KEGG   ENZYME: 1.13.11.27
Entry
EC 1.13.11.27               Enzyme                                 

Name
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase;
p-hydroxyphenylpyruvic hydroxylase;
p-hydroxyphenylpyruvate hydroxylase;
p-hydroxyphenylpyruvate oxidase;
p-hydroxyphenylpyruvic oxidase;
p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase;
p-hydroxyphenylpyruvic acid hydroxylase;
4-hydroxyphenylpyruvic acid dioxygenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on single donors with incorporation of molecular oxygen (oxygenases);
With incorporation of two atoms of oxygen
Sysname
4-hydroxyphenylpyruvate:oxygen oxidoreductase (hydroxylating, decarboxylating)
Reaction(IUBMB)
4-hydroxyphenylpyruvate + O2 = homogentisate + CO2 [RN:R02521]
Reaction(KEGG)
R02521;
(other) R01372
Substrate
4-hydroxyphenylpyruvate [CPD:C01179];
O2 [CPD:C00007]
Product
homogentisate [CPD:C00544];
CO2 [CPD:C00011]
Comment
The Pseudomonas enzyme contains one Fe3+ per mole of enzyme; the enzymes from other sources may contain essential iron or copper.
History
EC 1.13.11.27 created 1961 as EC 1.99.1.14, transferred 1965 to EC 1.14.2.2, transferred 1972 to EC 1.13.11.27
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec00350  Tyrosine metabolism
ec00360  Phenylalanine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00457  4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
Genes
HSA: 3242(HPD)
PTR: 473296(HPD)
PPS: 100984549(HPD)
PON: 100433819(HPD)
NLE: 100584366(HPD)
MCC: 700940(HPD)
MCF: 102132519(HPD)
CSAB: 103239295(HPD)
CATY: 105591087(HPD)
PANU: 101025326(HPD)
RRO: 104666286(HPD)
RBB: 108523389(HPD)
TFN: 117089264(HPD)
PTEH: 113219533(HPD)
CJC: 100398975(HPD)
SBQ: 101042602(HPD)
MMUR: 105880901(HPD)
MMU: 15445(Hpd)
MCAL: 110294032(Hpd)
MPAH: 110312930(Hpd)
RNO: 29531(Hpd)
MCOC: 116070902(Hpd)
MUN: 110545335(Hpd)
CGE: 100768220(Hpd)
PLEU: 114704544(Hpd)
NGI: 103739062(Hpd)
HGL: 101703926(Hpd)
CCAN: 109686391(Hpd)
OCU: 100347363(HPD)
TUP: 102486848(HPD)
CFA: 610778(HPD)
VVP: 112935237(HPD)
VLG: 121475439(HPD)
AML: 100467540(HPD)
UMR: 103661159(HPD)
UAH: 113266938(HPD)
ORO: 101370185(HPD)
ELK: 111156374
MPUF: 101682476(HPD)
EJU: 114219193(HPD)
MLX: 118018433(HPD)
FCA: 101093465(HPD)
PYU: 121010359(HPD)
PTG: 102971868(HPD)
PPAD: 109277697(HPD)
AJU: 106967552(HPD)
HHV: 120234267(HPD)
BTA: 516058(HPD)
BOM: 102273355(HPD)
BIU: 109571432(HPD)
BBUB: 102400700(HPD)
CHX: 102170080(HPD)
OAS: 101122814(HPD)
ODA: 120871052(HPD)
CCAD: 122423883(HPD)
SSC: 397443(HPD)
CFR: 102521131(HPD)
CBAI: 105080706(HPD)
CDK: 105102518(HPD)
BACU: 103009275(HPD)
LVE: 103077412(HPD)
OOR: 101278668(HPD)
DLE: 111186944(HPD)
PCAD: 102973636(HPD)
ECB: 100059853(HPD)
EPZ: 103541298(HPD)
EAI: 106842300(HPD)
MYB: 102255811(HPD)
MYD: 102773445(HPD)
MMYO: 118678512(HPD)
MNA: 107541846(HPD)
HAI: 109386022(HPD)
DRO: 112310645(HPD)
SHON: 118991065(HPD)
AJM: 119060752(HPD)
MMF: 118639806(HPD)
PALE: 102878890(HPD)
PGIG: 120616067(HPD)
RAY: 107515235(HPD)
MJV: 108390394(HPD)
TOD: 119245022(HPD)
LAV: 100668207(HPD)
TMU: 101349909
MDO: 100021685(HPD)
SHR: 100928353(HPD)
PCW: 110196869(HPD)
OAA: 100074573(HPD)
GGA: 416852(HPD)
PCOC: 116228323(HPD)
MGP: 100544827(HPD)
CJO: 107321276(HPD)
NMEL: 110406584(HPD)
APLA: 101803264(HPD)
ACYG: 106031135(HPD)
TGU: 100224777(HPD)
LSR: 110471749(HPD)
SCAN: 103818160(HPD)
PMOA: 120509727(HPD)
GFR: 102045578(HPD)
FAB: 101812453(HPD)
PHI: 102100969(HPD)
PMAJ: 107211666(HPD)
CCAE: 111936398(HPD)
CCW: 104688693(HPD)
ETL: 114054980(HPD)
FPG: 101918462(HPD)
FCH: 102055068(HPD)
CLV: 102083763(HPD)
EGZ: 104122722(HPD)
NNI: 104020778(HPD)
ACUN: 113485969(HPD)
PADL: 103914563(HPD)
AAM: 106495667(HPD)
NPD: 112949390(HPD)
ASN: 102378172(HPD)
AMJ: 102571840(HPD)
CPOO: 109312633(HPD)
GGN: 109290590(HPD)
PSS: 102445567(HPD)
CMY: 102934914(HPD)
CPIC: 101937926(HPD)
TST: 117888087(HPD)
CABI: 116836729(HPD)
ACS: 100557716(hpd)
PVT: 110083879(HPD)
PBI: 103060767(HPD)
PMUR: 107287005(HPD)
TSR: 106554793(HPD)
PGUT: 117672221(HPD)
PMUA: 114586755(HPD)
ZVI: 118076275(HPD)
GJA: 107115904(HPD)
XLA: 398893(hpd-like.2.L) 495029(hpd.L)
XTR: 594976(hpd) 779829(hpd)
NPR: 108787557(HPD) 108789435
DRE: 394142(hpda) 445287(hpdb)
SGH: 107550569 107563419(hpd)
ELY: 117246217(hpda) 117251936(hpdb)
PLEP: 121944623(hpdb) 121952701(hpda)
SLUC: 116058128(hpda) 116062318(hpdb)
ECRA: 117955506(hpda)
GAT: 120822798(hpda) 120831230(hpdb)
MSAM: 119892439(hpdb) 119895910(hpda)
CUD: 121510494(hpdb) 121518759(hpda)
OAU: 116316771(hpda) 116324261(hpdb)
OML: 112142177 112148495(hpdb)
CTUL: 119784950(hpdb) 119785582(hpda)
KMR: 108233790(hpda) 108236436(hpdb)
POV: 109628734 109641094(hpd)
XGL: 120802416(hpda) 120805509(hpdb)
SFM: 108921319 108921966(hpd)
PKI: 111839213(hpd) 111854759
AANG: 118206996 118236130(hpda)
LOC: 102682201(hpd) 102689144
PSPA: 121297232(hpdb) 121308564(hpda)
LCM: 102363453(HPD) 102364955
CMK: 103180495(hpd)
RTP: 109917813(hpd)
BFO: 118426065
BBEL: 109467640
SPU: 594130
APLC: 110987059
DME: Dmel_CG11796(Hpd)
DER: 6546071
DSE: 6616307
DSI: Dsimw501_GD12185(Dsim_GD12185)
DAN: 6506766
DSR: 110184665
DPE: 6601793
DMN: 108151788
DWI: 6646374
DGR: 6556882
DAZ: 108613498
DNV: 108650848
DHE: 111596657
DVI: 6624671
CCAT: 101450473
MDE: 101891309
LCQ: 111686074
ACOZ: 120947351
AARA: 120898154
AAG: 5564745
CPII: 120412761
AME: 725400
ACER: 107998246
BIM: 100750043
BBIF: 117207273
BTER: 100646582
CCAL: 108625363
OBB: 114873195
MGEN: 117218135
NMEA: 116433929
CGIG: 122398610
SOC: 105199245
MPHA: 105838820
AEC: 105144280
ACEP: 105619292
PBAR: 105433103
VEM: 105561361
HST: 105183352
DQU: 106748684
CFO: 105251359
FEX: 115242298
LHU: 105673187
PGC: 109857600
OBO: 105275965
PCF: 106786382
NVI: 100116430
CSOL: 105366228
MDL: 103579619
CCIN: 107269185
TCA: 662658
DPA: 109536562
ATD: 109594483
AGB: 108908721
LDC: 111518203
NVL: 108564730
APLN: 108734260
BTAB: 109044557
CLEC: 106661584
HHAL: 106692808
NLU: 111064377
ZNE: 110836790
CSEC: 111872497
DMK: 116927996
PVM: 113815686
HAME: 121864975
EAF: 111705002
DSV: 119452909
RSAN: 119400418
RMP: 119179585
VDE: 111247332
VJA: 111269755
TUT: 107366066
DPTE: 113794395
CSCU: 111621895
PTEP: 107437501
SDM: 118187141
CEL: CELE_C31H2.4(C31H2.4) CELE_T21C12.2(hpd-1)
CBR: CBG14622 CBG18361(Cbr-hpd-1)
BMY: BM_BM2502(Bm2502)
TSP: Tsp_06542
PCAN: 112563140
BGT: 106065939
GAE: 121368114
CRG: 105327112
MYI: 110465438
PMAX: 117333158
OBI: 106875773
LAK: 106176239
NVE: 5519563
AMIL: 114957981
PDAM: 113666259
DGT: 114538229
HMG: 100200033
ATH: AT1G06570(PDS1)
ALY: 9325674
CRB: 17897150
THJ: 104815838
CPAP: 110815058
CIT: 102618830
PVY: 116114947
TCC: 18612224
GRA: 105789489
GAB: 108473869
DZI: 111283332
GMX: 100101901(HPPD)
VRA: 106765342
VAR: 108336221
CCAJ: 109792026
APRC: 113874106
CAM: 101503806
LJA: Lj0g3v0141879.1(Lj0g3v0141879.1)
AIP: 107606483
LANG: 109341624
FVE: 101313724
RCN: 112186104
PPER: 18782301
PMUM: 103328928
PAVI: 110765934
PDUL: 117621220
PXB: 103965776
ZJU: 107416589
MNT: 21403816
CSV: 101215051
CMO: 103504117
BHJ: 120086386
MCHA: 111005813
RCU: 8277794
JCU: 105642358
HBR: 110663468
MESC: 110609376
POP: 7480718
PEU: 105126902
PALZ: 118049244
JRE: 109019209
QLO: 115955235
TWL: 119981763
VVI: 100248785
VRI: 117926996
CANN: 107870882
NSY: 104220829
NTO: 104084945
NAU: 109229615
INI: 109192540
ITR: 115997581
SIND: 105178724
OEU: 111412284
EGT: 105951935
DCR: 108227785
CSIN: 114263381
SOE: 110803794
NNU: 104609470
MING: 122094396
NCOL: 116267668
OSA: 4328425
DOSA: Os02t0168100-01(Os02g0168100)
OBR: 102717871
ZMA: 103633803 606444(hppd1)
PHAI: 112874603
PDA: 103722365
EGU: 105035707
MUS: 103999505
DCT: 110105462
PEQ: 110037250
ATR: 18443154
PIC: PICST_46345(HPD1)
CAL: CAALFM_C206350CA(CaO19.5499)
NCR: NCU01830 NCU06024(qa-4)
NTE: NEUTE1DRAFT139743(NEUTE1DRAFT_139743) NEUTE1DRAFT45973(NEUTE1DRAFT_45973)
ANG: ANI_1_1220184(An04g08090) ANI_1_1304084(An09g03290) ANI_1_1596184(An04g01280) ANI_1_1880074(An08g03840) ANI_1_230064(An07g01900) ANI_1_310094(An11g02200)
DDI: DDB_G0277511(hpd)
DFA: DFA_03045(hpdl-2) DFA_03975(hpd)
FCY: FRACYDRAFT_291520(HPPD)
TPS: THAPSDRAFT_32153(HDP1)
NGD: NGA_0047602(HPD)
KPN: KPN_02130
KPU: KP1_3225
KPP: A79E_2114
KPJ: N559_2159
KPX: PMK1_04494(hpd)
KPNU: LI86_10730
KPNK: BN49_3235
KVA: Kvar_2145
KPE: KPK_2193
KOX: KOX_22735
KOE: A225_3424
EAE: EAE_17180
EAR: CCG30455
RTG: NCTC13098_03101(hpd)
REE: electrica_02127(lly)
KIE: NCTC12125_01190(hpd)
EBF: D782_1974
SMAR: SM39_2613
SRL: SOD_c23580(vllY)
SPLY: Q5A_013030(lly)
SERF: L085_12775
DFN: CVE23_22490(hppD)
DDQ: DDI_4297
DAQ: DAQ1742_04448(hpd)
DIC: Dpoa569_003897(hppD)
EAM: EAMY_2050
EAY: EAM_1992
ETA: ETA_15010
EPY: EpC_15770
PAM: PANA_3342(vllY)
PAJ: PAJ_2587(vllY)
XPO: XPG1_1939(hpd)
XCC: XCC0436
XCB: XC_0450
XCA: xcc-b100_0470(hpd)
XCP: XCR_4073(hppD)
XCV: XCV0482
XAX: XACM_0445
XAC: XAC0452
XOM: XOO3846(XOO3846)
XOO: XOO4071
XOP: PXO_04216(hppD)
XOR: XOC_0499(hppD)
XAL: XALC_2738
XPH: XppCFBP6546_09500(hppD)
XVA: C7V42_02290(hppD)
XHY: FZ025_11425(hppD)
XCZ: EBN15_02125(hppD)
XTH: G4Q83_16990(hppD)
SML: Smlt4330
SMT: Smal_3739
SMZ: SMD_3924
SACZ: AOT14_32760(hpd)
STEN: CCR98_19245(hppD)
STEM: CLM74_19615(hppD)
STES: MG068_19355(hppD)
SINC: DAIF1_38690(hpd)
SPAQ: STNY_R39270(hppD)
PSUW: WQ53_10845
PSD: DSC_15675
PMEX: H4W19_16125(hppD)
LAB: LA76x_1017(hppD)
LAQ: GLA29479_2135(hppD)
LCP: LC55x_4437(hppD)
LGU: LG3211_4241(hppD)
LEZ: GLE_4305(hppD)
LEM: LEN_0910(hpd)
LYT: DWG18_00130(hppD)
LUE: DCD74_08675(hppD)
LYJ: FKV23_14070(hppD)
LSOL: GOY17_03205(hppD)
LSX: H8B22_04420(hppD)
LARE: HIV01_010620(hppD)
LUM: CNR27_15075(hppD)
LUS: E5843_03260(hppD)
LUG: FPZ22_09055(hppD)
THES: FHQ07_06785(hppD)
THEH: G7079_12865(hppD)
TCN: H9L16_07280(hppD)
TBV: H9L17_07170(hppD)
XBC: ELE36_16705(hppD)
RGL: CS053_15690(hppD)
DYE: EO087_06465(hppD)
DCS: ISN74_16085(hppD)
DKO: I596_872
LPY: FIV34_04220(hppD)
XBA: C7S18_14295(hppD)
RBD: ALSL_0698
VCH: VC_1344
VCS: MS6_1122
VCE: Vch1786_I0846(hppD)
VCI: O3Y_06255
VCO: VC0395_A0960(hppD)
VCR: VC395_1463(hppD)
VCM: VCM66_1299(hppD)
VCX: VAA049_1454(hppD)
VCZ: VAB027_2022(hppD)
VVU: VV1_2768(hppD)
VVY: VV1495
VPA: VP1349
VPB: VPBB_1271
VAG: N646_0383
VDB: AL552_14940(hppD)
VHR: AL538_01665(hppD)
VSP: VS_II1521
VNI: VIBNI_A1596(hpd)
VAN: VAA_01791
VAU: VANGNB10_cI1325c(hppD)
VEU: IXK98_15165(hppD)
VMI: AL543_16075(hppD)
VSC: VSVS12_01565(hppD)
VQI: CCZ37_06620(hppD)
VTA: A0588(vllY)
VAF: D1115_07695(hppD)
VNL: D3H41_06670(hppD)
VCC: FAZ90_18125(hppD)
VAQ: FIV01_06530(hpd1) FIV01_07825(hpd2)
VKA: BTD91_17225(hppD)
PPR: PBPRB1180(BPP3767)
PGH: FH974_18300(hppD)
GHO: AL542_00430(hppD)
SALY: E8E00_15590(hppD)
SKS: FCN78_14590(hppD)
SCOT: HBA18_15480(hppD)
PAE: PA0242 PA0865(hpd)
PAEV: N297_248 N297_893(hppD)
PAEI: N296_248 N296_893(hppD)
PAEC: M802_247 M802_889(hppD)
PAEO: M801_248 M801_893(hppD)
PMY: Pmen_1696
PPSE: BN5_1532(hpd)
PCQ: PcP3B5_12960(hpd_1) PcP3B5_36170(hpd_2)
PPU: PP_2554(quiC) PP_3433(hpd)
PPUN: PP4_28470(hpd) PP4_33440
PFL: PFL_3387(hppD) PFL_5385
PPRC: PFLCHA0_c34170(hpd) PFLCHA0_c53570(vllY)
PMAN: OU5_0193(hpd) OU5_4275
PEN: PSEEN2014 PSEEN3054(hpd)
PSA: PST_0200 PST_0869(hpd)
PKC: PKB_2857 PKB_4440(hpd)
PKH: JLK41_08865(hppD)
PMAO: PMYSY11_1904(hpd) PMYSY11_2176(quiC)
PDW: BV82_0035 BV82_2043(hppD)
PCAM: HNE05_05155(hppD)
AVN: Avin_34750(hppD) Avin_38100(hppD) Avin_50170(hppD)
AVL: AvCA_34750(hppD) AvCA_38100(hppD2) AvCA_50170(hppD3)
AVD: AvCA6_34750(hppD) AvCA6_38100(hppD2) AvCA6_50170(hppD3)
ACX: Achr_12130(hppD) Achr_13670(hppD) Achr_27440(hppD3)
PAGR: E2H98_07175(hppD)
PALI: A3K91_1205
PSYC: DABAL43B_1838(hppD)
PSYA: AOT82_325
PSYY: DLE54_05255(hppD)
PSYP: E5677_07390(hppD)
ACB: A1S_3418
ABM: ABSDF3597(hpd)
ABY: ABAYE0064(hpd)
ABN: AB57_3871
ABB: ABBFA_00062(hpd)
ABX: ABK1_3667
ABZ: ABZJ_03804(hppD)
ABD: ABTW07_3820(hppD)
ABAD: ABD1_33190(hpd)
ABAZ: P795_0310
ABAU: IX87_14120
ABAA: IX88_01875
ACC: BDGL_002886(hpd)
ASEI: I8T81_00330(hppD)
ARJ: DOM24_06535(hppD)
AGU: AS4_32480(hpd)
ADS: FPL17_06455(hppD)
ATN: FM020_01850(hppD)
AWG: GFH30_06775(hppD)
MCT: MCR_1012(hppD)
MCS: DR90_883
SON: SO_1962(hppD)
SDN: Sden_2163
SFR: Sfri_2327
SAZ: Sama_1568
SBL: Sbal_2616
SLO: Shew_2155
SSE: Ssed_2687
SPL: Spea_1873
SWD: Swoo_1932
SWP: swp_2871
SVO: SVI_2617(melA)
SHF: CEQ32_06425(hppD)
SPSW: Sps_01431
SBJ: CF168_08500(hppD)
SMAV: CFF01_08480(hppD)
SHEW: CKQ84_17250(hppD)
SLJ: EGC82_09520(hppD)
SMAI: EXU30_18655(hppD)
SPOL: FH971_11620(hppD)
SBK: SHEWBE_3086(melA)
SKH: STH12_01224(lly)
SAES: HBH39_07855(hppD)
SLIT: JQC75_07750(hppD)
SCAA: TUM17387_23060(hppD)
ILO: IL0722
IPI: CEW91_07070(hppD)
IDI: CWC33_12530(hppD)
IDT: C5610_05215(hppD)
IAB: K5X84_06850(hppD)
CPS: CPS_3484(hppD)
COLA: DBO93_04045(hppD)
COV: EKO29_16270(hppD)
CBER: B5D82_02400(hppD)
LSD: EMK97_04735(hppD)
THT: E2K93_08845(hppD)
THAP: FNC98_05590(hppD)
PHA: PSHAa2168(melA)
PTN: PTRA_a2623(hppD)
PSM: PSM_A0972(melA)
PSEO: OM33_08090
PPIS: B1L02_03005(hppD)
PEA: PESP_a2772(hppD)
PSPO: PSPO_a1123(hppD)
PART: PARC_a2893(hppD)
PTU: PTUN_a3056(hppD)
PNG: PNIG_a2819(hppD)
PTD: PTET_a1099(hppD)
PSEN: PNC201_13955(lly)
PDJ: D0907_11240(hppD)
PAGA: PAGA_a1154(hppD)
PMAA: CPA52_04445(hppD)
PXI: J5O05_13505(hppD)
PVB: J5X90_11275(hppD)
PSYM: J1N51_06470(hppD)
AMAL: I607_07120
AMAE: I876_07415
AMAO: I634_07535
AMAD: I636_07980
AMAI: I635_07890
AMAG: I533_07430
AMAC: MASE_07045
AAUS: EP12_07920
APEL: CA267_014640(hppD)
GNI: GNIT_2800
GPS: C427_3162
CATE: C2869_05490(hppD)
SALH: HMF8227_00845(hppD)
SALM: D0Y50_05105(hppD)
SALK: FBQ74_12290(hppD)
SMAA: IT774_12075(hppD)
FBL: Fbal_2577
FES: HER31_02320(hppD)
MVS: MVIS_0131(hpd)
MYA: MORIYA_3115(hpd)
MMAA: FR932_17030(hppD)
SAGA: M5M_14900
MICC: AUP74_01031(hpd)
MII: BTJ40_00605(hppD)
MICT: FIU95_00490(hpd)
MHYD: GTQ55_17240(hppD)
HALC: EY643_07905(hppD)
KIM: G3T16_05240(hppD)
ALG: AQULUS_22210(lly)
ASIP: AQUSIP_25620(lly)
LPN: lpg2278(hpd)
LPH: LPV_2551(lly)
LPO: LPO_2357(lly)
LPM: LP6_2307(lly)
LPF: lpl2204(lly)
LPP: lpp2232(lly)
LPC: LPC_1747(hpd)
LPA: lpa_03277
LPE: lp12_2270
LLO: LLO_0602(lly)
LFA: LFA_2852(lly)
LHA: LHA_0500 LHA_1110(lly)
LOK: Loa_01829
LCD: clem_09715(lly)
LSH: CAB17_07245(hppD)
LLG: 44548918_01843(lly)
LIB: E4T55_09260(hppD)
LGT: E4T54_02365(hppD)
LJR: NCTC11533_01988(lly)
LCJ: NCTC11976_01349(lly)
LSS: NCTC12082_00029(lly)
LADL: NCTC12735_01297(lly)
TMC: LMI_2166(lly)
MMAI: sS8_0053
PSAL: PSLF89_227
NOC: Noc_1437
NHL: Nhal_1217
NWR: E3U44_17210(hppD)
RHH: E0Z06_05190(hppD)
GAI: IMCC3135_01605(hpd)
HCH: HCH_00955(hppD)
HAHE: ENC22_03960(hppD)
CSA: Csal_0292
HEL: HELO_2261(hpd)
HCO: LOKO_00080(hpd)
HBE: BEI_2086
HAF: C8233_16425(hppD)
HALK: CUU95_07510(hppD)
HVN: EI420_18755(hppD)
HCAM: I4484_09495(hppD)
KGE: TQ33_0928
KPD: CW740_05855(hppD) CW740_07150(hppD)
BSAN: CHH28_10050(hppD)
NCU: F0U83_10645(hppD)
NJP: NEJAP_2029(hppD)
AHA: AHA_2663(hppD)
ASA: ASA_2519(hppD)
AVR: B565_1518
AMED: B224_2891
ASR: WL1483_447(vllY)
ADH: CK627_12520(hppD)
ACAV: VI35_12700(hppD)
AEM: CK911_04895(hppD)
AEA: C2U39_13010(hppD)
ARV: C7N77_12340(hppD)
AES: C2U30_00870(hppD)
AEL: NCTC12917_02475(hpd)
ASIM: FE240_06240(hppD)
AALL: I6G90_07510(hppD)
OCE: GU3_14580
NZL: D0T92_08770(hppD)
NWD: H3L96_09665(hppD)
NSG: H3L94_01625(hppD)
CVI: CV_0969(hpd)
CHRO: CXB49_17420(hppD)
CHRI: DK842_12365(hppD)
CHRB: DK843_17790(hppD)
CRZ: D1345_17865(hppD)
CHRM: FYK34_00515(hppD)
IOD: EJO50_08270(hppD)
IFL: C1H71_16150(hppD)
RSC: RCFBP_10334(hpd)
RSY: RSUY_03530(hpd)
REH: H16_B1083(hpd)
RME: Rmet_4925
CGD: CR3_3640(hppD)
CPAU: EHF44_24730(hppD)
BMA: BMA2582(hppD) BMAA0848
BMAL: DM55_1367(hppD)
BMAE: DM78_3040(hppD) DM78_4003
BMAQ: DM76_1343(hppD)
BMAF: DM51_2218(hppD) DM51_4544
BMAZ: BM44_2992(hppD) BM44_4882
BMAB: BM45_195(hppD) BM45_3784
BPR: GBP346_A3971(hppD)
BPSE: BDL_2147(hppD) BDL_3571
BPSM: BBQ_44(hppD) BBQ_5860
BPSU: BBN_170(hppD) BBN_3735
BPSD: BBX_539(hppD) BBX_5409
BPK: BBK_1622(hppD) BBK_5551
BPSH: DR55_1252(hppD) DR55_5008
BPSA: BBU_2296(hppD) BBU_5778
BPSO: X996_4777 X996_865(hppD)
BUT: X994_2883(hppD) X994_4277
BOK: DM82_2953(hppD) DM82_4414
BOC: BG90_1763(hppD) BG90_6156
BMJ: BMULJ_03040(hppD)
BGP: BGL_1c02180(hpd1) BGL_2c04770(hpd1) BGL_2c14050(hpd2)
PPNO: DA70_12930
PPNM: LV28_17765
PPUL: RO07_11960
PSPU: NA29_07985
PAPI: SG18_12295
PFIB: PI93_003370(hppD)
HYF: DTO96_100901(hpd)
CABA: SBC2_33210(hpd_1) SBC2_60950 SBC2_60960(hpd_2)
CARI: FNU76_18280(hppD)
BPE: BP3040(bllY)
BPC: BPTD_3004(bllY)
BPER: BN118_3160(bllY)
BPET: B1917_0790(bllY)
BPEU: Q425_30200(bllY)
BPAR: BN117_0917(bllY)
BPA: BPP3767(bllY)
BBH: BN112_4202(bllY)
BBR: BB4213(bllY)
BBM: BN115_3895(bllY)
BBX: BBS798_3991(bllY)
BPT: Bpet0681(bllY)
BAV: BAV2894(bllY)
BHO: D560_2146(hppD)
BHM: D558_2125(hppD)
BHZ: ACR54_03961(hpd)
BTRM: SAMEA390648700570(bllY)
AXY: AXYL_00768(hppD)
AXX: ERS451415_00785(hpd)
ASW: CVS48_02570(hppD)
ACHR: C2U31_08660(hppD)
ACHB: DVB37_03275(hppD)
PUT: PT7_3692
PUS: CKA81_09825(hppD)
PUD: G9Q38_03225(hppD)
AMIM: MIM_c29840
AFQ: AFA_14315(hppD)
AAQU: D3M96_15170(hppD)
PIG: EGT29_02570(hppD)
RHG: EXZ61_10700(hppD)
AAV: Aave_4191
AJS: Ajs_0520
AAA: Acav_4061
AMON: H9L24_18135(hppD)
AANT: HUK68_01875(hppD)
VEI: Veis_2137
CTES: O987_25280
COF: FOZ74_09275(hppD)
RTA: Rta_05500
OTK: C6570_04165(hppD)
LIM: L103DPR2_00901(hpd_1) L103DPR2_01505(hpd_2)
LIH: L63ED372_01156(hpd_1) L63ED372_02913(hpd_2)
HYC: E5678_14250(hppD)
HPSE: HPF_17005(iolI) HPF_17010(hpd1) HPF_21230(hpd2)
DIH: G7047_19655(hppD)
DRG: H9K76_02685(hppD)
SIMP: C6571_09860(hppD)
MELM: C7H73_15290(hppD)
MELA: C6568_06035(hppD)
CBAB: SMCB_1924
STHM: IS481_15290(hppD)
KIA: G8A07_24620(hppD)
MPT: Mpe_A0346
METP: C1M51_10950(hppD)
JAG: GJA_3080(hppD)
JSV: CNX70_02890(hppD)
JAJ: EKL02_08320(hppD)
JAS: FJQ89_19865(hppD)
JLV: G3257_02715(hppD)
HEE: hmeg3_14230(hppD)
CFU: CFU_1560(hppD) CFU_2083(bllY)
MASS: CR152_03570(hppD)
MASZ: C9I28_26965(hppD)
MTIM: DIR46_25675(hppD)
MASY: DPH57_22305(hppD)
MALI: EYF70_27160(hppD)
MFLA: GO485_17695(hppD)
MPLI: E1742_18075(hppD)
UPV: EJN92_05285(hppD)
UPI: EJG51_008815(hppD)
NOK: FAY22_14805(hppD)
TIN: Tint_1002
THI: THI_1260(lly)
RGE: RGE_06290(hpd)
SNN: EWH46_19900(hppD)
XYK: GT347_22260(hppD)
TTW: LCC91_11065(hppD)
URU: DSM104443_03475(hpd)
UPL: DSM104440_02993(hpd)
NIV: JY500_14410(hppD)
AZO: azo1193(hppD)
AOA: dqs_1308
AZA: AZKH_p0307(hppD) AZKH_p0548(hppD)
ACOM: CEW83_16415(hppD)
AZR: CJ010_22270(hppD)
AZQ: G3580_16910(hppD)
THK: CCZ27_06665(hppD)
ZPA: C3497_09070(hppD)
ADE: Adeh_3422
MXA: MXAN_2786(hppD)
CCX: COCOR_06963(hppD)
SUR: STAUR_1462(hppD)
AVM: JQX13_01840(hppD)
SCL: sce4893(hppD1) sce5979(hppD2)
CCRO: CMC5_027270(hppD)
MLO: mll8309
MESP: C1M53_25795(hppD)
MHUA: MCHK_1618(hppD)
MJR: EB229_26060(hppD)
MERD: EB233_22635(hppD)
AMIH: CO731_05456(hpd)
RPOD: E0E05_07815(hppD)
NKI: KW403_13065(hppD)
ORM: HTY61_15085(hppD)
ATU: Atu4529
ARA: Arad_8211(hppD) Arad_8810(hppD)
AVI: Avi_5449(hppD)
RJG: CCGE525_24060(hppD)
RHT: NT26_0313(hppD)
SHZ: shn_12745
PDES: FE840_020460(hppD)
OAN: Oant_4428
OAH: DR92_3817
BJA: bll0339(bll0339) bll1053(bll1053)
BRA: BRADO5592 BRADO6961(hpd)
BBT: BBta_0570(hpd) BBta_6113
BRS: S23_04970
BRAD: BF49_0507
BRK: CWS35_07760(hppD)
BSYM: CIT39_32735(hppD)
BARH: WN72_02635(hppD) WN72_46315
BEL: BE61_04490(hppD)
RPA: RPA0005(hpd)
RPT: Rpal_0005
VGO: GJW-30_1_00406(hpd)
AZC: AZC_1454
LNE: FZC33_13395(hppD)
MET: M446_4755
MNO: Mnod_0122
MIV: C4E04_12760(hppD)
MICO: GDR74_08065(hppD)
NTD: EGO55_06560(hppD)
PHL: KKY_2355
MSC: BN69_0994
MROS: EHO51_11140(hppD)
MHEY: H2LOC_016925(hppD)
MPAR: F7D14_10400(hppD)
MTW: CQW49_05645(hppD)
HDI: HDIA_3346(hpd)
MMED: Mame_02256(hpd)
NOH: G5V57_12975(hppD)
RBM: TEF_08325
PSF: PSE_4951(hpd)
LABR: CHH27_20115(hppD)
LABT: FIU93_05350(hpd1) FIU93_13805(hpd2)
CCR: CC_2533
CAK: Caul_3653
CSE: Cseg_1156
CMB: CSW64_07290(hppD)
CFH: C1707_13370(hppD)
CAUF: CSW63_08035(hppD)
PZU: PHZ_c2833(hpd)
BVC: CEP68_05405(hppD)
BDM: EQG53_05890(hppD)
BRF: E4M01_01140(hppD)
BREV: E7T10_04110(hppD)
BMED: GYM46_05725(hppD)
BVY: NCTC9239_02914(lly)
BND: KWG56_17315(hppD)
TSV: DSM104635_00302(hpd)
SIL: SPO1426(hppD)
RUA: D1823_07240(hppD)
RUT: FIU92_05980(hpd)
JAN: Jann_3260
RDE: RD1_1830(hppD)
RLI: RLO149_c028900(hpd)
RPON: G3256_05855(hppD)
KVL: KVU_2376
KVU: EIO_0026
KRO: BVG79_00493(hppD)
PGA: PGA1_c07610(hpd)
PGL: PGA2_c07120(hpd)
PGD: Gal_02730
PHP: PhaeoP97_02430(hpd)
PPIC: PhaeoP14_00682(hpd)
PHQ: D1820_16840(hppD)
LEJ: ETW24_13530(hppD)
LAQU: R2C4_05420(hppD)
CID: P73_0152
SPSE: SULPSESMR1_01991(hpd)
SULI: C1J05_14325(hppD)
SPOT: G6548_12070(hppD)
RID: RIdsm_00846(lly) RIdsm_01953(hpd)
THAA: CFI11_14545(hppD)
ROT: FIV09_00160(lly) FIV09_06185(hpd)
MALU: KU6B_47450
TGL: HFZ77_18140(hppD)
TMD: KUV46_10570(hppD)
PDE: Pden_1664
PARU: CYR75_13810(hppD)
PAMN: pAMV3p0386
PARS: DRW48_05470(hppD)
PKD: F8A10_19150(hppD)
PSAN: HGN31_09080(hppD)
PTP: RCA23_c24580(hpd)
BOO: E2K80_05220(hppD)
PAED: G5B38_18100(hppD)
MON: G8E03_04455(hppD)
PAMO: BAR1_10510(hppD)
POZ: I0K15_12835(hppD)
THAS: C6Y53_00945(hppD)
HDH: G5B40_16505(hppD)
GAK: X907_1121
HYT: HXX25_02575(hppD)
HNE: HNE_2900(hppD)
HBA: Hbal_2664
NOV: TQ38_014175(hppD)
NOT: C7W88_15610(hppD)
NGF: FRF71_08330(hppD)
NOG: GKE62_00415(hppD)
SAL: Sala_3119
SPHK: SKP52_02030(hpd)
SPHP: LH20_01025
SMAZ: LH19_00415
SGI: SGRAN_3706(hpd)
SPHO: C3E99_13900(hppD)
SPHX: E5675_18735(hppD)
SPHU: SPPYR_3196(hpd)
SWI: Swit_3865
SPHD: HY78_04900
SPHM: G432_01410
STAX: MC45_15275
SPHI: TS85_11320
SSAN: NX02_25200
SPKC: KC8_03040
SPHF: DM480_05360(hppD)
SPHA: D3Y57_09725(hppD)
SPAU: DRN02_002785(hppD)
SLUT: H9L13_02210(hppD)
SRHI: H9L12_01520(hppD)
SLAN: GV829_13560(hppD)
SSED: H9L14_14035(hppD)
SPAP: H3Z74_06100(hppD)
SXA: FMM02_06930(hppD)
SPAI: FPZ24_09970(hppD)
SPII: G7077_07620(hppD)
SSIN: G7078_00260(hppD)
SSAU: H8M03_07605(hppD)
SARI: H5J25_07855(hppD)
SINB: SIDU_18125
SSY: SLG_06360
SPMI: K663_18541
SPHR: BSY17_2876(hppD)
SPHT: K426_21339
SHYD: CJD35_07375(hppD)
SUFL: FIL70_19855(hppD)
SBAR: H5V43_16525(hppD)
SFLA: SPHFLASMR4Y_02690(hpd)
SPHY: CHN51_07995(hppD)
BLAS: BSY18_1045(hppD)
RDI: CMV14_23165(hppD)
SPZR: G5C33_10430(hppD)
PALG: HFP57_14675(hppD)
PARJ: J4G78_09740(hppD)
PHAO: HF685_12265(hppD)
SMIC: SmB9_13690
SPHS: ETR14_23395(hppD)
SAND: H3309_10235(hppD)
ALB: AEB_P2189
ALH: G6N82_10515(hppD)
AAY: WYH_00468(hpd)
ANH: A6F65_01044(hpd)
ADO: A6F68_00908(hpd)
EFV: CHH26_08075(hppD)
ELI: ELI_06415
ERK: CD351_04345(hppD)
ERR: DVR09_10060(hppD)
ERF: FIU90_04520(hpd)
EMV: HQR01_09770(hppD)
PHZ: CHX26_04400(hppD)
POT: E2E27_01135(hppD)
ALI: AZOLI_p40392(hpd)
AZM: DM194_22365(hppD)
AZZ: DEW08_19700(hppD)
NAO: Y958_12210(hppD)
SKT: IGS68_17900(hppD)
RCE: RC1_3343(hppD)
TMO: TMO_c0718(vllY)
HTQ: FRZ44_12680(hppD)
HADH: FRZ61_12820(hppD)
THAC: CSC3H3_21710(hppD)
ECOG: FIV45_04390(hppD)
MAI: MICA_268(hppD)
MAN: A11S_266
BBA: Bd3543
BBAT: Bdt_3450
BBW: BDW_13070
BBAC: EP01_02910
BEX: A11Q_2251
BDQ: CIK05_14675(hppD)
BMX: BMS_1999
BAN: BA_0240(hppD)
BAR: GBAA_0240(hppD)
BAT: BAS0226
BAH: BAMEG_0269(hppD)
BAI: BAA_0267(hppD)
BANT: A16_02570
BANR: A16R_02580
BANS: BAPAT_0227
BANV: DJ46_4646(hppD)
BCE: BC0252
BCA: BCE_0260(hppD)
BCZ: BCE33L0215(hppD)
BCR: BCAH187_A0274(hppD)
BCB: BCB4264_A0255(hppD)
BCU: BCAH820_0253(hppD)
BCG: BCG9842_B5070(hppD)
BCQ: BCQ_0256(hppD)
BCX: BCA_0278(hppD)
BAL: BACI_c02700(hppD)
BNC: BCN_0231
BCF: bcf_01345
BCER: BCK_06715
BTK: BT9727_0213(hppD)
BTL: BALH_0225(hppD)
BTB: BMB171_C0214(hppD)
BTT: HD73_0218
BTHI: BTK_01190
BTC: CT43_CH0213(hppD)
BTM: MC28_4929
BTG: BTB_c02550(hpd)
BTI: BTG_19790
BTW: BF38_1489(hppD)
BWW: bwei_5503(hppD)
BMYO: BG05_248(hppD)
BMYC: DJ92_2834(hppD)
BWD: CT694_01330(hppD)
BMOB: MLA2C4_01355(hppD)
BDA: FSZ17_10740(hppD) FSZ17_12095(hppD)
PBUT: DTO10_18000(hppD)
AIA: AWH56_021130(hppD)
BVQ: FHE72_02680(hppD)
RMF: D5E69_02610(hppD)
BAGR: BA6348_09370(hppD)
BRW: GOP56_12520(hppD)
BCHS: JNE38_22795(hppD)
PALB: EJC50_17025(hppD)
PRZ: GZH47_31205(hppD)
PLYC: GXP70_13695(hppD)
ATHE: K3F53_01005(hppD)
AFX: JZ786_09365(hppD)
TAB: CIG75_03365(hppD) CIG75_16375(hppD)
JEO: JMA_35960
LFB: C1X05_11870(hppD)
TVU: AB849_008925(hppD)
KPUL: GXN76_03380(hppD)
KEB: GXN75_12250(hppD)
PABS: JIR001_21830(hppD)
MSIM: MSIM_48620
MVQ: MYVA_1534
MMAG: MMAD_03570
MARZ: MARA_04450
MGAD: MGAD_12820
MAUB: MAUB_05740
MPHU: MPHO_06980
MMUC: C1S78_014850(hppD)
MBOK: MBOE_42680
MAB: MAB_0893
CGL: Cgl0422(Cgl0422)
CGB: cg0502
CGU: WA5_0407
CGT: cgR_0493
CGM: cgp_0502(qsuB)
CGJ: AR0_02660
CEF: CE0441
CAMG: CAMM_03385
CSUR: N24_0561
NFA: NFA_50810
NFR: ERS450000_04810(hpd)
NCY: NOCYR_4865(hpd)
NNO: NONO_c68950(hpd)
NTP: CRH09_36420(hppD)
NOZ: DMB37_03880(hppD) DMB37_17020(hppD)
NOD: FOH10_00595(hppD)
NAH: F5544_40755(hppD)
NAD: NCTC11293_06462(hpd)
NIE: KV110_37405(hppD)
RER: RER_38070 RER_50610(hpd)
ROP: ROP_10840 ROP_17120(hpd) ROP_27660(hpd) ROP_51350(hpd)
REQ: REQ_44720
RFA: A3L23_02248(hpd) A3L23_03715(lly)
RHS: A3Q41_01134(hpd) A3Q41_04525(lly)
RRT: 4535765_03804(hpd) 4535765_04512(hpd1)
RCR: NCTC10994_02905(hpd1)
GOR: KTR9_3200
GOM: D7316_05045(lly)
SCO: SCO2927(SCE19A.27c)
SALB: XNR_1801
SGR: SGR_4612
SGB: WQO_12465
SCT: SCAT_1957(hpd)
SFA: Sfla_3969
SBH: SBI_06653
SVE: SVEN_2684
SALS: SLNWT_2471
STRP: F750_2753
SFI: SFUL_2523
SALU: DC74_3369
SALL: SAZ_17930
SLV: SLIV_23060(hpd)
SGU: SGLAU_13255(hpd)
STRE: GZL_05532
SLD: T261_5189
STRM: M444_13875
SPRI: SPRI_4623
SRW: TUE45_03520(hpd)
SLE: sle_11660(sle_11660) sle_43450(sle_43450)
SRN: A4G23_01947(hpd)
SKY: D0C37_10770(hppD)
SALW: CP975_13190(hppD) CP975_32340(hppD)
SNR: SNOUR_25855(hpd)
STRD: NI25_24125
SLAU: SLA_2658
SALJ: SMD11_4283
SLX: SLAV_23360(hpd)
SFK: KY5_3070c
SNZ: DC008_12905(hppD)
SGE: DWG14_05184(hpd) DWG14_07856(iolI)
SRJ: SRO_4555
SLK: SLUN_15010(hppD)
SDX: C4B68_25040(hppD)
SQZ: FQU76_10940(hppD)
SNQ: CP978_13510(hppD)
STIR: DDW44_09665(hppD)
SKA: CP970_27165(hppD)
SGZ: C0216_26660(hppD)
SVN: CP980_20985(hppD)
SNK: CP967_21660(hppD)
SRK: FGW37_05840(hppD) FGW37_12075(hppD)
SFIC: EIZ62_20755(hppD)
SSPO: DDQ41_08165(hppD)
SVR: CP971_06655(hppD)
SFY: GFH48_24995(hppD)
SGF: HEP81_04895(hppD)
SCAV: CVT27_11190(hppD)
SSEO: D0Z67_10785(hppD)
SBY: H7H31_22855(hppD)
SRIM: CP984_25515(hppD)
SSUB: CP968_20780(hppD)
SCIN: CP977_13040(hppD)
SGX: H4W23_15515(hppD)
SSPB: CP982_17315(hppD)
SNF: JYK04_03519(hpd)
SPLA: CP981_14870(hppD)
SATA: C5746_15865(hppD)
SHUN: DWB77_04773(hpd)
SHAR: HUT13_19425(hppD) HUT13_25920(hppD)
SCYG: S1361_15815(hpd)
SLIA: HA039_22045(hppD)
SDW: K7C20_13925(hppD)
KSK: KSE_61820(hpd)
STRI: C7M71_010225(hppD)
MTS: MTES_3526
ART: Arth_4079
ARR: ARUE_c41880(hpd)
ACIT: HPK19_09185(hppD)
AAU: AAur_4045
ACH: Achl_3855
LMOI: VV02_11250
YIM: J5M86_04710(hppD)
JLI: EXU32_03595(hppD)
JME: EEW87_004495(hppD)
TEH: GKE56_01670(hppD)
PHW: G7075_09895(hppD)
PEI: H9L10_03125(hppD)
SERW: FY030_10135(hppD)
ORN: DV701_00370(hppD)
BLIN: BLSMQ_3392
AUS: IPK37_15960(hppD)
MPH: MLP_39040(hpd)
NCA: Noca_1295
NDK: I601_2298(hpd)
NOY: EXE57_17195(hppD)
NOI: FCL41_04280(hppD)
NOO: FE634_04800(hppD)
NSN: EXE58_02155(hppD)
NANO: G5V58_03365(hppD)
NMES: H9L09_03510(hppD)
NPI: G7071_00110(hppD)
PSIM: KR76_25000
AEZ: C3E78_04555(hppD)
AEB: C6I20_13985(hppD)
AEF: GEV26_04380(hppD)
KFL: Kfla_1791
KQI: F1D05_28710(hppD)
TCU: Tcur_1062
SRO: Sros_8544
NOW: GBF35_44935(hppD)
NCX: Nocox_37240(hpd)
TBI: Tbis_3108
GOB: Gobs_1926
BSD: BLASA_3204(hpd)
KRA: Krad_1477
SEN: SACE_0905(hpd3)
SACE: GIY23_03815(hppD)
SACG: FDZ84_16425(hppD)
SACC: EYD13_17645(hpd)
AOI: AORI_3514(hppD) AORI_6920(hppD)
AMYY: YIM_05055(hpd) YIM_20100(lly)
PDX: Psed_1410
APRE: CNX65_03520(hppD)
AMI: Amir_0705
SESP: BN6_07800(hpd)
SSYI: EKG83_03715(hppD)
KAL: KALB_857
ACTI: UA75_04105
ACAD: UA74_04005
AHG: AHOG_03810(hpd)
ACTA: C1701_07865(hppD)
ALO: CRK61575
SAQ: Sare_4680
MIL: ML5_2676
MTUA: CSH63_28235(hppD)
MICH: FJK98_30250(hppD)
MTEM: GCE86_23715(hppD)
MCAB: HXZ27_29045(hppD)
MCRA: ID554_17550(hppD)
ASE: ACPL_8028
ACTN: L083_7821
ACTS: ACWT_7897
PLK: CIK06_26770(hppD)
PLAT: C6W10_07560(hppD)
VER: HUT12_30120(hppD)
DVC: Dvina_01340(hppD)
CAI: Caci_1486
NAV: JQS30_01635(hppD)
GLY: K3N28_20865(hppD)
AEY: CDG81_18480(hppD)
EKE: EK0264_01965(hppD)
BSOL: FSW04_10810(hppD)
ATQ: GH723_03345(hppD)
IAM: HC251_16110(hppD)
SYN: slr0090(ppd)
SYZ: MYO_126260(ppd)
SYY: SYNGTS_2601(ppd)
SYT: SYNGTI_2600(ppd)
SYS: SYNPCCN_2599(ppd)
SYQ: SYNPCCP_2599(ppd)
SYJ: D082_21810(ppd)
SYO: C7I86_13610(hppD)
CYA: CYA_0478
CYB: CYB_0246
AMR: AM1_4550(hppD)
LET: O77CONTIG1_04625(hpd)
KOV: K9N68_37765(hppD)
HHG: XM38_029900(lly)
THEU: HPC62_18520(hppD)
MAR: MAE_17410
MPK: VL20_3085
ENN: FRE64_10590(hppD)
CYT: cce_1311
TER: Tery_4182
OXY: HCG48_09155(hppD)
LFS: HFV01_25935(hppD)
GVI: glr3091
GLJ: GKIL_0803(hppD)
ANA: all0771
NOE: CLI64_08525(hppD)
NED: HUN01_09945(hppD)
AVA: Ava_4666
NAZ: Aazo_1328
ANN: EH233_26690(hppD)
CALH: IJ00_25190
NSP: BMF81_04180(hpd)
DOU: BMF77_04449(hpd)
DFS: HGD76_01250(hppD)
CCUR: IAR63_11215(hppD)
AFLO: HEQ12_13005(hppD)
TOQ: HCG51_20250(hppD)
CAU: Caur_0806
CAG: Cagg_2744
HAU: Haur_2764
PBF: CFX0092_A0760(hpd)
DGE: Dgeo_2375
TBC: A0O31_00105(lly)
MRB: Mrub_0606
OLE: K0B96_15940(hppD)
MFF: MFFC18_30900(hpd)
RLC: K227x_62940(iolI_2)
TTF: THTE_0823
GES: VT84_32630(hpd)
GOG: C1280_12445(hppD)
FTJ: FTUN_0680
ULI: ETAA1_05270(hpd)
TSPH: KIH39_07215(hppD)
SACI: Sinac_1068
ACA: ACP_3311(hppD)
TALB: FTW19_05630(hppD)
ABAS: ACPOL_6656
SUS: Acid_4167
PFER: IRI77_06480(hppD)
CVL: J8C06_10165(hppD)
CHLO: J8C02_10085(hppD)
ABAC: LuPra_03282(hpd)
GAU: GAU_2123
GBA: J421_3703
SRU: SRU_1370(hppD)
SRM: SRM_01565(hpd)
CPI: Cpin_5420
CBAE: COR50_15790(hppD)
CHIT: FW415_18925(hppD)
CHIH: GWR21_07710(hppD)
FGG: FSB75_01140(hppD)
ARK: D6B99_03320(hppD)
AGI: FSB73_04175(hppD)
FLN: FLA_4256
PSEG: D3H65_12300(hppD)
PGIN: FRZ67_04390(hppD)
PGO: FSB84_22300(hppD)
FLS: GLV81_10720(hppD)
LACS: H4075_16505(hppD)
SGN: SGRA_1174(hppD)
PHE: Phep_3281
PGS: CPT03_12735(hppD)
PEK: FFJ24_002685(hppD)
PROE: H9L23_04060(hppD)
PEX: IZT61_07130(hppD)
SMIZ: 4412673_02778(hpd)
SPSC: E2P86_13845(hppD)
SPHZ: E3D81_12305(hppD)
SPHE: GFH32_11330(hppD)
SPDR: G6053_20685(hppD)
SDJ: NCTC13534_03959(hpd)
STHA: NCTC11429_03226(hpd)
SSPI: I6J01_10925(hppD)
MUC: MuYL_1531
MGOT: MgSA37_01417(hpd)
MUH: HYN43_001320(hppD)
MGIN: FRZ54_22305(hppD)
MGK: FSB76_06610(hppD)
MRUB: DEO27_001850(hppD)
MGOS: DIU38_000675(hppD)
MMAB: HQ865_04090(hppD)
MGIK: GO620_003435(hppD)
AGD: FRZ59_00930(hppD)
ECHI: FKX85_14100(hppD)
DFE: Dfer_2107
SLI: Slin_6320
SPIR: CWM47_23435(hppD)
SPIK: EXU85_06380(hppD)
SPIB: G8759_06090(hppD)
STAE: HNV11_19370(hppD)
LBY: Lbys_3501
RUN: DR864_00625(hppD)
RUP: DTQ70_05495(hppD)
FAE: FAES_1110
RHOZ: GXP67_27745(hppD)
HSW: Hsw_2871
HNV: DDQ68_05900(hppD)
HYH: D3Y59_01950(hppD)
HYJ: FHG12_15300(hppD)
HRS: HER32_03750(hppD)
HBN: GUY19_00325(hppD)
NIB: GU926_04325(hppD)
ADD: HUW48_05210(hppD)
FLM: MY04_1548(hppD)
FLL: EI427_09555(hppD)
FYA: KMW28_08450(hppD)
FKA: KM029_00990(hppD)
CHK: D4L85_20565(hppD)
FUV: JR347_14410(hppD)
GFO: GFO_3170
GFL: GRFL_1253
GRS: C7S20_06565(hppD)
FPS: FP0226(hppD)
FJO: Fjoh_0729
FJG: BB050_01832(hpd)
FBR: FBFL15_0210(hppD)
FIN: KQS_13615(hppD)
FAT: DVK85_06850(hppD)
FPAL: HYN49_03115(hppD)
FMG: HYN48_03065(hppD)
FALB: HYN59_03830(hppD)
FCR: HYN56_03625(hppD)
FSE: DI487_05560(hppD) DI487_06310(hppD)
FSN: GS03_00497(hpd)
FNK: E1750_06705(hppD)
FAK: FUA48_04675(hppD)
ZPR: ZPR_0190
MARM: YQ22_05220
MARB: CJ263_11310(hppD)
MARE: EJ994_16760(hppD)
CBAL: M667_03780
CBAT: M666_03725
DOK: MED134_07821(hppD)
DDO: I597_0355(hpd)
DOD: DCS32_07615(hppD)
LACI: CW733_13715(hppD)
ZGA: ZOBELLIA_1442(hpdA)
MLT: VC82_1910
MUT: GVT53_20570(hppD)
AEV: EI546_12965(hppD)
NDO: DDD_0906
NOB: CW736_02770(hppD)
NOJ: EJ995_03820(hppD)
POM: MED152_09365(hppD)
POA: CW731_09945(hppD)
PHAL: H9I45_12070(hppD)
MYR: MYRA21_1337(hpd)
MPW: MPR_0174
WIN: WPG_1598
TJE: TJEJU_3972(hpd)
TMAR: MARIT_0187(hpd)
TMP: F9Y86_08365(hppD)
AALG: AREALGSMS7_00989(hpd)
OLL: CW732_01685(hppD)
OAQ: DZC78_08990(hppD)
FEK: C1H87_13975(hppD)
AUE: C5O00_06000(hppD)
SPON: HME9304_02093(hppD)
KOS: KORDIASMS9_00875(hpd)
KAN: IMCC3317_31330(hpd)
MARF: CJ739_1286
AQB: D1818_15505(hppD)
AQA: D1815_15505(hppD)
AQD: D1816_17500(hppD)
EMAR: D1013_20030(hppD)
MUR: EQY75_12050(hppD)
PSYN: E9099_08385(hppD)
AFLA: FHG64_08845(hppD)
ANP: FK178_12940(hppD)
OCI: FEZ18_07735(hppD)
MGEL: G5B37_11080(hppD)
MESQ: C7H62_1297
GAA: HX109_07245(hppD)
CAGG: HYG79_09440(hppD)
MARX: INR76_03365(hppD)
LPAL: LDL79_07940(hppD)
FBA: FIC_00444
FBU: UJ101_00092(HPD|hppD)
FBE: FF125_14740(hppD)
RAI: RA0C_0897
RAR: RIA_1588
RAG: B739_1218
RAE: G148_0957
RAT: M949_1700
EAO: BD94_1270
ELB: VO54_01261(hpd)
ELZ: FCS00_04050(hppD)
ELT: FGE20_10995(hppD)
CHZ: CHSO_1205
CIO: CEQ15_23070(hppD)
CHRY: CEY12_19185(hppD)
CPIP: CJF12_09660(hppD)
CHRS: EAG08_15950(hppD)
CHRZ: CO230_03045(hppD)
CARH: EGY05_02620(hppD)
CSHA: EG350_05350(hppD)
CNK: EG343_19135(hppD)
CJT: EG359_19650(hppD)
CIL: EG358_17140(hppD)
CCAU: EG346_00745(hppD)
CBEN: EG339_10490(hppD)
CGLE: NCTC11432_04444(hpd)
CTAI: NCTC12078_03145(hpd)
CLAC: EG342_11825(hppD)
CTAK: 4412677_02123(hpd_1) 4412677_02458(hpd_2)
CSAL: NBC122_00400(hpd)
CJG: NCTC13459_02872(hpd)
CCAS: EIB73_14335(hppD)
CANT: NCTC13489_01434(hpd)
KDA: EIB71_01630(hppD)
EVA: EIB75_12165(hppD) EIB75_14050(hppD)
CNR: EB819_01740(hppD)
EBV: F0358_13605(hppD)
EFAL: FH779_05810(hppD) FH779_08155(hppD)
ESTE: HNV03_05615(hppD)
FLU: CHH17_01045(hppD)
CHYD: H4K34_06425(hppD)
IAL: IALB_1673(hppD)
CPRV: CYPRO_1805
PTO: PTO1369
FAI: FAD_1060
CDIV: CPM_0799
 » show all
Reference
1  [PMID:7118918]
  Authors
Lindstedt S, Rundgren M.
  Title
Blue color, metal content, and substrate binding in 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase from Pseudomonas sp. strain P. J. 874.
  Journal
J Biol Chem 257:11922-31 (1982)
Reference
2  [PMID:7103516]
  Authors
Roche PA, Moorehead TJ, Hamilton GA.
  Title
Purification and properties of hog liver 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
  Journal
Arch Biochem Biophys 216:62-73 (1982)
DOI:10.1016/0003-9861(82)90188-6
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.13.11.27
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.13.11.27
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.13.11.27
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 1.13.11.27
BRENDA, the Enzyme Database: 1.13.11.27
CAS: 9029-72-5

DBGET integrated database retrieval system