KEGG   ENZYME: 3.1.1.97
Entry
EC 3.1.1.97                 Enzyme                                 
Name
methylated diphthine methylhydrolase;
Dph7;
diphthine methylesterase (incorrect)
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Carboxylic-ester hydrolases
Sysname
diphthine methyl ester acylhydrolase
Reaction(IUBMB)
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] + H2O = diphthine-[translation elongation factor 2] + methanol [RN:R11166]
Reaction(KEGG)
R11166
Substrate
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] [CPD:C21151];
H2O [CPD:C00001]
Product
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
methanol [CPD:C00132]
Comment
The protein is only present in eukaryotes.
History
EC 3.1.1.97 created 2014, modified 2015
Orthology
K17868  diphthine methyl ester acylhydrolase
Genes
HSA92715(DPH7)
PTR737266(DPH7)
PPS100978692(DPH7)
GGO101149777 115930098
PON100446492(DPH7)
NLE100583472(DPH7)
MCC703764(DPH7)
MCF102127937(DPH7)
CSAB103239547(DPH7)
CATY105580668(DPH7)
PANU101000569
TGE112608536(DPH7)
RRO104669610(DPH7)
RBB108542923(DPH7)
TFN117099078(DPH7)
CJC100389363(DPH7)
SBQ101027412(DPH7)
CSYR103252422(DPH7)
MMUR105882238(DPH7)
OGA100945698(DPH7)
MMU67228(Dph7)
MCAL110289994(Dph7)
MPAH110318748(Dph7)
MCOC116089790(Dph7)
MUN110565636(Dph7)
CGE100753959(Dph7)
PLEU114692757(Dph7)
NGI103732580(Dph7)
HGL101704094(Dph7)
CPOC100712661(Dph7)
CCAN109688967(Dph7)
DORD105995561(Dph7)
DSP122102135(Dph7)
OCU100349116(DPH7)
OPI101524427(DPH7)
TUP102499994(DPH7)
CFA100688792(DPH7)
VVP112911410(DPH7)
VLG121472769(DPH7)
AML100467613(DPH7)
UMR103675261(DPH7)
UAH113248409 113248449
UAR123796280(DPH7)
ELK111145484
LLV125083040
MPUF101675113(DPH7)
ORO101378335(DPH7)
EJU114201764(DPH7)
ZCA113934613(DPH7)
MLX118017472(DPH7)
FCA101086607(DPH7)
PYU121020285(DPH7)
PBG122474569(DPH7)
PTG102953924(DPH7)
PPAD109260228(DPH7)
AJU106989047(DPH7)
HHV120222800(DPH7)
BTA101907584(DPH7)
BOM102271960(DPH7)
BIU109566642(DPH7)
BBUB102394690(DPH7)
CHX102189967(DPH7)
OAS101102470(DPH7)
ODA120852236(DPH7)
CCAD122442439(DPH7)
SSC110258068(DPH7)
CFR102520793(DPH7)
CBAI105073392(DPH7)
CDK105102099(DPH7)
VPC102540061(DPH7)
BACU103005553(DPH7)
LVE103074231(DPH7)
OOR101272659(DPH7)
DLE111176967(DPH7)
PCAD102980031(DPH7)
PSIU116755101(DPH7)
ECB100147491(DPH7)
EPZ103554176(DPH7)
EAI106822758(DPH7)
MYB102244585(DPH7)
MYD102755998(DPH7)
MMYO118655268(DPH7)
MLF102440381(DPH7)
MNA107536139(DPH7)
PKL118707086(DPH7)
HAI109382033(DPH7)
DRO112306602(DPH7)
SHON118980338(DPH7)
AJM119036134(DPH7)
PDIC114509812(DPH7)
PHAS123823340(DPH7)
MMF118630158(DPH7)
RFQ117031605(DPH7)
PALE102898457(DPH7)
PGIG120599832(DPH7)
PVP105298550(DPH7)
RAY107503068(DPH7)
MJV108405375(DPH7)
TOD119232980(DPH7)
SARA101554053(DPH7)
LAV104845443(DPH7)
TMU101352435
DNM101439451(DPH7)
MDO100023579(DPH7)
GAS123235136(DPH7)
SHR100931628(DPH7)
PCW110205258(DPH7)
OAA100090670(DPH7)
GGA417262(DPH7)
PCOC116234148(DPH7)
MGP100548922(DPH7)
CJO107321592(DPH7)
NMEL110406770(DPH7)
APLA101796261(DPH7)
ACYG106037132(DPH7)
AFUL116496946(DPH7)
TGU100220501(DPH7)
LSR110482400(DPH7)
SCAN103819177(DPH7)
PMOA120507437(DPH7)
OTC121337143(DPH7)
PRUF121357646(DPH7)
GFR102042138(DPH7)
FAB101815027(DPH7)
PHI102112191(DPH7)
PMAJ107212161(DPH7)
CCAE111936912(DPH7)
CCW104688433(DPH7)
ETL114068751(DPH7)
ZAB102062185(DPH7)
FPG101920856(DPH7)
FCH102059755(DPH7)
CLV102097003(DPH7)
EGZ104124007(DPH7)
NNI104022623(DPH7)
ACUN113486466(DPH7)
TALA104358488(DPH7)
PADL103918957(DPH7)
ACHC115335045(DPH7)
AAM106493017(DPH7)
AROW112962999(DPH7)
NPD112956017(DPH7)
DNE112991373(DPH7)
ASN102380088(DPH7)
AMJ102565369(DPH7)
CPOO109313802(DPH7)
GGN109292812(DPH7)
PSS102462250(DPH7)
CMY102942414(DPH7)
CPIC101949397(DPH7)
TST117889485(DPH7)
CABI116829334 116831741
MRV120386879(DPH7)
ACS100566528(dph7)
PVT110082973(DPH7)
SUND121937201(DPH7)
PBI103065855(DPH7)
PMUR107298649(DPH7)
TSR106551634(DPH7)
PGUT117656248(DPH7)
VKO123035140(DPH7)
PMUA114589155(DPH7)
ZVI118078067(DPH7)
GJA107120417(DPH7)
XLA108698147(dph7.L)
XTR100485354(dph7)
NPR108789365(DPH7)
RTEM120913941(DPH7)
BBUF120977227(DPH7)
BGAR122921741 122946713(DPH7)
DRE564032(dph7)
SRX107730721 107744432
SANH107672791
SGH107592312(dph7)
CCAR109081568 109081587 109090221
CAUA113049873 113091324
IPU108255737(dph7)
PHYP113536861(dph7)
SMEO124380288(dph7)
AMEX103040961(dph7)
EEE113577791(dph7)
TRU101079775(dph7)
TNGGSTEN00003785G001
LCO104934256(dph7)
NCC104948329
CGOB115012924(dph7)
ELY117252956(dph7)
PLEP121944345(dph7)
SLUC116050445(dph7)
ECRA117944860(dph7)
PFLV114556378(dph7)
GAT120830458(dph7)
PPUG119224627(dph7)
MSAM119891905(dph7)
CUD121510135(dph7)
MZE101469277(dph7)
ONL100698907(dph7)
OAU116316363(dph7)
OLA101168963(dph7)
OML112137776(dph7)
XMA102229153(dph7)
XCO114154413(dph7)
XHE116730312(dph7)
PRET103469581(dph7)
PFOR103141913(dph7)
PLAI106956166(dph7)
PMEI106930522(dph7)
GAF122827734(dph7)
CVG107088015(dph7)
CTUL119789297(dph7)
GMU124878314(dph7)
NFU107393464(dph7)
KMR108250136(dph7)
ALIM106532465(dph7)
NWH119413581(dph7)
AOCE111587608(dph7)
CSEM103397568(dph7)
POV109643247(dph7)
SSEN122768977(dph7)
HHIP117767855(dph7)
LCF108878159(dph7)
SDU111231255(dph7)
SLAL111647946(dph7)
XGL120805042(dph7)
HCQ109510540(dph7)
BPEC110163391(dph7)
MALB109959744(dph7)
SASA106585211(dph7)
OTW112248832(dph7)
OMY110525984(dph7) 118937382
OGO124034070(dph7)
ONE115111883(dph7)
SALP111975013(dph7)
SNH120043716(dph7)
ELS105023327(dph7)
SFM108937974(dph7)
PKI111858713(dph7)
AANG118237542(dph7)
LOC102693849(dph7)
PSPA121306686(dph7)
ARUT117396927 117964684
LCM102362133(DPH7)
CMK103183079(dph7)
RTP109922828(dph7)
BFO118428384
BBEL109463318
CIN113475717
SCLV120345324
SPU100893130 105445300
APLC110980862
SKO102803537
DMEDmel_CG3184(CG3184)
DER6551488
DSE6612237
DSIDsimw501_GD27297(Dsim_GD27297)
DYADyak_GE16453
DSR110183538
DPODpse_GA16516
DPE6600222
DMN108154799
DWI6649066
DGR6565647
DMODmoj_GI21432
DAZ108619713
DNV108656984
DHE111597355
CCAT101454069
SCAC106083558
LCQ111681249
AGAAgaP_AGAP002839
ACOZ120952376
AARA120898640
AAG5566955
CQUCpipJ_CPIJ009277
CPII120422846
CNS116338466
AME100577136
ACER108000625
ALAB122711119
BIM105681216
BBIF117207360
BVK117242327
BVAN117155374
BTER105666476
BPYO122574914
CCAL108627751
OBB114873454
MGEN117225942
NMEA116425718
CGIG122400786
SOC105195000
MPHA105830752
AEC105149395
ACEP105626874
PBAR105426362
VEM105566803
HST105184454
DQU106741941
CFO105256866
FEX115240928
LHU105678964
PGC109854408
OBO105284499
PCF106790571
PFUC122523284
VPS122630241
NVI100678092
CSOL105366440
TPRE106656847
MDL103569507
CGLO123274844
FAS105263745
DAM107041927
AGIF122852876
CCIN107265617
TCA660500
DPA109538232
SOY115881159
ATD109596716
CSET123317095
AGB108913658
LDC111512573
NVL108558518
APLN108735631
PPYR116179419 116179421
OTU111426586
BMOR101746549
BMAN114241350
MSEX115441543
DPLKGM_215034
BANY112056879
PMAC106707282 106718040
PPOT106107335
PXU106119106
PRAP110994737
ZCE119832705
HAW110378189
TNL113492194
OFU114363047
PXY105393525
API103310596
DNX107166051
AGS114131823
RMD113552881
BTAB109038832
DCI103514715
CLEC106666110
HHAL106688644
NLU111059181
PHUPhum_PHUM422830
FOC113207128
ZNE110830286
CSEC111873316
FCD110849456
DPXDAPPUDRAFT_305903
DMK116917188
PVM113829903
PJA122257305
HAME121863275
PCLA123759518
PTRU123520060
HAZT108664437
EAF111712141
ISCIscW_ISCW007684
DSV119453164
RSAN119399988
RMP119180081
VDE111254152 111254167
VJA111261797
DPTE113788803
DFR124500592
CSCU111631565
PTEP107443583
SDM118205207
CELCELE_Y43F4B.9(Y43F4B.9)
CBRCBG_24288 CBG_24937 CBG_24940
BMYBM_BM6542(Bm6542)
LOALOAG_04022
NAINECAME_07183
TSPTsp_02631
HROHELRODRAFT_93198
PCAN112557290
BGT106054934
GAE121379165
HRF124138575
HRJ124289349
CRG105341014
MYI110467030
PMAX117338192
MMER123563535
OBI106877490
OSN115216618
LAK106174995
SMMSmp_124490
SHXMS3_0020265
OVIT265_03918
EGLEGR_10571
NVE5520515
EPA110238107
ATEN116291242
ADF107339121
AMIL114966937
PDAM113676910
SPIS111322854
DGT114523760
XEN124434081
HMG101234634
TADTRIADDRAFT_20606
AQU100634422
ATHAT5G63010
ALY9302600
CRB17876553
CSAT104726910 104740629 104740650 104740664 104740689 104740708 104762436
EUSEUTSA_v10004522mg
BRP103873727
BNA106347868 106422798
BOE106328084
RSZ108857056 108862897
THJ104818503
CPAP110825440
CIT102627551
CICCICLE_v10020953mg
PVY116146489
MINC123211664
TCC18603935
GRA105800017
GHI107890893 107933602
GAB108454760
DZI111291221
EGR104456253
GMX100787828 100803883 100811574
GSJ114368045 114385776 114422584
PVUPHAVU_011G182000g
VRA106753509
VAR108340277
VUN114169196
CCAJ109812812 109812829
APRC113847751
MTRMTR_5g096040
CAM101505084
LJALj2g3v3315590.1(Lj2g3v3315590.1)
ADU107496196
AIP107606465 107608002 107626120
AHF112701814 112728492 112765237 112765696 112765701 112766579
LANG109342124
FVE101306818
RCN112179215
PPER18777231
PMUM103343108
PAVI110766918
PDUL117628026
MDM103437698
PXB103952992
ZJU107418374
MNT112092715
CSV101207084
CMO103493910
BHJ120070781
MCHA111007485
CMAX111497846
CMOS111435275
CPEP111793690
RCU8288981
JCU105640358
HBR110668177
MESC110616717
POP18104732 7458065
PEU105116163 105116566
PALZ118035361
JRE109003873
QSU111986440 111993710 112014550
QLO115963979
TWL119984243
VVI100265599
VRI117934456
SLY101268472
SPEN107019235 107020437
SOT102597088
CANN107847582
NTA107772927
NSY104211786
NTO104098870
NAU109206762
INI109177180
ITR116011085
SIND105162898
OEU111409600
EGT105961380
SSPL121746539 121750747
HAN110879797
ECAD122589245 122589813
LSV111911806
CCAV112510398
DCR108223651
CSIN114263453
BVG104894297
SOE110779656 110797039
CQI110700372
NNU104606171
MING122077423
TSS122654305
PSOM113275898
NCOL116248241
OSA4336350
DOSAOs04t0507900-01(Os04g0507900)
OBR102699951
BDI100836424
ATS109735763
TDC119355694 119364851
TAES123045985 123053858 123189732 123189752
SBI8064451
ZMA100276398
SITA101762918
SVS117863499
PVIR120642492 120681462
PHAI112900295
PDA103723134
EGU105058804
MUS104000122
DCT110104990
PEQ110019991
AOF109845310
ATR18445487
SMOSELMODRAFT_119414 SELMODRAFT_75309
PPP112286764
CRECHLRE_10g434300v5
VCNVOLCADRAFT_95451
MNGMNEG_9179
CSLCOCSUDRAFT_54528
CVRCHLNCDRAFT_141008
APROF751_0833
OLUOSTLU_26618
OTAOT_ostta11g02860
BPGBathy13g00600
MISMICPUN_105774
MPPMICPUCDRAFT_39616
CMECYME_CMQ102C
CCPCHC_T00004730001
SCEYBR246W(RRT2)
AGOAGOS_AFL041C
ERCEcym_2255
KLAKLLA0_F06688g
LTHKLTH0H05544g
VPOKpol_1002p84
ZROZYRO0G21802g
CGRCAGL0C01661g
NCSNCAS_0H01190(NCAS0H01190)
NDINDAI_0F02100(NDAI0F02100)
TPFTPHA_0J02070(TPHA0J02070)
TBLTBLA_0A01810(TBLA0A01810)
TDLTDEL_0B03920(TDEL0B03920)
TGBHG536_0D01900
KAFKAFR_0G03590(KAFR0G03590)
ZMKHG535_0B01680
PPAPAS_chr2-1_0734
DHADEHA2C10098g
PICPICST_60505
PGUPGUG_03729
SPAASPAPADRAFT_60328
LELLELG_01932
CALCAALFM_C207920WA(CaO19.2191)
CTPCTRG_01672
COTCORT_0B05430
CDUCD36_22150
CTENCANTEDRAFT_98917
YLIYALI0E03366g
CLUCLUG_05474
CLUSA9F13_16g01221
CAURCJI97_004255
SLBAWJ20_4414(RRT2)
PKZC5L36_0C02390
BNNFOA43_001173
BBRXBRETT_003498
NCRNCU02388
NTENEUTE1DRAFT67323(NEUTE1DRAFT_67323)
SMPSMAC_03496
PANPODANSg9244
TTTTHITE_2116755
MTMMYCTH_2309152
CTHRCTHT_0048400
MGRMGG_03562
SSCKSPSK_10320
FGRFGSG_06378
FPUFPSE_12279
FVRFVEG_05054
FOXFOXG_08131
NHENECHADRAFT_92424
TRETRIREDRAFT_61288
TRRM419DRAFT_77948
MAWMAC_04719
MAJMAA_04507
CMTCCM_01239
PLJVFPFJ_02267
VALVDBG_09720
VDAVDAG_09456
CFJCFIO01_08073
SAPOSAPIO_CDS4517
PFYPFICI_03521
SSLSS1G_11131
BFUBCIN_02g05240(Bcrrt2)
MBEMBM_06750
PSCOLY89DRAFT_123913
GLZGLAREA_10068
ANIAN3018.2
AFMAFUA_3G08950
ACTACLA_036920
NFINFIA_068180
AORAO090005001382
ANGANI_1_1544144(An16g02200)
AFVAFLA_004202
ALUCAKAW2_70187S
ACHEACHE_40397S
APUUAPUU_30511A
PCSPc20g03910
PDPPDIP_08520
TMFPMAA_012660
TRGTRUGW13939_10139
CIMCIMG_12005(CIMG07687)
CPWCPC735_042740
UREUREG_07603
PBLPAAG_12547(PAAG_08364)
PBNPADG_04235
ABEARB_04681
TVETRV_03123
AJEHCAG_04346
BGHBDBG_01976
PNOSNOG_02124
PTEPTT_12019
BZECOCCADRAFT_7030
BSCCOCSADRAFT_141822
BORCOCMIDRAFT_93387
AALTCC77DRAFT_707842
ZTRMYCGRDRAFT_43113
PFJMYCFIDRAFT_119031
BCOMBAUCODRAFT_123054
NPAUCRNP2_4942
SPOSPCC18.15
CNECNA05490
CNBCNBA5320
CGICGB_A6110W
TMSTREMEDRAFT_31124
TASAA1Q1_05015
PPLPOSPLDRAFT_95370
TVSTRAVEDRAFT_42075
SHSSTEHIDRAFT_101439
HIRHETIRDRAFT_40962
PSQPUNSTDRAFT_79521
ADLAURDEDRAFT_183915
FMEFOMMEDRAFT_106284
GTRGLOTRDRAFT_68793
LBCLACBIDRAFT_228424
MRRMoror_13237
CCICC1G_13641
SCMSCHCODRAFT_49446
ABPAGABI1DRAFT117353(AGABI1DRAFT_117353)
ABVAGABI2DRAFT182312(AGABI2DRAFT_182312)
CPUTCONPUDRAFT_115329
SLASERLADRAFT_438542
WSEWALSEDRAFT_69875
WICJ056_001078
UMAUMAG_01730
PFPPFL1_01215
MGLMGL_2477
MRTMRET_4195
MSYMMSY001_2222
PGRPGTG_14580
MLRMELLADRAFT_102236
EINEint_070220
EHEEHEL_070240
EROEROM_070210
NCENCER_100685
MBRMONBRDRAFT_26922
SREPTSG_06161
DDIDDB_G0270178(wdr85)
DPPDICPUDRAFT_75478
DFADFA_05637(wdr85)
EIVEIN_221940
PFAPF3D7_0608000
PFDPFDG_01250
PFHPFHG_01678
PREIPRSY57_0606600
PYOPY17X_0108100
PCBPCHAS_010720(PC000327.02.0)
PBEPBANKA_0106600
PVVPVVCY_0100790
PKNPKNH_1142300
PVXPVX_113565
PCYPCYB_114850
TPVTP02_0184
TOTTOT_020000168
BEQBEWA_019000
BBOBBOV_II007280(18.m10041)
BMICBMR1_03g02160
BBIGBBBOND_0102940
CPVcgd6_5020
TGOTGME49_242610
TETTTHERM_00392890
PTMGSPATT00030038001
SMINv1.2.036819.t2(symbB.v1.2.036819.t2)
PTIPHATRDRAFT_31975
FCYFRACYDRAFT_239180
TPSTHAPSDRAFT_24785
PIFPITG_04674
PSOJPHYSODRAFT_348556
SPARSPRG_01712
EHXEMIHUDRAFT_213732 EMIHUDRAFT_258956
GTTGUITHDRAFT_76358
TBRTb927.2.2910
TBGTbgDal_II1340
TCR509127.97
 » show all
Reference
1  [PMID:24739148]
  Authors
Lin Z, Su X, Chen W, Ci B, Zhang S, Lin H
  Title
Dph7 catalyzes a previously unknown demethylation step in diphthamide biosynthesis.
  Journal
J Am Chem Soc 136:6179-82 (2014)
DOI:10.1021/ja5009272
  Sequence
[sce:YBR246W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.1.97
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.1.97
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.1.97
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.1.97

DBGET integrated database retrieval system