KEGG  Metabolic pathways - Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488