KEGG  Biosynthesis of secondary metabolites - Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488