KEGG   ENZYME: 1.11.1.5Help
Entry
EC 1.11.1.5                 Enzyme                                 

Name
cytochrome-c peroxidase;
cytochrome peroxidase;
cytochrome c-551 peroxidase;
apocytochrome c peroxidase;
mesocytochrome c peroxidase azide;
mesocytochrome c peroxidase cyanide;
mesocytochrome c peroxidase cyanate;
cytochrome c-H2O oxidoreductase;
cytochrome c peroxidase
Class
Oxidoreductases;
Acting on a peroxide as acceptor;
Peroxidases
BRITE hierarchy
Sysname
ferrocytochrome-c:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
2 ferrocytochrome c + H2O2 = 2 ferricytochrome c + 2 H2O [RN:R00017]
Reaction(KEGG)
Substrate
ferrocytochrome c [CPD:C00126];
H2O2 [CPD:C00027]
Product
ferricytochrome c [CPD:C00125];
H2O [CPD:C00001]
Comment
A hemoprotein.
History
EC 1.11.1.5 created 1961
Orthology
K00428  
cytochrome c peroxidase
Genes
CRE: 
VCN: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YKR066C(CCP1)
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0B08220(NCAS0B08220)
NDI: 
NDAI_0A01020(NDAI0A01020)
TPF: 
TPHA_0E03250(TPHA0E03250)
TBL: 
TBLA_0C05910(TBLA0C05910)
TDL: 
TDEL_0A07990(TDEL0A07990) TDEL_0C03590(TDEL0C03590)
KAF: 
KAFR_0G00550(KAFR0G00550)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CaO19.238(CCP1) CaO19.7868(CCP1)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT72212(NEUTE1DRAFT_72212)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_1128144(AO090023000654)
ANG: 
ANI_1_736184(An04g04060)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT79681(AGABI1DRAFT_79681) AGABI1DRAFT80178(AGABI1DRAFT_80178)
ABV: 
AGABI2DRAFT229666(AGABI2DRAFT_229666)
CPUT: 
SLA: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
WSE: 
WIC: 
MBR: 
TET: 
PTI: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
EHX: 
GTT: 
ECO: 
b3518(yhjA)
ECJ: 
Y75_p3659(yhjA)
ECD: 
EBW: 
BWG_3207(yhjA)
ECOK: 
ECE: 
Z4931(yhjA)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_4508(yhjA)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c4329(yhjA)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_4062(yhjA)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_03366(yhjA)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m3781(yhjA)
ELL: 
WFL_18465(yhjA)
ELC: 
i14_3998(yhjA)
ELD: 
i02_3998(yhjA)
ELP: 
EBL: 
ECD_03366(yhjA)
EBE: 
B21_03319(yhjA)
ELF: 
LF82_3318(yhjA)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
STY: 
STY3958(yhjA)
STT: 
t3698(yhjA)
SEX: 
SENT: 
STM: 
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SPT: 
SPA3670(yhjA)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_3906(yhjA)
SEC: 
SC3738(yhjA)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_39080(SBOV39141)
SENE: 
SES: 
SBG: 
SBG_3381(yhjA)
SBZ: 
SBV: 
YPE: 
YPO3342(yhjA)
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0345(mauG)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPX: 
YPH: 
YPS: 
YPTB0790(yhjA)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YSI: 
SFL: 
SF3593(yhjA)
SFX: 
S4174(yhjA)
SFV: 
SFV_3990(yhjA)
SFE: 
SFxv_3918(yhjA)
SFN: 
SFS: 
SSN: 
SSON_3568(yhjA)
SSJ: 
SBO: 
SBO_3517(yhjA)
SBC: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOM: 
CKO: 
CRO: 
SPE: 
SMAF: 
SLQ: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1715(yhjA)
ETD: 
ETE: 
ETC: 
EBT: 
PGE: 
HAV: 
HAP: 
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HPR: 
PMU: 
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_02360(yhjA)
PMUL: 
MSU: 
MS0223(mauG)
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APJL_1397(mauG)
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XCV: 
XAX: 
XOO: 
XOM: 
XOP: 
XOR: 
XAL: 
PSU: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VNI: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VF_2055(yhjA)
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PAE: 
PA4587(ccpR)
PAEV: 
N297_4738(ccpA)
PAEI: 
N296_4738(ccpA)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_4736(ccpA)
PAEO: 
M801_4603(ccpA)
PPU: 
PPF: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUD: 
PMON: 
PMOT: 
PFL: 
PFL_3326(ccpA_1) PFL_3613 PFL_5183(ccpA_2)
PPRC: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PMK: 
PSA: 
PST_0947(ccpR)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PDR: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCP: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
PRW: 
SON: 
SO_2178(ccpA)
SDN: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
CPS: 
PHA: 
PSEO: 
SDE: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
GNI: 
GPS: 
TTU: 
FBL: 
MCA: 
MMT: 
MAH: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
AEH: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_2741(mauG_[H]) TVNIR_3162(ccp_[H])
TTI: 
SSAL: 
SPIU: 
HCH: 
ABO: 
ABO_2374(ccpR)
APAC: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
ASA: 
ASA_0903(ccpA)
AVR: 
OCE: 
AFI: 
SAGA: 
GPB: 
NGO: 
NGK: 
NGT: 
NEL: 
CVI: 
LHK: 
RSO: 
RS05063(RSp1173)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RME: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BOK: 
BUT: 
BVI: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BCT: 
BCED: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
BPT: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
TEQ: 
TEA: 
TEG: 
TAS: 
TAT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
RFR: 
POL: 
DIA: 
AAA: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
ADN: 
ADK: 
CBX: 
JAG: 
HSE: 
CFU: 
CARE: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
NEU: 
NE1315(ccp)
NET: 
NIT: 
NII: 
NMU: 
EBA: 
ebA3202(cpx)
AZO: 
AZA: 
TMZ: 
DSU: 
MFA: 
MMB: 
APP: 
GCA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_71(ccp)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_1363(ccpA)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH1316(yhjA)
HAC: 
Hac_0123(ccpA)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HHM: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJSA_0020(ccpA-1) CJSA_0332(ccpA-2)
CJM: 
CJM1_0018(ccpA-1) CJM1_0337(ccpA-2)
CJS: 
CJS3_0020(ccpA-1) CJS3_0349(ccpA-2)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJR: 
CJE0020(ccpA-1) CJE0407(ccpA-2)
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0166(ccpA)
CVO: 
CVOL_0169(ccpA)
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
NAM: 
GSU: 
GSU0466(macA) GSU2813(ccpA)
GSK: 
GME: 
Gmet_3091(macA)
GUR: 
GBM: 
Gbem_0020(macA)
GEM: 
GPI: 
GSB: 
DAF: 
LIP: 
LIC102(yhjA)
LIR: 
DRT: 
BBA: 
Bd0904(ccpA)
BBW: 
BBAC: 
BMX: 
DAK: 
DPR: 
AFW: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
CCX: 
SUR: 
SCL: 
SCU: 
HOH: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
SFD: 
ARA: 
AVI: 
REC: 
REI: 
RLE: 
RLT: 
RTR: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
AOL: 
RPB: 
RPC: 
RPE: 
RPX: 
NWI: 
XAU: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MPO: 
MNO: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
MSC: 
CAK: 
CSE: 
AEX: 
SIL: 
SPO0330(ccpA)
SIT: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KVU_2511(ccpR)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
ZMP: 
SWI: 
SPHM: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI_2064(ccp) GDI_2476(ccp)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_3828(ccpA)
MAG: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
TMO: 
TMO_1256(ccpA) TMO_3371(mauG)
MGM: 
PGV: 
APB: 
BACI: 
GJF: 
STH: 
PUV: 
PUV_17370(mauG)
CAA: 
MIN: 
Minf_1905(mauG)
AMU: 
LIL: 
LA_0666(mauG) LA_2974(mauG)
LIE: 
LIF_A0542(mauG) LIF_A2418(mauG) LIF_A2818(mauG)
LIC: 
LBJ: 
LBJ_2072(mauG-4)
LBL: 
LBL_0731(mauG-1) LBL_0978(mauG-4)
LBI: 
LBF: 
LBF_1164(mauG-1) LBF_2360(mauG-2) LBF_3011(mauG-4)
TPX: 
ACA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
GAU: 
GBA: 
RBA: 
PSL: 
PLM: 
PBS: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
AMR: 
AM1_1962(ccp) AM1_2085(ccp)
GLP: 
CMP: 
ARP: 
NOP: 
AVA: 
ACY: 
CSG: 
CTHE: 
PLP: 
BTH: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BACC: 
PDI: 
CPI: 
NKO: 
PHE: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SCN: 
HHY: 
SGN: 
CMR: 
EVI: 
CHU: 
CHU_0523(ccpA) CHU_2275(yhjA) CHU_3118(yhjA)
DFE: 
SLI: 
RSI: 
FLI: 
EOL: 
FAE: 
HSW: 
HYM: 
MTT: 
FJO: 
FPS: 
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
LAN: 
ZGA: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
POM: 
EAO: 
MYR: 
FTE: 
OHO: 
CCH: 
CPH: 
CLI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
CTS: 
RRS: 
RCA: 
CAP: 
DPT: 
TRA: 
MRB: 
MRE: 
AAE: 
aq_136(cpx)
HTH: 
HTH_1104(ccpR)
HTE: 
TAL: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TAM: 
DTE: 
DIN: 
DAP: 
TYE: 
NDE: 
NIDE0057(ccpA) NIDE4060(ccpA2)
LFC: 
LFI: 
LFP: 
MOX: 
MAC: 
HMA: 
rrnAC1372(ccpA)
NPH: 
NP4384A(cpx)
NMO: 
NGE: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Altschul, A.M., Abrams, R. and Hogness, T.R.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
J. Biol. Chem. 136 (1940) 777-794.
Reference
2  [PMID:5487887]
  Authors
Yamanaka T, Okunuki K.
  Title
Isolation of a cytochrome peroxidase from Thiobacillus novellus.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 220 (1970) 354-6.
Reference
3  [PMID:4318313]
  Authors
Yonetani T.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
Adv. Enzymol. Relat. Areas. Mol. Biol. 33 (1970) 309-35.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9029-53-2

DBGET integrated database retrieval system