KEGG   Taxonomy 54571

Category info
Search genes:

Taxonomy ()

T10000agKEGG Addendum (17)
T02274sveStreptomyces venezuelae