BSUBSU34550(pgcM)
BSRI33_3574(pgmB)
BSLA7A1_2675
BSHBSU6051_34550(pgcM)
BSYI653_16815
BSUTBSUB_03684(pgcM)
BSULBSUA_03684(pgcM)
BSUSQ433_18920
BSOBSNT_10082(pgcM)
BSNBSn5_08205
BSQB657_34550(mdxM)
BSXC663_3341(pgcM)
BSPU712_17295
BSTGYO_3789(pgmB)
BLIBL00490(pgcM)
BLDBLi00665(pgcM)
BLHBaLi_c07540(pgcM)
BYABANAU_3361(pgcM)
BQYMUS_3792(pgcM)
BAMBBAPNAU_3367(pgcM)
BMPNG74_03346(yvdM)
BVMB9C48_16310
BSONS101395_00862
BTEQG4P54_17750(pgmB)
BIQAN935_17380
BSTRQI003_20735(pgmB)
BMETBMMGA3_02885(yvdM)
BGYBGLY_0694
BSHILGQ02_16800(pgmB)
BCABEFK13_17745(pgmB)
BRYM0696_17490(pgmB)
BJSMY9_3498
BACBOY17_19195
BACYQF06_15645
BACLBS34A_37640(pgcM_2)
BALMBsLM_3461
BACQDOE78_01755(pgmB) DOE78_20205(pgmB)
BCAOLC087_13095(pgmB)
BCOBcell_2051
BCIRC2I06_17440(pgmB) C2I06_22305(pgmB)
BMQBMQ_5217(pgmB)
BMDBMD_5203(pgmB)
BMHBMWSH_0062(pgcM)
BMEGBG04_2211(pgmB)
BEOBEH_14390 BEH_23770
BFXBC359_01625
PKSIE339_23130(pgmB)
BHABH3864
BKWBkAM31D_24825(yvdM)
BGIBGM20_11400
OJDNP439_15355(pgmB)
GYCGYMC61_1933
GYAGYMC52_1059
GCTGC56T3_2406
GSEGT50_02775
AFLAflv_2024(pgcM) Aflv_2795(pgcM)
AGNAFK25_04290 AFK25_14285
AAMYGFC30_274(pgmB)
AXLAXY_16990(pgcM)
HNZP9989_04130(pgmB)
VNTOLD84_18845(pgmB)
BMURABE28_006480
BTHVCQJ30_16645(pgmB)
PSYOPB01_10075(pgmB)
PRDF7984_18415(pgmB)
PCHUQNI29_00945(pgmB) QNI29_08385(pgmB)
NTMBTDUT50_02020(pgmB) BTDUT50_05990(pgmB)
NDTL1999_07120(pgmB)
NNVQNH39_24070(pgmB)
MDGK8L98_04110(pgmB)
MLITKDJ21_001540(pgmB)
AIAAWH56_004435(pgmB) AWH56_024195(pgmB)
SEDDERJ70_00365(pgmB)
RMFD5E69_21385(pgmB)
BCKBCO26_0522 BCO26_2759(pgcM)
BAGBcoa_1496
BCOABF29_2002(pgmB) BF29_3032(pgmB)
BBEVBBEV_1515
BSEBsel_2057
MCUIG8O30_12920(pgmB)
GAJMY490_18840(pgmB)
PSUAFLK61_31720(pgmB)
SLMSMM221_05075(pgmB) MM221_19850(pgmB)
MJOFOF60_23845(pgmB)
MSUTLC048_23495(pgmB)
FHLOE105_13490(pgmB)
FAFOE104_12115(pgmB)
ECTOMUG87_00845(pgmB)
ALKLMM271_23095(pgmB)
STEAC0679_11210(pgmB) C0679_15410(pgmB)
LMOlmo2831
LMNLM5578_0026
LMYLM5923_0026
LMTLMRG_01867
LMOCLMOSLCC5850_2841
LMOEBN418_3356
LMOBBN419_3375
LMODLMON_2850
LMOWAX10_08340
LMOQLM6179_00251(pgmB)
LMRLMR479A_2969(ycjU)
LMOMIJ09_10540
LMFLMOf2365_2822
LMCLm4b_02804
LMOGBN389_28130(ycjU)
LMPMUO_14225
LMOLLMOL312_2796
LMOJLM220_16102
LMOZLM1816_03292(pgmB)
LMOXAX24_12350
LMHLMHCC_2690(pgmB)
LMQLMM7_2952(ycjU)
LMLlmo4a_2897
LMGLMKG_01999
LMSLMLG_0200
LMJLMOG_01658
LMWLMOSLCC2755_2852
LMXLMOSLCC2372_2911
LMZLMOSLCC2482_2849
LMONLMOSLCC2376_2730
LMOSLMOSLCC7179_2801
LMOOLMOSLCC2378_2849
LMOYLMOSLCC2479_2910
LMOTLMOSLCC2540_2881
LMOALMOATCC19117_2842
LMOKCQ02_14510
LMVY193_01430(pgmB)
LINlin2964
LWElwe2761
LSGlse_2712
LIVLIV_2764
LIIJL52_00155
LIWAX25_00165
LIAJL58_00090
LIOJL53_00090
LWIUE46_15135 UE46_16045
LGZNCTC10812_00402(yvdM_1) NCTC10812_00438(yvdM_2)
LMARLAX80_013865(pgmB)
LNWOTR81_06260(pgmB)
BTHSCNY62_01080(pgmB) CNY62_05670(pgmB)
ESIExig_2478
EATEAT1b_0948 EAT1b_1267
EANEab7_2324
EXMU719_13650
EXUESP131_15685
EAPKB235_04205(pgmB) KB235_05775(pgmB)
EACEKKI46_13535(pgmB)
EAURNMQ00_04425(pgmB)
EMMPTI97_10355(pgmB) PTI97_11785(pgmB)
EPFOE059_03930(pgmB)
GYMGYMC10_0476 GYMC10_0610
PPYPPE_00248
PPMPPSC2_01515(pgmB)
PPOPPM_0284(pgmB)
PPOLX809_00985
PPQPPSQR21_002490
PPOYRE92_10390
PMSKNP414_02110
PMQPM3016_2397
PMWB2K_12150
PTAHPL003_08855 HPL003_21395
PSABPSAB_08295
PDUPDUR_09535
PBDPBOR_10985 PBOR_24810 PBOR_34640
PGMPGRAT_10175 PGRAT_22015 PGRAT_30985
PODPODO_08690 PODO_21830 PODO_29360
PAENP40081_10725 P40081_24835 P40081_35965
PAEFR50345_09125 R50345_09375 R50345_21820 R50345_24665 R50345_29470
PAEQR50912_10255 R50912_23035 R50912_32610
PSTEPSTEL_09380
PAEAR70723_09830 R70723_22535 R70723_31370
PAEER70331_07015 R70331_09710 R70331_21625 R70331_30135
PAEHH70357_08050 H70357_10220 H70357_25260
PAEJH70737_03210 H70737_08610 H70737_08895 H70737_22185 H70737_29115
PIHUB51_05850 UB51_23970
PRIPRIO_1725(yvdM) PRIO_1970 PRIO_2157(pgmB) PRIO_4727 PRIO_5838 PRIO_6485
PSONJI735_04010(pgmB) JI735_16785(pgmB) JI735_19015(pgmB) JI735_31425(pgmB)
PPEOABE82_01300
PNPIJ22_47020
PBVAR543_01855 AR543_09335 AR543_20260
PYGAWM70_20860 AWM70_22150
PSWUSY83_09370
PDHB9T62_02425(pgmB) B9T62_04375(pgmB) B9T62_07740(pgmB) B9T62_21605(pgmB)
PIBBBD41_11690 BBD41_12290
PCXLPB68_09790
PKBB4V02_12600 B4V02_23780
PAIHASL14_10610
PVOPVOR_04693 PVOR_05363
PLWD5F53_26485(pgmB) D5F53_27155(pgmB)
PLENEIM92_01740(pgmB) EIM92_21565(pgmB)
PPSCEHS13_05380(pgmB)
PLUTEI981_02710(pgmB) EI981_03770(pgmB) EI981_07985(pgmB) EI981_22640(pgmB)
PSOPKP014_12035(pgmB)
PTRIKDC22_09385(pgmB) KDC22_21935(pgmB) KDC22_25990(pgmB) KDC22_31510(pgmB)
PALOE6C60_0452
PTJJRJ22_08280(pgmB) JRJ22_20625(pgmB) JRJ22_27835(pgmB)
PTHINDS46_01535(pgmB)
PKAPQ456_17475(pgmB)
PUIPUW25_07190(pgmB)
PMAHPTQ21_00805(pgmB)
PDYQJQ58_21225(pgmB)
COHNKCTCHS21_43000(pgmB2) KCTCHS21_49970
CCHLFPL14_24715(pgmB)
CHEBHH215_11940(pgmB)
SACAFFV09_13400(pgmB)
PANABBH88_16915
PDGBCM40_01225
PMARB0X71_18075
PGQFK545_12360(pgmB)
SPAEE2C16_10220(pgmB)
SURLBI350_14270
PLAYDNR44_000380(pgmB)
LLAL0001(pgmB)
LLKLLKF_0482(pgmB)
LLTCVCAS_0414(pgmB)
LLSlilo_0395(pgmB)
LLDP620_02680(pgmB)
LLXNCDO2118_0489(pgmB)
LLJLG36_0429(pgmB)
LLMllmg_0456(pgmB)
LLCLACR_0484
LLRllh_2530
LLNLLNZ_02360
LLIuc509_0464(pgmB)
LLWkw2_0435(pgmB)
LGRLCGT_0502
LGVLCGL_0521
LPKLACPI_0929 LACPI_1397(pgmB)
LRNCMV25_09110(pgmB) CMV25_11080(pgmB)
LACTD7I46_12725(pgmB) D7I46_12840(pgmB)
LACKFLP15_05190(pgmB)
LTIJW886_03045(pgmB)
LCARBHS00_04145 BHS00_06375
LPAABHS01_04335 BHS01_06885
LPETlgb_00509(pgmB)
LFOLMK00_02505(pgmB)
SGAGALLO_1595
SGGSGGBAA2069_c16230(pgmB)
SGTSGGB_1610
SCPHMPREF0833_10572(pgmB)
SCFSpaf_1779
SMENSAMEA4412692_2147(pgmB)
SFERNCTC12278_01810(pgmB)
SOSINT76_09420(pgmB)
FPENKIW23_02385(pgmB)
LJOLJ_0214
LJFFI9785_290(pgmB)
LJHLJP_0219
LJNT285_01190
LACLBA1869(pgmB)
LADLA14_1860
LAFSD55_1861(pgmB)
LDELDBND_0171(pgmB)
LGALGAS_0217
LHElhv_1999
LHLLBHH_1934
LHRR0052_11275
LHVlhe_0251(pgmB)
LCRLCRIS_01894(pgmB)
LAMLA2_10265
LAILAC30SC_10165
LAYLAB52_09190
LKEWANG_1396(pgmB)
LAELBAT_1505
LJEBUE77_01140
LAMYB1745_06765
LPWLpgJCM5343_02180(pgmB)
LKLDKL58_08750(pgmB)
LAPIDKL56_03070(pgmB)
LTAH1A07_01160(pgmB)
LUUH4B44_10135(pgmB)
LPAIGYM71_04155(pgmB) GYM71_09635(pgmB)
LIDGYK47_05055(pgmB)
LIQKBW87_02950(pgmB)
LMULPUW59_08740(pgmB)
LCALSEI_0983
LCZLCAZH_0925
LCSLCBD_1125
LCELC2W_1133
LCWBN194_11170(yvdM)
LCLLOCK919_1130
LPQAF91_08995
LPILBPG_00156
LPAPLBPC_0923
LCBLCABL_11450(pgmA)
LCXLCA12A_2269
LRHLGG_00946(pgmB)
LRGLRHM_0903
LRLLC705_01002(pgmB)
LRALRHK_985(pgmB)
LROLOCK900_0914
LRCLOCK908_1022
LCHIKG086_04080(pgmB)
LZEKG087_04615(pgmB)
LPLlp_0027(pgmB1) lp_0066(pgmB2)
LPJJDM1_0025(pgmB1) JDM1_0075(pgmB2)
LPTzj316_0252(pgmB1) zj316_0280(pgmB2)
LPSLPST_C0025(pgmB1) LPST_C0054(pgmB2)
LPRLBP_cg0025 LBP_cg0054
LPZLp16_0026 Lp16_0066
LPBSH83_00125 SH83_00285
LPXASU28_00120 ASU28_03110
LPGBB562_00120 BB562_00290
LARGLPA65_00120(pgmB) LPA65_00280(pgmB)
LRELreu_0055
LRFLAR_0053
LRUHMPREF0538_21200(pgmB)
LRTLRI_0065
LRRN134_00320
LFELAF_0026
LFFLBFF_0027
LMULBLM1_04265
LORAYI71_05140 AYI71_09295
LVALV515_00255(pgmB)
LFNLF145_00220(pgmB)
LPONLP475_00255(pgmB)
LGASLG045_07175(pgmB)
LPASKZE55_00635(pgmB)
LPORPRK60_09475(pgmB)
LSNLSA_01530(yvdM)
LLEAYR59_02105
LBHLbuc_1258 Lbuc_2028
LBNLBUCD034_1383 LBUCD034_2120
LPARFAM21731_01387 FAM21731_02124
LCUPL11_005130 PL11_008235
LKFDNL43_07100(pgmB) DNL43_10770(pgmB)
LHILG8J22_01667(yvdM_1) G8J22_02318(yvdM_2)
LLAOLHL71_00565(pgmB) LHL71_02245(pgmB)
LBRLVIS_1518 LVIS_1925
LBKLVISKB_1465 LVISKB_1909
LKOABN16_08545 ABN16_10955
LZYLZ3411_0887 LZ3411_1937
LSUAH3M12_00535 H3M12_07635(pgmB)
LSLLSL_1279
LSIHN6_01062
LSJLSJ_1266c
LRMLRC_19130
LAGLBEN83_00650
LACALAC1533_0433
LANIFAX13_10235(pgmB)
LMURCPS94_08215(pgmB)
LFDQFX10_04050(pgmB)
LBTAYR52_10540 AYR52_12195
LCYLC20004_00130
LHOLOOC260_108440 LOOC260_122490(pgm)
LOLLACOL_0921(pgmB)
LNNF0161_05815(pgmB)
LKUAPS55_02450
ABOMD7I45_01415(pgmB)
LPDAYR62_07380 AYR62_09790 AYR62_16110
LMAEFGL90_03485(pgmB)
PPEPEPE_0966
PPENT256_04725
PCEPECL_1695(pgmB)
PDMADU72_0164 ADU72_1438
PIOPI20285_07965
LROSLROSL1_1131
LGNABM34_03070
LHIJP39_06335
LCTBI355_0953 BI355_2260
LALWBTM29_09440
LALILA20249_03560
LFMLF20184_05880
LZHD1B17_06705(pgmB)
LFTFG051_05665(pgmB)
CPABG6534_05850(pgmB)
LCVFBA2_00810
LAHLA20533_04390
LBMDS830_06060(pgmB)
BOGMOO47_06390(pgmB)
BFPMOO45_00915(pgmB)
LHBD1010_11530(pgmB)
LDXLH506_00205(pgmB)
OOEOEOE_0319
OENDSM07_07110(pgmB)
LMELEUM_0895 LEUM_0997
LMMMI1_04165
LMKLMES_0813
LCILCK_00662 LCK_01409(pgm3B) LCK_p200029
LKILKI_04630
LECLGMK_07790
LCNC270_04315
LGSLEGAS_0327(pgmB1) LEGAS_1150(pgmB2)
LGEC269_01550 C269_05710
LLFBCR17_00865
LGCA9176_05740
LSUA6B45_04310
LPSEFGL85_04965(pgmB) FGL85_08905(pgmB)
WCEWS08_1224
WTRKHQ32_06775(pgmB)
WCTWS74_1294
WCIWS105_1289
WCBAO080_11240
WJOFOL01_1153 FOL01_p012
WPACO680_03180(pgmB) CO680_03905(pgmB)
WCFC6P13_07205(pgmB)
WSOWSWS_00775(pgmB)
WHEEFA59_05035(pgmB)
WDIH9L19_05740(pgmB)
WVRIE337_01860(pgmB)
WEIEQG49_07645(pgmB)
FRUM3M36_03600(pgmB)
EFAEF0956(pgmB) EF3158
EFLEF62_0230(pgmB) EF62_1329(malB)
EFIOG1RF_10682(pgmB) OG1RF_12426(yvdM)
EFDEFD32_0767 EFD32_2734
EFSEFS1_0780(pgmB) EFS1_2584
EFNDENG_01013(pgmB) DENG_03049(pgmB)
EFQDR75_1875(pgmB) DR75_9(pgmB)
ENEENT_21330 ENT_29010
EFCEFAU004_00407 EFAU004_02820
EFAUEFAU085_00346 EFAU085_02878
EFUHMPREF0351_10417(pgmB) HMPREF0351_12654(pgmB2)
EFMM7W_2669 M7W_582
EFTM395_01950 M395_12840
EHREHR_03435
ECASECBG_01191
EMUEMQU_0388(pgmB)
EDULIU_00020
EGAAL523_05255(pgmB)
ESSATZ33_12925 ATZ33_14955
ETHCK496_01670(pgmB)
EGVEGCR1_02865(pgmB)
EAVEH197_06095(pgmB) EH197_06450(pgmB) EH197_11205(pgmB) EH197_12150(pgmB)
ESGEsVE80_01820
ELACI4Q40_02160(pgmB)
ECECNCTC12421_00071(yvdM_1) NCTC12421_02236(yvdM_2)
ERAFJ9537_05360(pgmB) J9537_18700(pgmB)
EIEENLAB_18730(pgmB_3)
EDSPML78_06885(pgmB)
MPSMPTP_1900
MPXMPD5_1694
THLTEH_00390(pgmB)
TEYGLW17_06625(pgmB)
TOOC7K38_04190(pgmB)
TKRC7K43_10320(pgmB)
VTEBHY08_03160 BHY08_08845
VPIBW732_08215
VACE4Z98_01860(pgmB)
VAOFA707_01655(pgmB)
VCPH9L18_04230(pgmB)
VHYG7082_01775(pgmB)
VFVK5K99_03905(pgmB)
VLUM2919_01505(pgmB)
VLCG314FT_08780(pgmB) G314FT_11370
VIEOL234_04790(pgmB)
CRNCAR_c13900(pgmB1) CAR_c18300(pgmB2)
CMLBN424_2538(yvdM)
CAWQ783_05400 Q783_06440 Q783_12015
CARCNY10_1247 NY10_743
CDJBFC22_00460
CVDLHA31_00870(pgmB) LHA31_12065(pgmB)
JEPBW721_05580 BW721_06610
JDABW727_100294(yvdM)
JEHEJN90_08370(pgmB) EJN90_10225(pgmB)
JARG7057_07350(pgmB) G7057_08575(pgmB)
JPOG7058_03320(pgmB)
JEMLZ578_09535(pgmB)
DINCQNK01_04000(pgmB)
CACCA_C2614
CAESMB_G2649(yvdM)
CAYCEA_G2623
CLBClo1100_1078
CPASClopa_3945
CPATCLPA_c35350
CPAECPAST_c35350
CEUA7L45_04465
CGASJ1C67_11845(pgmB)
CMAHC1I91_07685(pgmB)
CRWCROST_033650(yvdM)
CFBCLFE_033380(yvdM)
CAUNCLAUR_042880(yvdM)
CTAGLL095_12740(pgmB)
CINTHZF06_02975(pgmB)
GFEGferi_06780
HHWNCTC503_02669(yvdM)
CALEFDN13_03045(pgmB)
HHJNQ487_03035(pgmB) NQ487_18805(pgmB)
OCWOW730_13765(pgmB)
CLOHMPREF0868_0813(pgmB)
FSAC5Q98_05655(pgmB)
RBPB6259_00335 B6259_02045
CCECcel_3242
CCELCCDG5_0430
FPLAA4U99_11360
CLFGJQ69_00340(pgmB) GJQ69_08380(pgmB)
CFEMHCR03_18150(pgmB)
LASAL9O85_03230(pgmB)
BPBbpr_I0913(pgmB)
BFICIY_02220 CIY_19230
RIXRO1_03430
RIMROI_36950
RRKH8S51_015100(pgmB)
CCOMI6K69_12830(pgmB)
BYLA4V09_19630
BLAUDQQ01_04175(pgmB)
BPROPMF13cell1_01625(yvdM)
BLIQINP51_11325(pgmB)
CPYCphy_1021 Cphy_1875 Cphy_3311
LACYA4V08_07375
CSHClosa_0065
ANRAna3638_05300(pgmB)
ACELacsn021_38750
ACHTbsdcttw_02870 bsdcttw_12170(pgmB2) bsdcttw_13240 bsdcttw_34720
CASPNQ535_22295(pgmB)
SINTK5I26_05855(pgmB)
MFORNQ534_05350(pgmB)
KIBRBB56_08195(pgmB)
LBXlbkm_1461 lbkm_2539
CEWEKH84_03890(pgmB)
CDFCD630_21890(pgmB) CD630_31280(pgmB1)
PDCCDIF630_02421(pgmB1) CDIF630_03413(pgmB2)
CDCCD196_2052(pgmB) CD196_2925(pgmB)
CDLCDR20291_2095(pgmB) CDR20291_2972(pgmB)
PDFCD630DERM_21890(pgmB) CD630DERM_31280(pgmB1)
EACEAL2_c20950(yvdM)
SGYSgly_0722
VGUHYG85_10465(pgmB)
VPYHZI73_01910(pgmB)
CTHMCFE_0368
TTETTE0802
TEXTeth514_2198
THXThet_0737
TPDTeth39_1517
TITThit_0758
TMTTmath_0800
TBOThebr_1553
TWIThewi_0901
TKITKV_c08340
TTMTthe_1054
TXYThexy_1663
TSHTsac_1517
CHDCalhy_0072 Calhy_2341
CKNCalkro_0089
TOCToce_1769
HORHore_00430
HASHalsa_1983
HPKHprae_1740
HALSD7D81_00210(pgmB)
IFNGM661_16205(pgmB)
HHLHalha_1551 Halha_1838
AFTBBF96_05240
KMEH0A61_01499(yvdM)
CAZOG3A45_00325(pgmB)
ERLAOC36_11090
FITFi14EGH31_03970 Fi14EGH31_09230(yvdM)
MMLMLC_1730(pgmB)
MLCMSB_A0222(pgmB)
MLHMLEA_004260(pgmB)
MFERD500_00724(pgmB)
MCDMCRO_0716(pgmB)
MANSFRW55_02135(pgmB)
MAMPMAMA39_01480
MCOTNX779_03745(pgmB)
MIGUNV226_01215(pgmB)
MMOMMOB3960(pgmB)
MHRMHR_0185(pgmB)
MHHMYM_0193(pgmB)
MHMSRH_01035
MHSMOS_211
MHVQ453_0210(pgmB)
MDSMDIS_02905
MNUNCTC10166_00382(beta-pgm)
MOENCTC10151_00451(beta-pgm)
MMOLNX772_02820(pgmB)
MLAGQEG99_00490(pgmB)
MGBVO56_02750
MGLYNCTC10194_00674(beta-pgm)
MCOUNCTC10179_00388(beta-pgm)
MPUMYPU_6350(MYPU_6350)
MSYMS53_0106(pgmB)
MSOVY93_00580
MFRMFE_05880(pgmB)
MFMMfeM64YM_0703(pgmB)
MFPMBIO_0858
MCYMCYN_0088(MCYN0088)
MCASAAW50_02480
MCKAXW82_02385
MPULBLA55_00015 BLA55_03730 BLA55_04055
MBOHCO229_00655(pgmB)
MANIDP067_01360(pgmB)
MFELJPM2_5100(pgmB)
MGALNCTC10186_00806(beta-pgm)
MCITNCTC10181_00941(beta-pgm)
MCAVNPA07_02040(pgmB)
AHKNCTC10172_00459(yvdM)
SCQSCULI_v1c04440(pgmB)
SFZSFLOR_v1c08670(pgmB)
SCLASCLARK_001715
SCHISCHIN_v1c05070(pgmB)
MGAMGA_1263(beta-pgm)
MGHMGAH_1263(beta-pgm)
MGFMGF_3581(beta-pgm)
MFDNPA10_04160(pgmB)
MBJKQ51_01494(yvdM)
XCLG4Z02_03200(pgmB)
TBMBK010_09460
TBZBK011_09160
ACITHPK19_14420(pgmB)
CFICelf_2982
BLFBLIF_0280
BBVHMPREF9228_1758(pgmB)
BBRUBbr_1691
BBRNB2258_1709
BBRSBS27_1681
GVGHMPREF0421_21248(pgmB)
GVHHMPREF9231_0274(pgmB)
ERZER308_16220(pgmB)
CYNCyan7425_3918
CAUCaur_2018
CHLChy400_2177
CAGCagg_2263
ATMANT_24950(pgmB)
KBSEPA93_19080(pgmB)
PMETG4Y79_03755(pgmB)
DPDDeipe_3657
OBTOPIT5_00585
TAERGT409_01490(pgmB)
TBETrebr_0192 Trebr_0426
TRIDYE50_08885(pgmB)
TPAVHRQ91_10780(pgmB)
SSMSpirs_3639
STASTHERM_c15310
STQSpith_1564
SFCSpiaf_0244 Spiaf_1196
SPEREW093_11970(pgmB)
OCKEXM22_00870(pgmB)
SGPSpiGrapes_1452
SCCSpico_1537
SCDSpica_0831
BHCJFL75_12395(pgmB)
CSOMMKD34_09945(pgmB)
LGOJCM16774_1900(pgmB)
STRSterm_1531
PPIOCE91St28_11130
ASHAL1_02550
ASENNQ519_13340(pgmB)
TTZFHG85_06690(pgmB)
ASXCDL62_11415(pgmB)
ALKQM9189_10425(pgmB)
MBASALGA_3012
CPICpin_5088
CHIHGWR21_30750(pgmB)
CFILMYF79_14590(pgmB)
CHFKTO58_10860(pgmB)
ARACE0W69_017635(pgmB)
HHYHalhy_6132
PEPAQ505_23765
PCMAY601_3657
PSTYBFS30_12475
PEJFYC62_09360(pgmB)
PEKFFJ24_025215(pgmB)
PROEH9L23_25635(pgmB)
PEXIZT61_09910(pgmB)
PMUOLOK61_20285(pgmB)
PRKH9N25_23480(pgmB)
PGJQG516_17355(pgmB)
SHTKO02_04260
SPHNBV902_08880
SMIZ4412673_03583(yvdM)
SPHZE3D81_08055(pgmB)
SPHEGFH32_01000(pgmB)
SPDRG6053_21870(pgmB)
SDJNCTC13534_05042(yvdM)
STHANCTC11429_03003(yvdM)
SMUII6J00_23980(pgmB)
SSIYJVX97_23975(pgmB)
SFAEMUK51_14640(pgmB)
SCNSolca_0433 Solca_2321
MUPA0256_21100
MUCMuYL_3695
MGOTMgSA37_01540(yvdM)
MUHHYN43_016665(pgmB)
MGINFRZ54_15185(pgmB)
MGKFSB76_20770(pgmB)
MRUBDEO27_017700(pgmB)
MGOSDIU38_017495(pgmB)
MMABHQ865_07720(pgmB)
MGIKGO620_003330(pgmB)
MJJPQO05_20785(pgmB)
SBXCA265_24650
SLISlin_2877
SRDSD10_15130
SMONAWR27_08005
SPIRCWM47_01055(pgmB)
SPIKEXU85_19945(pgmB)
SPIBG8759_26140(pgmB)
STAEHNV11_08920(pgmB)
SRHOHH216_16495(pgmB)
SOQLQ777_15955(pgmB)
SFOLH3H32_05765(pgmB)
PSEZHME7025_01473(pgmB)
AANHG9X63_10080(pgmB)
ALENG9X62_10220(pgmB)
CHRWKA713_04160(pgmB)
DFEDfer_2757
DFQNFI81_24725(pgmB)
DCNMUK70_29200(pgmB)
LBYLbys_0589
RSIRunsl_3752
RUNDR864_07060(pgmB)
RUPDTQ70_14660(pgmB)
EOLEmtol_4039
FAEFAES_3354
FIBA6C57_18520
ALSDJ013_02950(pgmB)
MAQALAG90_01035(pgmB)
HYDPK28_01445
HYEAM218_14590
HRSHER32_10745(pgmB)
RUFTH63_08855
RTIDC20_20550
RUDTH61_16510
NIBGU926_04085(pgmB)
ADDHUW48_19745(pgmB)
ASWUHUW51_23715(pgmB)
FPFDCC35_10455(pgmB)
CHKD4L85_26100(pgmB)
GFOGFO_2135(pgmB)
GRLLPB144_01620
GFLGRFL_0195
GRSC7S20_17955(pgmB)
FPSZAMR72_12175
FJOFjoh_1402
FJGBB050_01215(yvdM_1)
FBRFBFL15_2384
FINKQS_01085
FGLEM308_02230
FFAFFWV33_01970
FATDVK85_07755(pgmB)
FKIFK004_07420
FPALHYN49_05750(pgmB)
FMGHYN48_05465(pgmB)
FALBHYN59_06485(pgmB)
FCRHYN56_07260(pgmB)
FSEDI487_04010(pgmB)
FSNGS03_00960(yvdM)
FNKE1750_08945(pgmB)
FAKFUA48_01900(pgmB)
FFLHYN86_06485(pgmB)
FENJ0383_08910(pgmB)
FSDLXD69_07965(pgmB)
FLOK1I41_01950(pgmB)
FCCLOS86_12590(pgmB)
FCBLOS89_01315(pgmB)
FPBNLJ00_07365(pgmB)
FAZM0M57_09050(pgmB)
FBIL0669_07215(pgmB)
FCSTRV642_1399(ycjU)
FAOSHINM13_08370(pgmB2)
FANGENT5_08000(pgmB2)
FPLUNLG42_06720(pgmB)
FHUM0M44_07250(pgmB)
FKEMG292_04545(pgmB)
FPECQ1W71_19275(pgmB)
COCCoch_0670
CCMCcan_22400 Ccan_22970
COLAM608_06970
CHGAXF12_02695
CAPNCBG49_02905(pgmB)
CLKCGC53_06045(pgmB)
CSPUCGC55_06880(pgmB)
CCYNCGC48_06305(pgmB)
CAPHCGC49_05985(pgmB)
CSTOCGC58_06045(pgmB)
CAPQCGC52_05735(pgmB)
CAPFFOC45_00050(pgmB)
CAPOHW278_04735(pgmB)
RBIRB2501_08595
ZPRZPR_2819
CATCA2559_05080
FBCFB2170_08174
MARMYQ22_05965
MARTBTR34_06285
MARBCJ263_10405(pgmB)
MAREEJ994_15905(pgmB)
MLIONYZ99_17450(pgmB)
CAOCelal_0979
CLYCelly_2426
CLHIX49_12145
CBALM667_02760
CBATM666_02760
COMNPBN93_12180(pgmB)
KDIKrodi_1436 Krodi_2010
DOKMED134_10770
DDOI597_0923(yvdM)
DODDCS32_01745 DCS32_04750(pgmB)
LANLacal_0672
LVNBWR22_13975
LACICW733_16130(pgmB)
ZGAZOBELLIA_1250(pgmB)
ZLAQ5W13_06150(pgmB)
MRSMurru_2351
MLTVC82_2398
MUTGVT53_03185(pgmB)
MAQILDL77_14260(pgmB)
SPONHME9304_02630(pgmB)
PTQP700755_003509
NDODDD_0982(pgmB)
NOMAAT17_09320
NSDBST91_09515
NOBCW736_05995(pgmB)
NOJEJ995_04500(pgmB)
POMMED152_00370(pgmB)
POBLPB03_00365 LPB03_14750
PRNBW723_08340 BW723_16325
POLABXQ17_05055 BXQ17_13365
POACW731_04785(pgmB) CW731_05895
PHALH9I45_00020(pgmB) H9I45_13115
PLITK8354_00820 K8354_04890(pgmB)
PPECH9W90_00160 H9W90_06330(pgmB)
PBATJL193_03325(pgmB)
PCEAJ3359_16895(pgmB)
PUNNQP51_00320(pgmB) NQP51_14600
WINWPG_1772
WIJBWZ20_06920
SYISB49_09945
TENLPB136_08075
TJETJEJU_0827 TJEJU_2133(ycjU)
TFIPJJ26_03405
LUTLupro_07225 Lupro_12210
LULLPB138_06350
WFUAXE80_11080
FOPFNB79_06025(pgmB)
SALTAO058_10150
SMISLDL76_16565(pgmB)
SEONBWZ22_09255
AALGAREALGSMS7_00778(yvdM)
OLLCW732_01000(pgmB)
OAQDZC78_08400(pgmB)
FEKC1H87_19160(pgmB)
TAJC1A40_01850(pgmB)
AUEC5O00_11205(pgmB)
KOSKORDIASMS9_00830(yvdM)
KANIMCC3317_31710(yvdM)
MARFCJ739_2457
AQBD1818_22965(pgmB)
AQAD1815_09275(pgmB)
AQDD1816_00120(pgmB)
EMARD1013_18335(pgmB)
MUREQY75_11310(pgmB)
PSYNE9099_09015(pgmB)
AFLAFHG64_04525(pgmB)
ANPFK178_01290(pgmB)
OCIFEZ18_00395(pgmB)
MESQC7H62_0732
GAAHX109_04275(pgmB)
CAGGHYG79_10410(pgmB)
LPALLDL79_10150(pgmB)
SINHLS482_13840(pgmB)
ASAGFGM00_00365(pgmB)
FLGLV716_00915(pgmB)
FLBLV704_01630(pgmB)
SABUMBM09_14925(pgmB)
ZSPMQE36_07250(pgmB)
FBEFF125_17515(pgmB)
FBMMQE35_05740(pgmB)
SAHNJRG66_00400(pgmB)
ALUTO5O44_03530(pgmB)
LUYQZH61_01020(pgmB)
AESTRBH94_11815(pgmB)
MANGRBH95_15540(pgmB)
CHRJCHRYMOREF3P_1839
EBVF0358_02695(pgmB)
EFALFH779_01405(pgmB)
ESTEHNV03_13465(pgmB)
FBOJ9309_06655(pgmB)
OHOOweho_1332
CHYDH4K34_07215(pgmB)
BBAUAEM51_14045
TTATheth_1551
TFEJYK00_05605(pgmB)
FPEFerpe_1598
FRRIB67_03610
PMOPmob_0141
OCSOF820_09480(pgmB)
KOLKole_1039
 » show all
Reference
1
  Authors
Ben-Zvi, R. and Schramm, M.
  Title
A phosphoglucomutase specific for beta-glucose 1-phosphate.
  Journal
J Biol Chem 236:2186-2189 (1961)
Reference
2
  Authors
Ray, W.J., Jr. and Peck, E.J., Jr.
  Title
Phosphomutases.
  Journal
In: Boyer, P.D. (Ed.), The Enzymes, 3rd ed., vol. 6, 1972, p. 407-477.
Reference
3  [PMID:12637673]
  Authors
Lahiri SD, Zhang G, Dunaway-Mariano D, Allen KN.
  Title
The pentacovalent phosphorus intermediate of a phosphoryl transfer reaction.
  Journal
Science 299:2067-71 (2003)
DOI:10.1126/science.1082710
  Sequence
[lla:L0001]
Reference
4  [PMID:16784233]
  Authors
Dai J, Wang L, Allen KN, Radstrom P, Dunaway-Mariano D
  Title
Conformational cycling in beta-phosphoglucomutase catalysis: reorientation of the beta-D-glucose 1,6-(Bis)phosphate intermediate.
  Journal
Biochemistry 45:7818-24 (2006)
DOI:10.1021/bi060136v
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 5.4.2.6
IUBMB Enzyme Nomenclature: 5.4.2.6
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 5.4.2.6
BRENDA, the Enzyme Database: 5.4.2.6
CAS: 68651-99-0

DBGET integrated database retrieval system