KEGG   ENZYME: 2.1.1.370
Entry
EC 2.1.1.370                Enzyme                                 

Name
[histone H3]-lysine4 N-dimethyltransferase;
NSD3 (gene name)
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:[histone H3]-L-lysine4 N6-dimethyltransferase
Reaction(IUBMB)
2 S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-L-lysine4 = 2 S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4 (overall reaction);
(1a) S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-L-lysine4 = S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6-methyl-L-lysine4;
(1b) S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-N6-methyl-L-lysine4 = S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4
Reaction(KEGG)
(other) R03875 R04866
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
[histone H3]-L-lysine4;
[histone H3]-N6-methyl-L-lysine4
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
[histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4;
[histone H3]-N6-methyl-L-lysine4
Comment
This entry describes enzymes that successively methylate the L-lysine4 residue of histone H3 (H3K4) twice, ultimately generating a dimethylated form. These modifications influence the binding of chromatin-associated proteins. The human NSD3 protein also catalyses the activity of EC 2.1.1.hq, [histone H3]-lysine27 N-dimethyltransferase. cf. EC 2.1.1.364, [histone H3]-lysine4 N-methyltransferase, and EC 2.1.1.354, [histone H3]-lysine4 N-trimethyltransferase.
History
EC 2.1.1.370 created 2020.
Pathway
ec00310  Lysine degradation
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K11425  [histone H3]-lysine4 N-dimethyltransferase / [histone H3]-lysine27 N-dimethyltransferase
Genes
HSA: 54904(NSD3)
PTR: 464119(NSD3)
PPS: 100989573(NSD3)
GGO: 101127408(NSD3)
PON: 100459660(NSD3)
NLE: 100599595(NSD3)
MCC: 700254(NSD3)
MCF: 102138188(NSD3)
CSAB: 103215646(NSD3)
CATY: 105590798(WHSC1L1)
PANU: 101000513(NSD3)
RRO: 104679642(NSD3)
RBB: 108512402(NSD3)
TFN: 117094840(NSD3)
PTEH: 111544119(NSD3)
CJC: 100389349(NSD3)
SBQ: 101031525(WHSC1L1)
MMUR: 105870392(NSD3)
MMU: 234135(Nsd3)
MCAL: 110299577(Nsd3)
MPAH: 110337154(Nsd3)
RNO: 290831(Nsd3)
MCOC: 116069055(Nsd3)
MUN: 110563304(Nsd3)
CGE: 100773097(Nsd3)
PLEU: 114681351(Nsd3)
NGI: 103745768(Nsd3)
HGL: 101703406(Nsd3)
CPOC: 100731623(Nsd3)
CCAN: 109688938(Nsd3)
OCU: 100352710(NSD3)
OPI: 101534677(NSD3)
TUP: 102487161(NSD3)
CFA: 475584(NSD3)
VVP: 112916135(NSD3)
VLG: 121489603(NSD3)
AML: 100473259(NSD3)
UMR: 103659130(NSD3)
UAH: 113262089(NSD3)
ORO: 101364354(WHSC1L1)
ELK: 111144613
MPUF: 101692729(WHSC1L1)
EJU: 114224800
MLX: 118009959(NSD3)
FCA: 101086901(NSD3)
PYU: 121017975(NSD3)
PBG: 122473400(NSD3)
PTG: 102949086(NSD3)
PPAD: 109262146(NSD3)
AJU: 106978378(NSD3)
HHV: 120238666(NSD3)
BTA: 513054(NSD3)
BOM: 102268973(NSD3)
BIU: 109553299(NSD3)
BBUB: 102408813(NSD3)
CHX: 102188284(NSD3)
OAS: 101112880(NSD3)
ODA: 120865662(NSD3)
CCAD: 122432227(NSD3)
SSC: 100520868(NSD3)
CFR: 102515779(NSD3)
CBAI: 105062081(WHSC1L1)
CDK: 105089934(NSD3)
BACU: 103016894(NSD3)
LVE: 103072101(NSD3)
OOR: 101278951(WHSC1L1)
DLE: 111173519
PCAD: 102990993(NSD3)
PSIU: 116746681(NSD3)
ECB: 100057692(NSD3)
EPZ: 103560265(NSD3)
EAI: 106824653(NSD3)
MYB: 102252817(NSD3)
MYD: 102759770(NSD3)
MMYO: 118650348(NSD3)
MLF: 102422851(NSD3)
MNA: 107535114(WHSC1L1)
PKL: 118728578(NSD3)
HAI: 109373158(NSD3)
DRO: 112306746(NSD3)
SHON: 118993176(NSD3)
AJM: 119065038(NSD3)
PDIC: 114508778(NSD3)
MMF: 118622289(NSD3)
RFQ: 117021281(NSD3)
PALE: 102879344(NSD3)
PGIG: 120595611(NSD3)
RAY: 107515960(WHSC1L1)
MJV: 108396577(WHSC1L1)
TOD: 119257819(NSD3)
LAV: 100663420(NSD3)
TMU: 101341096
MDO: 100029834(NSD3)
GAS: 123236990(NSD3)
SHR: 100913907(NSD3)
PCW: 110207576(NSD3)
OAA: 100074284(NSD3)
GGA: 426778(WHSC1L1)
PCOC: 116234530(NSD3)
MGP: 100550821(NSD3)
CJO: 107323733(NSD3)
NMEL: 110387045(NSD3)
APLA: 101796335(NSD3)
ACYG: 106044410(WHSC1L1)
TGU: 100224170(NSD3)
LSR: 110473395(NSD3)
SCAN: 103822694(NSD3)
PMOA: 120505099(NSD3)
OTC: 121346793(NSD3)
PRUF: 121360068(NSD3)
GFR: 102033572(NSD3)
FAB: 101807043(NSD3)
PHI: 102104727(NSD3)
PMAJ: 107213840(WHSC1L1)
CCAE: 111938845(NSD3)
CCW: 104694849(NSD3)
ETL: 114066496(NSD3)
FPG: 101913589(NSD3)
FCH: 102055544(NSD3)
CLV: 102090497(NSD3)
EGZ: 104125799(WHSC1L1)
NNI: 104016016(WHSC1L1)
ACUN: 113488073(NSD3)
PADL: 103912352(WHSC1L1)
AAM: 106493055(NSD3)
AROW: 112965458(NSD3)
NPD: 112952905(NSD3)
DNE: 112991599(NSD3)
ASN: 102385195(NSD3)
AMJ: 106736778(NSD3)
CPOO: 109317418(NSD3)
GGN: 109295543(NSD3)
PSS: 102457400(NSD3)
CMY: 102943320(NSD3)
CPIC: 101938886(NSD3)
TST: 117873023(NSD3)
CABI: 116821414(NSD3)
MRV: 120399010(NSD3)
ACS: 100558428(nsd3)
PVT: 110072168(NSD3)
SUND: 121933496(NSD3)
PBI: 103067854(NSD3)
PMUR: 107289990(NSD3)
TSR: 106550392(WHSC1L1)
PGUT: 117674754(NSD3)
VKO: 123027006(NSD3)
PMUA: 114585486(NSD3)
ZVI: 118096806(NSD3)
GJA: 107112988(NSD3)
XLA: 108711640(nsd3.L)
XTR: 100216035(nsd3)
NPR: 108800629(WHSC1L1)
DRE: 100006350(whsc1l1)
SGH: 107553696(whsc1l1)
IPU: 108277349(nsd3)
PHYP: 113544017(nsd3)
AMEX: 103025001(nsd3)
EEE: 113582471(nsd3)
TRU: 101063468(nsd3)
LCO: 109137146(nsd3)
NCC: 104951617(whsc1l1)
CGOB: 115013158(nsd3)
ELY: 117252663(nsd3)
PLEP: 121943929(nsd3) 121964519
SLUC: 116053944(nsd3)
ECRA: 117945475(nsd3)
PFLV: 114555335(nsd3)
GAT: 120831193(nsd3)
PPUG: 119225419(nsd3)
MSAM: 119891651(nsd3)
CUD: 121509831(nsd3)
MZE: 101481339(nsd3)
ONL: 100692732(nsd3)
OAU: 116310986(nsd3)
OLA: 101156018(nsd3)
OML: 112148284(nsd3)
XMA: 102222057(nsd3)
XCO: 114154602(nsd3)
XHE: 116729765(nsd3)
PRET: 103470645(whsc1l1)
GAF: 122826599(nsd3)
CVG: 107089672(whsc1l1)
CTUL: 119778126(nsd3)
NFU: 107394238(whsc1l1)
KMR: 108233751(nsd3)
ALIM: 106513637(whsc1l1)
AOCE: 111573350(nsd3)
POV: 109637173(nsd3)
SSEN: 122769284(nsd3)
HHIP: 117767669(nsd3)
LCF: 108881778(whsc1l1)
SDU: 111237743(nsd3)
SLAL: 111661024(nsd3)
XGL: 120805367(nsd3)
HCQ: 109525952(nsd3)
BPEC: 110156434(nsd3)
MALB: 109956650(nsd3)
OTW: 112248594(nsd3) 112262742
ELS: 105014331(nsd3)
SFM: 108934463 108940378(nsd3)
PKI: 111851463 111857590(nsd3)
LOC: 102694526(whsc1l1)
LCM: 102359965(NSD3)
CMK: 103190419(nsd3)
RTP: 109912039
DCI: 103504837
 » show all
Reference
1  [PMID:16682010]
  Authors
Kim SM, Kee HJ, Eom GH, Choe NW, Kim JY, Kim YS, Kim SK, Kook H, Kook H, Seo SB
  Title
Characterization of a novel WHSC1-associated SET domain protein with H3K4 and H3K27 methyltransferase activity.
  Journal
Biochem Biophys Res Commun 345:318-23 (2006)
DOI:10.1016/j.bbrc.2006.04.095
  Sequence
[hsa:54904] [mmu:234135]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.370
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.370
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.370
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.370

DBGET integrated database retrieval system