KEGG   Pangenome: Escherichia

Category info Pathway map Brite hierarchy
Search genes:

Escherichia

T00007ecoEscherichia coli K-12 MG1655
T00068ecjEscherichia coli K-12 W3110
T00666ecdEscherichia coli K-12 DH10B
T00913ebwEscherichia coli K-12 BW2952
T02541ecokEscherichia coli K-12 MDS42
T09611ecocEscherichia coli K-12 C3026
T00044eceEscherichia coli O157:H7 EDL933 (EHEC)
T00048ecsEscherichia coli O157:H7 Sakai (EHEC)
T00778ecfEscherichia coli O157:H7 EC4115 (EHEC)
T00949etwEscherichia coli O157:H7 TW14359 (EHEC)
T02122elxEscherichia coli O157:H7 Xuzhou21 (EHEC)
T01097eoiEscherichia coli O111:H- 11128 (EHEC)
T01098eojEscherichia coli O26:H11 11368 (EHEC)
T01096eohEscherichia coli O103:H2 12009 (EHEC)
T03010ecooEscherichia coli O145:H28 RM13514 (EHEC)
T03011ecohEscherichia coli O145:H28 RM13516 (EHEC)
T02257eslEscherichia coli O104:H4 2011C-3493 (EAEC)
T02256esoEscherichia coli O104:H4 2009EL-2071 (EAEC)
T02316esmEscherichia coli O104:H4 2009EL-2050 (EAEC)
T00826eckEscherichia coli 55989 (EAEC)
T00796ecgEscherichia coli O127:H6 E2348/69 (EPEC)
T01190eokEscherichia coli O55:H7 CB9615 (EPEC)
T02066elrEscherichia coli O55:H7 RM12579 (EPEC)
T02069elhEscherichia coli O78:H11:K80 H10407 (ETEC)
T00590ecwEscherichia coli O139:H28 E24377A (ETEC)
T02001eunEscherichia coli UMNK88 (ETEC, porcine)
T00373ecpEscherichia coli O6:K15:H31 536 (UPEC)
T01998enaEscherichia coli NA114 (UPEC)
T04373ecosEscherichia coli O25b:K100:H4-ST131 EC958 (UPEC)
T00425ecvEscherichia coli APEC O1 (APEC)
T02445ecoaEscherichia coli APEC O78 (APEC)
T00591ecxEscherichia coli O9 HS (commensal)
T00672ecmEscherichia coli SMS-3-5 (environmental)
T00784ecyEscherichia coli O152:H28 SE11 (commensal)
T00828ecrEscherichia coli O8 IAI1 (commensal)
T00827ecqEscherichia coli O81 ED1a (commensal)
T00831eumEscherichia coli O17:K52:H18 UMN026 (ExPEC)
T00829ectEscherichia coli O7:K1 IAI39 (ExPEC)
T01999eocEscherichia coli O7:K1 CE10
T00944ebrEscherichia coli B REL606
T09610ecobEscherichia coli B C3029
T00931eblEscherichia coli BL21(DE3)
T02096ebeEscherichia coli BL21(DE3)
T00939ebdEscherichia coli BL21-Gold(DE3)pLysS AG
T00338eciEscherichia coli O18:K1:H7 UTI89 (UPEC)
T01997eihEscherichia coli O18:K1:H7 IHE3034 (ExPEC)
T00830eczEscherichia coli O45:K1:H7 S88 (ExPEC)
T00106eccEscherichia coli O6:K2:H1 CFT073 (UPEC)
T02067eloEscherichia coli O44:H18 042 (EAEC)
T02068elnEscherichia coli O83:H1 NRG 857C (AIEC)
T02077eseEscherichia coli O150:H5 SE15 (commensal)
T00697eclEscherichia coli ATCC 8739
T01718ekoEscherichia coli KO11FL
T02104ekfEscherichia coli KO11FL
T01995eabEscherichia coli ABU 83972
T01996edhEscherichia coli DH1
T02102edjEscherichia coli DH1
T02000eluEscherichia coli UM146
T02002elwEscherichia coli W
T02101ellEscherichia coli W
T02003elcEscherichia coli clone D i14
T02004eldEscherichia coli clone D i2
T02030elpEscherichia coli P12b
T00854elfEscherichia coli LF82
T02846ecolEscherichia coli LY180
T02847ecoiEscherichia coli O18:K1 PMV-1 (ExPEC)
T02896ecojEscherichia coli JJ1886
T00811efeEscherichia fergusonii
T03986ealEscherichia albertii
T05353emaEscherichia marmotae
T06276eszEscherichia sp. E4742
T09019eruyEscherichia ruysiae