KEGG   Taxonomy 1877

Category info Taxonomy
Search genes:

Taxonomy (Micromonospora echinospora)

T10000agKEGG Addendum (43)