KEGG   ENZYME: 2.5.1.39
Entry
EC 2.5.1.39                 Enzyme                                 

Name
4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase;
nonaprenyl-4-hydroxybenzoate transferase;
4-hydroxybenzoate transferase;
p-hydroxybenzoate dimethylallyltransferase;
p-hydroxybenzoate polyprenyltransferase;
p-hydroxybenzoic acid-polyprenyl transferase;
p-hydroxybenzoic-polyprenyl transferase;
4-hydroxybenzoate nonaprenyltransferase
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
Sysname
polyprenyl-diphosphate:4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase
Reaction(IUBMB)
a polyprenyl diphosphate + 4-hydroxybenzoate = diphosphate + a 4-hydroxy-3-polyprenylbenzoate [RN:R05000]
Reaction(KEGG)
Substrate
polyprenyl diphosphate [CPD:C05847];
4-hydroxybenzoate [CPD:C00156]
Product
diphosphate [CPD:C00013];
4-hydroxy-3-polyprenylbenzoate [CPD:C05848]
Comment
This enzyme, involved in the biosynthesis of ubiquinone, attaches a polyprenyl side chain to a 4-hydroxybenzoate ring, producing the first ubiquinone intermediate that is membrane bound. The number of isoprenoid subunits in the side chain varies in different species. The enzyme does not have any specificity concerning the length of the polyprenyl tail, and accepts tails of various lengths with similar efficiency [2,4,5].
History
EC 2.5.1.39 created 1992, modified 2010
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K03179  4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase
K06125  4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase
Genes
HSA: 27235(COQ2)
PTR: 471210(COQ2)
PPS: 100968244(COQ2)
GGO: 101150429(COQ2)
PON: 100446809(COQ2)
NLE: 100595844(COQ2)
MCC: 707681(COQ2)
CSAB: 103235900(COQ2)
CATY: 105576796(COQ2)
PANU: 101009068(COQ2)
RRO: 104658832(COQ2)
RBB: 108531148(COQ2)
TFN: 117085380(COQ2)
PTEH: 111549301(COQ2)
CJC: 100411613(COQ2)
SBQ: 101042752(COQ2)
MMUR: 109730322(COQ2)
MMU: 71883(Coq2)
MCAL: 110294406(Coq2)
MPAH: 110330705(Coq2)
RNO: 498332(Coq2)
MCOC: 116067958(Coq2)
MUN: 110553875(Coq2)
CGE: 100755903(Coq2)
PLEU: 114691765(Coq2)
NGI: 103744985(Coq2)
HGL: 101700791(Coq2)
CCAN: 109683308(Coq2)
OCU: 100353448(COQ2)
OPI: 101525447(COQ2)
TUP: 102502379(COQ2)
CFA: 478457(COQ2)
VVP: 112919689(COQ2)
VLG: 121493467(COQ2)
AML: 100471159(COQ2)
UMR: 103665371(COQ2)
UAH: 113263200(COQ2)
ORO: 101372517(COQ2)
ELK: 111148949
MPUF: 101689407(COQ2)
EJU: 114224915(COQ2)
MLX: 118010382(COQ2)
FCA: 101084704(COQ2)
PYU: 121033287(COQ2)
PBG: 122478709(COQ2)
PTG: 102965740(COQ2)
PPAD: 109276580(COQ2)
AJU: 106971277(COQ2)
HHV: 120246466(COQ2)
BTA: 504633(COQ2)
BOM: 102266221(COQ2)
BIU: 109560639(COQ2)
BBUB: 102394858(COQ2)
CHX: 102187933(COQ2)
OAS: 101109616(COQ2)
ODA: 120861520(COQ2)
CCAD: 122428235(COQ2)
SSC: 100526233(COQ2)
CFR: 102516814(COQ2)
CBAI: 105065157(COQ2)
CDK: 105092009(COQ2)
BACU: 103000211(COQ2)
LVE: 103072505 103084815(COQ2)
OOR: 101283700(COQ2)
DLE: 111174086 111187624(COQ2)
PCAD: 102989894(COQ2)
ECB: 100061199(COQ2)
EPZ: 103549089(COQ2)
EAI: 106846421(COQ2)
MYB: 102249367(COQ2)
MYD: 102754322(COQ2)
MMYO: 118670775(COQ2)
MNA: 107527100 107537104(COQ2)
PKL: 118704517(COQ2)
HAI: 109387918(COQ2)
DRO: 112317815(COQ2)
SHON: 118979539(COQ2)
AJM: 119054616(COQ2)
MMF: 118641559(COQ2)
PALE: 102889383(COQ2)
PGIG: 120588284(COQ2)
RAY: 107516472(COQ2)
MJV: 108388166(COQ2)
TOD: 119260800(COQ2)
LAV: 100677191(COQ2)
TMU: 101361071
MDO: 100026201(COQ2)
SHR: 100924064(COQ2)
PCW: 110209760(COQ2)
OAA: 100086993(COQ2)
GGA: 422605(COQ2)
PCOC: 116231115(COQ2)
MGP: 100544906(COQ2)
CJO: 107313429(COQ2)
NMEL: 110399071(COQ2)
APLA: 101797636(COQ2)
ACYG: 106041861(COQ2)
TGU: 100221012(COQ2)
LSR: 110468515(COQ2)
SCAN: 103826089(COQ2)
PMOA: 120496047(COQ2)
OTC: 121339839(COQ2)
PRUF: 121360480(COQ2)
GFR: 102040761(COQ2)
FAB: 101809321(COQ2)
PHI: 102103201(COQ2)
PMAJ: 107203538(COQ2)
CCAE: 111928870(COQ2)
CCW: 104697335(COQ2)
ETL: 114057743(COQ2)
FPG: 101910569(COQ2)
FCH: 106631512(COQ2)
EGZ: 104127342(COQ2)
NNI: 104014995(COQ2)
ACUN: 113479477(COQ2)
PADL: 103919912(COQ2)
AAM: 106494829(COQ2)
AROW: 112970699(COQ2)
NPD: 112951899(COQ2)
DNE: 112990435(COQ2)
ASN: 102386564(COQ2)
AMJ: 102562984(COQ2)
CPOO: 109321869
GGN: 109304028(COQ2)
PSS: 102445019(COQ2)
CMY: 102945801(COQ2)
CPIC: 101951869(COQ2)
TST: 117878182(COQ2)
CABI: 116836662(COQ2)
ACS: 100565178(coq2)
PVT: 110083362(COQ2)
PBI: 103051851(COQ2)
PMUR: 107303158(COQ2)
PGUT: 117673664(COQ2)
PMUA: 114604086(COQ2)
ZVI: 118084156(COQ2)
GJA: 107116066(COQ2)
XLA: 108711372(coq2.L)
XTR: 100486844(coq2)
NPR: 108787813(COQ2)
DRE: 100037331(coq2)
CCAR: 109110449(coq2)
IPU: 108255665(coq2)
PHYP: 113537183(coq2)
AMEX: 103031525(coq2)
EEE: 113572938(coq2)
TRU: 101074825(coq2)
LCO: 104918985(coq2)
NCC: 104963522(coq2)
CGOB: 115013106(coq2)
ELY: 117252273(coq2)
PLEP: 121945005(coq2)
SLUC: 116053987(coq2)
ECRA: 117945260(coq2)
PFLV: 114555373(coq2)
GAT: 120830373(coq2)
PPUG: 119224486(coq2)
MSAM: 119891931(coq2)
CUD: 121509395(coq2)
ONL: 100706986(coq2)
OAU: 116312324(coq2) 120443071
OLA: 101160984(coq2)
OML: 112147890(coq2)
XMA: 102217763(coq2)
XCO: 114154355(coq2)
XHE: 116730224(coq2)
PRET: 103469943(coq2)
CVG: 107085182(coq2)
CTUL: 119792992(coq2)
NFU: 107394332(coq2)
KMR: 108233567(coq2)
ALIM: 106528935(coq2)
AOCE: 111580409(coq2)
CSEM: 103397549(coq2)
POV: 109637024(coq2)
LCF: 108879407(coq2)
SDU: 111237752(coq2)
SLAL: 111651683(coq2)
XGL: 120805007(coq2)
HCQ: 109519567(coq2)
BPEC: 110154961(coq2)
MALB: 109959108(coq2)
SASA: 106580034(coq2)
OTW: 112263130(coq2)
SALP: 111957738(coq2)
SNH: 120063111(coq2)
ELS: 105014679(coq2)
SFM: 108930964(coq2)
PKI: 111838366(coq2)
AANG: 118237193(coq2)
LOC: 102692735(coq2)
PSPA: 121301321
LCM: 102349772(COQ2)
CMK: 103175769(coq2)
RTP: 109913135(coq2)
BFO: 118420364
BBEL: 109487782
CIN: 100178794
SCLV: 120332313
SPU: 587948
SKO: 100378680
DME: Dmel_CG9613(Coq2)
DER: 6552917
DSE: 6607280
DSI: Dsimw501_GD15120(Dsim_GD15120)
DAN: 6499463
DSR: 110186718
DPE: 6587994
DMN: 108155802
DWI: 6650120
DGR: 6568501
DAZ: 108621046
DNV: 108656935
DHE: 111602735
DVI: 6629840
CCAT: 101448907
BOD: 106617793
MDE: 101898067
SCAC: 106093838
LCQ: 111690978
ACOZ: 120951113
AARA: 120896313
AAG: 110681058
CPII: 120424261
AME: 724350
ACER: 108001047
BIM: 100740927
BBIF: 117213617
BVK: 117243025
BVAN: 117163210
BTER: 100643527
CCAL: 108631680
OBB: 114875315
MGEN: 117220718
NMEA: 116429737
CGIG: 122401471
MPHA: 105833269
AEC: 105147310
ACEP: 105624434
PBAR: 105433217
VEM: 105570485
HST: 105191117
DQU: 106745942
CFO: 105251859
FEX: 115236249
LHU: 105673119
PGC: 109864247
OBO: 105275485
PCF: 106791927
PFUC: 122518385
NVI: 100122195
CSOL: 105362610
TPRE: 106650950
MDL: 103571778
FAS: 105264003
DAM: 107048414
CCIN: 107270279
TCA: 103313640
DPA: 109542710
ATD: 109601992
LDC: 111507113
NVL: 108567248
PPYR: 116168015
OTU: 111414675
BMOR: 101740579
BMAN: 114242812
MSEX: 115451034
BANY: 112046172
PMAC: 106717127
PXU: 106114589
PRAP: 111001495
ZCE: 119838596
HAW: 110380277
TNL: 113508884
PXY: 105396327
API: 100166021
DNX: 107172935
AGS: 114129784
RMD: 113558363
DCI: 103512307
CLEC: 106668342
HHAL: 106678359
NLU: 111044234
FOC: 113203500
ZNE: 110837707
CSEC: 111871068
FCD: 110846180
DMK: 116922955
HAME: 121857519
HAZT: 108679031
EAF: 111701195
DSV: 119449938
RSAN: 119382679
RMP: 119170162
VDE: 111252737
VJA: 111270456
TUT: 107359108
DPTE: 113789845
CSCU: 111631742
PTEP: 107440696
SDM: 118194434
CEL: CELE_F57B9.4(coq-2)
CBR: CBG16481(Cbr-coq-2)
PCAN: 112572328
BGT: 106051624
GAE: 121368034
CRG: 105345323
MYI: 110461714
PMAX: 117330871
OBI: 106868154
OSN: 115209718
LAK: 106174716
ATEN: 116287334
ADF: 107356226
AMIL: 114968850
PDAM: 113678103
SPIS: 111338473
DGT: 114521377
HMG: 100209700
AQU: 100641363
ATH: AT4G23660(PPT1)
ALY: 9303768
CRB: 17879273
THJ: 104814817
CIT: 102612886
PVY: 116130864
GMX: 100797753
GSJ: 114394608
VRA: 106758053
VAR: 108321335
VUN: 114183419
CCAJ: 109818163
APRC: 113861491
CAM: 101506064
LJA: Lj1g3v2536080.1(Lj1g3v2536080.1) Lj1g3v2536080.2(Lj1g3v2536080.2)
LANG: 109338854
FVE: 101292017
ZJU: 107430388
MNT: 21397243
CSV: 101222189
CMO: 103500358
BHJ: 120091997
MCHA: 111020727
CMAX: 111482172
CMOS: 111442456
CPEP: 111791590
RCU: 8268185
HBR: 110650666
MESC: 110626153
PALZ: 118057050
JRE: 108991440
VVI: 100247403
VRI: 117923787
SLY: 101246522
SPEN: 107012316
SOT: 102595300
CANN: 107862393
NSY: 104241583
NTO: 104090133
NAU: 109223752
INI: 109165623
ITR: 116031639
SIND: 105157208
OEU: 111380327
EGT: 105952220
HAN: 110889957
ECAD: 122585537
LSV: 111882981
CCAV: 112522113
CSIN: 114257482
BVG: 104899290
SOE: 110805762
NNU: 104604149
MING: 122077195
DOSA: Os08t0322600-01(Os08g0322600) Os08t0388900-00(Os08g0388900) Os08t0389300-00(Os08g0389300)
OBR: 102700586
ATS: 109771358
SBI: 8084454
ZMA: 100282174
PDA: 103717016
EGU: 105055419
MUS: 103985232
DCT: 110108469
PEQ: 110033883
AOF: 109820503
ATR: 18426828
PPP: 112294626
MNG: MNEG_3023
APRO: F751_6590
SCE: YNR041C(COQ2)
ERC: Ecym_2520
KMX: KLMA_20244(COQ2)
NCS: NCAS_0A05500(NCAS0A05500)
NDI: NDAI_0K02330(NDAI0K02330)
TPF: TPHA_0M01980(TPHA0M01980)
TBL: TBLA_0F00510(TBLA0F00510)
TDL: TDEL_0A07760(TDEL0A07760)
KAF: KAFR_0C04720(KAFR0C04720)
PIC: PICST_87025(COQ2)
CAL: CAALFM_CR10600CA(CaO19.7643)
SLB: AWJ20_2582(COQ2)
BBRX: BRETT_001840(COQ2)
NCR: NCU01553
NTE: NEUTE1DRAFT83541(NEUTE1DRAFT_83541)
MGR: MGG_01067
SSCK: SPSK_09419
MAW: MAC_08757
MAJ: MAA_02682
MBE: MBM_04642
ANI: AN9259.2
ANG: ANI_1_1530184(An04g00170) ANI_1_2996024(An02g10890)
ABE: ARB_02651
TVE: TRV_03066
SPO: SPAC56F8.04c(ppt1)
CNE: CNC01780
CNB: CNBC5470
TASA: A1Q1_04112
ABP: AGABI1DRAFT73134(AGABI1DRAFT_73134) AGABI1DRAFT75742(AGABI1DRAFT_75742) AGABI1DRAFT75748(AGABI1DRAFT_75748)
ABV: AGABI2DRAFT203037(AGABI2DRAFT_203037) AGABI2DRAFT209373(AGABI2DRAFT_209373) AGABI2DRAFT226364(AGABI2DRAFT_226364)
MGL: MGL_3209
MRT: MRET_2180
DDI: DDB_G0281241(coq2)
DFA: DFA_08307(coq2)
NGD: NGA_2086300(COQ2)
SPAR: SPRG_15164
ECO: b4040(ubiA)
ECJ: JW4000(ubiA)
ECD: ECDH10B_4229(ubiA)
EBW: BWG_3753(ubiA)
ECOK: ECMDS42_3478(ubiA)
ECE: Z5639(ubiA)
ECS: ECs5023(ubiA)
ECF: ECH74115_5521(ubiA)
ETW: ECSP_5118(ubiA)
ELX: CDCO157_4706(ubiA)
EOI: ECO111_4863(ubiA)
EOJ: ECO26_5156(ubiA)
EOH: ECO103_4789(ubiA)
ECOO: ECRM13514_5175(ubiA)
ECOH: ECRM13516_4912(ubiA)
ESL: O3K_23655(ubiA)
ESO: O3O_01700(ubiA)
ESM: O3M_23575(ubiA)
ECK: EC55989_4532(ubiA)
ECG: E2348C_4355(ubiA)
EOK: G2583_4865(ubiA)
ELR: ECO55CA74_23295(ubiA)
ELH: ETEC_4295
ECW: EcE24377A_4593(ubiA)
EUN: UMNK88_4896(ubiA)
ECP: ECP_4257
ENA: ECNA114_4197(ubiA)
ECOS: EC958_4496(ubiA)
ECV: APECO1_2429(ubiA)
ECOA: APECO78_01020(ubiA)
ECX: EcHS_A4280(ubiA)
ECM: EcSMS35_4502(ubiA)
ECY: ECSE_4332
ECR: ECIAI1_4270(ubiA)
ECQ: ECED1_4755(ubiA)
EUM: ECUMN_4574(ubiA)
ECT: ECIAI39_4461(ubiA)
EOC: CE10_4754(ubiA)
EBR: ECB_03912(ubiA)
EBL: ECD_03912(ubiA)
EBE: B21_03872(ubiA)
EBD: ECBD_3993
ECI: UTI89_C4610(ubiA)
EIH: ECOK1_4527(ubiA)
ECZ: ECS88_4513(ubiA)
ECC: c5010(ubiA)
ELO: EC042_4409(ubiA)
ELN: NRG857_20190(ubiA)
ESE: ECSF_3896
EKF: KO11_02160(ubiA)
EAB: ECABU_c45640(ubiA)
EDJ: ECDH1ME8569_3897(ubiA)
ELU: UM146_20315(ubiA)
ELW: ECW_m4406(ubiA)
ELL: WFL_21425(ubiA)
ELC: i14_4595(ubiA)
ELD: i02_4595(ubiA)
ELP: P12B_c4147(ubiA)
ELF: LF82_2346(ubiA)
ECOL: LY180_21225(ubiA)
ECOI: ECOPMV1_04421(ubiA)
ECOJ: P423_22415(ubiA)
EFE: EFER_4131(ubiA)
EAL: EAKF1_ch1874c(ubiA)
EMA: C1192_18525(ubiA)
STY: STY4430(ubiA)
STT: t4140(ubiA)
SENT: TY21A_21045(ubiA)
STM: STM4234(ubiA)
SEO: STM14_5091(ubiA)
SEY: SL1344_4171(ubiA)
SEM: STMDT12_C43700(ubiA)
SEJ: STMUK_4219(ubiA)
SEB: STM474_4428(ubiA)
SEF: UMN798_4593(ubiA)
SETU: STU288_21265(ubiA)
SETC: CFSAN001921_19245(ubiA)
SENR: STMDT2_40851(ubiA)
SEND: DT104_42281(ubiA)
SENI: CY43_22110(ubiA)
SEEN: SE451236_04205(ubiA)
SPT: SPA4051(ubiA)
SEK: SSPA3760
SEI: SPC_4295(ubiA)
SEC: SCH_4113(ubiA)
SEH: SeHA_C4576(ubiA)
SHB: SU5_0310
SENH: CFSAN002069_10930(ubiA)
SEEH: SEEH1578_07340(ubiA)
SEE: SNSL254_A4577(ubiA)
SEW: SeSA_A4426(ubiA)
SEA: SeAg_B4491(ubiA)
SENS: Q786_20775(ubiA)
SED: SeD_A4628(ubiA)
SEG: SG4077(ubiA)
SEL: SPUL_4224(ubiA)
SEGA: SPUCDC_4210(ubiA)
SET: SEN4003(ubiA)
SENA: AU38_20700(ubiA)
SENO: AU37_20715(ubiA)
SENV: AU39_20735(ubiA)
SENQ: AU40_23150(ubiA)
SENL: IY59_21210(ubiA)
SENJ: CFSAN001992_12705(ubiA)
SEEC: CFSAN002050_04000(ubiA)
SEEB: SEEB0189_021275(ubiA)
SEEP: I137_20220(ubiA)
SENE: IA1_20610(ubiA)
SENC: SEET0819_04985(ubiA)
SBG: SBG_3679(ubiA)
SBZ: A464_4225
SBV: N643_18575(ubiA)
SFL: SF4165(ubiA)
SFX: S3566(ubiA)
SFV: SFV_4173(ubiA)
SFE: SFxv_4541(ubiA)
SFN: SFy_5983
SFS: SFyv_6049
SFT: NCTC1_04528(ubiA)
SSN: SSON_4220(ubiA)
SBO: SBO_4077(ubiA)
SBC: SbBS512_E4557(ubiA)
SDY: SDY_4534(ubiA)
SHQ: A0259_01810(ubiA)
ENC: ECL_00296
ECLE: ECNIH2_02135(ubiA)
ECLN: ECNIH4_21490(ubiA)
ECLI: ECNIH5_01670(ubiA)
ECLX: LI66_01515(ubiA)
ECLY: LI62_01925(ubiA)
ECLZ: LI64_01650(ubiA)
ECLO: ENC_04710
EHM: AB284_23880(ubiA)
ECLA: ECNIH3_01660(ubiA)
ECLC: ECR091_01660(ubiA)
EAU: DI57_17225(ubiA)
EEC: EcWSU1_00258(ubiA)
ECAN: CWI88_01425(ubiA)
ECLS: LI67_002255(ubiA)
ESH: C1N69_01325(ubiA)
ENX: NI40_001215(ubiA)
ENF: AKI40_4667(ubiA)
END: A4308_01500(ubiA)
ESA: ESA_00086
CSK: ES15_0405(ubiA)
CSZ: CSSP291_00385(ubiA)
CDM: AFK67_18480(ubiA)
CMJ: AFK66_002085(ubiA)
CUI: AFK65_17635(ubiA)
CMW: AFK63_00770(ubiA)
CTU: CTU_37750(ubiA)
KPN: KPN_04428(ubiA)
KPU: KP1_0280(ubiA)
KPP: A79E_4763
KPH: KPNIH24_01430(ubiA)
KPZ: KPNIH27_01420(ubiA)
KPV: KPNIH29_01390(ubiA)
KPW: KPNIH30_01460(ubiA)
KPY: KPNIH31_01455(ubiA)
KPG: KPNIH32_01465(ubiA)
KPC: KPNIH10_01425(ubiA)
KPQ: KPR0928_01430(ubiA)
KPT: VK055_3045(ubiA)
KPO: KPN2242_00180(ubiA)
KPR: KPR_0410(ubiA)
KPJ: N559_4872
KPI: D364_22550(ubiA)
KPX: PMK1_01902(ubiA)
KPB: FH42_18470(ubiA)
KPNE: KU54_025270(ubiA)
KPNU: LI86_25110(ubiA)
KPNK: BN49_5004(ubiA)
KVA: Kvar_4820
KPE: KPK_5248(ubiA)
KPK: A593_12220(ubiA)
KOX: KOX_08245(ubiA)
KOE: A225_0314
KOY: J415_01500(ubiA)
KOM: HR38_06925(ubiA)
KMI: VW41_00725(ubiA)
KOK: KONIH1_01790(ubiA)
KOC: AB185_05320(ubiA)
EAE: EAE_08415(ubiA)
EAR: CCG32312
ROR: RORB6_17325(ubiA)
RON: TE10_03735(ubiA)
RTG: NCTC13098_06862(ubiA_1)
REE: electrica_04761(ubiA)
CRO: ROD_37061(ubiA)
CKO: CKO_03875
CFD: CFNIH1_07870(ubiA)
CBRA: A6J81_15395(ubiA)
CWE: CO701_20425(ubiA)
CFQ: C2U38_24230(ubiA)
CAMA: F384_22285(ubiA)
CAF: AL524_05075(ubiA)
CIF: AL515_02930(ubiA)
CIR: C2U53_11665(ubiA)
CIE: AN232_02645(ubiA)
CPAR: CUC49_20925(ubiA)
BFL: Bfl025(ubiA)
BPN: BPEN_025(ubiA)
BVA: BVAF_024(ubiA)
BCHR: BCHRO640_025(ubiA)
BEN: BOBLI757_025(ubiA)
BED: BTURN675_026(ubiA)
BEC: GN160_02095(ubiA)
HDE: HDEF_1631(ubiA)
SECT: A359_09290
RIP: RIEPE_0521(ubiA)
EBT: EBL_c36730(ubiA)
CNT: JT31_11050(ubiA)
CEM: LH23_06670(ubiA)
CEN: LH86_06615(ubiA)
CLAP: NCTC11466_04301(ubiA)
PGE: LG71_05510(ubiA)
KLE: AO703_01320(ubiA)
KOR: AWR26_23730(ubiA)
KRD: A3780_26215(ubiA)
KPSE: IP581_01440(ubiA)
KIE: NCTC12125_03450(ubiA)
KAS: KATP_42310(ubiA_1) KATP_49580(ubiA_2)
LAX: APT61_20960(ubiA)
LEI: C2U54_06165(ubiA)
LEH: C3F35_10395(ubiA)
LEW: DAI21_03055(ubiA)
SYM: K6K13_02185(ubiA)
METY: MRY16398_53160(ubiA)
AHN: NCTC12129_04604(ubiA)
YRE: HEC60_19330(ubiA)
SGOE: A8O29_021100(ubiA)
KIN: AB182_23445(ubiA)
PDZ: HHA33_00475(ubiA)
PTF: PROFFT_A_03920(ubiA)
PSHI: SAMEA2665130_0183(ubiA)
EBF: D782_4225
EBC: C2U52_06410(ubiA)
EBU: CUC76_13950(ubiA)
PSTS: E05_00500(ubiA)
YPE: YPO0311(b4040)
YPK: y0569(ubiA)
YPH: YPC_0693(ubiA)
YPA: YPA_3973
YPN: YPN_3358
YPM: YP_0467(ubiA)
YPG: YpAngola_A0679(ubiA)
YPZ: YPZ3_0268(ubiA)
YPT: A1122_03580(ubiA)
YPD: YPD4_0273(ubiA)
YPX: YPD8_0274(ubiA)
YPW: CH59_1553(ubiA)
YPJ: CH55_3452(ubiA)
YPV: BZ15_3261(ubiA)
YPL: CH46_603(ubiA)
YPS: YPTB0367(ubiA)
YPO: BZ17_2203(ubiA)
YPI: YpsIP31758_3773(ubiA)
YPY: YPK_3863
YPB: YPTS_0390
YPQ: DJ40_2042(ubiA)
YPU: BZ21_3737(ubiA)
YPR: BZ20_1745(ubiA)
YPC: BZ23_4007(ubiA)
YPF: BZ19_3838(ubiA)
YEN: YE3858(ubiA)
YEY: Y11_27661
YEL: LC20_00447(ubiA)
YEW: CH47_3876(ubiA)
YET: CH48_2041(ubiA)
YEE: YE5303_00201(b4040)
YSI: BF17_09940(ubiA)
YAL: AT01_2136(ubiA)
YFR: AW19_2863(ubiA)
YIN: CH53_2148(ubiA)
YKR: CH54_2925(ubiA)
YRO: CH64_2278(ubiA)
YRU: BD65_1585(ubiA)
YRB: UGYR_08450(ubiA)
YAK: ACZ76_07250(ubiA)
YMA: DA391_01560(ubiA)
YMO: HRD69_03495(ubiA)
SMAR: SM39_3916(ubiA)
SMAC: SMDB11_3717(ubiA)
SMW: SMWW4_v1c44310(ubiA)
SPE: Spro_4463
SRL: SOD_c42720(ubiA)
SRY: M621_23315(ubiA)
SPLY: Q5A_023280(ubiA)
SMAF: D781_4195
SLQ: M495_22475(ubiA)
SERF: L085_06065(ubiA)
SERS: SERRSCBI_21400(ubiA)
SFW: WN53_05455(ubiA)
SERA: Ser39006_022355(ubiA)
SERQ: CWC46_22365(ubiA)
SERM: CLM71_21585(ubiA)
SOF: NCTC11214_02144(ubiA_1)
SURI: J0X03_01965(ubiA)
SFO: Z042_09590(ubiA)
RAA: Q7S_20815(ubiA)
RACE: JHW33_14815(ubiA)
GQU: AWC35_13555(ubiA)
EAME: GXP68_01775(ubiA)
RBAD: H2866_09645(ubiA)
ECA: ECA0627(ubiA)
PATR: EV46_02725(ubiA)
PATO: GZ59_05440(ubiA)
PCT: PC1_0511
PCV: BCS7_02610(ubiA)
PEC: W5S_0628
PARI: I2D83_19110(ubiA)
PAQU: DMB82_0002960(ubiA)
DDD: Dda3937_02723(ubiA)
DZC: W909_02765(ubiA)
DSO: A4U42_11940(ubiA)
CED: LH89_09465(ubiA)
DFN: CVE23_03275(ubiA)
DDQ: DDI_0338
DAQ: DAQ1742_00597(ubiA)
BGJ: AWC36_15705(ubiA)
BIZ: HC231_20790(ubiA)
LPOP: I6N93_14540(ubiA)
SGL: SG2143
SOD: Sant_3878(ubiA)
PES: SOPEG_3656(ubiA)
SENY: HBA_0054(ubiA)
EAM: EAMY_3330(ubiA)
EAY: EAM_0261(ubiA)
ETA: ETA_31040(ubiA)
EPY: EpC_33250(ubiA)
EPR: EPYR_03583(ubiA)
EBI: EbC_03050(ubiA)
ERJ: EJP617_08140(ubiA)
EGE: EM595_3204(ubiA)
EHD: ERCIPSTX3056_167(ubiA)
WBR: ubiA
WGL: WIGMOR_0658(ubiA)
PAM: PANA_0253(ubiA)
PLF: PANA5342_4169(ubiA)
PAJ: PAJ_3413(ubiA)
PVA: Pvag_3511(ubiA)
PAGG: AL522_05680(ubiA)
KLN: LH22_00750(ubiA)
PANT: PSNIH1_07015(ubiA)
PANP: PSNIH2_19635(ubiA)
PSTW: DSJ_03060
PGZ: C2E15_19735(ubiA)
PCD: C2E16_19170(ubiA)
MINT: C7M51_03089(ubiA)
MTHI: C7M52_03905(ubiA)
TPTY: NCTC11468_03419(ubiA)
PLU: plu4377(ubiA)
PLUM: A4R40_21685(ubiA)
PAY: PAU_03930(ubiA)
PTT: VY86_05575(ubiA)
PMR: PMI2752(ubiA)
PMIB: BB2000_2757(ubiA)
PVL: AOB99_14995(ubiA)
PVG: CRN77_05860(ubiA)
PHAU: PH4a_05310(ubiA)
PPEE: I6G31_11355(ubiA)
XBO: XBJ1_4000(ubiA)
XBV: XBW1_4124(ubiA)
XNE: XNC1_3938(ubiA)
XNM: XNC2_3793(ubiA)
XDO: XDD1_3260(ubiA)
XPO: XPG1_3120(ubiA)
XBU: HGO23_05620(ubiA)
PSI: S70_08390(ubiA)
PSX: DR96_1503(ubiA)
PRG: RB151_004450(ubiA)
PALA: CO695_02695(ubiA)
PHEI: NCTC12003_00441(ubiA)
PRJ: NCTC6933_00510(ubiA)
PVC: G3341_01945(ubiA)
MMK: MU9_726
ASY: AUT07_00641(ubiA)
ANS: ArsFIN_40530(ubiA)
ETR: ETAE_0217(ubiA)
ETD: ETAF_0187
ETE: ETEE_1975(ubiA)
EDW: QY76_01750(ubiA)
EDL: AAZ33_01000(ubiA)
HAV: AT03_02560(ubiA)
HPAR: AL518_03025(ubiA)
OPO: DSM2777_01475(ubiA)
LPV: HYN51_07850(ubiA)
PFQ: QQ39_15730(ubiA)
LRI: NCTC12151_00438(ubiA)
HDU: HD_1647(ubiA)
HAP: HAPS_0785(ubiA)
HPAZ: K756_02695(ubiA)
HPAS: JL26_02195(ubiA)
HPAK: JT17_11085(ubiA)
GLE: CJD39_04605(ubiA)
HSO: HS_0159(ubiA)
HSM: HSM_0025
PMU: PM1751(ubiA)
PMV: PMCN06_1601(ubiA)
PMP: Pmu_15800(ubiA)
PMUL: DR93_182(ubiA)
PDAG: 4362423_01647(ubiA)
PATL: KGI96_06250(ubiA)
MHT: D648_15410(ubiA)
MHQ: D650_13940(ubiA)
MHAT: B824_16140(ubiA)
MHX: MHH_c23820(ubiA)
MHAE: F382_02640(ubiA)
MHAM: J450_02115(ubiA)
MHAO: J451_02940(ubiA)
MHAL: N220_08730(ubiA)
MHAQ: WC39_05150(ubiA)
MHAY: VK67_05150(ubiA)
MVE: X875_9260
MBOS: ICJ55_06745(ubiA)
MPEG: HV560_08295(ubiA)
APL: APL_0822(ubiA)
APJ: APJL_0829(ubiA)
APA: APP7_0879(ubiA)
ASI: ASU2_04775(ubiA)
ASS: ASU1_04840(ubiA)
AEU: ACEE_05080(ubiA)
ALIG: NCTC10568_00527(ubiA)
AAZ: ADJ80_03100(ubiA)
BTO: WQG_11760
BTRE: F542_10290
BTRH: F543_11690
BTRA: F544_12130
AVT: NCTC3438_02157(ubiA)
PAET: NCTC13378_00017(ubiA)
XFA: XF_0068
XFT: PD_0046(ubiA)
XFF: XFLM_05490(ubiA)
XFL: P303_11710(ubiA)
XFS: D934_01170(ubiA)
XFH: XFHB_00255(ubiA)
XTW: AB672_00255(ubiA)
XCC: XCC0390(ubiA)
XCB: XC_0402
XCA: xcc-b100_0418(ubiA)
XCP: XCR_4122(ubiA)
XCV: XCV0405(ubiA)
XAX: XACM_0379(ubiA)
XAC: XAC0390(ubiA)
XCI: XCAW_00797(ubiA)
XFU: XFF4834R_chr03760(ubiA)
XAO: XAC29_02010(ubiA)
XOM: XOO0417(XOO0417)
XOO: XOO0453(ubiA)
XOP: PXO_02871(ubiA)
XOY: AZ54_22830(ubiA)
XOR: XOC_4508(ubiA)
XOZ: BE73_00975(ubiA)
XAL: XALC_0356(ubiA)
XSA: SB85_14790(ubiA)
XTN: FD63_01745(ubiA)
XPH: XppCFBP6546_09865(ubiA)
XVA: C7V42_01960(ubiA)
XAN: AC801_01840(ubiA)
XAR: XB05_18575(ubiA)
XTH: G4Q83_18665(ubiA)
SML: Smlt4422(ubiA)
SMT: Smal_3808
SMZ: SMD_3995(ubiA)
SACZ: AOT14_04780(ubiA)
STEK: AXG53_19185(ubiA)
STEM: CLM74_20040(ubiA)
SINC: DAIF1_39540(ubiA)
SPAQ: STNY_R39930(ubiA)
PSUW: WQ53_08615(ubiA)
PSD: DSC_01105(ubiA)
PMEX: H4W19_12520(ubiA)
LAB: LA76x_4917(ubiA)
LAQ: GLA29479_440(ubiA)
LCP: LC55x_5255(ubiA)
LGU: LG3211_5234(ubiA)
LEZ: GLE_0054(ubiA)
LEM: LEN_0276(ubiA)
LUE: DCD74_10850(ubiA)
LSX: H8B22_07840(ubiA)
LARE: HIV01_013540(ubiA)
LHX: LYSHEL_12700(ubiA)
LCAS: LYSCAS_12700(ubiA)
LUM: CNR27_02045(ubiA)
THEH: G7079_01400(ubiA)
TCN: H9L16_04970(ubiA)
TBV: H9L17_08130(ubiA)
DCS: ISN74_00750(ubiA)
DKO: I596_3656
RBD: ALSL_0320
VCH: VC_0094
VCF: IR04_05405(ubiA)
VCS: MS6_2525
VCE: Vch1786_I2313(ubiA)
VCQ: EN18_17065(ubiA)
VCI: O3Y_00445(ubiA)
VCO: VC0395_A2421(ubiA)
VCR: VC395_0086(ubiA)
VCM: VCM66_0094(ubiA)
VCL: VCLMA_A0089(ubiA)
VCX: VAA049_85(ubiA)
VCZ: VAB027_85(ubiA)
VVU: VV1_1164(ubiA)
VVY: VV0121
VVL: VV93_v1c01090(ubiA)
VPA: VP2948
VPB: VPBB_2786
VPK: M636_22530(ubiA)
VPF: M634_01265(ubiA)
VCA: M892_11325(ubiA)
VAG: N646_2044
VDB: AL552_23790(ubiA)
VHR: AL538_08955(ubiA)
VNA: PN96_14035(ubiA)
VSP: VS_3012
VEJ: VEJY3_14895(ubiA)
VNI: VIBNI_A3730(ubiA)
VAN: VAA_00457
LAG: N175_00515(ubiA)
VAU: VANGNB10_cI0109(ubiA)
VCY: IX92_00895(ubiA)
VCT: JV59_40155(ubiA)
VTU: IX91_14535(ubiA)
VEU: IXK98_23210(ubiA)
VFL: AL536_20940(ubiA)
VMI: AL543_09035(ubiA)
VSC: VSVS12_00007(ubiA)
VTA: A3430(ubiA)
VAQ: FIV01_13785(ubiA)
VSR: Vspart_03240(ubiA)
VKA: BTD91_06970(ubiA)
VZI: G5S32_00525(ubiA)
VFI: VF_2444(ubiA)
VFM: VFMJ11_2568(ubiA)
VSA: VSAL_I2895(ubiA)
AWD: AWOD_I_2528(ubiA)
PPR: PBPRA0163(PLU4377)
PGH: FH974_00535(ubiA)
GHO: AL542_09150(ubiA)
SCOT: HBA18_00465(ubiA)
PAE: PA5358(ubiA)
PAEV: N297_5538(ubiA)
PAEI: N296_5538(ubiA)
PAU: PA14_70730(ubiA)
PAP: PSPA7_6135(ubiA)
PAG: PLES_57531(ubiA)
PAF: PAM18_5478(ubiA)
PNC: NCGM2_6125(ubiA)
PAEB: NCGM1900_6203(ubiA)
PDK: PADK2_28525(ubiA)
PSG: G655_28190(ubiA)
PRP: M062_28215(ubiA)
PAEP: PA1S_28945(ubiA)
PAEM: U769_29445(ubiA)
PAEL: T223_29405(ubiA)
PAEU: BN889_05946(ubiA)
PAEG: AI22_05045(ubiA)
PAEC: M802_5536(ubiA)
PAEO: M801_5403(ubiA)
PMY: Pmen_4409
PMK: MDS_4739
PRE: PCA10_55540(ubiA)
PPSE: BN5_4237(ubiA)
PALC: A0T30_01150(ubiA)
PCQ: PcP3B5_60870(ubiA)
PMUI: G4G71_03825(ubiA)
PPU: PP_5318(ubiA)
PPF: Pput_5226
PPT: PPS_5166
PPB: PPUBIRD1_5110(ubiA)
PPI: YSA_04869
PPX: T1E_3996(ubiA)
PPUH: B479_26320(ubiA)
PPUT: L483_31725(ubiA)
PPUN: PP4_53780(ubiA)
PPUD: DW66_5736
PMON: X969_25535(ubiA)
PMOT: X970_25170(ubiA)
PMOS: O165_022745(ubiA)
POR: APT59_00540(ubiA)
PST: PSPTO_5476(ubiA)
PSB: Psyr_5031
PSYR: N018_25400(ubiA)
PSP: PSPPH_5113(ubiA)
PAMG: BKM19_029115(ubiA)
PAVL: BKM03_29355(ubiA)
PVD: CFBP1590__5343(ubiA)
PCAB: JGS08_26190(ubiA)
PFL: PFL_6106(ubiA)
PPRC: PFLCHA0_c60650(ubiA)
PPRO: PPC_0036 PPC_6059(ubiA)
PFE: PSF113_0124(ubiA)
PFN: HZ99_17090(ubiA)
PFO: Pfl01_5604(ubiA)
PFS: PFLU_6036(ubiA)
PFC: PflA506_5319(ubiA)
PPZ: H045_20540(ubiA)
PFB: VO64_2928
PMAN: OU5_3559(ubiA)
PTV: AA957_14960(ubiA)
PCG: AXG94_14855(ubiA)
PAZO: AYR47_06340(ubiA)
PRX: HRH33_00385(ubiA)
PFW: PF1751_v1c54470(ubiA)
PFF: PFLUOLIPICF708760(ubiA)
PEN: PSEEN5462(ubiA)
PSA: PST_0428(ubiA)
PSZ: PSTAB_0459(ubiA)
PSR: PSTAA_0481(ubiA)
PSC: A458_19240(ubiA)
PSJ: PSJM300_17510(ubiA)
PSTU: UIB01_19460(ubiA)
PSTT: CH92_01780(ubiA)
PBM: CL52_01970(ubiA)
PBC: CD58_29295(ubiA)
PPUU: PputUW4_05352(ubiA)
PDR: H681_24320(ubiA)
PSV: PVLB_25180(ubiA)
PSK: U771_31200(ubiA)
PKC: PKB_5687(ubiA)
PCH: EY04_30090(ubiA)
PCP: JM49_00795(ubiA)
PFZ: AV641_00610(ubiA)
PRH: LT40_16680(ubiA)
PSW: LK03_05650(ubiA)
PPV: NJ69_19495(ubiA)
PSES: PSCI_1865(ubiA)
PSEM: TO66_31065(ubiA)
PSEC: CCOS191_5212(ubiA)
PPSY: AOC04_20785(ubiA)
PSOS: POS17_0037(BPP0100) POS17_6067(ubiA)
PKR: AYO71_00580(ubiA)
PANR: A7J50_5771
PSET: THL1_5645
PSIL: PMA3_29630(ubiA)
PADE: C3B55_00024(ubiA)
PSED: DM292_16560(ubiA)
PKE: DLD99_28455(ubiA)
PALL: UYA_23620
PUM: HGP31_00250(ubiA)
POJ: PtoMrB4_01320(ubiA)
PPSH: G5J76_03845(ubiA)
PGY: AWU82_06955(ubiA)
PSEJ: HNQ25_02585(ubiA)
PEZ: HWQ56_28245(ubiA)
PBZ: GN234_17555(ubiA)
PKH: JLK41_24215(ubiA)
PTY: JWV26_09040(ubiA)
PMAO: PMYSY11_4376(ubiA)
PATA: JWU58_01115(ubiA)
PDW: BV82_2207(ubiA)
PZE: HU754_000480(ubiA)
PMOE: HV782_000480(ubiA)
PCAM: HNE05_18630(ubiA)
PVW: HU752_000460(ubiA)
PTRT: HU722_0000370(ubiA)
PXA: KSS93_02405(ubiA)
PSAM: HU731_015490(ubiA)
PTZ: HU718_000475(ubiA)
PQI: KH389_26715(ubiA)
PSHH: HU773_000400(ubiA)
PXN: HU772_024500(ubiA)
PHV: HU739_018235(ubiA)
PPRG: HU725_022435(ubiA)
PNN: KEM63_16460(ubiA)
AVN: Avin_48510(ubiA)
AVL: AvCA_48510(ubiA)
AVD: AvCA6_48510(ubiA)
ACX: Achr_3600(ubiA)
PBB: AKN87_09615(ubiA)
MAQ: Maqu_3595
MHC: MARHY3498(ubiA)
MAD: HP15_3353(ubiA)
MBS: MRBBS_3591(ubiA)
MSR: AU15_01825(ubiA)
MPQ: ABA45_16850(ubiA)
MARI: ACP86_07305(ubiA)
MLQ: ASQ50_12470(ubiA)
MARJ: MARI_30550(ubiA)
PAR: Psyc_1702(ubiA)
PSO: PSYCG_10755(ubiA)
PUR: AOC03_03945(ubiA)
PALI: A3K91_2205
PSPG: AK823_10910(ubiA)
PSYG: AK825_11345(ubiA)
PSYC: DABAL43B_2276(ubiA)
PSYA: AOT82_2412
PSYY: DLE54_02475(ubiA)
ACB: A1S_2349
ABM: ABSDF1174(ubiA)
ABY: ABAYE1128(ubiA)
ABN: AB57_2781
ABB: ABBFA_01076(ubiA)
ABX: ABK1_1576
ABD: ABTW07_2737(ubiA)
ABH: M3Q_2814
ABAD: ABD1_23470(ubiA)
ABAZ: P795_5165
ABK: LX00_12685(ubiA)
ABAU: IX87_08120(ubiA)
ABAA: IX88_14740(ubiA)
ABW: BL01_08790(ubiA)
ACC: BDGL_001839(ubiA)
ANO: RR32_05665(ubiA)
ASEI: I8T81_05660(ubiA)
ACD: AOLE_05285(ubiA)
ACI: ACIAD2455(ubiA)
ATT: AMQ28_12780(ubiA)
AEI: AOY20_08090(ubiA)
AJO: RZ95_04660(ubiA)
ACW: A0J50_05310(ubiA)
ACV: AMD27_11240(ubiA)
ASJ: AsACE_CH00953(ubiA)
ARJ: DOM24_04130(ubiA)
AGU: AS4_13040(ubiA)
AUG: URS_2296
ALJ: G8D99_04415(ubiA)
ASHA: G8E00_11435(ubiA)
ATG: J4G44_06475(ubiA)
AVB: RYU24_20630(ubiA)
ABOU: ACBO_09430(ubiA)
MCT: MCR_1337(ubiA)
MCS: DR90_584(ubiA)
MCAT: MC25239_01300(ubiA)
MOI: MOVS_05925(ubiA)
MOS: AXE82_04100(ubiA)
MBL: AAX09_05320(ubiA)
MBOI: DQF64_08800(ubiA)
MCUN: NCTC10297_01037(ubiA)
MNN: I6G26_06225(ubiA)
SON: SO_0468(ubiA)
SDN: Sden_0483
SFR: Sfri_3396
SAZ: Sama_0420
SBL: Sbal_0442
SLO: Shew_3384
SSE: Ssed_0468
SPL: Spea_0469
SHL: Shal_0544
SWD: Swoo_4497
SWP: swp_4693
SVO: SVI_3877(ubiA)
SHF: CEQ32_13750(ubiA)
SPSW: Sps_03137
SHEW: CKQ84_05120(ubiA)
SBK: SHEWBE_0028(ubiA)
SKH: STH12_04125(ubiA)
SAES: HBH39_02395(ubiA)
SLIT: JQC75_02010(ubiA)
SDK: KHX94_06565(ubiA)
SCAA: TUM17387_04010(ubiA)
ILO: IL0264(ubiA)
IDI: CWC33_04305(ubiA)
IDT: C5610_00990(ubiA)
IAB: K5X84_01235(ubiA)
CPS: CPS_0126(ubiA)
COM: CMT41_00515(ubiA)
COZ: A3Q34_09880(ubiA)
COLW: A3Q33_09365(ubiA)
COLA: DBO93_17585(ubiA)
PHA: PSHAa2310(ubiA)
PTN: PTRA_a2796(ubiA)
PAT: Patl_0067
PSM: PSM_A0776(ubiA)
PSEO: OM33_06595(ubiA)
PPHE: PP2015_722
PBW: D172_014070(ubiA)
PRR: AT705_15710(ubiA)
PLZ: S4054249_04775(ubiA)
PEA: PESP_a0959(ubiA)
PSPO: PSPO_a0748(ubiA)
PART: PARC_a3106(ubiA)
PTU: PTUN_a3536(ubiA)
PNG: PNIG_a2988(ubiA)
PTD: PTET_a0874(ubiA)
PSEN: PNC201_14455(ubiA)
PAGA: PAGA_a2951(ubiA)
PMAA: CPA52_03645(ubiA)
PXI: J5O05_12930(ubiA)
PVB: J5X90_09155(ubiA)
PSYM: J1N51_09505(ubiA)
AMC: MADE_1000345(ubiA)
AMAL: I607_00330
AMAE: I876_00345
AMAO: I634_00330
AMAD: I636_00335
AMAI: I635_00335
AMAG: I533_00330
AMAC: MASE_00330
AAL: EP13_00360(ubiA)
AAUS: EP12_00370(ubiA)
ASQ: AVL57_01575(ubiA)
AAW: AVL56_00355(ubiA)
ALE: AV939_00360(ubiA)
ALZ: AV940_00360(ubiA)
APEL: CA267_009760(ubiA)
GNI: GNIT_0069(ubiA)
GPS: C427_0103
LAL: AT746_18680(ubiA)
CATE: C2869_20660(ubiA)
SALH: HMF8227_00070(ubiA)
SMAA: IT774_00045(ubiA)
PIN: Ping_3469
FBL: Fbal_3575
FES: HER31_14500(ubiA)
MVS: MVIS_0157(ubiA)
MYA: MORIYA_3171(ubiA)
CJA: CJA_0151(ubiA)
SDE: Sde_3837
TTU: TERTU_4564(ubiA)
SAGA: M5M_12695
ZAL: AZF00_18210(ubiA)
MTHD: A3224_15960(ubiA)
MICC: AUP74_00840(ubiA)
MII: BTJ40_21730(ubiA)
MICT: FIU95_20745(ubiA)
KIM: G3T16_09310(ubiA)
CBU: CBU_0055(ubiA)
CBS: COXBURSA331_A0140(ubiA)
CBD: CBUD_2048(ubiA)
CBG: CbuG_1957(ubiA)
CBC: CbuK_1999(ubiA)
CEY: CleRT_14850(ubiA)
CENO: CEAn_00019
RVI: RVIR1_07440(ubiA)
ALG: AQULUS_17490(ubiA)
ASIP: AQUSIP_19880(ubiA)
LPN: lpg1430
LPH: LPV_1548(ubiA)
LPO: LPO_1427(ubiA)
LPM: LP6_1411(ubiA)
LPF: lpl1381(ubiA)
LPP: lpp1385(ubiA)
LPC: LPC_0846(ubiA)
LPA: lpa_02095
LPE: lp12_1368
LLO: LLO_1788(ubiA)
LFA: LFA_1377(ubiA)
LHA: LHA_1869(ubiA)
LOK: Loa_01783
LCD: clem_05830(ubiA)
LLG: 44548918_01065(ubiA)
LJR: NCTC11533_01585(ubiA)
LCJ: NCTC11976_02405(ubiA)
LWA: SAMEA4504053_1604(ubiA)
LSS: NCTC12082_00426(ubiA)
LADL: NCTC12735_01107(ubiA)
TMC: LMI_1797(ubiA)
MCA: MCA1336(ubiA)
MDN: JT25_010785(ubiA)
MDH: AYM39_01460(ubiA)
METL: U737_24025
MPAD: KEF85_15150(ubiA)
MAH: MEALZ_0780(ubiA)
MMAI: sS8_4936
MOZ: MoryE10_30180(ubiA)
MISZ: MishRS11D_28720(ubiA)
FTU: FTT_0856c(ubiA)
FTQ: RO31_0988(ubiA)
FTF: FTF0856c(ubiA)
FTW: FTW_1328(ubiA)
FTR: NE061598_04910(ubiA)
FTT: FTV_0810(ubiA)
FTG: FTU_0894(ubiA)
FTL: FTL_0355
FTH: FTH_0350(ubiA)
FTA: FTA_0376(ubiA)
FTS: F92_01920(ubiA)
FTI: FTS_0349(ubiA)
FTC: DA46_351(ubiA)
FTV: CH67_643(ubiA)
FTZ: CH68_378(ubiA)
FTM: FTM_0448(ubiA)
FTN: FTN_0385(ubiA)
FTX: AW25_1649(ubiA)
FTD: AS84_316(ubiA)
FTY: CH70_1692(ubiA)
FPH: Fphi_0453
FPT: BZ13_1601(ubiA)
FPI: BF30_646(ubiA)
FPM: LA56_1724(ubiA)
FPX: KU46_908(ubiA)
FPZ: LA55_379(ubiA)
FPJ: LA02_61(ubiA)
FNA: OOM_0371
FRC: KX01_736(ubiA)
FSR: KQR59_01855(ubiA)
TCX: Tcr_2161
HMAR: HVMH_2268(ubiA)
TAO: THIAE_10190(ubiA)
THIO: AYJ59_00995(ubiA)
MEJ: Q7A_3033
MEC: Q7C_1321
CYQ: Q91_1827(ubiA)
CZA: CYCME_0627(ubiA)
CYY: CPC19_03680(ubiA)
PSAL: PSLF89_3036(ubiA)
TXA: HQN79_11775(ubiA)
TSE: THMIRHAS_24670(ubiA)
TZO: THMIRHAT_01500(ubiA)
TIG: THII_3580
THIS: HZT40_18880(ubiA)
TUN: J9260_15825(ubiA)
NOC: Noc_1217
NHL: Nhal_0761
NWA: Nwat_1101
ATEP: Atep_09460(ubiA)
MPUR: MARPU_03550(ubiA)
TEE: Tel_00285(ubiA)
NTT: TAO_0598
NTG: NSCAC_1452(ubiA)
THIP: N838_07600(ubiA)
THIM: KFB96_09985(ubiA)
AEH: Mlg_2438
HHA: Hhal_0965
HHK: HH1059_23680(ubiA)
HHC: M911_00695(ubiA)
EBS: ECTOBSL9_0938(ubiA)
TGR: Tgr7_0128
TKM: TK90_2283
TNI: TVNIR_0406(ubiA_[H])
TTI: THITH_15635(ubiA)
TVR: TVD_12330(ubiA)
SSAL: SPISAL_01475(ubiA)
GAI: IMCC3135_32580(ubiA)
HCH: HCH_00773(ubiA)
CSA: Csal_3252
HEL: HELO_4415(ubiA)
HCS: FF32_05800(ubiA)
HAM: HALO0043
HHU: AR456_20465(ubiA)
HCO: LOKO_02286(ubiA)
HHH: CLM76_06100(ubiA)
HBE: BEI_3747(ubiA)
HAF: C8233_11445(ubiA)
HALK: CUU95_06285(ubiA)
HOL: HORIV_71990(ubiA)
HMD: CTT34_17805(ubiA)
HAXI: HAALTHF_10970n(ubiA)
HTT: HZS52_04960(ubiA)
HCAM: I4484_20485(ubiA)
HPIZ: GYM47_17415(ubiA)
HAA: A5892_02020(ubiA)
ABO: ABO_0165(ubiA)
ADI: B5T_04351(ubiA)
APAC: S7S_17730
AXE: P40_21190(ubiA)
MARD: IBG28_20655(ubiA)
MFOI: JSY38_08880(ubiA)
TOL: TOL_0160
TOR: R615_00805(ubiA)
OAI: OLEAN_C38750(ubiA)
NJP: NEJAP_3656(ubiA)
BMAR: HF888_00530(ubiA)
AJP: AMJAP_3331(ubiA)
AHA: AHA_0181(ubiA)
AHY: AHML_00935(ubiA)
AHD: AI20_18600(ubiA)
AHR: V428_01005(ubiA)
AHP: V429_01005(ubiA)
AHJ: V469_22310(ubiA)
AHH: RY45_01190(ubiA)
AHI: VU14_21575(ubiA)
ASA: ASA_4208(ubiA)
AVR: B565_3885
AVO: AMS64_01230(ubiA)
AMED: B224_5713
ASR: WL1483_4173(ubiA)
ADH: CK627_04665(ubiA)
ACAV: VI35_20500(ubiA)
AEM: CK911_16565(ubiA)
AEA: C2U39_21230(ubiA)
ARV: C7N77_03655(ubiA)
AES: C2U30_15180(ubiA)
AEL: NCTC12917_03973(ubiA)
AALL: I6G90_16555(ubiA)
TAU: Tola_0145
OCE: GU3_03305(ubiA)
ZDF: AN401_00840(ubiA)
KKO: Kkor_0144
KGE: TQ33_0051
KPD: CW740_00465(ubiA)
DNO: DNO_0397(ubiA)
CHJ: NCTC10426_00280(ubiA)
ORB: IPMB12_03245(ubiA)
SDF: ACG33_15300(ubiA)
GBI: PG2T_07705(ubiA)
SLIM: SCL_0119
SVA: SVA_0100
ACII: C4901_16025(ubiA)
SALN: SALB1_3415
TBN: TBH_C1280
SEDS: AAY24_10400(ubiA)
TSN: W908_07995(ubiA)
THIN: CRN91_02145(ubiA)
THO: SP60_04510(ubiA)
REV: HUE57_04970(ubiA)
CDIZ: CEDIAZO_00590(ubiA)
RMA: Rmag_0073
REO: HUE58_06115(ubiA)
VOK: COSY_0079(ubiA)
EBH: BSEPE_0108(ubiA)
BCIB: IM45_049
BCIG: AB162_018(ubiA)
ENM: EBS_0230(ubiA)
NME: NMB0735(ubiA)
NMP: NMBB_0830
NMH: NMBH4476_1451(ubiA)
NMD: NMBG2136_0685(ubiA)
NMM: NMBM01240149_1354(ubiA)
NMS: NMBM01240355_0736(ubiA)
NMQ: NMBM04240196_1429(ubiA)
NMZ: NMBNZ0533_0785(ubiA)
NMA: NMA0945
NMW: NMAA_0568(ubiA)
NMX: NMA510612_1055(ubiA)
NMC: NMC0688(ubiA)
NMN: NMCC_0695(ubiA)
NMT: NMV_1664(ubiA)
NMI: NMO_0625(ubiA)
NGO: NGO_0312
NGK: NGK_0460
NLA: NLA_14990(ubiA)
NWE: SAMEA3174300_0150(ubiA)
NZO: SAMEA4504057_0902(ubiA)
NCI: NCTC10296_02259(ubiA)
NCZ: NCTC10294_00374(ubiA)
NANI: NCTC12227_00392(ubiA)
NBC: H3L91_08905(ubiA)
NWD: H3L96_08560(ubiA)
NSG: H3L94_02505(ubiA)
NMUS: H7A79_1547(ubiA)
NSC: J7445_02210(ubiA)
NPF: LPB400_08885(ubiA)
NDN: H3L92_06210(ubiA)
KKI: KKKWG1_1480(ubiA)
KOA: H3L93_07820(ubiA)
ECOR: SAMEA4412678_1952(ubiA)
AFF: H3L97_08690(ubiA)
CSTE: H3L98_06095(ubiA)
CVI: CV_3608(ubiA)
CHAE: CH06BL_34240(ubiA)
LHK: LHK_00323(ubiA)
PSE: NH8B_0791
DEE: HQN60_10220(ubiA)
CHIZ: HQ393_02820(ubiA)
CFON: HZU75_01830(ubiA)
VOG: LCH97_00385(ubiA)
RSO: RSc2686(ubiA)
RSC: RCFBP_10761(ubiA)
RSL: RPSI07_0826(ubiA)
RSN: RSPO_c00814(ubiA)
RSM: CMR15_10724(ubiA)
RSE: F504_2588
RSY: RSUY_07770(ubiA)
RPI: Rpic_2921
RIN: ACS15_2933(ubiA)
RSG: JK151_07170(ubiA)
REH: H16_A3107(h16_A3107)
CNC: CNE_1c30630(ubiA)
RME: Rmet_2939(ubiA)
CTI: RALTA_A2582(ubiA)
CGD: CR3_2290(ubiA)
BMA: BMA2396(ubiA)
BMV: BMASAVP1_A0312(ubiA)
BML: BMA10229_A1173(ubiA)
BMN: BMA10247_2582(ubiA)
BMAL: DM55_1391(ubiA)
BMAE: DM78_575(ubiA)
BMAQ: DM76_1368(ubiA)
BMAI: DM57_1171
BMAF: DM51_2036(ubiA)
BMAZ: BM44_732(ubiA)
BMAB: BM45_2562(ubiA)
BPS: BPSL2861(ubiA)
BPM: BURPS1710b_3361(ubiA)
BPL: BURPS1106A_3350(ubiA)
BPD: BURPS668_3316(ubiA)
BPR: GBP346_A3492(ubiA)
BPSE: BDL_2583(ubiA)
BPSM: BBQ_449(ubiA)
BPSU: BBN_576(ubiA)
BPSD: BBX_982(ubiA)
BPZ: BP1026B_I0450(ubiA)
BPK: BBK_2067(ubiA)
BPSH: DR55_1657(ubiA)
BPSA: BBU_2699(ubiA)
BPSO: X996_1297(ubiA)
BUT: X994_3295(ubiA)
BTE: BTH_I1286(ubiA)
BTQ: BTQ_2646(ubiA)
BTJ: BTJ_3048(ubiA)
BTZ: BTL_978(ubiA)
BTD: BTI_747(ubiA)
BTV: BTHA_1069(ubiA)
BTHE: BTN_409(ubiA)
BTHM: BTRA_1186(ubiA)
BTHA: DR62_581
BTHL: BG87_1175(ubiA)
BOK: DM82_2527(ubiA)
BOC: BG90_2206(ubiA)
BVE: AK36_114(ubiA)
BCN: Bcen_0245
BCJ: BCAL3296(ubiA)
BCEN: DM39_538(ubiA)
BCEW: DM40_1421(ubiA)
BCEO: I35_0581(ubiA)
BAM: Bamb_0619
BMJ: BMULJ_00581(ubiA)
BMU: Bmul_2657
BMK: DM80_940(ubiA)
BMUL: NP80_761(ubiA)
BCT: GEM_2798
BCED: DM42_1110(ubiA)
BDL: AK34_2422(ubiA)
BCON: NL30_20480
BUB: BW23_1009(ubiA)
BLAT: WK25_03480
BTEI: WS51_13945
BSEM: WJ12_03250
BPSL: WS57_21065
BMEC: WJ16_03250
BSTG: WT74_03550
BANN: JFN94_03355(ubiA)
BGU: KS03_1543(ubiA)
BGO: BM43_2043(ubiA)
BUK: MYA_0637
BUE: BRPE67_ACDS03590(ubiA)
BUL: BW21_842(ubiA)
BGP: BGL_1c05980(ubiA)
BXE: Bxe_A3983
BXB: DR64_1659(ubiA)
BPH: Bphy_2519
BFN: OI25_983(ubiA)
PTRO: G5S35_02240(ubiA)
PGIS: I6I06_09160(ubiA)
PEW: KZJ38_04675(ubiA)
PNU: Pnuc_1786
PNE: Pnec_1503
PPNO: DA70_20930
PPNM: LV28_09410
PPUL: RO07_03625
PSPU: NA29_24575
PAPI: SG18_03845
PLG: NCTC10937_05178(ubiA)
HYF: DTO96_100048(ubiA)
LMIR: NCTC12852_02304(ubiA)
CABA: SBC2_04640(ubiA)
BUO: BRPE64_ACDS03800(ubiA)
LIMN: HKT17_11030(ubiA)
BPE: BP3684
BPC: BPTD_3629(ubiA)
BPER: BN118_2939
BPET: B1917_3695(ubiA)
BPEU: Q425_37640(ubiA)
BPAR: BN117_0099
BPA: BPP0100
BBR: BB0099
BBX: BBS798_0099(ubiA)
BPT: Bpet4861(ubiA2)
BAV: BAV0107
BHO: D560_1318(ubiA)
BHM: D558_1307(ubiA)
BHZ: ACR54_00126(ubiA)
BTRM: SAMEA390648701346(ubiA)
AXY: AXYL_06333(ubiA)
AXX: ERS451415_06074(ubiA)
TEA: KUI_0046
TEG: KUK_1057
TAS: TASI_0046
TAT: KUM_0951
PUT: PT7_2773
PUD: G9Q38_04525(ubiA)
AMIM: MIM_c06580(ubiA)
BPSI: IX83_08650
AFQ: AFA_17645
ODI: ODI_R2385
RFR: Rfer_3680
POL: Bpro_0474
PNA: Pnap_0326
PVAC: HC248_03205(ubiA)
AAV: Aave_0596
AJS: Ajs_0380
AAA: Acav_0568
ACRA: BSY15_1046(ubiA)
AMON: H9L24_12815(ubiA)
AANT: HUK68_01160(ubiA)
VEI: Veis_2330
DAC: Daci_1016
DLA: I6G47_19540(ubiA)
VPD: VAPA_1c52550(ubiA)
CTES: O987_26325
CAQT: KAQ61_15160(ubiA)
RTA: Rta_36240(ubiA)
CBX: Cenrod_0966(ubiA)
LIM: L103DPR2_00460(ubiA)
LIH: L63ED372_03076(ubiA)
HYR: BSY239_154(ubiA)
HYB: Q5W_18480
HPSE: HPF_02930(ubiA)
DIH: G7047_20625(ubiA)
DRG: H9K76_01815(ubiA)
CBAA: SRAA_0025
CBAB: SMCB_0031
STHM: IS481_17230(ubiA)
KIA: G8A07_00935(ubiA)
MPT: Mpe_A3743
HAR: HEAR0299(ubiA)
MMS: mma_0347(ubiA)
JAG: GJA_4535(ubiA)
JLV: G3257_05455(ubiA)
HSE: Hsero_3796(ubiA)
HRB: Hrubri_3766(ubiA)
HFR: G5S34_20730(ubiA)
CFU: CFU_0759(ubiA)
CARE: LT85_0838
CPRA: CPter91_0879(ubiA)
DUG: HH213_15960(ubiA)
OFO: BRW83_0230(ubiA)
UPI: EJG51_015855(ubiA)
GLC: JQN73_12090(ubiA)
LCH: Lcho_1613
TIN: Tint_0790
THI: THI_1030(ubiA)
RGE: RGE_00960(ubiA)
TTW: LCC91_12665(ubiA)
BBAG: E1O_15020
PBH: AAW51_5416(ubiA)
NEU: NE1838(ubiA)
NET: Neut_1128
SHD: SUTH_03149(ubiA)
METR: BSY238_2738(ubiA)
DOE: DENOEST_0367(ubiA)
TBD: Tbd_0463
MFA: Mfla_0054
MMB: Mmol_0189
MEH: M301_0090
MEP: MPQ_0057(ubiA)
MBAC: BN1209_0036(ubiA)
MBAT: BN1208_0052(ubiA)
MPAU: ZMTM_00590(ubiA)
SLT: Slit_0310
GCA: Galf_2654
NIM: W01_20470(ubiA)
FKU: FGKAn22_22490(ubiA)
SDR: SCD_n00506(ubiA)
SPLB: SFPGR_06060(ubiA)
SNIV: SFSGTM_28840(ubiA)
SLAC: SKTS_29970(ubiA)
URU: DSM104443_00100(ubiA)
UPL: DSM104440_00098(ubiA)
DSU: Dsui_0303
ARES: IWH25_06280(ubiA)
OTR: OTERR_05950(ubiA)
NIV: JY500_03825(ubiA)
EBA: ebA2294(ubiA)
ABRE: pbN1_14820(ubiA)
APET: ToN1_21540(ubiA)
DAR: Daro_0413
QAU: KI612_01950(ubiA)
FLE: KI610_02015(ubiA)
AZO: azo0479(ubiA)
AOA: dqs_0490
AZA: AZKH_4236(ubiA)
TCL: Tchl_0721
AZQ: G3580_03335(ubiA)
FPHO: SHINM1_018700(ubiA)
FMY: HO273_07970(ubiA)
KBL: CKBE_00113(ubiA)
KBT: BCUE_0137
KGA: ST1E_0147
KON: CONE_0132
KSO: CKSOR_00660(plqA)
BPRC: D521_1768
HPY: HP_1360
HEO: C694_07020(ubiA)
HPJ: jhp_1278(ubiA)
HPS: HPSH_07040(ubiA)
HHP: HPSH112_06820(ubiA)
HHQ: HPSH169_06765(ubiA)
HHR: HPSH417_06685(ubiA)
HPP: HPP12_1359(ubiA)
HPB: HELPY_1350(ubiA)
HPL: HPB8_1531(ubiA)
HPC: HPPC_06690(ubiA)
HCA: HPPC18_06800(ubiA)
HPM: HPSJM_06825(ubiA)
HPE: HPELS_07055(ubiA)
HPU: HPCU_06945(ubiA)
HEF: HPF16_0039(ubiA)
HPF: HPF30_0040(ubiA)
HEQ: HPF32_0041(ubiA)
HEX: HPF57_0040(ubiA)
HPT: HPSAT_06590(ubiA)
HPZ: HPKB_0042(ubiA)
HEN: HPSNT_06810(ubiA)
HPH: HPLT_06830(ubiA)
HEG: HPGAM_07040(ubiA)
HPN: HPIN_07145(ubiA)
HEP: HPPN120_06690(ubiA)
HEU: HPPN135_06955(ubiA)
HES: HPSA_07755(ubiA)
HCN: HPB14_06510(ubiA)
HPD: KHP_0042(ubiA)
HEY: MWE_0055(ubiA)
HER: C695_07030(ubiA)
HEI: C730_07030(ubiA)
HPYA: HPAKL117_06480(ubiA)
HPYK: HPAKL86_06835(ubiA)
HPYO: HPOK113_0038(ubiA)
HPYL: HPOK310_0039(ubiA)
HPYR: K747_08750
HPYI: K750_08930
HPYU: K751_07550
HPYM: K749_05625
HEB: U063_0068
HEZ: U064_0068
HHE: HH_1668(ubiA)
HAC: Hac_0195(ubiA)
HMS: HMU12280(ubiA)
HFE: HFELIS_13410(ubiA)
HCE: HCW_00985(ubiA)
HCM: HCD_04195(ubiA)
HCP: HCN_0862(ubiA)
HCB: HCBAA847_1118(ubiA)
HCL: NCTC13205_00484(ubiA)
WSU: WS0357(UBIA)
SUA: Saut_0387
SULC: CVO_01255
SULR: B649_01225
CJE: Cj0164c(ubiA)
CJB: BN148_0164c(ubiA)
CJU: C8J_0161
CJI: CJSA_0155(ubiA)
CJM: CJM1_0166(ubiA)
CJS: CJS3_0163
CJP: A911_00795(ubiA)
CJEJ: N564_00156(ubiA)
CJEU: N565_00153(ubiA)
CJEN: N755_00208(ubiA)
CJEI: N135_00233(ubiA)
CJER: H730_00870(ubiA)
CJV: MTVDSCj20_0163(ubiA)
CJY: QZ67_00242(ubiA)
CJQ: UC78_0166(ubiA)
CJL: PJ17_00830(ubiA)
CJW: PJ18_01160(ubiA)
CJR: CJE0160
CJZ: M635_05160(ubiA)
CFT: CFF04554_0218(ubiA)
CFV: CFVI03293_0218(ubiA)
CFX: CFV97608_0220(ubiA)
CFZ: CSG_3000
CAMP: CFT03427_0225(ubiA)
CFP: CR44_01135(ubiA)
CCV: CCV52592_0818(ubiA)
CCO: CCC13826_1159(ubiA)
CCOC: CCON33237_0245(ubiA)
CLA: CLA_1428(ubiA)
CLR: UPTC16701_1400(ubiA)
CLM: UPTC16712_1420(ubiA)
CLQ: UPTC4110_1407(ubiA)
CLN: UPTC3659_1642(ubiA)
CLL: CONCH_1375(ubiA)
CCC: G157_07785(ubiA)
CCQ: N149_1545
CCF: YSQ_08990(ubiA)
CCY: YSS_08735(ubiA)
CCOI: YSU_08065(ubiA)
CCOF: VC76_07910(ubiA)
CCOO: ATE51_03982(ubiA)
CAJ: CIG1485E_0230(ubiA)
CIS: CINS_1373(ubiA)
CVO: CVOL_1417(ubiA)
CPEL: CPEL_1532(ubiA)
CAMR: CAQ16704_1437(ubiA)
CSM: CSUB8521_1620(ubiA)
CSF: CSUB8523_1716(ubiA)
CGRA: CGRAC_0326(ubiA)
CURE: CUREO_1640(ubiA)
CHYO: CHH_0204(ubiA)
CHV: CHELV3228_1507(ubiA)
CSPF: CSF_1530(ubiA)
CPIN: CPIN18020_0945(ubiA)
CCUN: CCUN_0216(ubiA)
CLX: CLAN_1380(ubiA)
CAVI: CAV_0196(ubiA)
CAMZ: CVIC12175_1390(ubiA)
CAMY: CSUIS_1426(ubiA)
COJ: CORN_1508(ubiA)
CUX: CUP3940_0344(ubiA)
CRX: CRECT_2120(ubiA)
CGEO: CGEO_0221(ubiA)
CCOR: CCORG_0121(ubiA)
CARM: CARM_1462(ubiA)
CMUC: CMCT_0117(ubiA1) CMCT_1710(ubiA2)
CSHO: CSHOW_0226(ubiA)
CINF: CINF_1548(ubiA)
CNV: CNZW441b_0217(ubiA)
SDL: Sdel_0154
SMUL: SMUL_0215(ubiA)
SHAL: SHALO_0199
SULJ: SJPD1_0187
ABU: Abu_0150(ubiA)
ABT: ABED_0141
ABL: A7H1H_0158(ubiA)
ATP: ATR_0069(ubiA)
ACIB: ACBT_2139(ubiA)
ACRE: ACRYA_1954(ubiA)
ALAN: ALANTH_0083(ubiA)
APOC: APORC_0061(ubiA)
AFC: AFAEC_2162(ubiA)
ATHR: ATH_0076(ubiA)
AELL: AELL_0133(ubiA)
AAQI: AAQM_0079(ubiA)
ASUI: ASUIS_0126(ubiA)
ACLO: ACLO_0079(ubiA)
AANA: AANAER_0200(ubiA)
AVP: AVENP_0150(ubiA)
ADZ: ADFLV_0166(ubiA)
ALK: ALEK_0129(ubiA)
AHS: AHALO_0115(ubiA)
AMYT: AMYT_0112(ubiA)
AMAR: AMRN_0119(ubiA)
ACAA: ACAN_0116(ubiA)
AMOL: AMOL_0097(ubiA)
APAI: APAC_0109(ubiA)
HBV: ABIV_0124(ubiA)
HEBR: AEBR_0204(ubiA)
PACO: AACT_0160(ubiA)
ARC: ABLL_0171
HYO: NNO_1942
SUN: SUN_2215(ubiA)
NIS: NIS_0304(ubiA)
NAM: NAMH_1410
GSU: GSU0439
GME: Gmet_3393
GUR: Gura_4282
GLO: Glov_0397
GEO: Geob_0420
GEM: GM21_0216
GEB: GM18_0261
GBM: Gbem_0232
GER: KP004_17940(ubiA)
PCA: Pcar_0316
PPD: Ppro_0290
DEU: DBW_0508
DVU: DVU_0973
DVL: Dvul_2015
DVM: DvMF_1337
DDE: Dde_1392
DDS: Ddes_0651
DMA: DMR_04930(ubiA)
DGG: DGI_1519
DTR: RSDT_0144(ubiA)
DFL: DFE_2951
DAS: Daes_3091
DPI: BN4_11780
PPRF: DPRO_1651
DBA: Dbac_3374
DRT: Dret_2205
DSF: UWK_02740
DOL: Dole_3210
DML: Dmul_34380(ubiA2)
DAT: HRM2_45950(ubiA)
DTO: TOL2_C37620(ubiA2)
DALK: DSCA_05010
DLI: dnl_03220
ADE: Adeh_0369
SFU: Sfum_0288
DBR: Deba_1158
RPR: RP686(RP686)
RPO: MA1_03290(ubiA)
RPW: M9W_03295(ubiA)
RPZ: MA3_03335(ubiA)
RPG: MA5_00370(ubiA)
RPS: M9Y_03300(ubiA)
RPV: MA7_03290(ubiA)
RPQ: rpr22_CDS664(ubiA)
RPL: H375_8460
RPN: H374_3680
RTY: RT0681(ubiA)
RTT: RTTH1527_03265(ubiA)
RTB: RTB9991CWPP_03270(ubiA)
RCM: A1E_04555
RCC: RCA_04200(ubiA)
RBE: RBE_0407(ubiA)
RBO: A1I_05710(ubiA)
RCO: RC1049(ubiA)
RHE: Rh054_05825(ubiA)
RFE: RF_0231(ubiA)
RAK: A1C_05345(ubiA)
RRI: A1G_05825(ubiA)
RRA: RPO_05875(ubiA)
RRC: RPL_05860(ubiA)
RRH: RPM_05850(ubiA)
RRB: RPN_01170(ubiA)
RRN: RPJ_05820(ubiA)
RRP: RPK_05805(ubiA)
RRM: RRM_05495(ubiA)
RRR: RRR_05460(ubiA)
RMS: RMA_1084(ubiA)
RMI: RMB_02660(ubiA)
RPK: RPR_06505(ubiA)
RAF: RAF_ORF0954(ubiA)
RJA: RJP_0791(ubiA)
RSV: Rsl_1214(ubiA)
RSW: MC3_05885(ubiA)
RPH: RSA_05845(ubiA)
RAU: MC5_02555(ubiA)
RMO: MCI_02510(ubiA)
RPP: MC1_05880(ubiA)
RRE: MCC_06435(ubiA)
RAM: MCE_06840(ubiA)
RAB: AL573_06220(ubiA)
RMC: RMONA_08605(ubiA)
RAS: RAS_11810(ubiA)
RTL: H6P87_01093(ubiA)
RIC: BA173_01385(ubiA)
OTS: OTBS_0274(ubiA)
OTT: OTT_1395(ubiA)
WOL: WD_1316(ubiA)
WRI: WRi_013460(ubiA)
WEN: wHa_10970(ubiA)
WED: wNo_11330(ubiA)
WPI: WP1381(ubiA)
WBM: Wbm0535
WOO: wOo_08240
WCL: WCLE_008880(ubiA)
WEB: WBP_0168(ubiA)
WEA: EA652_1341(ubiA)
WEY: wYak_12110(ubiA)
AMA: AM876(ubiA)
AMF: AMF_658(ubiA)
ACN: ACIS_00466(ubiA)
APH: APH_0310(ubiA)
APY: YYU_01480
APD: YYY_01495
APHA: WSQ_01485
AOH: AOV_03170(ubiA)
ERU: Erum5790(ubiA)
ERW: ERWE_CDS_06080(ubiA)
ERG: ERGA_CDS_05990(ubiA)
ECH: ECH_0441(ubiA)
ECHA: ECHHL_0377(ubiA)
ECHJ: ECHJAX_0680(ubiA)
ECHL: ECHLIB_0684(ubiA)
ECHS: ECHOSC_0385(ubiA)
ECHV: ECHSTV_0669(ubiA)
ECHW: ECHWAK_0676(ubiA)
ECHP: ECHWP_0373(ubiA)
EHH: EHF_0385(ubiA)
NSE: NSE_0806(ubiA)
NRI: NRI_0772
NHM: NHE_0765
MMN: midi_00117(ubiA)
RBT: NOVO_04895(ubiA)
MLO: mll7442
MAMO: A6B35_11655(ubiA)
MESP: C1M53_01690(ubiA)
MHUA: MCHK_0938
MES: Meso_0718
AMIH: CO731_04592(ubiA)
NKI: KW403_14025(ubiA)
PLA: Plav_0653
RBS: RHODOSMS8_00201(ubiA)
SME: SMc00988(ubiA)
SMX: SM11_chr0519(ubiA)
SMI: BN406_00518(coq2)
SMEL: SM2011_c00988(ubiA)
SMER: DU99_04455(ubiA)
SMD: Smed_0477
SFH: SFHH103_00543(ubiA)
SFD: USDA257_c05760(ubiA)
SIX: BSY16_2129(ubiA)
SAME: SAMCFNEI73_Ch0904(ubiA)
EAD: OV14_1798
ATU: Atu0651(ubiA)
ARA: Arad_1166(ubiA) Arad_3059(ubiA)
AGR: AGROH133_04150(ubiA)
ATF: Ach5_05710(ubiA)
AVI: Avi_0965(ubiA)
AGC: BSY240_1738(ubiA)
RET: RHE_CH00895(ubiA)
REC: RHECIAT_CH0000986(ubiA)
RLE: RL0956 RL2990(ubiA)
RLG: Rleg_0588
RLB: RLEG3_13090(ubiA)
RIR: BN877_I0621(ubiA)
RHL: LPU83_1008(ubiA)
NEO: CYG48_01935(ubiA)
NEN: NCHU2750_04590(ubiA)
RHT: NT26_0467(ubiA)
LAS: CLIBASIA_00450(ubiA)
LAA: WSI_00355
LAT: CGUJ_00450(ubiA)
LSO: CKC_04410
LAR: lam_435(ubiA)
SHZ: shn_03985
KAI: K32_11400(ubiA)
BME: BMEI1518
BMEL: DK63_1973(ubiA)
BMI: BMEA_A0446(ubiA)
BMZ: BM28_A0438(ubiA)
BMEE: DK62_981(ubiA)
BMF: BAB1_0443
BMB: BruAb1_0438(ubiA)
BABO: DK55_452(ubiA)
BABR: DO74_1435(ubiA)
BABT: DK49_215(ubiA)
BABB: DK48_1674(ubiA)
BABU: DK53_442(ubiA)
BABS: DK51_1020(ubiA)
BABC: DO78_359(ubiA)
BMS: BR0415(ubiA)
BSI: BS1330_I0416(ubiA)
BSF: BSS2_I0407(ubiA)
BSUI: BSSP1_I1288(ubiA)
BSUP: BSPT1_I1300(ubiA)
BSUV: BSPT2_I1284(ubiA)
BSUC: BSSP2_I0430(ubiA)
BMT: BSUIS_A0441(ubiA)
BSZ: DK67_1347(ubiA)
BSV: BSVBI22_A0416(ubiA)
BSW: IY71_02135(ubiA)
BSG: IY72_01860(ubiA)
BOV: BOV_0423(ubiA)
BCS: BCAN_A0420(ubiA)
BOL: BCOUA_I0415(ubiA)
BCAR: DK60_500(ubiA)
BCAS: DA85_01985(ubiA)
BMR: BMI_I419(ubiA)
BPP: BPI_I446(ubiA)
BPV: DK65_941(ubiA)
BIO: BR141012304_10144(ubiA)
OAN: Oant_0530
OAH: DR92_2411(ubiA)
OCH: CES85_0465(ubiA)
PSCQ: KHQ08_05480(ubiA)
BJA: bll7521(ubiA)
BRA: BRADO6102(ubiA)
BBT: BBta_1685(ubiA)
BRS: S23_61480(ubiA)
AOL: S58_62890
BRAD: BF49_3052
BRO: BRAD285_6074(ubiA)
BARH: WN72_42740
BVZ: BRAD3257_1119(ubiA)
BEL: BE61_83270(ubiA)
RPA: RPA1153(ubiA)
RPB: RPB_1849
RPC: RPC_4711
RPD: RPD_4114
RPE: RPE_0875
RPT: Rpal_1344
NWI: Nwi_2562
NHA: Nham_3184
OCA: OCAR_7258(ubiA)
VGO: GJW-30_1_00380(ubiA)
BOS: BSY19_1515(ubiA)
BHE: BH04280(ubiA)
BHN: PRJBM_00434(ubiA)
BHS: BM1374165_00407(ubiA)
BQU: BQ03470(ubiA)
BQR: RM11_0333
BBK: BARBAKC583_0393(ubiA)
BTR: BT_0640(ubiA)
BTX: BM1374166_00599(ubiA)
BGR: Bgr_04600(ubiA)
BCD: BARCL_0423(ubiA)
BAUS: BAnh1_03540(ubiA)
BVN: BVwin_03260(ubiA)
BANC: PU02_1253
BEZ: NCTC12898_00280(ubiA)
XAU: Xaut_1486
AZC: AZC_2378
SNO: Snov_0347
MEA: Mex_1p0666(ubiA)
MDI: METDI1039(ubiA)
MEX: Mext_0897
MCH: Mchl_0857
MPO: Mpop_0824
MET: M446_2246
MNO: Mnod_0363
MOR: MOC_5953(ubiA)
META: Y590_03430(ubiA)
MAQU: Maq22A_1p31825(ubiA)
MIND: mvi_57810(ubiA)
BID: Bind_2247
MSL: Msil_2904
MTUN: MTUNDRAET4_2478(ubiA)
HDN: Hden_2584
HMC: HYPMC_3821(ubiA)
HNI: W911_16100(ubiA)
RVA: Rvan_1733
FIL: BN1229_v1_0164(ubiA)
FIY: BN1229_v1_0168(ubiA)
MCG: GL4_0975
PHL: KKY_485
BVR: BVIR_752
BLAG: BLTE_23510(ubiA)
MSC: BN69_0638
CMET: K6K41_08990(ubiA)
PLEO: OHA_1_01854(ubiA)
HDI: HDIA_1098(ubiA)
MEY: TM49_05530(ubiA)
MAAD: AZF01_02045(ubiA)
MMED: Mame_02175(ubiA)
THD: BHV28_16170(ubiA)
TSO: IZ6_24100(ubiA)
RBM: TEF_09350
PSF: PSE_1531(ubiA)
LABT: FIU93_00800(ubiA)
LIZ: LGH83_12950(ubiA)
CCR: CC_3421
CCS: CCNA_03534(ubiA)
CAK: Caul_0359
CSE: Cseg_0263
PZU: PHZ_c0529(ubiA)
BVY: NCTC9239_02476(ubiA)
TSV: DSM104635_01329(ubiA)
SIL: SPO3630(ubiA)
RUT: FIU92_00805(ubiA)
JAN: Jann_3913
RDE: RD1_4080(ubiA)
DSH: Dshi_3100(ubiA)
KVL: KVU_0135(ubiA)
KVU: EIO_0577
KRO: BVG79_00390(ubiA)
PGA: PGA1_c02940(ubiA)
PGL: PGA2_c02530(ubiA)
PGD: Gal_03212
PHP: PhaeoP97_03065(ubiA)
PPIC: PhaeoP14_00212(ubiA)
OTM: OSB_28980(ubiA)
LMD: METH_02910(ubiA)
LAQU: R2C4_14035
CID: P73_4288(ubiA)
MALG: MALG_00179
CON: TQ29_15390(ubiA)
YAN: AYJ57_14985(ubiA)
SPSE: SULPSESMR1_02490(ubiA)
SULZ: C1J03_04085(ubiA)
SULI: C1J05_18460(ubiA)
RMM: ROSMUCSMR3_00862(ubiA)
RID: RIdsm_00490(ubiA)
ROH: FIU89_02575(ubiA)
MARU: FIU81_00465(ubiA)
ROT: FIV09_16580(ubiA)
MALU: KU6B_42870(ubiA)
RSP: RSP_1008
RCP: RCAP_rcc00387(ubiA)
PDE: Pden_0625
PYE: A6J80_12460(ubiA)
PZH: CX676_17185(ubiA)
PARO: CUV01_09575(ubiA)
PARU: CYR75_03980(ubiA)
PMUT: DPM13_10920(ubiA)
PMAU: CP157_02835(ubiA)
RSU: NHU_01025(ubiA)
RHC: RGUI_2104
HAT: RC74_07980(ubiA)
RMB: K529_020350(ubiA)
LVS: LOKVESSMR4R_02864(ubiA)
RBG: BG454_04390(ubiA)
GEH: HYN69_02420(ubiA)
PAMO: BAR1_15320
PALW: PSAL_019680(ubiA)
PGV: SL003B_3416(ubiA)
GAK: X907_0962
HNE: HNE_1368(ubiA)
HBA: Hbal_1017
ZMO: ZMO1419
ZMN: Za10_1769
ZMM: Zmob_1689
ZMB: ZZ6_1662
ZMI: ZCP4_1712
ZMC: A265_01710(ubiA)
ZMR: A254_01710(ubiA)
NAR: Saro_0951
SAL: Sala_2271
SPHK: SKP52_00220(ubiA)
SPHP: LH20_00265
SMAZ: LH19_21150
SGI: SGRAN_0768(ubiA)
SPHU: SPPYR_3271
SWI: Swit_2362
SPHD: HY78_13710
SPHM: G432_11820(ubiA)
STAX: MC45_03265
SPHI: TS85_16255
SSAN: NX02_23385
SPKC: KC8_15040
SECH: B18_09005
SJP: SJA_C1-00930(ubiA)
SINB: SIDU_15305
SSY: SLG_05270
SPMI: K663_15780(ubiA)
SPHB: EP837_01534(ubiA)
SPHR: BSY17_1491(ubiA)
SPHT: K426_00910(ubiA)
SFLA: SPHFLASMR4Y_03266(ubiA)
BLAS: BSY18_2362(ubiA)
SMIC: SmB9_05830(ubiA)
POQ: KZX46_19330(ubiA)
ALB: AEB_P1433
AAY: WYH_01249(ubiA)
ANH: A6F65_02061(ubiA)
ADO: A6F68_02744(ubiA)
ELI: ELI_02925
ERF: FIU90_07050(ubiA)
GOX: GOX1975
GOH: B932_0006
GTI: FXF46_10420(ubiA)
GSP: IGS75_11245(ubiA)
ACR: Acry_1877
GDI: GDI3252
GDJ: Gdia_3112
GXY: GLX_06360
GXL: H845_1750
KEU: S101446_01020(ubiA)
KSC: CD178_02317(ubiA)
APK: APA386B_653(ubiA)
ASZ: ASN_2998(ubiA)
ATO: CIW82_16445(ubiA)
ABG: Asbog_01685(ubiA)
NTN: D5366_02915(ubiA)
SSAM: E3D00_08795(ubiA)
SWF: E3E12_00400(ubiA)
BOB: GN304_05040(ubiA)
BOMB: GT348_04640(ubiA)
EBLA: JGUZn3_07900(ubiA)
SHUM: STHU_51850(ubiA)
SVC: STVA_51750(ubiA)
AZL: AZL_007570(ubiA)
ALI: AZOLI_0664(ubiA)
ABS: AZOBR_180005(ubiA)
NCB: C0V82_07200(ubiA)
SMUC: JL100_002725(ubiA)
SROE: JL101_002530(ubiA)
RRU: Rru_A0572
RRF: F11_02930
RCE: RC1_3625(ubiA)
MAG: amb0771
MGY: MGMSRv2__3689(ubiA)
MGRY: MSR1_28160(ubiA)
MAGX: XM1_4473(ubiA)
MAGN: WV31_01405
TMO: TMO_2823
THAL: A1OE_333(ubiA)
EFK: P856_204(ubiA)
HTQ: FRZ44_07720(ubiA)
HADH: FRZ61_07640(ubiA)
TXI: TH3_03160
MAGQ: MGMAQ_2878
ELIO: KO353_14640(ubiA)
MGM: Mmc1_0240
PUB: SAR11_0145(ubiA)
PEG: E5R92_05575(ubiA)
MAI: MICA_262(ubiA)
MAN: A11S_257
AFR: AFE_0592(ubiA)
ACU: Atc_0520
ATX: GCD22_00757(ubiA)
HTL: HPTL_1010(ubiA)
BBEV: BBEV_1439(ubiA)
PARH: I5S86_01495(ubiA)
BHA: BH1650
BCL: ABC1887
BKW: BkAM31D_10965(ubiA)
HYI: K2M58_08390(ubiA)
BSE: Bsel_2134
BRW: GOP56_02430(ubiA) GOP56_21330(ubiA)
PPY: PPE_02750
PPM: PPSC2_14620(ubiA)
PPO: PPM_2939(ubiA)
PPOL: X809_31025
PPQ: PPSQR21_029080(ubiA)
PPOY: RE92_22085
PMW: B2K_15335
PSWU: SY83_18595
PRZ: GZH47_04575(ubiA)
PLYC: GXP70_11710(ubiA)
PSOP: KP014_05445(ubiA) KP014_22335(ubiA)
PTRI: KDC22_02510(ubiA) KDC22_20920(ubiA)
ASOC: CB4_03076(ubiA)
ATHE: K3F53_06535(ubiA)
BTS: Btus_1105
CBV: U729_2100
CSQ: CSCA_4739
STH: STH1565
SWO: Swol_0678
SLP: Slip_1439
SALQ: SYNTR_0451
DRM: Dred_2196
DAE: Dtox_1642
PTH: PTH_1437(UbiA)
DAU: Daud_1088
SGY: Sgly_1710
HMO: HM1_1946(ubiA)
CTHM: CFE_1269
CHY: CHY_1807
MTA: Moth_0096
MTHO: MOTHE_c01000(ubiA)
MTHZ: MOTHA_c01000(ubiA)
ADG: Adeg_1451
TPZ: Tph_c22310(ubiA2)
TACI: TDSAC_1457
TOC: Toce_1348
PUF: UFO1_3019
PFT: JBW_01643
MANA: MAMMFC1_00482(ubiA)
STED: SPTER_13610(ubiA)
SCO: SCO4491(ubiA)
SALB: XNR_3565
SMA: SAVERM_4810(ubiA)
SGR: SGR_4202
SGB: WQO_14545(ubiA)
SRC: M271_22280(ubiA)
SCT: SCAT_3450
SFA: Sfla_3604
SBH: SBI_06073(ubiA) SBI_09735
SVE: SVEN_3128
SALS: SLNWT_2743
STRP: F750_3116
SFI: SFUL_2954
SCI: B446_21355(ubiA)
SALU: DC74_3926
SALL: SAZ_20765(ubiA)
SGU: SGLAU_19490(ubiA)
SVT: SVTN_16305(ubiA)
STRE: GZL_04973
SCW: TU94_18860(ubiA)
SLD: T261_4543
SLC: SL103_01670(ubiA)
STRM: M444_20130(ubiA)
STRC: AA958_20455(ubiA)
SPRI: SPRI_3307
SCZ: ABE83_21190(ubiA)
SCX: AS200_21115(ubiA)
SRW: TUE45_05080(ubiA)
STRF: ASR50_20605(ubiA)
SLE: sle_31100(sle_31100)
SRN: A4G23_03224(ubiA)
SPAV: Spa2297_18845(ubiA)
STRT: A8713_18005(ubiA)
SCLF: BB341_10955(ubiA)
SGS: AVL59_03475(ubiA)
STSI: A4E84_23365(ubiA)
SGM: GCM10017557_47780(ubiA)
SPLU: LK06_013035(ubiA)
STRD: NI25_16425(ubiA)
SSIA: A7J05_15765(ubiA)
SVU: B1H20_13885(ubiA)
SPUN: BFF78_18375(ubiA)
SGV: B1H19_19460(ubiA)
SLAU: SLA_3196
SALF: SMD44_04996(ubiA)
SALJ: SMD11_3738(ubiA)
SLX: SLAV_21745(ubiA)
STRO: STRMOE7_18195(ubiA)
SGE: DWG14_03605(plqA)
SRJ: SRO_3183
SLK: SLUN_23185(ubiA)
SDX: C4B68_17065(ubiA)
SAST: CD934_17695(ubiA)
SHAW: CEB94_23715(ubiA)
SCAV: CVT27_13405(ubiA)
SFUG: CNQ36_20150(ubiA)
SPAC: B1H29_15915(ubiA)
STSU: B7R87_19615(ubiA)
SNF: JYK04_04965(plqA)
STUI: GCM10017668_40620(ubiA)
SATA: C5746_18160(ubiA)
SHUN: DWB77_03361(plqA)
SCYG: S1361_22775(ubiA)
SAUH: SU9_015315
KSK: KSE_33190(ubiA)
KAB: B7C62_13945(ubiA)
KAU: B6264_13805(ubiA)
FAL: FRAAL1007(ubiA)
ACE: Acel_0256
SESP: BN6_50320
SAQ: Sare_4513
MIL: ML5_0322
MTUA: CSH63_23530(ubiA)
MSAG: GCM10017556_29150(ubiA)
VMA: VAB18032_05915(ubiA)
ASE: ACPL_412(ubiA)
AMS: AMIS_1940
ACTN: L083_0319(ubiA)
AFS: AFR_01405(ubiA)
ACTS: ACWT_0297
AIH: Aiant_44840(ubiA)
PLK: CIK06_01835(ubiA)
PLAB: C6361_18605(ubiA)
PLAT: C6W10_28295(ubiA)
PFLA: Pflav_073910(ubiA)
PSUU: Psuf_036210(ubiA)
ATL: Athai_00800(ubiA)
ASER: Asera_06640(ubiA)
PRY: Prubr_22450(ubiA)
CATI: CS0771_15890(ubiA)
CAI: Caci_8072
SNA: Snas_0823
SYN: slr0926(ubiA)
SYZ: MYO_129150(ubiA)
SYY: SYNGTS_2887(ubiA)
SYT: SYNGTI_2886(ubiA)
SYS: SYNPCCN_2885(ubiA)
SYQ: SYNPCCP_2885(ubiA)
SYJ: D082_20830(ubiA)
SYO: C7I86_15080(ubiA)
SYC: syc2131_d(ubiA)
SYG: sync_2142(ubiA)
SYR: SynRCC307_0686(ubiA)
SYX: SynWH7803_1856(ubiA)
SYP: SYNPCC7002_A1400(ubiA)
CYA: CYA_1031(ubiA)
CYB: CYB_2854(ubiA)
SYNR: KR49_12185
SYND: KR52_13885(ubiA)
SYU: M744_06600(ubiA)
SYH: Syncc8109_0680(ubiA)
SYV: AWQ23_07180(ubiA)
SYL: AWQ21_07100(ubiA)
SYW: SYNW1847(ubiA)
PMA: Pro_0455(ubiA)
PMM: PMM0456(ubiA)
PMT: PMT_1328
PMB: A9601_05121(ubiA)
PMC: P9515_05191(ubiA)
PMF: P9303_06581(ubiA)
PMG: P9301_04811(ubiA)
PMH: P9215_05361(ubiA)
PMJ: P9211_04571(ubiA)
PME: NATL1_05111(ubiA)
PRC: EW14_0499
PRM: EW15_0551
AMR: AM1_3602(ubiA)
TVN: NIES2134_119580(ubiA)
TEL: tlr0402(ubiA)
THN: NK55_06845(plqA)
LET: O77CONTIG1_00035(ubiA)
HHG: XM38_030790(plqA_2)
PSER: ABRG53_2618(ubiA)
MAR: MAE_06650
MPK: VL20_1143
CYT: cce_2564(ubiA)
TER: Tery_0232
ARP: NIES39_A02900(ubiA)
PAGH: NIES204_38880(ubiA)
MPRO: BJP34_26575(ubiA)
GVI: gvip469(ubiA)
GLJ: GKIL_0444(ubiA)
ANA: alr3553
NON: NOS3756_19650(ubiA_2)
NOE: CLI64_02090(ubiA)
NSH: GXM_03580
AVA: Ava_3531
NAZ: Aazo_4142
ANB: ANA_C12837(ubiA)
AWA: AA650_02010(ubiA)
CALH: IJ00_13275(ubiA)
NSP: BMF81_04549(ubiA)
DOU: BMF77_04069(plqA)
CTHE: Chro_1665
CEO: ETSB_0070(ubiA)
CER: RGRSB_0009(ubiA)
HAU: Haur_1718
THUG: KNN16_13925(ubiA)
DRA: DR_0851
DGE: Dgeo_2322
DFC: DFI_12295
TRA: Trad_2224
TTH: TT_C0240
TTJ: TTHA0605(TTHA0605)
TAQ: TO73_1150
TANT: KNN15_11815(ubiA)
MRB: Mrub_0176
CTR: CT_219(ubiA)
CTD: CTDEC_0219(ubiA)
CTF: CTDLC_0219(ubiA)
CTA: CTA_0239(ubiA)
CTY: CTR_2131(ubiA)
CRA: CTO_0239
CTRQ: A363_00234
CTB: CTL0471(ubiA)
CTLF: CTLFINAL_02475(ubiA)
CTLI: CTLINITIAL_02470(ubiA)
CTL: CTLon_0466(ubiA)
CTO: CTL2C_745
CTJ: JALI_2131(ubiA)
CTZ: CTB_2131(ubiA)
CTG: E11023_01125(ubiA)
CTK: E150_01135(ubiA)
CSW: SW2_2201(ubiA)
CES: ESW3_2201(ubiA)
CTRB: BOUR_00229
CTEC: EC599_2211(ubiA)
CFS: FSW4_2201(ubiA)
CFW: FSW5_2201(ubiA)
CTFW: SWFP_2311(ubiA)
CTCH: O173_01185(ubiA)
CTN: G11074_01125(ubiA)
CTQ: G11222_01120(ubiA)
CTV: CTG9301_01125(ubiA)
CTW: G9768_01125(ubiA)
CTRI: BN197_2181(ubiA)
CTRA: BN442_2181(ubiA)
CTJT: CTJTET1_01140(ubiA)
CTCF: CTRC69_01145(ubiA)
CTFS: CTRC342_01160(ubiA)
CTHF: CTRC852_01165(ubiA)
CTCJ: CTRC943_01120(ubiA)
CTHJ: CTRC953_01125(ubiA)
CTMJ: CTRC966_01135(ubiA)
CTTJ: CTRC971_01125(ubiA)
CTJS: CTRC122_01145(ubiA)
CTRC: CTRC55_01130(ubiA)
CTRW: CTRC3_01145(ubiA)
CTRY: CTRC46_01130(ubiA)
CTCT: CTW3_01180(ubiA)
CMU: TC_0492(ubiA)
CMUR: Y015_02595(ubiA)
CMN: BB17_02640(ubiA)
CMM: NC80_02460(ubiA)
CMG: NC81_02475(ubiA)
CMX: DNC_02480(ubiA)
CMZ: TAC_02595(ubiA)
CPN: CPn_0265(ubiA)
CPA: CP_0496
CPJ: ubiA(ubiA)
CPT: CpB0272
CPM: G5S_0875
CPEC: CPE3_0501(ubiA)
CPEO: CPE1_0501(ubiA)
CPER: CPE2_0501(ubiA)
CHB: G5O_0552
CHR: Cpsi_5081
CPSC: B711_0595
CPSN: B712_0563
CPSB: B595_0599
CPSG: B598_0564
CPSM: B602_0560
CPSI: B599_0557
CPSV: B600_0599
CPSW: B603_0569
CPST: B601_0565
CPSD: BN356_5121
CPSA: AO9_02705(ubiA)
CCA: CCA_00516
CAB: CAB503
CABO: AB7_5611
CFE: CF0491(ubiA)
CHLA: C834K_0541(ubiA)
CSUI: Chls_531(ubiA)
CBUE: HBN95_02930(ubiA)
XII: AMD24_00523(ubiA)
MIN: Minf_1917(ubiA)
MKC: kam1_400
MEAP: MTHMO_2007(ubiA)
RBA: RB2749(ubiA)
PSL: Psta_1373
PIR: VN12_23065(ubiA)
RUL: UC8_19210(ubiA)
RML: FF011L_21900(ubiA)
MFF: MFFC18_03400(ubiA)
ROL: CA51_40030(ubiA)
AHEL: Q31a_04420(ubiA)
LCRE: Pla8534_22120(ubiA)
BVO: Pan97_13960(ubiA)
RLC: K227x_22040(ubiA)
TTF: THTE_2438
AMUC: Pan181_05930(ubiA)
PND: Pla175_15010(ubiA)
AMOB: HG15A2_43560(ubiA)
PLM: Plim_3757
PEH: Spb1_04070(ubiA)
PLS: VT03_02465(ubiA)
PLH: VT85_20760(ubiA)
FMR: Fuma_00538(ubiA)
MRI: Mal4_44500(ubiA)
SDYN: Mal52_44130(ubiA)
PLON: Pla110_33330(ubiA)
FTJ: FTUN_2875
ULI: ETAA1_02290(ubiA)
TSPH: KIH39_20090(ubiA)
IPA: Isop_1508
SACI: Sinac_1699
PBOR: BSF38_04470(ubiA)
AGV: OJF2_56490(ubiA)
KST: KSMBR1_1532(ubiA)
PCOR: KS4_24760(ubiA)
BHC: JFL75_05785(ubiA)
LIL: LA_2332(ubiA)
LIE: LIF_A1906(ubiA)
LIC: LIC_11610(ubiA)
LIS: LIL_11729(ubiA)
LBJ: LBJ_1292(ubiA)
LBL: LBL_1517(ubiA)
LBI: LEPBI_I1023(ubiA)
LBF: LBF_0989(ubiA)
LST: LSS_16621(ubiA)
LAJ: A0128_10175(ubiA)
LMAY: DPV73_14550(ubiA)
LKB: LPTSP3_g10080(ubiA)
ACA: ACP_0606
ABAS: ACPOL_5941
EDA: GWR55_01060(ubiA)
SUS: Acid_1310
ABAC: LuPra_04438(ubiA)
THYD: TTHT_0589(ubiA)
FSC: FSU_2418
GAU: GAU_2439(ubiA)
GBA: J421_3905
AFD: Alfi_3179
BLQ: L21SP5_01022(ubiA)
BACC: BRDCF_p777(ubiA)
CPI: Cpin_1902
CHIH: GWR21_24925(ubiA)
FLN: FLA_4529
FEI: K9M53_07730(ubiA)
SGN: SGRA_1441(ubiA)
PHE: Phep_0975
SMIZ: 4412673_02178(ubiA)
SPDR: G6053_19755(ubiA)
SDJ: NCTC13534_03142(ubiA)
STHA: NCTC11429_03487(ubiA)
MUC: MuYL_1321
MGOT: MgSA37_01237(ubiA)
AAE: aq_052(ubiA)
HTH: HTH_0613(ubiA)
TAL: Thal_1005
TTK: TST_0882(ubiA)
DDF: DEFDS_0320(ubiA)
CABY: Cabys_3282
NDE: NIDE0906(ubiA)
NMV: NITMOv2_0742(ubiA)
NIO: NITINOP_1600(ubiA)
NJA: NSJP_1859(ubiA)
LFC: LFE_2122
CTHI: THC_0940
TAV: G4V39_03490(ubiA)
NLI: G3M70_17660(ubiA)
MOX: DAMO_0898
IFO: CVFO_0375(ubiA)
AFU: AF_2176
FPL: Ferp_1933
GAC: GACE_0068
GAH: GAH_00304
TGA: TGAM_1230(ubiA)
THA: TAM4_2363
NAX: HC341_01160(ubiA)
TAC: Ta1198
TVO: TVG0396861(TVG0396861)
CDIV: CPM_0591
APE: APE_1570(ubiA)
ACJ: ACAM_0985(ubiA)
IHO: Igni_0457
IIS: EYM_07385
HBU: Hbut_1488
STO: STK_22040(ubiA)
SOH: D1869_12120(ubiA)
SSO: SSO0125(ubiA-1)
SOL: Ssol_1101
SSOA: SULA_1138
SSOL: SULB_1139
SSOF: SULC_1137
SAI: Saci_2326(ubiA)
SACN: SacN8_11350(ubiA)
SACR: SacRon12I_11595(ubiA)
SACS: SUSAZ_10955(ubiA)
SID: M164_2007
SII: LD85_2264
SIH: SiH_1945
SIR: SiRe_1873
SIC: SiL_1853
SULA: BFU36_05245(ubiA)
SULE: GFS03_10950(ubiA)
SULO: GFS33_02765(ubiA)
MSE: Msed_2096
MCN: Mcup_0193
MHK: DFR87_08005(ubiA)
AHO: Ahos_0476
AMAN: B6F84_06045(ubiA)
ABRI: DFR85_08585(ubiA)
ASUL: DFR86_05120(ubiA)
AAMB: D1866_10070(ubiA)
SAZO: D1868_08945(ubiA)
CSTY: KN1_06160(ubiA)
STEP: IC006_1920
PAI: PAE2375
PIS: Pisl_0609
PCL: Pcal_1703
PAS: Pars_1574
PYR: P186_0497
POG: Pogu_0640
TNE: Tneu_1512
TTN: TTX_0691(ubiA)
TUZ: TUZN_0340
KCR: Kcr_0486
 » show all
Reference
1  [PMID:2295606]
  Authors
Kalen A, Appelkvist EL, Chojnacki T, Dallner G.
  Title
Nonaprenyl-4-hydroxybenzoate transferase, an enzyme involved in ubiquinone biosynthesis, in the endoplasmic reticulum-Golgi system of rat liver.
  Journal
J Biol Chem 265:1158-64 (1990)
Reference
2  [PMID:8155731]
  Authors
Melzer M, Heide L
  Title
Characterization of polyprenyldiphosphate: 4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase from Escherichia coli.
  Journal
Biochim Biophys Acta 1212:93-102 (1994)
DOI:10.1016/0005-2760(94)90193-7
  Sequence
[eco:b4040]
Reference
3  [PMID:15604701]
  Authors
Okada K, Ohara K, Yazaki K, Nozaki K, Uchida N, Kawamukai M, Nojiri H, Yamane H
  Title
The AtPPT1 gene encoding 4-hydroxybenzoate polyprenyl diphosphate transferase in ubiquinone biosynthesis is required for embryo development in Arabidopsis thaliana.
  Journal
Plant Mol Biol 55:567-77 (2004)
DOI:10.1007/s11103-004-1298-4
  Sequence
[ath:AT4G23660]
Reference
4  [PMID:15153069]
  Authors
Forsgren M, Attersand A, Lake S, Grunler J, Swiezewska E, Dallner G, Climent I
  Title
Isolation and functional expression of human COQ2, a gene encoding a polyprenyl transferase involved in the synthesis of CoQ.
  Journal
Biochem J 382:519-26 (2004)
DOI:10.1042/BJ20040261
  Sequence
[hsa:27235]
Reference
5  [PMID:17482885]
  Authors
Tran UC, Clarke CF
  Title
Endogenous synthesis of coenzyme Q in eukaryotes.
  Journal
Mitochondrion 7 Suppl:S62-71 (2007)
DOI:10.1016/j.mito.2007.03.007
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.5.1.39
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.5.1.39
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.5.1.39
BRENDA, the Enzyme Database: 2.5.1.39
CAS: 9030-77-7

DBGET integrated database retrieval system