KEGG   ENZYME: 1.17.1.4
Entry
EC 1.17.1.4                 Enzyme                                 

Name
xanthine dehydrogenase;
NAD+-xanthine dehydrogenase;
xanthine-NAD+ oxidoreductase;
xanthine/NAD+ oxidoreductase;
xanthine oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on CH or CH2 groups;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
xanthine:NAD+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
xanthine + NAD+ + H2O = urate + NADH + H+ [RN:R02103]
Reaction(KEGG)
R02103;
(other) R01768
Substrate
xanthine [CPD:C00385];
NAD+ [CPD:C00003];
H2O [CPD:C00001]
Product
urate [CPD:C00366];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Acts on a variety of purines and aldehydes, including hypoxanthine. The mammalian enzyme can also convert all-trans retinol to all-trans-retinoate, while the substrate is bound to a retinoid-binding protein [14]. The enzyme from eukaryotes contains [2Fe-2S], FAD and a molybdenum centre. The mammalian enzyme predominantly exists as the NAD-dependent dehydrogenase (EC 1.17.1.4). During purification the enzyme is largely converted to an O2-dependent form, xanthine oxidase (EC 1.17.3.2). The conversion can be triggered by several mechanisms, including the oxidation of cysteine thiols to form disulfide bonds [2,6,8,15] [which can be catalysed by EC 1.8.4.7, enzyme-thiol transhydrogenase (glutathione-disulfide) in the presence of glutathione disulfide] or limited proteolysis, which results in irreversible conversion. The conversion can also occur in vivo [2,7,15].
History
EC 1.17.1.4 created 1972 as EC 1.2.1.37, transferred 1984 to EC 1.1.1.204, modified 1989, transferred 2004 to EC 1.17.1.4, modified 2011
Pathway
ec00230  Purine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01120  Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00087  xanthine dehydrogenase molybdenum-binding subunit
K00106  xanthine dehydrogenase/oxidase
K11177  xanthine dehydrogenase YagR molybdenum-binding subunit
K11178  xanthine dehydrogenase YagS FAD-binding subunit
K13479  xanthine dehydrogenase FAD-binding subunit
K13481  xanthine dehydrogenase small subunit
K13482  xanthine dehydrogenase large subunit
Genes
HSA: 7498(XDH)
PTR: 470347(XDH)
PPS: 100986628(XDH)
GGO: 101138402(XDH)
PON: 100454383(XDH)
NLE: 100594931(XDH)
MCC: 708046(XDH)
MCF: 102116275(XDH)
CSAB: 103220539(XDH)
CATY: 105578407(XDH)
PANU: 101025208(XDH)
RRO: 104659929(XDH)
RBB: 108516631(XDH)
TFN: 117062505(XDH)
PTEH: 111546045(XDH)
CJC: 100414932(XDH)
SBQ: 101044169(XDH)
MMUR: 105884462(XDH)
MMU: 22436(Xdh)
MCAL: 110312137(Xdh)
MPAH: 110335495(Xdh)
RNO: 497811(Xdh)
MCOC: 116080025(Xdh)
MUN: 110557067(Xdh)
CGE: 100766626(Xdh)
PLEU: 114696109(Xdh)
NGI: 103748365(Xdh)
HGL: 101708017(Xdh)
CCAN: 109701710(Xdh)
OCU: 100144327(XDH)
TUP: 102477455(XDH)
CFA: 483028(XDH)
VVP: 112933009(XDH)
VLG: 121491027(XDH)
AML: 100465942(XDH)
UMR: 103671606(XDH)
UAH: 113240940(XDH)
ORO: 101376175(XDH)
ELK: 111154104
MPUF: 101682887(XDH)
EJU: 114219619(XDH)
MLX: 118007742(XDH)
FCA: 105259797 493692(XDH)
PYU: 121044311(XDH)
PBG: 122497284(XDH)
PTG: 102969928
PPAD: 109261405 109262396(XDH)
AJU: 106967886(XDH)
HHV: 120227484(XDH)
BTA: 280960(XDH)
BOM: 102264420(XDH)
BIU: 109565958(XDH)
BBUB: 102406968(XDH)
CHX: 100861280(XDH)
OAS: 780499(XDH)
ODA: 120851644(XDH)
CCAD: 122441533(XDH)
SSC: 100515259(XDH)
CFR: 102523581(XDH)
CBAI: 105063890(XDH)
CDK: 105095605(XDH)
BACU: 103004564(XDH)
LVE: 103084498(XDH)
OOR: 101284574(XDH)
DLE: 111174909(XDH)
PCAD: 102980160(XDH)
MYB: 102262378(XDH)
MYD: 102773370(XDH)
MMYO: 118669132(XDH)
MNA: 107541765(XDH)
HAI: 109395899
DRO: 112297809(XDH)
SHON: 119001296(XDH)
AJM: 119050452(XDH)
MMF: 118630749(XDH)
PALE: 102884734(XDH)
PGIG: 120621538(XDH)
RAY: 107505738(XDH)
MJV: 108404078(XDH)
TOD: 119259422(XDH)
LAV: 100672640(XDH)
TMU: 101349074
MDO: 100031481(XDH)
SHR: 100933358(XDH)
PCW: 110198166(XDH)
GGA: 396025(XDH)
PCOC: 116235286(XDH)
MGP: 100544067(XDH)
CJO: 107310773(XDH)
NMEL: 110395607(XDH)
APLA: 101799192(XDH)
ACYG: 106031596(XDH)
TGU: 100222890(XDH)
LSR: 110473976(XDH)
SCAN: 103821303(XDH)
PMOA: 120505896(XDH)
GFR: 102040336(XDH)
FAB: 101819038(XDH)
PHI: 102106931(XDH)
PMAJ: 107201507(XDH)
CCAE: 111926289(XDH)
CCW: 104685575(XDH)
ETL: 114073409(XDH)
FPG: 101918653(XDH)
FCH: 102052812(XDH)
CLV: 102092037(XDH)
EGZ: 104134615(XDH)
NNI: 104019267(XDH)
ACUN: 113478412(XDH)
PADL: 103925004(XDH)
AAM: 106482734(XDH)
AROW: 112963417(XDH)
NPD: 112954835(XDH)
DNE: 112980054(XDH)
ASN: 102374197(XDH)
AMJ: 102564016(XDH)
CPOO: 109319793(XDH)
GGN: 109304651(XDH)
PSS: 102461631(XDH)
CMY: 102945230(XDH)
CPIC: 101953114(XDH)
TST: 117874524(XDH)
CABI: 116835408(XDH)
ACS: 100566790(xdh)
PVT: 110087557(XDH)
PBI: 103056546(XDH)
PMUR: 107297206(XDH)
TSR: 106538731(XDH)
PGUT: 117671370(XDH)
PMUA: 114594599(XDH)
ZVI: 118083239(XDH)
GJA: 107112582(XDH)
XLA: 108716095(xdh.L) 108717383(xdh.S)
XTR: 100497499(xdh)
NPR: 108796807(XDH)
DRE: 560486(xdh)
SANH: 107674096 107697780(xdh)
CCAR: 109084316 109107555(xdh)
IPU: 108269840(xdh)
PHYP: 113533982(xdh)
AMEX: 103031284(xdh)
EEE: 113583665(xdh)
TRU: 101073141(xdh)
LCO: 104938633
CGOB: 115004954(xdh)
ELY: 117250086(xdh)
PLEP: 121962722
SLUC: 116064651(xdh)
GAT: 120817414
MSAM: 119884977 119906674(xdh)
CUD: 121506507
MZE: 101478907(xdh)
ONL: 100706331(xdh)
OAU: 116325034(xdh)
OLA: 101162508(xdh)
OML: 112156738(xdh)
XMA: 102231285(xdh)
XCO: 114140507(xdh)
XHE: 116715626(xdh)
PRET: 103481416(xdh)
CVG: 107104320(xdh)
CTUL: 119791561(xdh)
NFU: 107384577(xdh)
KMR: 108251278(xdh)
ALIM: 106531265(xdh)
AOCE: 111587270(xdh)
CSEM: 103389795(xdh)
LCF: 108877173(xdh)
SDU: 111235538(xdh)
SLAL: 111646897(xdh)
XGL: 120797967(xdh)
HCQ: 109510392(xdh)
BPEC: 110166494(xdh)
SASA: 100380763(xdh)
OTW: 112262239
OMY: 110498216(xdh)
SALP: 112071841
SNH: 120059710(xdh)
ELS: 105031569(xdh)
SFM: 108923027(xdh)
PKI: 111834729(xdh)
AANG: 118223068
LOC: 102695048(xdh)
PSPA: 121315990(xdh)
ARUT: 117402411(xdh)
CMK: 103182679 103187630(xdh)
RTP: 109913754(xdh) 109930681
DSI: Dsimw501_GD18875(Dsim_ry) Dsimw501_GD20335(Dsim_GD20335) Dsimw501_GD20336(Dsim_GD20336) Dsimw501_GD20337(Dsim_GD20337) Dsimw501_GD20338(Dsim_GD20338)
DPA: 109536954
API: 100169249
DNX: 107172284
AGS: 114119532
RMD: 113550991
CEL: CELE_F55B11.1(xdh-1)
ATH: AT4G34890(XDH1) AT4G34900(XDH2)
CRB: 17877660
THJ: 104817905
CPAP: 110811823
CIT: 102622737
PVY: 116140064
TCC: 18589817
GRA: 105799411
GAB: 108456712
DZI: 111301841
VRA: 106759191
VAR: 108333356
VUN: 114185523
APRC: 113854968
CAM: 101495267
LJA: Lj3g3v1694660.1(Lj3g3v1694660.1)
ADU: 107461425
LANG: 109351322
FVE: 101298861
RCN: 112202499
PPER: 18780893
PMUM: 103326686
PAVI: 110760280
PDUL: 117624343
PXB: 103965536
ZJU: 107412613
MNT: 21398385
CSV: 101211977
CMO: 103492036
BHJ: 120070770
MCHA: 111021441
CMAX: 111485375
CMOS: 111461442
CPEP: 111779652
RCU: 8274436
JCU: 105648267
MESC: 110617223
POP: 7467360
PEU: 105126367
PALZ: 118035122
JRE: 109003655
QLO: 115975629
TWL: 119996112
VVI: 100248547
VRI: 117915551
SOT: 102596284
CANN: 107853580
NSY: 104224061
NTO: 104111014
NAU: 109241093
INI: 109160132
ITR: 116003533
SIND: 105163571
OEU: 111404472
EGT: 105950632
HAN: 110866903
CCAV: 112511831
DCR: 108226793
CSIN: 114256370
BVG: 104889971
SOE: 110801608
NNU: 104603426
NCOL: 116255762
OSA: 4333171
DOSA: Os03t0429800-01(Os03g0429800)
OBR: 102707013
BDI: 100827961
SBI: 110434890
ZMA: 100384368
SITA: 101785503
PVIR: 120690993
PHAI: 112874507
PDA: 103715913
EGU: 105056188
MUS: 103989027
DCT: 110115026
PEQ: 110018507
APRO: F751_6411
SLB: AWJ20_3928(AOH2)
NCR: NCU03350(xdh-1)
NTE: NEUTE1DRAFT130703(NEUTE1DRAFT_130703)
MGR: MGG_12738
SSCK: SPSK_00201
MAW: MAC_05768
MAJ: MAA_01730
CMT: CCM_08980
MBE: MBM_00517
ANG: ANI_1_1056034(An03g01530) ANI_1_902184(An04g05440)
ABE: ARB_02280
TVE: TRV_04973
DDI: DDB_G0291047(xdh)
DFA: DFA_00340(xdh)
ECO: b0284(paoC) b0285(paoB) b2866(xdhA) b2867(xdhB)
ECJ: JW0278(yagR) JW0279(yagS) JW2835(xdhB) JW5462(xdhA)
ECD: ECDH10B_0272(yagR) ECDH10B_0273(yagS) ECDH10B_3041(xdhA) ECDH10B_3042(xdhB)
EBW: BWG_2592(xdhA) BWG_2593(xdhB)
ECOK: ECMDS42_2366(xdhA) ECMDS42_2367(xdhB)
ECE: Z0350(yagR) Z0351(yagS) Z4205 Z4206(ygeT)
ETW: ECSP_0321(yagR) ECSP_0322(yagS) ECSP_3836(xdhA) ECSP_3837(xdhB)
EOI: ECO111_3604(xdhA) ECO111_3605(xdhB)
EOJ: ECO26_0319(yagR) ECO26_0320(yagS) ECO26_3955(xdhA) ECO26_3956(xdhB)
EOH: ECO103_0261(yagR) ECO103_0262(yagS) ECO103_3441(xdhA) ECO103_3442(xdhB)
ECK: EC55989_0289(yagR) EC55989_0290(yagS) EC55989_3153(xdhA) EC55989_3154(xdhB)
ECG: E2348C_3118(xdhA) E2348C_3119(xdhB)
EOK: G2583_0376(yagR) G2583_0377(yagS) G2583_3520(xdhA) G2583_3521(xdhB)
ECOS: EC958_3147 EC958_3148(ygeT)
ECX: EcHS_A3026(xdhA) EcHS_A3027(xdhB)
ECM: EcSMS35_2999(xdhA) EcSMS35_3000(xdhB)
ECR: ECIAI1_0285(yagR) ECIAI1_0286(yagS) ECIAI1_2986(xdhA) ECIAI1_2987(xdhB)
ECQ: ECED1_3326(xdhA) ECED1_3327(xdhB)
EUM: ECUMN_0315(yagR) ECUMN_0316(yagS) ECUMN_3209(xdhA) ECUMN_3210(xdhB)
ECT: ECIAI39_3281(xdhA) ECIAI39_3282(xdhB)
EOC: CE10_3305(xdhA) CE10_3306(xdhB)
EBR: ECB_00243(yagR) ECB_00244(yagS) ECB_02699(xdhA) ECB_02700(xdhB)
EBL: ECD_00243(paoC) ECD_00244(paoB) ECD_02699(xdhA) ECD_02700(xdhB)
EBE: B21_00246(yagR) B21_00247(yagS) B21_02661(xdhA) B21_02662(xdhB)
EIH: ECOK1_3252(xdhA) ECOK1_3253(xdhB)
ECZ: ECS88_3145(xdhA) ECS88_3146(xdhB)
ECC: c3444 c3445(ygeT)
EKF: KO11_08430(xdhB) KO11_08435(xdhA) KO11_22180(yagS) KO11_22185(yagR)
EAB: ECABU_c31470(xdhA) ECABU_c31480(xdhB)
ELW: ECW_m0361(yagR) ECW_m0362(yagS) ECW_m3119(xdhA) ECW_m3120(xdhB)
ELL: WFL_01755(yagR) WFL_01760(yagS) WFL_15230(xdhA) WFL_15235(xdhB)
ELC: i14_3163 i14_3164(ygeT)
ELD: i02_3163 i02_3164(ygeT)
ELP: P12B_c2964(xdhA) P12B_c2965(xdhB)
ELF: LF82_2443(xdhA) LF82_2444(xdhB)
ECOI: ECOPMV1_03138(hcrA_1) ECOPMV1_03139(ndhF)
EFE: EFER_2820(yagS) EFER_2821(yagR)
EAL: EAKF1_ch3140c(xdhB)
ESZ: FEM44_04195(xdhA) FEM44_04200(xdhB)
SFL: SF2868 SF2869(ygeT)
SFX: S3068 S3069(ygeT)
SFV: SFV_2931 SFV_2932(ygeT)
SFE: SFxv_3142(xdhB)
SFT: NCTC1_03155(hcrA) NCTC1_03156(ygeT)
SSN: SSON_3017 SSON_3018(ygeT)
SBO: SBO_3118(ygeT) SBO_3119
CSK: ES15_0115(yagS) ES15_0116(yagR)
CTU: CTU_40910(yagR) CTU_40920(yagS)
KLW: DA718_04895(xdhB) DA718_04900(xdhA)
CTEL: GBC03_08920(xdhB) GBC03_08925(xdhA)
BUF: D8682_03845(xdhB) D8682_03850(xdhA)
SYM: K6K13_14640(xdhB)
YRE: HEC60_20710(xdhB) HEC60_20715(xdhA)
SRL: SOD_c21280(xdhB) SOD_c21290(xdhA1)
SPLY: Q5A_011800(hcrC) Q5A_011805(xdhA)
SERM: CLM71_12200(xdhB) CLM71_12205(xdhA)
SQU: E4343_04685(xdhB) E4343_04690(xdhA)
SOF: NCTC11214_04505(ndhF)
SRHZ: FO014_21510(xdhA) FO014_21515(xdhB)
RACE: JHW33_05745(xdhA) JHW33_05750(xdhB)
RBAD: H2866_19535(xdhB) H2866_19540(xdhA)
BRB: EH207_15845(xdhB) EH207_15850(xdhA)
BNG: EH206_22795(xdhB) EH206_22800(xdhA)
LBQ: CKQ53_16415(xdhB) CKQ53_16420(xdhA)
LPOP: I6N93_10680(xdhB) I6N93_10685(xdhA)
EPE: CI789_07610(xdhA)
PAM: PANA_1963(xdh) PANA_4205(yagS) PANA_4206(yagR)
PAJ: PAJ_1295(xdh) PAJ_p0081(yagR) PAJ_p0082(yagS)
PVA: Pvag_1370(xdhB) Pvag_1371(xdhA) Pvag_pPag30476(aomL) Pvag_pPag30477(aomM)
ETR: ETAE_0588(xdhB) ETAE_0589(xdhA)
ETE: ETEE_2351(ygeT) ETEE_2352(ygeS)
XCC: XCC1091 XCC1092 XCC2727(yagR) XCC2728(yagS) XCC3709(yagR)
XAC: XAC1187 XAC1188 XAC2893(yagR) XAC2894(yagS)
XCI: XCAW_01288(coxL) XCAW_01289(coxM) XCAW_03177(coxL) XCAW_03178(coxM)
XPH: XppCFBP6546_05620(XppCFBP6546P_05620) XppCFBP6546_05625(XppCFBP6546P_05625) XppCFBP6546_21405(XppCFBP6546P_21405) XppCFBP6546_21410(XppCFBP6546P_21410)
SML: Smlt2503(yagR) Smlt2504(yagS)
SMZ: SMD_2183(yagR) SMD_2184(yagS)
SINC: DAIF1_22660(yagS) DAIF1_22670(yagR)
XBC: ELE36_08720(xdhB) ELE36_08725(xdhA)
VNI: VIBNI_B1481(xdhA) VIBNI_B1482(xdhB)
VEU: IXK98_02980(xdhA) IXK98_02985(xdhB)
VFL: AL536_03570(xdhB) AL536_03575(xdhA)
VCC: FAZ90_17240(xdhA) FAZ90_17245(xdhB)
VAQ: FIV01_18790(pucD) FIV01_18795(hcrC)
VSR: Vspart_03951(xdhA) Vspart_03952(hcrC)
VKA: BTD91_16455(xdhA) BTD91_16460(xdhB)
VZI: G5S32_06455(xdhB) G5S32_06460(xdhA)
PPR: PBPRA1939 PBPRA2243(SMB21011) PBPRA2244(AGR_C_42)
PGH: FH974_18685(xdhB) FH974_18690(xdhA)
PAE: PA1523(xdhB) PA1524(xdhA) PA1932 PA1933
PAEC: M802_1562(xdhB) M802_1563(xdhA)
PRE: PCA10_19310(xdhB) PCA10_19320(xdhA)
PPSE: BN5_2567(xdhA) BN5_2568(xdhB)
PCQ: PcP3B5_23970(xdhA_1) PcP3B5_23980(hcrC_1) PcP3B5_61880(kdhB) PcP3B5_61890(pucD)
PMUI: G4G71_01915(xdhA) G4G71_01920(xdhB) G4G71_19065(xdhA) G4G71_19070(xdhB)
PPU: PP_3309(paoB) PP_3310(paoC) PP_4278(xdhA) PP_4279(xdhB)
PPX: T1E_0308(yagS) T1E_0309(yagR) T1E_0743(hxA) T1E_0744(xdh) T1E_5456 T1E_5457
PFL: PFL_1888(xdhB) PFL_1889(xdhA)
PPRC: PFLCHA0_c19290(xdhA) PFLCHA0_c19300(hcrC)
PPRO: PPC_1941(xdhB) PPC_1942
PPUU: PputUW4_03599(xdhA) PputUW4_03600(xdhB)
PSOS: POS17_1905(xdhB) POS17_1906
POJ: PtoMrB4_19930(xdhB) PtoMrB4_19940(xdhA)
PPSH: G5J76_11705(xdhB) G5J76_11710(xdhA)
PLAL: FXN65_19020(xdhA) FXN65_19025(xdhB)
PSEJ: HNQ25_10875(xdhB) HNQ25_10880(xdhA)
PKH: JLK41_15805(xdhA) JLK41_15810(xdhB)
PTY: JWV26_00675(xdhA) JWV26_00680(xdhB)
PDW: BV82_0968(xdhB) BV82_0969(xdhA)
PVW: HU752_009950(xdhB) HU752_009955(xdhA)
AVN: Avin_22280(xdhB) Avin_22290(xdhA)
AVL: AvCA_22280(xdhB) AvCA_22290(xdhA)
AVD: AvCA6_22280(xdhB) AvCA6_22290(xdhA)
ACX: Achr_24060(xdhA) Achr_24070(xdhB)
ABM: ABSDF1158(xdhA) ABSDF1159(xdhB)
ABY: ABAYE1114(xdhA) ABAYE1115(xdhB)
ABB: ABBFA_01063(hcrC) ABBFA_01064(pucD)
ABZ: ABZJ_02753(xdhB) ABZJ_02754(xdhA)
ABD: ABTW07_2810(xdhB) ABTW07_2811(xdhA)
ABAD: ABD1_23590(xdhB) ABD1_23600(xdhA)
ACC: BDGL_001851(xdhB) BDGL_001852(xdhA)
ASEI: I8T81_05605(xdhA) I8T81_05610(xdhB)
ACI: ACIAD2467(xdhB) ACIAD2468(xdhA)
MBAH: HYN46_11920(xdhA) HYN46_11925(xdhB)
COLA: DBO93_08360(xdhA) DBO93_08365(xdhB)
COV: EKO29_11065(xdhB) EKO29_11070(xdhA)
CBER: B5D82_18855(xdhB) B5D82_18860(xdhA)
PEA: PESP_b0345(xdhB) PESP_b0346(xdhA)
PART: PARC_b0253(xdhB) PARC_b0255(xdhA)
PAGA: PAGA_b0371(xdhB) PAGA_b0372(xdhA)
HMI: soil367_16865(xdhA) soil367_16870(xdhB)
MMAA: FR932_11535(xdhB) FR932_11540(xdhA)
CJA: CJA_0546(xdhA) CJA_0547(xdhB)
CEK: D0B88_01770(xdhB) D0B88_01775(xdhA)
TTU: TERTU_2066(xdhB) TERTU_2067(xdhA)
MAH: MEALZ_1436(xdhB) MEALZ_1437(xdhA)
HTR: EPV75_09860(xdhA) EPV75_09865(xdhB)
THIS: HZT40_12655(xdhB)
TNI: TVNIR_1715(xdhA_[H]) TVNIR_1716(pucE_[H])
HCH: HCH_01098(xdhB) HCH_01099(xdhA)
HAHE: ENC22_25160(xdhA) ENC22_25165(xdhB)
HEL: HELO_2465(xdhB) HELO_2466(xdhA)
HCO: LOKO_01560(pucD) LOKO_01561(hcrC)
HHH: CLM76_14635(xdhB) CLM76_14640(xdhA)
HBE: BEI_1460(yagR) BEI_1461(yagS) BEI_1964(xdhA) BEI_1966(xdhB2)
HALK: CUU95_04275(xdhA) CUU95_04280(xdhB) CUU95_15950(xdhA) CUU95_15955(xdhB)
HVN: EI420_01575(xdhB) EI420_01580(xdhA) EI420_08810(xdhB) EI420_08815(xdhA)
HTT: HZS52_16055(xdhB) HZS52_16060(xdhA)
HCAM: I4484_10140(xdhB) I4484_10145(xdhA)
MARD: IBG28_12395(xdhB) IBG28_12400(xdhA)
MFOI: JSY38_16855(xdhA) JSY38_16860(xdhB)
OAI: OLEAN_C32670(xdhB) OLEAN_C32680(xdhA)
BSAN: CHH28_01065(xdhB) CHH28_01070(xdhA)
NCU: F0U83_10345(xdhA) F0U83_10350(xdhB)
NJP: NEJAP_1316(xdhB) NEJAP_1317(xdhA)
NIK: F5I99_16945(xdhA) F5I99_16950(xdhB)
BMAR: HF888_05355(xdhA) HF888_05360(xdhB)
LLP: GH975_11415(xdhB) GH975_11420(xdhA)
ASR: WL1483_3263(xdhA) WL1483_3611(xdhB)
AALL: I6G90_04255(xdhA) I6G90_04260(xdhB)
THIN: CRN91_05180(xdhA) CRN91_05185(xdhB)
PSE: NH8B_0243(xdhB) NH8B_0244(xdhA)
RSO: RSc2095(xdhA) RSc2096(xdhB)
RSC: RCFBP_11293(xdhB) RCFBP_11294(xdhA)
RSL: RPSI07_1333(xdhB) RPSI07_1334(xdhA)
RSN: RSPO_c01337(xdhB) RSPO_c01338(xdhA)
RSM: CMR15_11281(xdhB) CMR15_11282(xdhA)
RSY: RSUY_13360(pucD) RSUY_13370(kdhB)
RIN: ACS15_1066(xdhB) ACS15_1067(xdhA)
RPU: CDC45_10690(xdhA) CDC45_10695(xdhB)
RSG: JK151_16550(xdhA) JK151_16555(xdhB)
REH: H16_A1016(xdhB1) H16_A1017(xdhA1) H16_A3371(coxL5) H16_B1897(xdhA2) H16_B1898(xdhB2)
CNC: CNE_1c09590(xdhB) CNE_1c09600(xdhA) CNE_2c10370(yagR) CNE_2c10380(yagS)
RME: Rmet_0892(xdhB) Rmet_0893(xdhA)
CTI: RALTA_A1000(xdhB2) RALTA_A1001(xdhA2) RALTA_A2830(xdhA1) RALTA_B0867(yagS2) RALTA_B0868(yagR2) RALTA_B0900(yagR1) RALTA_B0901(yagS1)
CGD: CR3_0827(xdhB) CR3_0828(xdhA) CR3_3147(yagR) CR3_3148(yagS) CR3_3751 CR3_3752(yagS) CR3_4228(yagS)
BMAL: DM55_2410(xdhA) DM55_2411(xdhB)
BMAE: DM78_2611(xdhB) DM78_2612(xdhA)
BMAQ: DM76_2395(xdhA) DM76_2396(xdhB)
BMAF: DM51_1702(xdhB) DM51_1703(xdhA)
BMAZ: BM44_1307(xdhA) BM44_1308(xdhB)
BMAB: BM45_869(xdhA) BM45_870(xdhB)
BPS: BPSL2727(xdhB) BPSL2728(xdhA)
BPD: BURPS668_3159(xdhB) BURPS668_3160(xdhA)
BPR: GBP346_A3339(xdhB) GBP346_A3340(xdhA)
BPSE: BDL_2718(xdhA) BDL_2719(xdhB)
BPSM: BBQ_584(xdhA) BBQ_585(xdhB)
BPSU: BBN_712(xdhA) BBN_713(xdhB)
BPSD: BBX_1118(xdhB)
BPZ: BP1026B_I0587(xdhA) BP1026B_I0588(xdhB)
BPK: BBK_2205(xdhA) BBK_2206(xdhB)
BPSH: DR55_1791(xdhA) DR55_1792(xdhB)
BPSA: BBU_2836(xdhA) BBU_2837(xdhB)
BPSO: X996_1432(xdhA) X996_1433(xdhB)
BUT: X994_3431(xdhA) X994_3432(xdhB)
BTQ: BTQ_2523(xdhB) BTQ_2524(xdhA)
BTJ: BTJ_3170(xdhA) BTJ_3171(xdhB)
BTZ: BTL_1101(xdhA) BTL_1102(xdhB)
BTD: BTI_876(xdhA) BTI_877(xdhB)
BTV: BTHA_1193(xdhA) BTHA_1194(xdhB)
BTHE: BTN_286(xdhB) BTN_287(xdhA)
BTHM: BTRA_1309(xdhA) BTRA_1310(xdhB)
BTHL: BG87_1298(xdhA) BG87_1299(xdhB)
BOK: DM82_2393(xdhB) DM82_2394(xdhA)
BOC: BG90_2339(xdhA) BG90_2340(xdhB)
BVE: AK36_36(xdhB) AK36_37(xdhA) AK36_959 AK36_960
BCJ: BCAL0636(yagS) BCAL0637(xdhA) BCAL3172(xdhB) BCAL3173(xdhA)
BCEO: I35_0688(xdhA) I35_0689(xdhB) I35_3027(yagR) I35_3028(yagS)
BMJ: BMULJ_00286(coxM) BMULJ_00287(coxL) BMULJ_00686(xdhA) BMULJ_00687(xdhA)
BUB: BW23_904(xdhB) BW23_905(xdhA)
BGU: KS03_1628(xdhA) KS03_1629(xdhB)
BUL: BW21_971(xdhA) BW21_972(xdhB)
BGP: BGL_1c06930(xdhA) BGL_1c06940(xdhB) BGL_2c25200(yagS) BGL_2c25210(yagR)
BFN: OI25_2383(xdhB) OI25_2384(xdhA) OI25_4527 OI25_4528 OI25_904(xdhB) OI25_905(xdhA)
PAND: DRB87_15600(xdhB)
CABA: SBC2_10750(pucD_1) SBC2_10760 SBC2_53660(pucD_2) SBC2_53670 SBC2_63140(paoB_1) SBC2_63150(paoC_1) SBC2_67800(paoB_2) SBC2_67810(paoC_2)
BPT: Bpet3934(yagR) Bpet3935(yagS)
PUS: CKA81_06850(xdhB) CKA81_06855(xdhA)
PUD: G9Q38_12295(xdhB) G9Q38_12300(xdhA)
AFQ: AFA_11475(xdhA) AFA_11480(xdhB)
AAQU: D3M96_12310(xdhA) D3M96_12315(xdhB)
RHG: EXZ61_06425(xdhB) EXZ61_06430(xdhA)
PVAC: HC248_00739(pucD) HC248_00740(kdhB)
ACRA: BSY15_512(xdhA) BSY15_513(xdhB)
ACIO: EAG14_13865(xdhA) EAG14_13870(xdhB)
AMON: H9L24_09785(xdhB) H9L24_09790(xdhA) H9L24_20795(xdhB) H9L24_20800(xdhA)
VBO: CKY39_09125(xdhA) CKY39_09130(xdhB)
COF: FOZ74_12310(xdhB) FOZ74_12315(xdhA)
CAQT: KAQ61_11425(xdhA) KAQ61_11430(xdhB)
OTK: C6570_17120(xdhB) C6570_17130(xdhA)
LIM: L103DPR2_01156(hcrC) L103DPR2_01157(xdhA)
HYR: BSY239_756(xdhB) BSY239_757(xdhA)
HYC: E5678_00430(xdhB) E5678_00435(xdhA)
HPSE: HPF_05860(xdhA) HPF_05865(kdhB)
HYN: F9K07_00775(xdhA) F9K07_00780(xdhB) F9K07_23205(xdhA) F9K07_23210(xdhB)
DIH: G7047_15840(xdhA) G7047_15845(xdhB)
DAER: H9K75_06575(xdhA) H9K75_06580(xdhB)
DRG: H9K76_06080(xdhB) H9K76_06085(xdhA) H9K76_11875(xdhA) H9K76_11880(xdhB)
SIMP: C6571_12255(xdhB) C6571_12260(xdhA)
KIA: G8A07_07520(xdhB) G8A07_07525(xdhA)
METP: C1M51_13110(xdhB) C1M51_13115(xdhA)
MMS: mma_0506(xdhB) mma_0507(xdhA)
HSE: Hsero_3262(xdhA) Hsero_3263(xdhB)
HRB: Hrubri_3277(xdhA) Hrubri_3278(xdhB)
HHF: E2K99_16795(xdhA) E2K99_16800(xdhB)
HFR: G5S34_17895(xdhA) G5S34_17900(xdhB)
CPRA: CPter91_5150(xdhA) CPter91_5151(xdhB)
UPV: EJN92_07535(xdhB) EJN92_07540(xdhA)
UPI: EJG51_010805(xdhA)
THI: THI_1768(xdhB) THI_1769(xdhA)
RGE: RGE_39960(xdhB) RGE_39970(xdhA)
AON: DEH84_07300(xdhB) DEH84_07305(xdhA)
SNN: EWH46_14105(xdhA) EWH46_14110(xdhB)
TTW: LCC91_04620(xdhA) LCC91_04625(xdhB)
PBH: AAW51_1338(xdhB) AAW51_1339(xdhA) AAW51_5104(yagR) AAW51_5105(yagS) AAW51_5199(yagS) AAW51_5200(yagR)
ABRE: pbN1_14000
APET: ToN1_00450 ToN1_12640(xdhB) ToN1_12650(xdhA)
NIV: JY500_10795(xdhA) JY500_10800(xdhB)
AZO: azo2211(xdhA) azo2212(xdhB)
ACOM: CEW83_08195(xdhA) CEW83_08200(xdhB)
AZR: CJ010_13990(xdhA) CJ010_13995(xdhB)
TCL: Tchl_1904
ADZ: ADFLV_0980(xdeA) ADFLV_0981(xdeB)
GLO: Glov_2413
PPD: Ppro_1444
DMA: DMR_19360(xdhB)
DGG: DGI_2468 DGI_3145(coxM)
DAS: Daes_3249
DPI: BN4_11184
DPS: DP1724 DP1725 DP2531(coxL) DP2533(coxM)
DML: Dmul_36840(xdhA) Dmul_36850(xdhC) Dmul_37530(hcrB)
ADE: Adeh_0339
MXA: MXAN_3143
CCX: COCOR_05728(mop)
AMIH: CO731_02032(pucE) CO731_02033(xdhA)
RPOD: E0E05_05175(xdhA) E0E05_05180(xdhB)
NKI: KW403_04240(xdhB) KW403_04245(xdhA)
ORM: HTY61_10155(xdhB) HTY61_10160(xdhA)
ATU: Atu2309(xdhA) Atu2310(xdhB) Atu5499 Atu5500
ATF: Ach5_21840(xdhA) Ach5_21850(xdhB) Ach5_39920(yagS) Ach5_39930(yagR)
ARO: B0909_01505(xdhB) B0909_01515(xdhA)
RET: RHE_CH03124(xdhA) RHE_CH03125(xdhB)
REL: REMIM1_CH03174(xdhA) REMIM1_CH03175(xdhB)
REP: IE4803_CH03347(xdhA) IE4803_CH03348(xdhB)
REI: IE4771_CH03384(xdhA) IE4771_CH03385(xdhB)
RLE: RL3570(xdhA) RL3571(xdhB) pRL120300(yagR) pRL120301(yagS)
RHN: AMJ98_CH03276(xdhA) AMJ98_CH03277(xdhB)
RPHA: AMC79_CH03287(xdhA) AMC79_CH03288(xdhB)
RHX: AMK02_CH03210(xdhA) AMK02_CH03211(xdhB)
RHK: Kim5_CH03391(xdhA) Kim5_CH03392(xdhB)
REZ: AMJ99_CH03326(xdhA) AMJ99_CH03327(xdhB)
ROY: G3A56_14380(xdhB) G3A56_14385(xdhA)
RHID: FFM81_005535(xdhB) FFM81_005540(xdhA)
RBQ: J2J99_16355(xdhA) J2J99_16360(xdhB)
RLN: J0663_03125(xdhA) J0663_03130(xdhB)
RBAN: J2J98_15710(xdhA) J2J98_15715(xdhB)
PDES: FE840_001190(xdhA) FE840_001195(xdhB)
KAI: K32_21800 K32_21810(xdhA1)
BMEL: DK63_1915(xdhA) DK63_1916(xdhB)
BMI: BMEA_A0386(xdhA) BMEA_A0387(xdhB)
BMZ: BM28_A0380(xdhA) BM28_A0381(xdhB)
BMEE: DK62_1037(xdhB) DK62_1038(xdhA)
BMF: BAB1_0377
BABO: DK55_394(xdhA) DK55_395(xdhB)
BABR: DO74_1492(xdhB) DO74_1493(xdhA)
BABT: DK49_157(xdhA) DK49_158(xdhB)
BABB: DK48_1732(xdhB) DK48_1733(xdhA)
BABU: DK53_384(xdhA) DK53_385(xdhB)
BABS: DK51_1079(xdhB) DK51_1080(xdhA)
BABC: DO78_301(xdhA) DO78_302(xdhB)
BMT: BSUIS_A0381(xdhB)
BSZ: DK67_1288(xdhA) DK67_1289(xdhB)
BOV: BOV_0365(xdhA)
BCS: BCAN_A0357(xdhA) BCAN_A0358(xdhB)
BCAR: DK60_441(xdhA) DK60_442(xdhB)
BMR: BMI_I354(xdhA) BMI_I355(xdhB)
BPP: BPI_I383(xdhA) BPI_I384(xdhB)
BPV: DK65_997(xdhB) DK65_998(xdhA)
BVL: BF3285c1_0327(xdhB1) BF3285c1_0330(xdhA)
OIN: IAR37_04950(xdhA) IAR37_04955(xdhB)
OAH: DR92_2487(xdhB) DR92_2488(xdhA)
OCH: CES85_0384(xdhA) CES85_0385(xdhB)
OCR: HGK82_01535(xdhA) HGK82_01540(xdhB)
OCL: GTN27_02010(xdhA) GTN27_02015(xdhB)
PSCQ: KHQ08_05775(xdhA) KHQ08_05780(xdhB)
BJA: blr2218(blr2218) blr2219(blr2219) blr5210(blr5210) blr5211(blr5211)
RPE: RPE_3215
BOS: BSY19_1802(xdhB) BSY19_1803(xdhA)
BOF: FQV39_11200(xdhA) FQV39_11205(xdhB)
MIV: C4E04_13990(xdhB) C4E04_13995(xdhA)
MICO: GDR74_12955(xdhB) GDR74_12960(xdhA)
DEI: C4375_13150(xdhA) C4375_13155(xdhB)
DEA: FPZ08_10410(xdhB) FPZ08_10415(xdhA)
YTI: FNA67_16340(xdhB) FNA67_16345(xdhA)
PLEO: OHA_1_00579(hcrC) OHA_1_00580(xdhA)
HDI: HDIA_0390(xdhA) HDIA_0391(hcrB) HDIA_2942(mop) HDIA_2943(hcrC)
MMED: Mame_01123(cdhA) Mame_01124(hcrC)
BRN: D1F64_11640(xdhA) D1F64_11645(xdhB)
LABR: CHH27_05800(xdhA) CHH27_05805(xdhB) CHH27_20410(xdhB) CHH27_20415(xdhA)
LABP: FJ695_09305(xdhA) FJ695_09310(xdhB) FJ695_18225(xdhB) FJ695_18230(xdhA)
LABT: FIU93_04925(cutS1) FIU93_04930(hcrA) FIU93_20385(pucD) FIU93_20390(kdhB)
SIW: GH266_00905(xdhA) GH266_00910(xdhB)
CCR: CC_2618
CAUF: CSW63_07625(xdhA) CSW63_07630(xdhB)
SIL: SPO0653(xdhB) SPO0654(xdhA) SPOA0412
RUT: FIU92_12530(coxM2) FIU92_18415(xdhA) FIU92_18420(cdhC) FIU92_20595(pucE) FIU92_20600(mop)
RDE: RD1_4068(xdhA) RD1_4069(xdhB)
RLI: RLO149_c004020(xdhB) RLO149_c004030(xdhA)
RPON: G3256_15565(xdhA) G3256_15570(xdhB)
DSH: Dshi_2958(xghB) Dshi_2959(xdhA)
KVU: EIO_0257(xdhB) EIO_0258(xdhA)
KRO: BVG79_00279(xdhB) BVG79_00280(xdhA)
OAT: OAN307_c37860(xdhA) OAN307_c37870(xdhB)
OAR: OA238_c05020(xdhB) OA238_c05030(xdhA)
OTM: OSB_05470(xdhA) OSB_05480(cdhC)
LEJ: ETW24_05330(xdhB) ETW24_05335(xdhA) ETW24_21955(xdhA) ETW24_21960(xdhB)
LAQU: R2C4_13065(xdhA) R2C4_13070(xdhB) R2C4_20855(xdhB) R2C4_20860(xdhA)
CEH: CEW89_09765(xdhA) CEW89_09770(xdhB)
SULZ: C1J03_18460(xdhA) C1J03_18465(xdhB)
SULI: C1J05_17000(xdhA) C1J05_17005(xdhB)
RID: RIdsm_01424(hcrB) RIdsm_01425(xdhA_1) RIdsm_02127(xdhA_2) RIdsm_02128(cdhC_2) RIdsm_04067(coxM)
ROM: EI983_16170(xdhA) EI983_16175(xdhB)
ROH: FIU89_04930(xdhA) FIU89_04935(hcrB) FIU89_14350(ndhF)
THAA: CFI11_17820(xdhA) CFI11_17825(xdhB)
OCD: FHY55_16315(xdhA) FHY55_16320(xdhB)
MARU: FIU81_00325(xdhA1) FIU81_00330(hcrB1) FIU81_03495(xdhA2) FIU81_03500(coxS1) FIU81_07520(xdhA3) FIU81_07525(hcrB2)
ROT: FIV09_15305(hcrC) FIV09_15310(ndhL)
TGL: HFZ77_17855(xdhB) HFZ77_17860(xdhA)
RCP: RCAP_rcc00791(xdhB) RCAP_rcc00792(xdhA)
PKD: F8A10_04305(xdhB) F8A10_04310(xdhA)
PPAN: ESD82_04895(xdhA) ESD82_04900(xdhB)
PTP: RCA23_c21150(xdhA) RCA23_c21160(xdhB)
RBG: BG454_03270(xdhB) BG454_03275(xdhA)
GEH: HYN69_00740(xdhB)
TAW: EI545_13100(xdhB) EI545_13105(xdhA)
PSEB: EOK75_17070(xdhA) EOK75_17075(xdhB)
LIT: FPZ52_16635(xdhA) FPZ52_16640(xdhB)
PAMO: BAR1_12965(xdhA) BAR1_12970(xdhB)
POZ: I0K15_14255(xdhB) I0K15_14260(xdhA)
CACT: HZ995_10275(xdhB) HZ995_10280(xdhA)
THAS: C6Y53_15885(xdhB) C6Y53_15890(xdhA)
HDH: G5B40_13445(xdhA) G5B40_13450(xdhB)
FAQ: G5B39_05430(xdhB) G5B39_05435(xdhA)
SJP: SJA_C1-33640(yagR) SJA_C1-33650(yagS)
SPHB: EP837_01603(yagS) EP837_01604(yagR)
AAY: WYH_01495(xdhA) WYH_01496(hcrB)
GOY: GLS_c07420(xdh1) GLS_c07430(xdh2) GLS_c16360(yagR) GLS_c16370(yagS)
GSP: IGS75_03915(xdhB) IGS75_03920(xdhA)
GDI: GDI2002(xdhB) GDI2003(xdhA)
KSC: CD178_00382(pucD) CD178_00383(coxS)
APT: APA01_12890(xdhB) APA01_12900(xdhA)
APW: APA42C_12890(xdhB) APA42C_12900(xdhA)
APF: APA03_12890(xdhB) APA03_12900(xdhA)
APU: APA07_12890(xdhB) APA07_12900(xdhA)
APG: APA12_12890(xdhB) APA12_12900(xdhA)
APQ: APA22_12890(xdhB) APA22_12900(xdhA)
APX: APA26_12890(xdhB) APA26_12900(xdhA)
APZ: APA32_12890(xdhB) APA32_12900(xdhA)
APK: APA386B_124(xdhB) APA386B_125(xdhA) APA386B_251(xdhA)
ASZ: ASN_2424(xdhB) ASN_2425(xdhA) ASN_3560(xdhA) ASN_3561(xdhB)
APOM: CPF11_00985(xdhA) CPF11_00990(xdhB)
ATO: CIW82_13715(xdhB) CIW82_13720(xdhA)
ACET: DS739_06680(xdhB) DS739_06685(xdhA)
ABG: Asbog_02127(xdhB) Asbog_02128(xdhA)
SHUM: STHU_32060 STHU_32070(yagS)
AZL: AZL_c04690(xdhB) AZL_c04700(xdhB)
NCB: C0V82_24780(xdhA) C0V82_24785(xdhB)
RCE: RC1_3069(yagS) RC1_3070(yagR)
MAGX: XM1_2480(xdhA)
TMO: TMO_a0304(yagR) TMO_a0305(yagS)
FER: FNB15_11060(xdhB) FNB15_11065(xdhA)
THAC: CSC3H3_17555(xdhB) CSC3H3_17560(xdhA)
TII: DY252_03150(xdhA) DY252_03155(xdhB)
MAGQ: MGMAQ_3288
ECOG: FIV45_11135(xdhA) FIV45_11140(xdhB)
BBA: Bd2633(xdhA) Bd2634(xdhB)
BBAT: Bdt_2548(xdhA) Bdt_2549(xdhB)
BMX: BMS_2856(xdhB) BMS_2857(xdhA)
BSTO: C0V70_15485(xdhB) C0V70_15490(xdhA)
ACU: Atc_m022
BSU: BSU32470(pucE) BSU32480(pucD) BSU32490(pucC) BSU32500(pucB) BSU32510(pucA)
BFD: NCTC4823_02358(ndhL)
BHA: BH0747
BCL: ABC3740(pucA) ABC3742(pucC) ABC3743(pucD) ABC3744(pucE)
BKW: BkAM31D_03130(pucC)
PCAL: BV455_01362(cutM) BV455_03581(pucC) BV455_03582(pucD) BV455_03583(pucE)
BSE: Bsel_0575
PSWU: SY83_16720
BTS: Btus_2012
CBO: CBO1285(xdhA2) CBO1286(xdhB2)
CBE: Cbei_1986
CBZ: Cbs_1986
CBEI: LF65_02155
CPAT: CLPA_c03340(cutB)
CPAE: CPAST_c03340(cutB)
CSQ: CSCA_0230
CLD: CLSPO_c12940(xdhA) CLSPO_c12950(xdhB)
CTYK: CTK_C07960
CGAS: J1C67_15880(xdhB) J1C67_15885(xdhA)
AOE: Clos_0877
OVA: OBV_12070 OBV_17260(xdhA) OBV_17270(xdhB)
OBJ: EIO64_14715(xdhB) EIO64_16485(xdhB)
BPRO: PMF13cell1_04738(ndhF_3) PMF13cell1_04739(xdhA_4)
CSCI: HDCHBGLK_02474(xdhA) HDCHBGLK_02475(ndhF)
LUA: D4A81_03235(xdhB)
SWO: Swol_1819
DSY: DSY0865
DRM: Dred_2772
HMO: HM1_2647 HM1_2648(xdhA)
AWO: Awo_c33550(xdhB) Awo_c33560(xdhA2)
VGU: HYG85_23200(xdhB) HYG85_23205(xdhA)
VPY: HZI73_14810(xdhB) HZI73_14815(xdhA)
MTHO: MOTHE_c19980(ndhF) MOTHE_c19990(xdhA)
MTHZ: MOTHA_c20770(ndhF) MOTHA_c20780(xdhA)
KME: H0A61_00456(cutM_1) H0A61_01438(cutM_3)
AVG: I6H45_07665(xdhB) I6H45_07670(xdhA)
AOB: I6H46_01625(xdhA)
PFT: JBW_02541
STED: SPTER_36110(ndhF_1)
MCX: BN42_21679(CoxL_1) BN42_21680(CoxM_1)
MUL: MUL_4579(coxM_1) MUL_4580(coxL_1)
MMI: MMAR_0080(coxL_2) MMAR_0081(coxM_2) MMAR_0835(coxM_1) MMAR_0836(coxL_1)
MMAE: MMARE11_07840(coxM_1) MMARE11_07850(coxL_1)
MLI: MULP_00855(coxM_1) MULP_00856(coxL_1)
MBAI: MB901379_00716(hcrB) MB901379_00717(xdhA_1)
MPHL: MPHLCCUG_01563(xdhA)
MAUU: NCTC10437_00443(hcrA_1) NCTC10437_00444(hcrB_1) NCTC10437_01915(hcrA_2) NCTC10437_01917(hcrB_2)
CVA: CVAR_2577(xdhA) CVAR_2578(xdhB)
CPRE: Csp1_03550(xdhA) Csp1_03560(cdhB) Csp1_18440(pucD)
NSR: NS506_01563(xdhA) NS506_01564(xdhB) NS506_06278(yagS) NS506_06279(yagR)
NAD: NCTC11293_04197(hcrA_2) NCTC11293_04198(hcrB)
RHA: RHA1_ro00134(xdhB) RHA1_ro00135(xdhA)
RFA: A3L23_03170(hcrB) A3L23_03171(xdhA_2)
RHS: A3Q41_00158(xdhA_1) A3Q41_00159(hcrB)
RRT: 4535765_03221(hcrA) 4535765_03222(hcrB)
RCR: NCTC10994_04031(hcrB) NCTC10994_04032(hcrA_2)
GBR: Gbro_2560
GRU: GCWB2_08950(hcrA) GCWB2_08955(hcrB)
GOM: D7316_03248(yagS) D7316_03249(yagR)
SCO: SCO0690(SCF15.11) SCO0691(SCF15.12) SCO1132(2SCG38.25c) SCO1133(2SCG38.26c) SCO4971(2SCK31.31) SCO4972(2SCK31.32)
STRP: F750_0277(yagS) F750_0278(yagR) F750_0575(yagR) F750_0576(yagS)
SLE: sle_04640(sle_04640) sle_04650(sle_04650) sle_59600(sle_59600) sle_59610(sle_59610)
SRN: A4G23_04758(hcrB) A4G23_04759(xdhA)
SALF: SMD44_08326(yagS) SMD44_08327(yagR)
SALJ: SMD11_5983(yagR) SMD11_5984(yagS) SMD11_6774(yagR) SMD11_6775(yagS)
SLX: SLAV_05140(ndhF1) SLAV_05145(xdhA1)
SGE: DWG14_00815(yagS) DWG14_00816(yagR)
SNF: JYK04_00485(yagS_1) JYK04_00964(ndhF_1) JYK04_00965(xdhA_1) JYK04_07841(yagR) JYK04_07842(yagS_2)
SHUN: DWB77_01046(yagR) DWB77_01047(yagS_1) DWB77_06798(yagS_2)
SCYG: S1361_02045(xdhA1) S1361_02050(hcrB1) S1361_33905(hcrB2) S1361_33910(xdhA2)
AAI: AARI_28790(xdhB) AARI_28800(xdhA)
KRH: KRH_21420(xdhB) KRH_21430(xdhA)
BCV: Bcav_1676
NAQU: ENKNEFLB_01261(yagR) ENKNEFLB_01262(yagS)
NAL: B005_2189(xdhB) B005_2190
STRR: EKD16_12545(hcrB1) EKD16_12550(xdhA) EKD16_13780(hcrB2)
NCX: Nocox_00880(xdhA1) Nocox_00885(hcrB1) Nocox_13545(hcrB2) Nocox_13550(xdhA2) Nocox_17870(hcrB3) Nocox_17875(xdhA3) Nocox_38635(xdhA4) Nocox_38640(hcrB4)
BSD: BLASA_2903(xdhA) BLASA_2904(xdhB)
MMAR: MODMU_2231(xdhB) MODMU_2232(xdhA) MODMU_2395
AOI: AORI_4021(yagR) AORI_4022(yagS)
AMYY: YIM_15665(hcrB1) YIM_15670(xdhA1) YIM_16685(xdhA2) YIM_16690(hcrB2) YIM_19595(xdhA3) YIM_19600(hcrB3) YIM_22625(hcrB4) YIM_22630(xdhA4) YIM_30130(xdhA5) YIM_30135(hcrB5) YIM_33130(xdhA6) YIM_33135(hcrB6) YIM_35195(hcrB7) YIM_35205(xdhA7)
ASE: ACPL_2776(xdhB) ACPL_2777
CYB: CYB_1271
THEU: HPC62_05815(xdhB) HPC62_05820(xdhA)
ATM: ANT_14800
OBG: Verru16b_01351(xdhA)
MIN: Minf_2317(xdhB) Minf_2340(xdhA)
MEAP: MTHMO_0396(xdhB) MTHMO_0397(xdhA)
PSL: Psta_3687
MFF: MFFC18_06140(pucD) MFFC18_06150(mop)
LCRE: Pla8534_28990(hcrB) Pla8534_29000(xdhA) Pla8534_62090(hcrA)
AAGG: ETAA8_07390(hcrA) ETAA8_33750(xdhA_1) ETAA8_33760(pucE) ETAA8_44390(xdhA_2) ETAA8_44400(hcrB)
BVO: Pan97_36900(cutM)
PND: Pla175_41600(kdhB) Pla175_41610(mop)
AMOB: HG15A2_03720(ndhF) HG15A2_03730(xdhA)
PLH: VT85_15285(xdhA) VT85_15290(hcrB)
GMR: GmarT_13170(ndhF)
GPN: Pan110_13050(coxM_2) Pan110_13070(hcrA)
MRI: Mal4_21460(xdhA_1) Mal4_21470(cutM_1) Mal4_30510(xdhA_2)
SDYN: Mal52_18910(cutM) Mal52_18920(xdhA) Mal52_51900(hcrA)
PLON: Pla110_14330(hcrA)
LRS: PX52LOC_07768(yagS) PX52LOC_07769(yagR)
IPA: Isop_2869
PBOR: BSF38_00799(hcrB_1) BSF38_01994(hcrB_2) BSF38_01995(xdhA_2)
AGV: OJF2_12110(xdhA_1) OJF2_12120(hcrB_1) OJF2_71390(hcrB_2) OJF2_71400(xdhA_2)
KST: KSMBR1_1091(xdhB) KSMBR1_1092(xdhA)
PHM: PSMK_30650(xdhA) PSMK_30660(xdhB)
TPW: TPANIC_0079(coxL)
TPU: TPADAL_0079(coxL)
TPO: TPAMA_0079(coxL)
TPC: TPECDC2_0079(coxL)
TPG: TPEGAU_0079(coxL)
TPM: TPESAMD_0079(coxL)
TPB: TPFB_0079(coxL)
TPL: TPCCA_0079(coxL)
TRZ: GWP43_11910(xdhB) GWP43_11915(xdhA)
BHY: BHWA1_00060(coxM)
BRM: Bmur_2646
BPW: WESB_2038(coxM)
BIP: Bint_1941(coxM)
ABAC: LuPra_00180(hcrC_1) LuPra_00181(xdhA_1) LuPra_05247(hcrB_1) LuPra_06212(xdhA_3) LuPra_06213(hcrB_2)
THYD: TTHT_0309(xdhB) TTHT_0310(xdhA)
TAI: Taci_0192
BLQ: L21SP5_02717(iorA) L21SP5_02718(xdhA)
FJG: BB050_03266(hcrB) BB050_03267(xdhA_1) BB050_03475(xdhA_2)
TMAR: MARIT_1115(xdhA) MARIT_1116
CACI: CLOAM1779(xdhA) CLOAM1780(xdhB)
OCY: OSSY52_01400(xdhB2)
MARN: LN42_06270
ASAC: ATHSA_1796
CABY: Cabys_2128 Cabys_4030(yagS) Cabys_4031(yagR)
 » show all
Reference
1  [PMID:6960894]
  Authors
Battelli MG, Lorenzoni E.
  Title
Purification and properties of a new glutathione-dependent thiol:disulphide oxidoreductase from rat liver.
  Journal
Biochem J 207:133-8 (1982)
DOI:10.1042/bj2070133
Reference
2  [PMID:4342395]
  Authors
Corte ED, Stirpe F.
  Title
The regulation of rat liver xanthine oxidase. Involvement of thiol groups in the conversion of the enzyme activity from dehydrogenase (type D) into oxidase (type O) and purification of the enzyme.
  Journal
Biochem J 126:739-45 (1972)
DOI:10.1042/bj1260739
Reference
3  [PMID:14264879]
  Authors
PARZEN SD, FOX AS.
  Title
PURIFICATION OF XANTHINE DEHYDROGENASE FROM DROSOPHILA MELANOGASTER.
  Journal
Biochim Biophys Acta 92:465-71 (1964)
DOI:10.1016/0926-6569(64)90006-9
Reference
4  [PMID:4294045]
  Authors
Rajagopalan KV, Handler P.
  Title
Purification and properties of chicken liver xanthine dehydrogenase.
  Journal
J Biol Chem 242:4097-107 (1967)
Reference
5  [PMID:6061702]
  Authors
Smith ST, Rajagopalan KV, Handler P.
  Title
Purification and properties of xanthine dehydroganase from Micrococcus lactilyticus.
  Journal
J Biol Chem 242:4108-17 (1967)
Reference
6  [PMID:3459393]
  Authors
Ikegami T, Nishino T
  Title
The presence of desulfo xanthine dehydrogenase in purified and crude enzyme preparations from rat liver.
  Journal
Arch Biochem Biophys 247:254-60 (1986)
DOI:10.1016/0003-9861(86)90582-5
Reference
7  [PMID:3294898]
  Authors
Engerson TD, McKelvey TG, Rhyne DB, Boggio EB, Snyder SJ, Jones HP
  Title
Conversion of xanthine dehydrogenase to oxidase in ischemic rat tissues.
  Journal
J Clin Invest 79:1564-70 (1987)
DOI:10.1172/JCI112990
Reference
8  [PMID:2610112]
  Authors
Saito T, Nishino T, Tsushima K
  Title
Interconversion between NAD-dependent and O2-dependent types of rat liver xanthine dehydrogenase and difference in kinetic and redox properties between them.
  Journal
Adv Exp Med Biol 253B:179-83 (1989)
DOI:10.1007/978-1-4684-5676-9_27
Reference
9  [PMID:11341925]
  Authors
Parschat K, Canne C, Huttermann J, Kappl R, Fetzner S.
  Title
Xanthine dehydrogenase from Pseudomonas putida 86: specificity, oxidation-reduction potentials of its redox-active centers, and first EPR characterization.
  Journal
Biochim Biophys Acta 1544:151-65 (2001)
DOI:10.1016/S0167-4838(00)00214-4
Reference
10 [PMID:8224915]
  Authors
Ichida K, Amaya Y, Noda K, Minoshima S, Hosoya T, Sakai O, Shimizu N, Nishino T
  Title
Cloning of the cDNA encoding human xanthine dehydrogenase (oxidase): structural analysis of the protein and chromosomal location of the gene.
  Journal
Gene 133:279-84 (1993)
DOI:10.1016/0378-1119(93)90652-J
  Sequence
[hsa:7498]
Reference
11 [PMID:11005854]
  Authors
Enroth C, Eger BT, Okamoto K, Nishino T, Nishino T, Pai EF.
  Title
Crystal structures of bovine milk xanthine dehydrogenase and xanthine oxidase: structure-based mechanism of conversion.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 97:10723-8 (2000)
DOI:10.1073/pnas.97.20.10723
  Sequence
[bta:280960]
Reference
12 [PMID:11796116]
  Authors
Truglio JJ, Theis K, Leimkuhler S, Rappa R, Rajagopalan KV, Kisker C.
  Title
Crystal structures of the active and alloxanthine-inhibited forms of xanthine dehydrogenase from Rhodobacter capsulatus.
  Journal
Structure (Camb) 10:115-25 (2002)
DOI:10.1016/S0969-2126(01)00697-9
Reference
13 [PMID:11848841]
  Authors
Hille R.
  Title
The Mononuclear Molybdenum Enzymes.
  Journal
Chem Rev 96:2757-2816 (1996)
DOI:10.1021/cr950061t
Reference
14 [PMID:18569334]
  Authors
Taibi G, Di Gaudio F, Nicotra CM
  Title
Xanthine dehydrogenase processes retinol to retinoic acid in human mammary epithelial cells.
  Journal
J Enzyme Inhib Med Chem 23:317-27 (2008)
DOI:10.1080/14756360701584539
Reference
15 [PMID:18513323]
  Authors
Nishino T, Okamoto K, Eger BT, Pai EF, Nishino T
  Title
Mammalian xanthine oxidoreductase - mechanism of transition from xanthine dehydrogenase to xanthine oxidase.
  Journal
FEBS J 275:3278-89 (2008)
DOI:10.1111/j.1742-4658.2008.06489.x
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.17.1.4
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.17.1.4
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.17.1.4
BRENDA, the Enzyme Database: 1.17.1.4
CAS: 9054-84-6

DBGET integrated database retrieval system